Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0021

Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно спазването на изискванията за държавата на знамето (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 131, 28.5.2009, p. 132–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 140 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/21/oj

28.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/132


ДИРЕКТИВА 2009/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно спазването на изискванията за държавата на знамето

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Безопасността на корабоплаването в Общността и на пътниците, които го използват, както и опазването на околната среда следва да бъдат гарантирани по всяко време.

(2)

По отношение на международното корабоплаване е създадена цялостна рамка за повишаване на морската безопасност и за опазване на околната среда във връзка със замърсяването от кораби посредством приемането на редица конвенции, чиито депозитар е Международната морска организация (наричана по-долу „ММО“).

(3)

Съгласно разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г. (UNCLOS) и на конвенциите, чиито депозитар е MMO (наричани по-долу „Конвенциите на ММО“), държавите, които са страни по тези правни инструменти, носят отговорност за приемането на закони и подзаконови актове и за предприемане на всички други стъпки, които могат да бъдат необходими за пълното и цялостно прилагане на тези правни инструменти, с цел да се гарантира, че от гледна точка на безопасността на човешкия живот по море и опазването на морската среда, даден кораб е годен да изпълнява предвидените функции и е комплектован с компетентен морски екипаж.

(4)

Следва да се вземе под внимание Конвенцията за морския труд, приета от Международната организация на труда (МОТ) през 2006 г., която разглежда също така задълженията, свързани с държавата на знамето.

(5)

На 9 октомври 2008 г. държавите-членки приеха декларация, с която единодушно признаха значението, което има прилагането на международните конвенции, свързани със задълженията за държавата на знамето за подобряването на морската безопасност и като принос за предотвратяване на замърсяването от кораби.

(6)

Прилагането на процедурите, препоръчани от ММО в док. MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 от 20 декември 2004 г. относно прехвърлянето на кораби между държавите, следва да засили разпоредбите на конвенциите на ММО и на законодателството на Общността в областта на морската безопасност, свързани с промяна на знамето, както и следва да увеличи прозрачността в отношенията между държавите на знамето в интерес на морската безопасност.

(7)

Наличието на информация за корабите, плаващи под знамето на държава-членка, както и за корабите, заличени от регистъра на държава-членка, следва да подобри прозрачността в дейността на флота с високо качество и да допринесе за по-добър контрол върху държавите на знамето при изпълнението на техните задължения и за гарантиране на равни условия за администрациите.

(8)

За да се подпомогнат държавите-членки да подобрят още повече показателите от дейността си като държави на знамето, следва да се извършва редовен одит на техните администрации.

(9)

Сертифицирането на качеството на административните процедури в съответствие със стандартите на Международната организация по стандартизация (ISO) или други равностойни стандарти следва допълнително да гарантира равни условия за администрациите.

(10)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(11)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно въвеждането и прилагането на подходящи мерки в областта на политиката за морска безопасност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и поради мащаба и последиците ѝ могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива има за цел:

а)

да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето; и

б)

да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под знамето на държава-членка.

2.   Настоящата директива не засяга разпоредбите на законодателството на Общността в областта на морския транспорт, изброени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) (5) и на Директива 1999/63/ЕО на Съвета от 21 юни 1999 г. относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работници в Европейския съюз (FST) (6).

Член 2

Приложно поле

Настоящата директива се прилага спрямо администрацията на държавата, под чието знаме плава корабът.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„кораб“ означава кораб или плавателен съд, плаващ под знамето на държава-членка, който попада в обхвата на съответните конвенции на ММО и за който се изисква свидетелство;

б)

„администрация“ означава компетентните органи на държавата-членка, под чието знаме плава корабът;

в)

„призната организация“ означава организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на корабите (преработен) (7);

г)

„свидетелства“ означава задължителни свидетелства, издадени съгласно съответните конвенции на ММО;

д)

„одит от ММО“ означава одит, осъществен в съответствие с разпоредбите на Резолюция A.974 (24), приета от Асамблеята на ММО на 1 декември 2005 г.

