EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0484

Регламент (ЕО) № 484/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1975/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

OJ L 145, 10.6.2009, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; заключение отменено от 32011R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/484/oj

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 484/2009 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1975/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 51, параграф 4, член 74, параграф 4 и член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на измененията в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (2) позоваванията на посочения регламент, които се съдържат в Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията (3), следва да бъдат актуализирани.

(2)

Освен това Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (4) се прилага от 1 януари 2009 г. Поради това Регламент (ЕО) № 1975/2006 следва да бъде адаптиран, за да бъдат отразени позоваванията на Регламент (ЕО) № 73/2009 г.

(3)

Опитът показа, че в Регламент (ЕО) № 1975/2006 има пропуски и остарели разпоредби, които следва да бъдат съответно запълнени или заличени, за да се осигури правилно разбиране и последователност на текста.

(4)

Някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 796/2004, например разпоредбите в член 23а, с които се разрешава обявяването на проверките на място, разпоредбите в член 68, определящи изключенията при прилагането на намаления и изключвания, и разпоредбите в член 71, параграф 2, следва да бъдат направени общоприложими за целите на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(5)

В името на яснотата при прилагането на правилата за контрол относно подпомагането за развитието на селските райони за някои мерки по ос 2 и ос 4 съгласно част II, дял I от Регламент (ЕО) № 1975/2006 следва да има позоваване на определението и принципите на земеделските парцели, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 796/2004.

(6)

Относно проверките на място във връзка с мярката по член 36, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да бъде изяснено, че по отношение на мярката следва да бъде постигнато минималното изискване за 5 %.

(7)

Опитът показа, че някои разпоредби трябва да бъдат изяснени, особено по отношение на намаленията при свръхдеклариране на определена площ, на мерките за животновъдството и на натрупването на намаленията.

(8)

В името на яснотата годината на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), която се споменава в някои разпоредби, следва да бъде променена на календарна година.

(9)

Разпоредбата на Регламент (ЕО) № 1975/2006, която засяга формирането на контролна извадка за проверка на кръстосаното спазване, следва да бъде написана отново, за да бъде отчетено изменението на член 45 от Регламент (ЕО) № 796/2004, като следва да бъде добавен и нов механизъм за повишаване на ефективността на системата за контрол.

(10)

За да се допринесе за последователното прилагане на намаленията при небрежност или умишлено неспазване на изискванията, е необходимо да бъде уточнена областта на кръстосано спазване, в която трябва да бъдат класирани минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(11)

Редът за прилагане на намаленията при натрупването им в контекста на проверката на кръстосаното спазване следва да бъде изменен, за да се осигури по-добра последователност.

(12)

За да бъдат обхванати мерките, различни от мерките за площ или за животновъдството, изискването за доклад за проверките следва да бъде включено по отношение на проверките на място за подпомагането по ос 1 и ос 3 и някои мерки по ос 2 и ос 4.

(13)

Опитът показа, че е необходимо да бъдат изяснени изискванията за ежегодно изпращане на уведомления.

(14)

Информацията за резултатите от всякакъв вид проверки следва да бъде предоставяна на всички разплащателни агенции, които отговарят за управлението на различните схеми за подпомагане, за да могат едновременно да прилагат намаленията във връзка с кръстосаното спазване и с допустимостта, когато това е оправдано от констатациите от проверките.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 1975/2006 следва да бъде съответно изменен.

(16)

За да бъде дадено достатъчно време на държавите-членки да коригират процедурите си за контрол и за да бъдат избегнати проблемите с отчетността, които биха могли да възникнат, ако прилагането на настоящия регламент започне от средата на годината, регламентът следва да се прилага от 1 януари 2010 г. Въпреки това с цел съхраняване на правната сигурност дерогацията за намаленията по член 138, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г. за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дялове IV и IVa от посочения регламент, и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (5) следва да се запази за заявленията за помощ, отнасящи се за календарната 2009 г., както се прилага за бенефициерите в държавите-членки, които кандидатстват за помощи по схемата за единно плащане за площ.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1975/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Без да се засягат специалните разпоредби на настоящия регламент, членове 5, 22, 23, член 23а, параграф 1, членове 68, 69, член 71, параграф 2 и член 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis.“

2.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Член 2, параграфи 10, 22 и 23, член 9, член 14, параграф 1а и членове 18 и 21 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis за целите на настоящия дял.

