Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0121

Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 19, 23.1.2009, p. 29–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; отменен от 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/29


ДИРЕКТИВА 2008/121/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно наименованията на текстилните продукти (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с цел постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

Ако разпоредбите на държавите-членки относно наименованията, състава и етикетирането на текстилните продукти се различават в отделните държави-членки, това би създало препятствия за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(3)

Тези препятствия могат да бъдат премахнати, ако пускането на текстилните продукти на пазара на равнище на Общността е предмет на единни правила. Следователно е необходимо да се хармонизират наименованията на текстилните влакна и на данните върху етикетите, маркировките и документите, които придружават текстилните продукти на различните етапи от тяхното производство, преработка и дистрибуция.

(4)

Следва също да бъдат предвидени разпоредби по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но съдържат текстилни материали, които съставляват съществена част от продукта или към които е насочено по-специално вниманието на производителя, преработвателя или търговеца.

(5)

Допустимото отклонение по отношение на „други влакна“, което вече е установено за чистите продукти, следва също така да се прилага към смесените тъкани.

(6)

За да се постигне целта, която е в основата на националните разпоредби в тази област, етикетирането следва да бъде задължително.

(7)

В случаите, в които е технически трудно да се определи точно съставът на даден продукт по време на производството, всички влакна, известни към съответния момент, могат да бъдат посочени върху етикета, при условие че те съставляват определен процент от готовия продукт.

(8)

Целесъобразно e, с цел да се избегнат различията по прилагането в рамките на Общността, да се определят точните методи на етикетиране на някои текстилни продукти, състоящи се от два или повече компонента, както и компонентите на текстилните продукти, които не е необходимо да бъдат вземани предвид за целите на етикетирането и анализа.

(9)

Текстилните продукти, които са предмет само на изискванията на общото етикетиране и продаваните на метър или на парчета продукти, следва да бъдат предлагани за продажба по такъв начин, че клиентът да може сам напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху ролката. Държавите-членки вземат решение относно мерките, които трябва да бъдат приети за тази цел.

(10)

Използването на описания или наименования, които се ползват с особено добра репутация сред потребителите и купувачите, следва да бъде подчинено на определени условия.

(11)

Необходимо e установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи. Въпреки това временното запазване на действащите в момента национални методи не пречи на прилагането на единни правила.

(12)

В приложение V, в което се установяват приетите отклонения, които да се прилагат за сухата маса на всяко влакно по време на определянето посредством анализ на съдържащите се в текстилните продукти влакна, в позиции 1, 2 и 3 се дават две различни приети отклонения за изчисляване на състава на Кардирани или камгарни влакна, съдържащи вълна и/или животински косми. Лабораториите не винаги могат да установят дали продуктът е карден или камгарен и следователно могат да възникнат противоречиви резултати от прилагането на тази разпоредба по време на проверките за съответствието на текстилните продукти, извършвани в Общността. Следователно лабораториите следва да бъдат оправомощени да прилагат единно прието отклонение при съмнение.

(13)

Не е препоръчително в отделна директива относно текстилните продукти да се хармонизират всички разпоредби, приложими към такива продукти.

(14)

Поради особеното естество на продуктите в позициите, посочени в тях, приложения III и IV следва също да се отнасят и до други продукти, неподлежащи на задължително етикетиране, по-специално продукти за еднократна употреба или продукти, за които се изисква само общо етикетиране.

(15)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(16)

По специално на Комисията следва да се предостави правомощието да адаптира приложения I и V към техническия прогрес и да приеме методите за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурата на комитета. Следователно не е необходимо транспонирането им от държавите-членки.

(18)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки, свързани с крайните срокове за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Текстилните продукти могат да бъдат предлагани на пазара в рамките на Общността преди или по време на тяхната промишлена преработка или на който и да било от етапите на дистрибуция само ако тези продукти съответстват на настоящата директива.

2.   Настоящата директива не се прилага към текстилни продукти, които:

а)

са предназначени за износ в трети държави;

б)

се въвеждат в държавите-членки под митнически контрол за транзитни цели;

в)

са внасяни от трети държави за активно усъвършенстване;

г)

са възложени за подизпълнение на лица, работещи надомно, или на независими предприятия, които работят с материали на ишлеме, без собствеността върху тях да бъде прехвърлена възмездно.

Член 2

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„текстилни продукти“ означава всякакви сурови, полуобработени, обработени, полуфабрични, фабрични, полуготови или готови продукти, които се състоят изключително от текстилни влакна, независимо от използвания процес за смесване или съчетаване;

б)

„текстилни влакна“ означава:

i)

единица материя, характеризираща се с гъвкавост, тънкост и високо съотношение на дължина към максималния напречен размер, което я прави подходяща за влагане в производство на текстил;

ii)

гъвкави ленти или нишки с видима широчина не повече от 5 mm, включително ленти, изрязани от по-широки ленти или листове, произведени от веществата, които се използват за изработката на влакна, изброени в позиции 19—47 от приложение I и подходящи за производство на текстил; видимата широчина е широчината на лентата или нишката, след като е сгъната, сплескана, пресована или усукана, или средната широчина, когато широчината не е стандартна.

