EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0482

Регламент (ЕО) № 482/2009 на Комисията от 8 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулирането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на воденето на счетоводство от разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 312 - 317

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/482/oj

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 482/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулирането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на воденето на счетоводство от разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005, с който се установява правната рамка за подпомагане чрез ЕЗФРСР на развитието на селските райони в Общността, бе изменен с Регламент (ЕО) № 473/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3), за да бъде взет предвид Европейският план за икономическо възстановяване, който бе одобрен от Европейския съвет на неговата среща от 11 и 12 декември 2008 г.

(2)

Следователно Регламент (ЕО) № 1974/2006 (4) на Комисията следва да бъде допълнен с добавъчни подробни правила за прилагане.

(3)

Член 70, параграф 4б от Регламент (ЕО) № 1698/2005 дава възможност на държавите-членки да прилагат по-големи проценти на съфинансиране от страна на ЕЗФРСР през 2009 г., при положение че бъдат спазени в рамките на целия програмен период таваните за приноса на ЕЗФРСР, посочени в член 70, параграф 3 от посочения Регламент. Необходимо е да бъде определена процедурата, по която държавите-членки могат да използват тази възможност, както и механизмът, по който ще се осигурява спазването на таваните за приноса на ЕЗФРСР в рамките на целия програмен период.

(4)

За да се улесни прилагането на стратегии за местно развитие и, по-специално, функционирането на местните групи за действие, съгласно тяхното определение в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да се предостави възможност да се правят авансови плащания във връзка с техните текущи разходи.

(5)

С оглед на цялостната полза за околната среда, произтичаща от прехвърлянето на имот или на негова част на организация, имаща за цел опазване на природата, на държавите-членки следва да бъде позволено да не изискват от бенефициера финансово възстановяване, в случай че съответната организация не поема такова задължение като условие за предоставянето на помощ.

(6)

Следва да бъде улеснено изпълнението на операциите, отнасящи се до инвестициите, посочени в член 57, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — във връзка с поддържането, възстановяването и подобряването на природното наследство и разработването на обекти с висока природна ценност. Следователно, на държавите-членки следва да се разреши да определят равнището на помощта за такива операции, въз основа на стандартни разходи и стандартни оценки за пропуснати доходи, както това вече е предвидено за операции от подобен характер в член 53 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

(7)

За да се даде възможност на държавите-членки да се възползват от предвиденото в член 70, параграф 4б от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да бъдат съответно адаптирани правилата за изчисляване на приноса на Общността в контекста на осчетоводяванията във връзка с ЕЗФРСР, предвидени в Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (5).

(8)

Следователно регламенти (ЕО) № 1974/2006 и (ЕО) № 883/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

За да има съгласуваност с датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 473/2009, който се допълва от разпоредбите на настоящия регламент, следва настоящият регламент да се прилага от 1 януари 2009 г. Това прилагане с обратна сила не следва да нарушава принципа за правна сигурност на засегнатите бенефициери.

(10)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета относно развитието на селските райони и на Комитета за земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 6, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

След буква б) се добавя следната буква:

„ба)

изменения във финансовия план, във връзка с прилагането на параграф 4б от член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

други изменения, невключени в букви а), б) и ба) от настоящия параграф.“;

2.

След член 8 се добавя следният член:

„Член 8a

1.   Държавите-членки, възнамеряващи да направят изменения във връзка с прилагането на параграф 4б от член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да нотифицират до Комисията изменен финансов план, съдържащ увеличените проценти на приноса от страна на ЕЗФРСР, които ще бъдат приложени в 2009 г.

За измененията, нотифицирани съгласно първата алинея, ще се прилага процедурата по член 9 от настоящия регламент.

2.   След получаване на последната декларация за разходи за 2009 г., която съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (6) следва да бъде подадена най-късно до 31 януари 2010 г., Комисията ще изчисли максималните проценти на приноса от ЕЗФРСР, които могат да бъдат приложени през останалата част от програмния период, така че да бъдат спазени таваните за приноса на РЗФРСР съгласно посоченото в параграфи 3 и 4 от член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Подробности по изчисленията и съответните резултати ще бъдат съобщени на държавите-членки до 15 февруари 2010 г.

3.   Държавите-членки трябва до 15 март 2010 г. да нотифицират до Комисията нов финансов план, съдържащ новите стойности на процентите за приноса от РЗФРСР за оставащата част от програмния период, в съответствие с таваните, изчислени от Комисията съгласно посоченото в параграф 2.

Ако някоя държава-членка не нотифицира новия финансов план в срок до тази дата или ако нотифицираният от нея финансов план не е в съответствие с изчислените от Комисията максимални проценти на приноса на РЗФРСР, тези максимални проценти автоматично ще бъдат приложени по отношение на програмата за развитие на селските райони на тази държава-членка, считано от декларацията за разходите на разплащателната агенция през първото тримесечие на 2010 г. до представянето на преработен финансов план, съответстващ на процентите за съфинансиране, изчислени от Комисията.