Член 2, параграф 1a, член 6, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 също се прилагат mutatis mutandis. Въпреки това за мерките, посочени в член 36, буква б), подточки iii), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки могат да създадат подходящи алтернативни системи за уникална идентификация на земите, за които може да се получава подпомагане.“

3.

В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Член 11, параграф 3, членове 12, 15 и 20 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis за исканията за плащане съгласно настоящия дял. Освен информацията по член 12, параграф 1, буква г) от посочения регламент исканията за плащане трябва да съдържат и информацията, определена в посочената разпоредба по отношение на неземеделската земя, за която се иска подпомагане.“

4.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Общият брой на извършваните всяка година проверки на място във връзка с исканията за плащане, представени през всяка календарна година, трябва да обхваща най-малко 5 % от всички бенефициери, за които има задължение за бюджетни кредити по една или повече от мерките, попадащи в обхвата на настоящия дял. Въпреки това за мярката по член 36, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 това минимално изискване трябва да бъде постигнато на равнището на мярката.

Заявителите, за които след административните проверки бъде установено, че не отговарят на критериите за допустимост, не се включват в общия брой на бенефициерите, посочени в първата алинея.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Контролната извадка, посочена в параграф 1, първа алинея, се формира съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 796/2004.“

5.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Основата за изчисляване на помощта по отношение на мерките за площи се определя в съответствие с член 50, параграфи 1, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

За целите на прилагането на настоящия член декларираните от даден бенефициер площи, за които той получава еднакъв размер на помощта по определена мярка за площ, се считат за образуващи една група култури. Когато обаче се използват дегресивни размери на помощта, предвид се взема средната стойност на тези размери за съответните декларирани площи.

Когато има определена горна граница или таван за площта, която е допустима за подпомагане, броят на посочените в заявлението за помощ хектари се намалява до определената граница или таван.

2.   Когато площта, декларирана за получаване на плащане за съответната група култури, надхвърля площта, определена в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004, помощта се изчислява въз основа на определената площ, намалена с удвоения размер на установената разлика, когато тази разлика е или над 3 %, или над два хектара, но не повече от 20 % от определената площ.

Когато разликата е над 20 % от определената площ, не се отпуска помощ за съответната група култури.

Когато разликата е над 50 %, бенефициерът се изключва още веднъж от възможността да получава помощ в размер до разликата между декларираната и определената в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 площ.“;

б)

параграф 3 се заличава;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от параграф 2 и параграф 3, първа алинея за бенефициерите в държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ съгласно член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (6) и когато разликата между декларираната и определената площ е над 3 %, но не повече от 30 % от определената площ, размерът на помощта, която ще бъде отпусната, се намалява по отношение на заявленията за помощ за календарната 2009 г. с удвоения размер на установената разлика.

Когато разликата е над 30 % от определената площ, за календарната 2009 година не се отпуска помощ.

г)

параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   Когато разликата между декларираната площ и определената в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 площ е резултат от умишлено допуснати нередности, бенефициерът се изключва от възможността да получи помощта, на която би имал право съгласно посочения член за въпросната календарна година за съответната мярка за площ, когато разликата е над 0,5 % от определената площ или над един хектар.

Освен това когато разликата е над 20 % от определената площ, бенефициерът се изключва още веднъж от възможността да получава помощ в размер до разликата между декларираната площ и определената в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 площ.

6.   Сумата, която се получава в резултат на изключванията, предвидени в параграф 2, трета алинея и в параграф 5 от настоящия член, се приспада от плащанията за помощи по някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 или Регламент (ЕО) № 73/2009, които съответният бенефициер има право да получи в контекста на подаваните от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, през която е установена разликата. Ако тази сума не може да се приспадне изцяло от посочените плащания, оставащата част се анулира.“

6.