2.   Следните продукти се третират по същия начин като текстилните продукти и за тях се прилага настоящата директива:

а)

продукти със съдържание на текстилни влакна не по-малко от 80 % от общата маса;

б)

покривни материи за мебели, дъждобрани или слънчобрани със съдържание на текстилни компоненти не по-малко от 80 % от общата маса; също така текстилни компоненти на многопластови подови настилки, дюшеци, матраци, изделия за къмпинг и топли подплати за обувни изделия, ръкавици и спортни ръкавици, при условие че тези части или подплати съставляват не по-малко от 80 % от общата маса на комплектования продукт;

в)

текстилни продукти, включени в други продукти и съставляващи неотделима част от тях, когато е посочен техният състав.

Член 3

1.   Наименованията и описанията на влакната, посочени в член 2, са изброени в приложение I.

2.   Използването на наименованията, включени в таблицата от приложение I, е запазено за влакна, чиито характеристики са уточнени в същата позиция от посочената таблица.

3.   Никое от тези наименования не може да бъде използвано като наименование на каквото и да било друго влакно, нито като самостоятелно наименование, нито като прилагателно или корен на дума на какъвто и да било език.

4.   Думата „коприна“ не може да се използва за означаване на вида или за специфичното представяне като непрекъсната прежда от текстилните влакна.

Член 4

1.   Нито един текстилен продукт не може да бъде описан като „100 %“, „чист“ или „само от“, освен ако той е съставен изключително от едно и също влакно; не може да бъдат използвани и подобни думи.

2.   Текстилен продукт може да съдържа не повече от 2 % от общата си маса други влакна, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено съгласно установената практика. Това допустимо отклонение се увеличава до 5 % по отношение на текстилни продукти, които са преминали през процес на кардиране.

Член 5

1.   Даден вълнен продукт може да бъде описан с едно от наименованията, посочени в приложение II, ако е съставен изключително от влакно, което преди това не е било включвано в състава на крайния продукт, което не е било подложено на каквито и да било процеси на предене и/или сплъстяване, различни от необходимите за производството на този продукт, и което не е било повредено от третиране или употреба.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 наименованията, посочени в приложение II, може да бъдат използвани за описание на вълна, съдържаща се в смес от влакна, когато:

а)

цялото съдържание на вълна в тази смес отговаря на изискванията, установени в параграф 1;

б)

съдържанието на вълната е не по-малко от 25 % от общата маса на сместа;

в)

в случай на кардна смес вълната е смесена само с едно друго влакно.

В случая, посочен в настоящия параграф, трябва да се посочи пълното процентно съдържание на влакна в състава.

3.   Допустимото отклонение, оправдано по технически причини, свързани с производството, се ограничава до 0,3 % от влакнестите примеси за продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително вълнени продукти, които са преминали процес на кардиране.

Член 6

1.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, едно от които съставлява най-малко 85 % от общата маса, се обозначава с едно от следните:

а)

наименованието на съответното влакно, последвано от неговото процентно съдържание от общата маса;

б)

наименованието на съответното влакно, последвано от думите „85 % минимум“; или

в)

с пълното процентно съдържание на влакна в състава на продукта.

2.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, никое от които не достига 85 % от общата маса, се обозначава с наименованието и процентното съдържание от общата маса най-малко на двете основни влакна, последвани от наименованията на другите съставни влакна в низходящ ред по маса, със или без указание за тяхното процентно съдържание от общата маса. Въпреки това:

а)

влакна, които поотделно съставляват по-малко от 10 % от общата маса на продукта, могат да бъдат обозначени събирателно с израза „други влакна“, последван от общото процентно съдържание от общата маса;

б)

когато наименованието на влакното, което съставлява по-малко от 10 % от общата маса на продукта, е точно определено, се обозначава пълното процентно съдържание на влакна в състава на този продукт.

3.   На продукти, имащи чиста памучна основа и чист ленен вътък, в които процентното съдържание на лена съставлява не по-малко от 40 % от общата маса на неоразмерения план, може да бъде дадено наименованието „памучно-ленена смес“, което трябва да бъде придружено от указание за състава „чиста памучна основа — чист ленен вътък“.

4.   Изразът „смеси от влакна“ или изразът „неспецифициран текстилен състав“ може да бъде използван за всеки продукт, чийто състав не може да бъде установен лесно по време на производство.