Член 4

Условия за разрешаване на експлоатацията на кораб, получил правото да плава под знамето на държава-членка

1.   Преди да се разреши експлоатацията на кораб, получил правото да плава под знамето на държава-членка, последната взема мерките, които счита за необходими, за да гарантира, че въпросният кораб отговаря на приложимите международни правила и разпоредби. Като използва всички разумни средства, тя проверява по-специално резултатите по отношение на безопасността. При необходимост въпросната държава-членка се допитва до предишната държава на знамето, за да установи дали все още има неотстранени неизправности или нерешени въпроси по отношение на безопасността, които са били идентифицирани от последната.

2.   Когато друга държава на знамето поиска информация относно кораб, който преди това е плавал под знамето на държава-членка, последната предоставя в кратки срокове подробности относно неизправности, както и всякаква друга информация, свързана с безопасността, на искащата информация държава на знамето.

Член 5

Задържане на кораб, плаващ под знамето на държава-членка

Когато администрацията получи информация, че кораб, плаващ под знамето на нейната държава-членка, е задържан от пристанищна държава, тази администрация контролира, съгласно установените за тази цел процедури, привеждането на кораба в съответствие с релевантните конвенции на ММО.

Член 6

Съпътстващи мерки

Държавите-членки гарантират, че се съхранява най-малко следната информация относно корабите, плаващи под тяхно знаме, и че има осигурен достъп до нея за целите на настоящата директива:

а)

данни за кораба (име, номер на ММО и др.);

б)

дати на извършване на прегледите, включително допълнителните и допълващите прегледи, ако има такива, и на одитите;

в)

идентификация на признатите организации, участвали в издаването на свидетелството и в класификацията на кораба;

г)

идентификация на компетентния орган, извършил проверка на кораба съгласно разпоредбите за държавен пристанищен контрол, и датите на проверките;

д)

резултати от проверките в рамките на държавния пристанищен контрол (нередности: „да“ или „не“, задържане: „да“ или „не“);

е)

информация за морски произшествия;

ж)

информация за корабите, които са спрели да плават под знамето на съответната държава-членка през предходните 12 месеца.

Член 7

Одит на държавата на знамето

Държавите-членки вземат необходимите мерки за извършване на одит от ММО на техните администрации най-малко веднъж на всеки седем години при положителен отговор от ММО на своевременно подадено искане от съответната държава-членка и публикуват резултата от одита в съответствие с действащото национално законодателство относно поверителността.

Действието на настоящия член изтича най-късно на 17 юни 2017 година или на по-ранна дата, определена от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, след като системата за задължителен одит на държавите-членки на ММО влезе в сила.

Член 8

Система за управление на качеството и вътрешна оценка

1.   До 17 юни 2012 година всяка държава-членка разработва, въвежда и поддържа система за управление на качеството за оперативните аспекти от дейностите, свързани с държавата на знамето на своята администрация. Тази система за управление на качеството се сертифицира в съответствие с приложимите международни стандарти по качеството.

2.   Държавите-членки, които фигурират в черния списък или фигурират за две последователни години в сивия списък, публикувани в най-скорошния годишен доклад на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол (наричан по-долу „Парижки МР“), представят на Комисията доклад относно своите показатели като държави на знамето не по-късно от четири месеца след публикуването на доклада на Парижкия МР.

Докладът установява и анализира главните причини за липсата на съответствие, които са довели до задържанията и неизправностите, изразени с включването в черния или сивия списък.

Член 9

Доклади

На всеки пет години, като за първи път до 17 юни 2012 година, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива.

Този доклад съдържа оценка на показателите на държавите-членки като държави на знамето.

Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден по силата на член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

Член 11

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 юни 2011 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 195.

(2)  ОВ C 229, 22.9.2006 г., стр. 38.

(3)  Становище на Европейския парламент от 29 март 2007 г. (ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 140), Обща позиция на Съвета от 9 декември 2008 г. (ОВ C 330 E, 30.12.2008 г., стр. 13) и Позиция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. (все непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 33.

(7)  Вж. стр. 11 от настоящия брой на Официален вестник.


Top