Член 17 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Основата за изчисляване на помощта по отношение на мерките за животновъдството се определя в съответствие с член 57 от Регламент (ЕО) № 796/2004.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от член 59, параграф 2, трета алинея и параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 796/2004 сумата, получена в резултат на изключването, се приспада от плащанията за помощите по някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 или Регламент (ЕО) № 73/2009, които съответният бенефициер има право да получи в контекста на подаваните от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, през която е установена разликата. Когато тази сума не може да се приспадне изцяло от посочените плащания, оставащата част се анулира.“

7.

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато неспазването на критериите за допустимост е в резултат на умишлено допуснати нередности, бенефициерът се изключва от въпросната мярка както за съответната календарна година, така и за следващата календарна година.“;

б)

параграф 4 се заличава.

8.

В член 19 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Член 4, параграф 2 и член 22 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 2, параграфи 2, 2а и 31—36, както и членове 41, 42, 43, 46, 47 и 48 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат по отношение на проверките за кръстосано спазване.“

9.

Членове 20 и 21 се заменят със следното:

„Член 20

Проверки на място

1.   По отношение на изискванията и стандартите, за които отговаря, компетентният контролен орган извършва проверки на място на минимум 1 % от всички бенефициери, подаващи искания за плащане съгласно член 36, буква а), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Прилагат се член 44, параграф 1, втора и трета алинея и член 44, параграфи 1а и 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 21

Формиране на контролната извадка

1.   По отношение на формирането на контролната извадка за извършване на проверките на място, посочени в член 20 от настоящия регламент, се прилага член 45, параграфи 1а и 1б от Регламент (ЕО) № 796/2004.

2.   Извадките от бенефициери за проверка съгласно член 20 се формират чрез избор от извадката от бенефициери, които вече са били избрани съгласно член 12 и за които се прилагат съответните изисквания или стандарти.

3.   Въпреки това извадките от бенефициери за проверка съгласно член 20 от настоящия регламент могат да бъдат формирани чрез избор от всички бенефициери, подаващи искания за плащане по член 36, буква а), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които имат задължението да спазват съответните изисквания и стандарти.

4.   Може да бъде взето решение да се използва комбинация от процедурите, определени в параграфи 2 и 3, когато такава комбинация увеличава ефективността на контролната система.“

10.

В член 22 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Член 22 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и член 2, параграфи 2, 2а и 31—36, член 41 и член 65, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат по отношение на намаленията или изключванията, които трябва да се прилагат при установяване на всякакво несъответствие.“

11.

Членове 23 и 24 се заменят със следното:

„Член 23

Изчисляване на намаленията и изключванията

1.   Без да се засяга член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, когато бъде установено несъответствие с изискванията и стандартите, се прилага намаление върху целия размер на помощта по член 36, буква а), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от посочения регламент, която е била предоставена или предстои да бъде предоставена на съответния бенефициер в резултат на исканията за плащане, които той е подал или ще подаде през календарната година, в която е установено неспазването.

Когато несъответствието се дължи на небрежност от страна на бенефициера, намалението се изчислява по правилата, определени в член 66 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

В случаите на умишлено несъответствие намалението се изчислява съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

2.   За целите на изчисляването на намалението, посочено в параграф 1, минималните изисквания за използването на торове и препарати за растителна защита съгласно определеното в член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 се считат за част от областта на „околната среда“ и областта на „общественото здраве и здравето на животните и на растенията“ съгласно определеното в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Всяко от тях се приравнява на „акт“ по смисъла на член 2, параграф 32 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 24

Натрупване на намаленията

При натрупване на намаленията те се прилагат първо съгласно член 16 или 17 от настоящия регламент, после съгласно член 18 от настоящия регламент, после, при представяне на заявления за помощи със закъснение, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 796/2004, после съгласно член 14, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 796/2004 и накрая съгласно членове 22 и 23 от настоящия регламент.“

12.

Член 27 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Проверяваните разходи представляват минимум 4 % от допустимите публични разходи, които са декларирани пред Комисията всяка календарна година, и минимум 5 % от допустимите публични разходи, декларирани пред Комисията за целия програмен период.“;

б)

параграф 5 се заличава.