5.   За текстилни продукти, предназначени за краен потребител, които имат процентното съдържание на влакна в състава, посочено в параграфи 1—4:

а)

се допуска съдържание на чужди влакна до 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това съдържание се налага по технически причини и не е добавено съгласно установената практика на производство; това допустимо отклонение се увеличава до 5 % в случай на продукти, които са били подложени на процес на кардиране, без да се засяга допустимото отклонение, посочено в член 5, параграф 3;

б)

се допуска производствено отклонение от 3 % между обявените процентни съдържания на влакното и процентните стойности, получени от анализа, по отношение на общата маса на влакната, посочена на етикета; такова допустимо отклонение може да се приложи също така при влакна, които в съответствие с параграф 2 са изброени в низходящ ред по маса без указание за тяхното процентно съдържание. Това допустимо отклонение се прилага също така за целите на член 5, параграф 2, буква б).

При анализа допустимите отклонения се изчисляват поотделно. Общата маса, която трябва да се вземе предвид при изчисляването на допустимото отклонение, посочено в буква б), е масата на влакната на крайните продукти минус масата на каквито и да било чужди влакна, установени при прилагането на допустимото отклонение, посочено в буква а).

Събирането на допустимите отклонения, посочени в букви а) и б), се допуска, само ако в хода на прилагане на допустимото отклонение, посочено в буква а), се докаже, че което и да било чуждо влакно, установен при анализа, е от същия химичен вид като едно или повече от влакната, посочени на етикета.

В случай на специфични продукти, за които производственият процес изисква допустими отклонения, по-високи от посочените в букви а) и б), когато съответствието на продукта е проверено съгласно член 13, параграф 1, по-високи допустими отклонения могат да бъдат разрешени само в изключителни случаи и когато е представена съответна обосновка от производителя. Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за това.

Член 7

Без да се засягат допустимите отклонения, установени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 5, видимите и разграничими влакна само за декоративни цели, които не превишават 7 % от общата маса на крайния продукт, не е необходимо да бъдат посочвани в процентното съдържание на влакна в състава, предвидено в членове 4 и 6. Същото се прилага за влакна, например метални влакна, които се влагат за постигане на антистатичен ефект и които не превишават 2 % от общата маса на крайния продукт. За продуктите, посочени в член 6, параграф 3, тези процентни съдържания се изчисляват не по отношение на масата на тъканта, а по отношение на масата на основата и масата на вътъка поотделно.

Член 8

1.   Текстилните продукти по смисъла на настоящата директива се етикетират или маркират всеки път, когато се пускат на пазара за производствени или търговски цели. Това етикетиране или маркиране може да бъде заменено или допълнено с придружаващи търговски документи, когато продуктите не се предлагат за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от държавата или друго публичноправно юридическо лице, или — в онези държави-членки, в които това понятие е непознато, от еквивалентно правно образувание.

2.   Наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, се посочват ясно в търговските документи. Това изискване по-специално изключва възможността за употребата на съкращения в договорите за продажба, сметките и фактурите. Може обаче да се използва автоматизиран код за обработка, при условие че този код е обяснен в същия документ.

3.   Наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, се посочват с ясен, четлив и еднакъв печатен шрифт, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на потребителя, и по-специално в каталозите и търговската литература, върху опаковките, етикетите и маркировките.

Данни и информация, различни от предвидените в настоящата директива, се дават отделно. Тази разпоредба не се прилага за търговските марки или за наименованието на предприятието, което може да се постави непосредствено преди или след данните, предвидени в настоящата директива.

Ако обаче, когато текстилен продукт се предлага за продажба или се продава на потребителя съгласно посоченото в първа алинея, се посочва търговската марка или наименованието на предприятието, което съдържа като самостоятелно наименование, като прилагателно или като корен на дума едно от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да въведе потребителя в заблуждение, търговската марка или наименованието на предприятието трябва да бъдат непосредствено предхождани или последвани от наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, изписани с ясен, четлив и еднакъв печатен шрифт.

4.   Държавите-членки могат да изискват, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на крайния потребител на тяхна територия, техните национални езици да бъдат също така използвани при етикетирането и маркирането, изисквано съгласно настоящия член.

В случай на макари, масури, чилета, кълбета или каквито и да е други малки количества от прежди за шиене, кърпене или бродиране, възможността, предвидена в първа алинея, може да бъде използвана от държавите-членки само в случай на наличие на общ етикет върху опаковката или витрината. Без да се засягат случаите, предвидени в позиция 18 от приложение IV, отделни продукти могат да бъдат етикетирани на който и да било от езиците на Общността.

5.   Държавите-членки не могат да забраняват използването на други описания или данни освен предвидените в членове 3, 4 и 5, които се отнасят до характеристиките на продуктите, когато подобни описания или данни са в съответствие с техните лоялни търговски практики.

Член 9

1.   Всеки текстилен продукт, съставен от два или повече компонента с различен състав на влакната, има поставен етикет, посочващ състава на влакната на всеки компонент. Такова етикетиране не е задължително за компоненти, съставляващи по-малко от 30 % от общата маса на продукта, без масата на основната подплата.

2.   Когато два или повече текстилни продукти имат еднакъв състав на влакната и обикновено образуват отделен продукт, за тях е необходимо поставянето на само един етикет.

