EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0437

2009/437/ЕО: Решение на Комисията от 8 юни 2009 година за изменение на Решение 2007/268/ЕО относно прилагането на програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, които да се проведат в държавите-членки (нотифицирано под номер C(2009) 4228) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2010; заключение отменено от 32010D0367

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/437/oj

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2009 година

за изменение на Решение 2007/268/ЕО относно прилагането на програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, които да се проведат в държавите-членки

(нотифицирано под номер C(2009) 4228)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/437/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 24, параграф 2, четвърта алинея и член 24, параграф 10 от него,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (2), и по-специално член 4, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/268/ЕО на Комисията (3) се определят насоките относно изпълнението на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, които да се проведат в държавите-членки. В тези насоки са включени разпоредби относно изпращането на лабораторните резултати в референтната лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците.

(2)

След приемането на Решение 2007/268/ЕО Комисията въведе онлайн система за докладване на лабораторните резултати, получени в рамките на наблюдението на домашни и диви птици. Целесъобразно е тази онлайн система да бъде използвана за целите на предвидените в Решение 2007/268/ЕО задължения за докладване.

(3)

Освен това в Решение 2007/268/ЕО се постановява, че всички положителни серологични проби трябва да бъдат потвърдени от националните лаборатории за инфлуенцата по птиците чрез хемаглутинационен-инхибиционен тест, като се използват определени щамове, предоставени от референтната лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците. Целесъобразно е щамовете, използвани за потвърждаване на подтип H5 на инфлуенца по птиците, да бъдат заменени с други щамове, чрез които същите диагностични параметри могат да бъдат постигнати по-бързо и по най-ефективен по отношение на разходите начин.

(4)

Поради това Решение 2007/268/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2007/268/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част А, раздел А.2 точка 4 се заменя със следния текст:

„4.

Компетентният орган гарантира, че всички положителни и отрицателни резултати от серологичните и вирусологичните лабораторни изследвания, получени в рамките на наблюдението, се докладват на Комисията чрез нейната онлайн система. Тези резултати трябва да се докладват на всеки три месеца и да се вкарват в онлайн системата в срок от четири седмици след края на тримесечния период.“;

б)

в част Б точка 2 се заменя със следния текст:

„2.

Референтната лаборатория на Общността предоставя специални протоколи, които да придружават изпращането на пробите и диагностичния материал до референтната лаборатория на Общността. Трябва да се гарантира добър обмен на информация между референтната лаборатория на Общността и националните лаборатории. Референтната лаборатория на Общността осигурява техническа помощ и съхранява широк набор от диагностични реагенти.“

в)

в част Г точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Всички положителни серологични проби се потвърждават от националните лаборатории чрез хемаглутинационен-инхибиционен тест, като се използват определени щамове, предоставени от референтната лаборатория на Общността:

а)

за подтип H5 :

i)

начален тест с използване на Teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

тест на всички положителни проби с Chicken/Scotland/59(H5N1) за елиминиране на антитела, които реагират кръстосано с N3

б)

за подтип H7 :

i)

начален тест с използване на Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

тест на всички положителни проби с African Starling/983/79 (H7N1) за елиминиране на антитела, които реагират кръстосано с N7.“

2.

В приложение II, част А, раздел А2, точка 3 се замества със следния текст:

„3.

Компетентният орган гарантира, че всички положителни и отрицателни резултати от серологичните и вирусологичните лабораторни изследвания, получени в рамките на наблюдението, се докладват на Комисията чрез нейната онлайн система. Тези резултати трябва да се докладват на всеки три месеца и да се вкарват в онлайн системата в срок от четири седмици след края на тримесечния период.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 115, 3.5.2007 г., стр. 3.


Top