13.

В член 28, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

че исканията за плащане, които е представил бенефициерът, могат да бъдат подкрепени от счетоводни или други документи, които се съхраняват от органите или дружествата, осъществяващи подпомаганите операции.“

14.

Добавя се следният член 28а:

„Член 28а

Доклад за проверките

За проверките на място по настоящия раздел се изготвя доклад. Член 28 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилага mutatis mutandis.“

15.

В член 30 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Проверките еx-post обхващат всяка календарна година най-малко 1 % от допустимите публични разходи за операциите, посочени в параграф 1, за които е извършено окончателното плащане от ЕЗФРСР. Тези проверки се извършват в срок 12 месеца от края на съответната календарна година.“

16.

Член 31 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Въпреки това не се прилага намаление, ако бенефициерът може да докаже, че не е виновен за включването на недопустимата сума.

Намаленията се прилагат mutatis mutandis за недопустимите разходи, установени при проверките съгласно членове 27 и 30.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато бъде установено, че даден бенефициер умишлено е направил невярна декларация, въпросната операция се изключва от подпомагане от ЕЗФРСР и всички изплатени суми за тази операция се възстановяват. Освен това бенефициерът се изключва от възможността да получава подпомагане по същата мярка през въпросната календарна година и през следващата календарна година.“;

в)

параграф 3 се заличава.

17.

Член 34 се заменя със следното:

„Член 34

Уведомления

До 15 юли всяка година държавите-членки изпращат на Комисията доклад:

а)

относно резултатите от проверките на исканията за плащане, подадени съгласно дял I през предходната календарна година; докладът се отнася по-специално за:

i)

броя на исканията за плащане за всяка мярка, общата сума, за която са извършени проверки, както и общата площ и общия брой на животните, обхванати от проверките на място съгласно членове 12 и 20;

ii)

помощите за площ — общата площ, разпределена по индивидуални схеми за помощ;

iii)

мерките за животновъдството — общия брой на животните, разпределен по индивидуални схеми за помощ;

iv)

резултатите от проведените проверки, като се посочват приложените намаления и изключвания съгласно членове 16, 17, 18 и 23;

б)

относно резултатите от административните проверки за мерките по дял II през предходната календарна година съгласно член 26 и относно намаленията и изключванията, прилагани съгласно член 31;

в)

относно резултатите от проверките на място за мерките по дял II и представляващи най-малко 4 % от публичните разходи, декларирани пред Комисията през предходната календарна година съгласно член 27, и относно намаленията и изключванията, прилагани съгласно член 31;

г)

относно резултатите от проверките ex-post през предходната календарна година съгласно член 30, като се посочват и броят на извършените проверки, сумата на проверените разходи и приложените съгласно член 31 намаления и изключвания.“

18.

Член 36 се заменя със следното:

„Член 36

Информиране на разплащателните агенции относно проверките

1.   Когато за един бенефициер няколко разплащателни агенции отговарят за управлението на различните плащания съгласно член 36, буква а), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и съгласно членове 11, 12 и 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (7), държавите-членки гарантират, че всички разплащателни агенции, участващи в тези плащания, биват информирани за установените несъответствия и при необходимост за респективните намаления и изключвания.

2.   Когато проверките не се извършват от разплащателната агенция, държавата-членка гарантира, че разплащателната агенция получава достатъчно информация за извършените проверки. Разплащателната агенция сама определя от каква информация се нуждае.

Информацията, посочена в първата алинея, може да бъде под формата на доклад за всяка осъществена проверка или под формата на обобщен доклад, ако това е целесъобразно.

3.   Поддържа се достатъчна одитна следа. Примерно описание на изискванията за задоволителна одитна следа е дадено в приложението.

4.   Разплащателната агенция има право да проверява качеството на осъществените от други органи проверки и да получава всякаква друга информация, която ѝ е необходима за изпълнение на нейните функции.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г. с изключение на член 1, точка 5, буква в), която се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 74.

(4)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 30, 31.1.2009г., стр. 16.“;

(7)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.“


Top