3.   Без да се засяга член 12:

а)

съставът на влакната на следните корсетни продукти се указва чрез посочване на състава на целия продукт или този на компонентите, изброени по-долу, като цяло или отделно:

i)

за сутиени: външния и вътрешния плат на чашките и гърба;

ii)

за корсети: предницата, гърба и странични пристягащи елементи;

iii)

за корсети, комбинирани със сутиен: външния и вътрешния плат на чашките, предните и задните пристягащи елементи и страничните части.

Съставът на влакната на корсетни продукти, различни от изброените в първа алинея, се означава чрез посочване състава на целия продукт или, като цяло или поотделно, състава на отделните му части; такова етикетиране не е задължително за компоненти, представляващи по-малко от 10 % от общата маса на продукта.

Отделното етикетиране на различните части на посочените корсетни продукти се осъществява по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере за коя част на продукта се отнасят посочените в етикета данни;

б)

съставът на влакната на щамповани текстилни продукти, получени чрез процес на ецване, може да се означи за продукта като цяло и чрез посочване отделно на състава на основната тъкан и тази на ецваните части. Тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им;

в)

съставът на влакната на бродираните текстилни продукти се дава за продукта като цяло и може да се означи чрез посочване отделно на състава на основния плат и този на преждата за бродиране; тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им; ако бродираните части представляват по-малко от 10 % от повърхността на продукта, е необходимо да се посочи само съставът на основния плат;

г)

съставът на влакната на преждите, състоящи се от сърцевина и покритие, направени от различни влакна и предлагани за продажба като такива на крайния потребител, се дава за продукта като цяло и може да се означи чрез отделно посочване на състава на сърцевината и на покритието; тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им;

д)

съставът на влакната на кадифените и плюшените текстилни продукти или на текстилните продукти, наподобяващи кадифе или плюш, се дава за целия продукт и когато продуктът е с различен състав на лицевата и опаковата страна, той може да се посочи поотделно за тези две страни, които трябва да се посочат с наименованията им;

е)

съставът на подовите настилки и килимите, чиито лицева и опакова страна се състоят от различни влакна, може да се посочи само за лицевата страна, която трябва да бъде посочена с наименованието си.

Член 10

1.   Чрез дерогация от членове 8 и 9:

а)

за текстилните продукти, изброени в приложение III, които са на един от етапите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), държавите-членки могат да не изискват етикетиране или маркиране, включващо наименованието или състава. Разпоредбите на членове 8 и 9 обаче се прилагат, когато на такива продукти са поставени етикет или маркировка, даваща наименованието или състава, или търговската марка, или наименованието на предприятието, което включва като самостоятелно наименование, като прилагателно или като корен на дума някое от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да бъде сбъркано с него;

б)

когато текстилните продукти, изброени в приложение IV, са с еднакъв вид и състав, те могат да се предлагат за продажба заедно с общ етикет, съдържащ данните за състава, предвидени в настоящата директива;

в)

съставът на текстилните продукти, продавани на метър, е необходимо да се посочи само за предлаганите за продажба дължини или ролки.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, букви б) и в), се предлагат за продажба по такъв начин, че крайният потребител да може сам изцяло да се запознае със състава на тези продукти.

Член 11

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че която и да е информация, предоставена при пускането на текстилните продукти на пазара, не може да бъде объркана с наименованията и данните, установени с настоящата директива.

Член 12

За целите на прилагането на член 8, параграф 1 и на останалите разпоредби от настоящата директива, свързани с етикетирането на текстилните продукти, процентните съдържания на влакна, посочени в членове 4, 5 и 6, се определят, без да се вземат предвид следните елементи:

а)

за всички текстилни продукти: нетекстилните части, кантове, етикети и емблеми, обшивки и гарнитури, които не са неотделима част от продукта, копчета и катарами, облечени с текстилни материали, аксесоари, декорации, нееластични ленти, еластични конци и ленти, прибавени на конкретни и ограничени места на продукта и, при спазване на условията, посочени в член 7, видими, разграничими влакна само за декоративни цели и антистатични влакна;

б)

за подови покрития и килими: всички съставки, различни от използваемата страна;

в)

за платове за тапициране: основи и вътъци за кантове и пълнеж, които не съставляват лицевата страна на плата;

г)

за пердета и завеси: компонентите, свързващи и запълващи вътъка и основата, които не съставляват лицевата страна на плата;

д)

за други текстилни продукти: материали за основа и подплата, подлепващи и подсилващи материали, междинни подплати и подложни канави, конци за шев и прикрепване, освен ако заместват основата и/или вътъка на плата, пълнежи без изолационна функция и, при спазване на член 9, параграф 1 — подплати.

За целите на настоящата буква:

i)

материали за основа или подплата на текстилните продукти, които служат като подложка на лицева част, по-специално при одеяла и платове с две лица, и опакова страна за кадифени и плюшени тъкани и сродни продукти няма да бъдат считани за отделящи се подложки;

ii)

„подлепващи и подсилващи материали“ означава прежди или материали, добавяни на точно определени и ограничени места на текстилните продукти, за да ги подсилят или за да им придадат твърдост или дебелина;

д)

вещества за промазване, свързващи средства (биндери) и подлепващи материали, колосващи вещества, импрегниращи продукти, допълнителни багрила, продукти за щамповане и други продукти за текстилна обработка. При липса на разпоредби на Общността държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че тези артикули не са представени в количества, които могат да въведат потребителя в заблуждение.