3.

Член 38 се заменя със следното:

„Член 38

1.   Текущите разходи на местните групи за действие, съгласно посоченото в член 63, буква в) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, ще бъдат допустими за подпомагане от Общността в рамките на 20 % от общите публични разходи по местната стратегия за развитие.

2.   Ако такава възможност е предвидена в програмата за развитие на селските райони, местните групи за действие могат да поискат авансово плащане от компетентните разплащателни агенции. Размерът на авансовото плащане не следва да надхвърля 20 % от публичната помощ във връзка с текущите разходи, а необходимо условие за неговото изплащане следва да бъде издаването на банкова или еквивалентна на нея гаранция, в размер на 110 % от сумата на авансовото плащане. Гаранцията следва да бъде освободена не по-късно от датата на закриване на местната стратегия за развитие.

По отношение на плащането, посочено в първата алинея, няма да се прилага параграф 5 от член 26 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 (7).

4.

В член 44, параграф 2 се добавя следната буква:

„c)

в случай че имотът на даден бенефициер бъде изцяло или частично прехвърлен на организация, имаща за основна цел полагане на грижи за природата с оглед опазване на околната среда, при положение че прехвърлянето е направено с цел трайно изменение на предназначението на земята с оглед на природозащита и ако това прехвърляне е свързано със значителна полза за околната среда.“;

5.

В член 53 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато е приложимо, държавите-членки могат да определят равнището на подпомагане, предвидено от членове 31, 37—41 и 43—49 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, въз основа на стандартни разходи и стандартни оценки за пропуснати доходи.

Без това да засяга приложимите правила по същество и процедурни правила относно държавната помощ, първата алинея се отнася също и за инвестициите, свързани с поддържането, възстановяването и подобряването на природното наследство и разработването на обекти с висока природна ценност, както е посочено в член 57, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“;

6.

Приложения II и VII се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

В член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2006 се добавя следната втора алинея:

„В дерогация от посоченото в първата алинея, за заплатените от държавите-членки разходи в периода от 1 април до 31 декември 2009 г., приносът на Общността ще се изчислява въз основа на финансовия план, който е в сила в последния ден от референтния период.“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1“;

(7)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 74“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменят, както следва:

(1)

В приложение II, точка 6.3 се заменя със следното:

„6.3.

Индикативен бюджет, свързан с посочените в член 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 операции, за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г. (параграф 3б) от член 16а) до сумите, посочени в член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005).

Ос/Мярка

Принос от ЕЗФРСР за периода 2009—2013 г.

Ос 1

Мярка 111

Мярка …

Общо за Ос 1

Ос 2

Мярка 211

Мярка …

Общо за Ос 2

Ос 3

Мярка 311

Мярка 321

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Мярка …

Общо за Ос 3

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Ос 4

Мярка 411

Мярка 413

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Мярка …

Общо за ос 4

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Общо за програмата

 

Общо за оси 1, 2, 3 и 4 във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Общо за оси 3 и 4 във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005“

 

(2)

В приложение VII буква А се изменя, както следва:

а)

В приложение VII буква А се изменя, както следва:

„Всяка държава-членка, получаваща допълнителни финансови ресурси по реда на параграф 5а от член 69 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да добави, за пръв път в подавания през 2010 г. годишен доклад, отделна глава, съдържаща най-малко същия анализ като посочения в първия параграф по отношение на операциите във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1 от посочения регламент.“;

б)

Точка 3а се заменя със следното:

„3а.

Финансовото изпълнение на програмата по отношение на операциите, свързани с новите предизвикателства и инфраструктурата за високоскоростен достъп до Интернет, като за всяка мярка се посочват разходите, изплатени на бенефициерите след 1 януари 2009 г. за видовете операции, посочени в член 16а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, в размер до сумите, посочени в член 69, параграф 5а от посочения регламент.

Таблицата, обобщаваща финансовото изпълнение на тези видове операции, трябва да съдържа най-малко следната информация:

Ос/Мярка

Годишна сума на изплатените средства — година N

Сума с натрупване на изплатените средства от 2009 г. до годината N

Мярка 111

Мярка …

 

 

Общо за Ос 1

Мярка 211

Мярка …

 

 

Общо за Ос 2

Общо за Ос 2

Общо за Ос 2

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

 

 

Мярка …

 

 

Общо за Ос 3

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

 

Мярка 411

 

Мярка 413

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

 

 

Мярка …

 

 

Общо за Ос 4

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Общо за програмата

Общо за оси 1, 2, 3 и 4 във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Общо за оси 3 и 4 във връзка с приоритетите, описани в член 16а, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

…“


Top