EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0436

2009/436/ЕО: Решение на Съвета от 5 май 2009 година за поправка на Директива 2008/73/ЕО за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област

OJ L 145, 10.6.2009, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/436/oj

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за поправка на Директива 2008/73/ЕО за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област

(2009/436/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/73/ЕО (2) измени общо 23 акта на Съвета с цел да се предоставят, inter alia, опростени процедури за съставяне на списъци и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област.

(2)

Директива 2008/73/ЕО влезе в сила на 3 септември 2008 г. Държавите-членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с посочената директива до 1 януари 2010 г. Същата директива обаче не предвижда държавите-членки да започнат да прилагат тези разпоредби от същата дата.

(3)

В интерес на правната сигурност Директива 2008/73/ЕО следва да бъде поправена, за да се гарантира, че измененията, внесени от тази директива в различни актове на Съвета с цел да се предоставят опростени процедури, се прилагат единно от държавите-членки от 1 януари 2010 г. Директива 2008/73/ЕО следва да бъде съответно поправена, така че тя да се прилага от споменатата дата. Съответно, посочената директива следва да бъде поправена също така, за да се предвиди, че държавите-членки следва да започнат да прилагат тези разпоредби от посочената дата.

(4)

Някои други изменения обаче, направени с Директива 2008/73/ЕО в директиви 64/432/ЕИО (3) и 90/426/ЕИО (4), не засягат опростените процедури и следователно не изискват отлагане на датата на прилагане от страна на държавите-членки до 1 януари 2010 г. Тези изменения се отнасят съответно до приемането на конкретни мерки по отношение на здравето на животните в съответствие с процедурата, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5), както и до поправянето на остаряло позоваване.

(5)

За да се гарантира плавен преход към новите опростени процедури за съставяне на списъци и за публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област, следва да се предвиди да могат да бъдат приети преходни разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в Решение 1999/468/ЕО.

(6)

За да се осигурят правна сигурност и приемственост, настоящото решение следва да се прилага от 3 септември 2008 г. — датата, на която влиза в сила Директива 2008/73/ЕО.

(7)

Директива 2008/73/ЕО следва да бъде съответно поправена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2008/73/ЕО се поправя, както следва:

1.

Член 20, параграф 2 се заличава.

2.

Вмъкват се следните членове:

„Член 23а

Преходни разпоредби

Могат да бъдат приети преходни разпоредби в съответствие с процедурата, посочена в член 23б, параграф 2.

Член 23б

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.

Член 24, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 януари 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.“

4.

Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

Влизане в сила и приложимост

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 януари 2010 г., с изключение на член 1, параграфи 1 и 5 и членове 7, 23а и 23б.“

Член 2

Настоящото решение се прилага от 3 септември 2008 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  Становище от 2 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 40.

(3)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(4)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).“;


Top