Член 13

1.   Проверките за съответствие на състава на текстилните продукти с информацията, предоставена в съответствие с настоящата директива, се осъществяват чрез методи за анализ, определени в директивите, посочени в параграф 2.

За тази цел процентното съдържание на влакна в състава, предвидено в членове 4, 5 и 6, се определя за сухата маса на всяко влакно, като се отчита съответното прието отклонение, установено в приложение V, след като се отстранят съставките, посочени в член 12.

2.   Отделни директиви уточняват методите за вземане на проби и анализ, които да се използват в държавите-членки за определянето на състава на влакната на продуктите, обхванати от настоящата директива.

Член 14

1.   Никоя държава-членка не може, поради причини, свързани с наименованията или характеристиките на състава, да забрани или да попречи на пускането на пазара на текстилните продукти, за които са спазени разпоредбите на настоящата директива.

2.   Разпоредбите на настоящата директива не изключват прилагането на действащите разпоредби във всяка държава-членка относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно означенията на източника, наименованията за произход и защита срещу нелоялна конкуренция.

Член 15

1.   Комисията приема допълнения към приложение I и допълнения и изменения към приложение V, които са необходими за адаптирането на тези приложения към техническия прогрес.

2.   Комисията определя новите методи за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси, различни от посочените в Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна (6) и Директива 73/44/ЕИО на Съвета от 26 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна (7).

3.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 2.

Член 16

1.   Комисията се подпомага от Комитет по директивите за наименованията на текстилните продукти и етикетирането, създаден съгласно Директива 96/73/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 17

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националните си законодателства, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 18

Директива 96/74/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение VI, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани с крайните срокове за транспониране в националното законодателство и изпълнението на директивите, посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат според таблицата на съответствието от приложение VII.

Член 19

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 40.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 декември 2008 г.

(3)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 38.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 83, 30.3.1973 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАКНА

(посочена в член 3)

Номер

Наименование

Описание на влакната

1

Вълна (1)

Влакно от овца или агне (Ovis aries)

2

Алпака, лама, камила, кашмир, мохер, ангора, вигон, як, гуанако, кашгора, бобър, видра, последвани или не от наименованието „вълна“ или „косъм“ (1)

Влакно от алпака, лама, камила, кашмирена коза, ангорска коза, ангорски заек, вигон, як, гуанако, кашгорска коза (кръстоска между кашмирена и ангорска коза), бобър, видра

3

Животински или конски косми със или без обозначаване на вида животно (напр. косми от говеда, косми от кози, конски косми)

Косми от животни, които не са посочени в 1 или 2

4

Коприна

Влакно, получено от копринени жлези на насекоми

5

Памук

Целулозно влакно от семената на растението памук (Gossypium)

6

Капок

Влакно от шушулките на семената на дървото капок (Ceiba pentandra)

7

Лен

Влакно от стъблото на лен (Linum usitatissimum)

8

Коноп

Влакно от стъблото на коноп (Cannabis sativa)

9

Юта

Влакно от стъблото на Corchorus olitorius и Corchorus capsularis. За целите на настоящата директива влакно от стъблата на следните видове ще се третира като юта: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

Абака (Манилски коноп)

Влакно от листата на растението Musa textilis

11

Алфа

Влакно от листата на растението Stipa tenacissima

12

Кокосово влакно

Влакно от обвивката на кокосовия орех Cocos nucifera

13

Зановец

Влакно от стъблото на зановец (Cytisus scoparius или/и Spartium junceum

14

Рамия

Влакно от стъблото на рамия (Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima

15

Сизал

Влакно от листата на Agave sisalana

16

Сюн

Влакно от индийски коноп Crotalaria juncea

17

Хенекен

Влакно от Agave fourcroydes

18

Маги

Влакно от Agave cantala

19

Ацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което хидроксилните групи са ацетирани най-малко 74 % и най-много 92 %

20

Алгинат

Влакно, извлечено от метални соли на алгиновата киселина

21

Купро (cuprammonium rayon)

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез медно-амонячен процес на овлакняване

22

Модал

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез модифициран вискозиметричен процес, притежаващо голяма здравина и висок модул в мокро състояние. Силата на скъсване (BC) в основно състояние и силата (BM), необходима да се получи удължаване с 5 % в мокро състояние, са:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

където Т означава средната линейна плътност в децитекси

23

Протеин

Влакно, извлечено от натурални протеинови вещества, регенерирани и стабилизирани чрез третиране с химически агенти

24

Триацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което най-малко 92 % от хидроксилните групи са ацетилирани

25

Вискоза

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез вискозиметричен процес за филаментна нишка и щапелно влакно

26

Акрил

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съставляващо най-малко 85 % (от масата) във веригата на акрилонитрилна структура

27

Хлоровлакно

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи в своята верига повече от 50 % от масата винилхлоридни или винилиденхлоридни мономерни звена

28

Флуоровлакно

Влакно, формувано от линейни макромолекули, изградени от алифатни мономери на флуоровъглерод

29

Модакрил

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си не по-малко от 50 % и не повече от 85 % (от масата) акрилонитрилна структура

30

Полиамид или найлон

Влакна, получени от синтетични линейни макромолекули, имащи във веригата си повтарящи се амидни връзки, от които най-малко 85 % са свързани с алифатни или циклоалифатни звена

31

Арамид

Влакна, поучени от синтетични линейни макромолекули, изградени от ароматни групи, свързани чрез амидни или имидни връзки, от които най-малко 85 % са свързани директно към 2 ароматни пръстена, като броят на имидните връзки, ако въобще има от тях, не надвишава броя на амидните връзки

32

Полиимид

Влакна, получени от синтетични линейни макромолекули, имащи във веригата си повтарящи се имидни връзки

33

Лиоцел (2)

Регенерирано целулозно влакно, получено чрез разтваряне и овлакняване от органичен разтворител, без образуване на деривати

34

Полилактид

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си най-малко 85 % (от масата) звена естер на млечна киселина, извлечени от природни захари и имащи температура на топене най-малко 135 °C

35

Полиестер

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си най-малко 85 % (от масата) естер от диол и терефталова киселина

36

Полиетилен

Влакно, формувано от незаместени алифатни, наситени въглеводородни линейни макромолекули

37

Полипропилен

Влакно, формувано от алифатни, наситени въглеводородни линейни макромолекули, в които един на всеки два въглеродни атома носи странична метилова верига, разположена изотактно и без по-нататъшно заместване

38

Поликарбамид

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си повтарящи се полиуретанови функционални групи (NH-CO-NH)

39

Полиуретан

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съставени от вериги с повтаряща се уретанова функционална група

40

Поливинилалкохолни влакна (винилал)

Влакно, формувано от линейни макромолекули, чиято верига е изградена от поливинилов алкохол с различни нива на ацеталиране

41

Тривинил

Влакно, формувано от акрилонитрилен терполимер, хлориран винилов мономер и трети винилов мономер, при условие че никой от трите не съставлява 50 % от общата маса

42

Еластодиен (високоеластични нишки от полидиенови полимери)

Еластично влакно, съставено от натурален или синтетичен полиизопрен или съставено от един или повече полимеризирани диени, със или без един или повече винилови мономери, което при опъване до размер три пъти първоначалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

43

Еластан

Еластично влакно, съставено от най-малко 85 % (от масата) от сегментен полиуретан, което при опъване до размер три пъти първоначалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

44

Стъкловлакно

Влакно, направено от стъкло

45

Наименование, съответстващо на материала, от който са съставени влакната — метал (метално, метализирано), азбест, хартия (хартиена прежда), последвано или не от думата „нишка“ или „влакно“

Влакна, получени от разнообразни или нови материали, които не са посочени на друго място в настоящото приложение

46

Еластомултиестер

Влакно, формувано при взаимодействието на две или повече химични различни линейни макромолекули в две или повече различни фази (от които нито една не превишава 85 % от масата), което съдържа естерни групи като преобладаващо функционално звено (минимум 85 %) и което след подходяща обработка, когато се опъне до един път и половина от първоначалната си дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

47

Еластолефин

Влакно, съставено най-малко от 95 % (от масата) от макромолекули, свързани частично с напречни връзки, съставено от етилени и поне един друг олефин, което при опъване до размер един и половина пъти от първоначалната си дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина


(1)  Наименованието „вълна“ в позиция 1 от настоящото приложение може да бъде използвано също така за обозначаване на смеси от влакна от руно на овца или агне и влакната, изброени в позиция 2, третата колона.

Настоящата разпоредба е приложима към текстилните продукти, изброени в членове 4 и 5, както и към посочените в член 6, при условие че последните са частично съставени от влакната, изброени в позиции 1 и 2.

(2)  Трябва да се разбира, че „органичен разтворител“ означава по същество смес от органични химикали и вода.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Наименования, посочени в член 5, параграф 1

:

на български език

:

„необработена вълна“,

:

на испански език

:

„lana virgen“ или „lana de esquilado“,

:

на чешки език

:

„střižní vlna“,

:

на датски език

:

„ren, ny uld“,

:

на немски език

:

„Schurwolle“,

:

на естонски език

:

„uus vill“,

:

на гръцки език

:

„παρθένο μαλλί“,

:

на английски език

:

„virgin wool“ или „fleece wool“,

:

на френски език

:

„laine vierge“ или „laine de tonte“,

:

на италиански език

:

„lana vergine“ или „lana di tosa“,

:

на латвийски език

:

„pirmlietojuma vilna“ или „jaunvilna“,

:

на литовски език

:

„natūralioji vilna“,

:

на унгарски език

:

„élőgyapjú“,

:

на малтийски език

:

„suf verġni“,

:

на нидерландски език

:

„scheerwol“,

:

на полски език

:

„żywa wełna“,

:

на португалски език

:

„lã virgem“,

:

на румънски език

:

„lână virgină“,

:

на словашки език

:

„strižná vlna“,

:

на словенски език

:

„runska volna“,

:

на фински език

:

„uusi villa“,

:

на шведски език

:

„ren ull“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продукти, чието етикетиране или маркиране не е задължително

(посочени в член 10, параграф 1, буква а)

1.

Ленти, поддържащи ръкава

2.

Ленти за очите от текстилни материали

3.

Етикети и знаци

4.

Подплатени ръкохватки за нагрети съдове от текстилни материали

5.

Калъфи за кафеник

6.

Калъфи за чайник

7.

Ръкавели

8.

Маншони, други освен от мъхнати платове

9.

Изкуствени цветя

10.

Възглавнички за топлийки (игленици)

11.

Рисувани канави

12.

Текстилни продукти на основата на материали за подплата и подлепващи материали

13.

Кечета

14.

Старинни ръчно изработени текстилни продукти, които изрично са декларирани като такива

15.

Гамаши

16.

Опаковки, не нови и продавани като такива

17.

Филцови шапки

18.

Кутии, меки и без основа, сарашки стоки, от текстилни материали

19.

Пътнически стоки от текстилни материали

20.

Ръчно бродирани гоблени, завършени или недовършени, и материали за тяхното производство, включително прежди за бродиране, продавани отделно от канавата и изрично посочени за използване при такива гоблени

21.

Плъзгащи се ципове

22.

Копчета и катарами, покрити с текстилни материали

23.

Книжни подвързии от текстилни материали

24.

Играчки

25.

Текстилни части от обувни изделия с изключение на топли подплати

26.

Подложки за маса, съставени от различни компоненти и с горна повърхност не повече от 500 cm2

27.

Ръкавици и кърпи за фурна

28.

Калъфки за яйца

29.

Несесери за гримове

30.

Кесии за тютюн от текстилни материали

31.

Калъфки за очила, запалки и гребени, табакери за цигари и пури, от текстилни материали

32.

Предпазни спортни принадлежности с изключение на ръкавици

33.

Тоалетни чанти

34.

Калъфи за чистене на обувки

35.

Погребални артикули

36.

Изделия за еднократна употреба, с изключение на уплътнителни материали

По смисъла на настоящата директива текстилните изделия, предназначени за еднократно или краткотрайно използване, чието нормалното използване изключва възможността за каквото и да било възстановяване за последваща употреба за същата или за подобна цел, се считат за артикули за еднократна употреба.

37.

Текстилните изделия, за които се прилагат правилата на Европейската фармакопея и за които има позоваване на тези правила, бандажи за медицински и ортопедични цели, които не са за еднократна употреба, и ортопедични текстилни изделия изобщо

38.

Текстилните изделия, включващи върви, въжета и канапи, при спазване на позиция 12 от приложение IV, обикновено предназначени:

а)

за използване като съставни части при производството и обработката на стоки;

б)

за включване в машини, инсталации (напр. отоплителни, климатични или осветителни), домакински и други уреди, превозни и други транспортни средства или за тяхното функциониране, поддържане или оборудване, различни от брезентовите покривала и текстилните принадлежности за моторни превозни средства, продавани отделно от превозното средство.

39.

Текстилните изделия за предпазни и защитни цели, такива като предпазни колани, парашути, спасителни жилетки, спасителни улеи, пожарогасителни устройства, бронирани жилетки и специални защитни облекла (напр. предоставящи защита срещу огън, химикали или други опасности за безопасността)

40.

Надуваеми конструкции (напр. спортни зали, изложбени щандове или складови помещения), при условие че са посочени данните за характеристиките и техническите спецификации на тези артикули

41.

Корабни платна

42.

Облекло за животни

43.

Флагове и знамена


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продукти, за които е задължително само общо етикетиране или маркиране

(посочени в член 10, параграф 1, буква б)

1.

Текстилни продукти за почистване на под

2.

Изтривалки

3.

Шнурове и гарнитури

4.

Пасмантерия

5.

Колани

6.

Презрамки

7.

Тиранти и жартиери

8.

Връзки за обувки и ботуши

9.

Ленти

10.

Ластик

11.

Нови опаковки, продавани като такава

12.

Опаковъчни върви и селскостопански канап; върви, въжарски изделия и въжета, различни от изброените в позиция 38 от приложение III (1)

13.

Подложки за маса

14.

Носни кърпички

15.

Мрежи за кок и за коса

16.

Вратовръзки и връзки за панделки за деца

17.

Лигавници; ръкавици за миене на съдове и кърпи за лице

18.

Конци за шиене, кърпене и бродиране, предлагани за продажба на дребно в малки количества с нетно тегло 1 грам или по-малко

19.

Ленти за завеси и транспаранти и жалузи


(1)  За продукти, включени в тази позиция и продавани на отрязъци по дължина, общото етикетиране е това на макарата. Вървите и въжетата, включени в тази позиция, включват използваните в алпинизма и водните спортове.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приети отклонения, използвани за изчисляване на масата на влакната, съдържащи се в текстилен продукт

(посочени в член 13)

Номер на влакното

Влакно

Отклонение (%)

1–2

Вълна или други животински влакна:

 

Камгарни влакна

18,25

Кардирани влакна

17,00 (1)

3

Животински влакна:

 

Камгарни влакна

18,25

Кардирани влакна

17,00 (1)

Конски косъм:

 

Камгарни влакна

16,00

Кардирани влакна

15,00

4

Коприна

11,00

5

Памук:

 

Нормални влакна

8,50

Мерсеризирани влакна

10,50

6

Капок

10,90

7

Лен

12,00

8

Коноп

12,00

9

Юта

17,00

10

Абака

14,00

11

Алфа

14,00

12

Кокосово влакно

13,00

13

Зановец

14,00

14

Рамия (избелено влакно)

8,50

15

Сизал

14,00

16

Сюн

12,00

17

Хенекен

14,00

18

Маги

14,00

19

Ацетат

9,00

20

Алгинат

20,00

21

Купро

13,00

22

Модал

13,00

23

Протеин

17,00

24

Триацетат

7,00

25

Вискоза

13,00

26

Акрил

2,00

27

Хлоровлакно

2,00

28

Флуорно влакно

0,00

29

Модакрил

2,00

30

Полиамид или найлон:

 

Щапелно влакно

6,25

Филамент

5,75

31

Арамид

8,00

32

Полиимид

3,50

33

Лиосел

13,00

34

Полилактид

1,50

35

Полиестер:

 

Щапелно влакно

1,50

Филамент

1,50

36

Полиетилен

1,50

37

Полипропилен

2,00

38

Поликарбамид

2,00

39

Полиуретан:

 

Щапелно влакно

3,50

Филамент

3,00

40

Поливинилалкохолни влакна (винилал)

5,00

41

Тривинил

3,00

42

Еластодиен (високоеластична нишка от полидиенови полимери)

1,00

43

Еластан

1,50

44

Стъкловлакно:

 

Със среден диаметър, по-голям от 5 μм

2,00

Със среден диаметър, равен или по-малък от 5 μм

3,00

45

Метално влакно

2,00

Метализирано влакно

2,00

Азбест

2,00

Хартиена прежда

13,75

46

Еластомултиестер

1,50

47

Еластолефин

1,50


(1)  Приетите отклонения от 17,00 % се прилагат също така, където това е възможно, за да се установи дали текстилният продукт, съдържащ вълна и/или животински косъм, е камгарен или кардиран.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 18)

Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 38)

 

Директива 97/37/ЕО на Комисията

(ОВ L 169, 27.6.1997 г., стр. 74)

 

Точка 1.Е.2 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 66)

 

Директива 2004/34/ЕО на Комисията

(ОВ L 89, 26.3.2004 г., стр. 35)

 

Директива 2006/3/ЕО на Комисията

(ОВ L 5, 10.1.2006 г., стр. 14)

 

Директива 2006/96/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)

Приложение, единствено буква Г, точка 2

Директива 2007/3/ЕО на Комисията

(ОВ L 28, 3.2.2007 г., стр. 12)

 


ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 18)

Директива

Срок за транспониране

96/74/ЕО

97/37/ЕО

1 юни 1998 г.

2004/34/ЕО

1 март 2005 г.

2006/3/ЕО

9 януари 2007 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.

2007/3/ЕО

2 февруари 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 96/74/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 2, уводна част

Член 2, параграф 1, буква б), уводна част

Член 2, параграф 2, първо тире

Член 2, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 2, параграф 2, второ тире

Член 2, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 2, параграф 3, уводна част

Член 2, параграф 2, уводна част

Член 2, параграф 3, първо тире

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 3, второ тире

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 3, трето тире

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1, текст извън тиретата

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, тирета

Приложение II

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1, уводна част

Член 6, параграф 1, уводна част

Член 6, параграф 1, първо тире

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, второ тире

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 1, трето тире

Член 6, параграф 1, буква в)

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 6, параграф 5

Член 6, параграф 5

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, буква а)

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2, буква б)

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 2, буква в)

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 2, буква г)

Член 8, параграф 5

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3, уводна част

Член 9, параграф 3, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка i)

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка ii)

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, трето тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка iii)

Член 9, параграф 3, буква а), втора алинея

Член 9, параграф 3, буква а), втора алинея

Член 9, параграф 3, буква а), трета алинея

Член 9, параграф 3, буква а), трета алинея

Член 9, параграф 3, букви от б) до е)

Член 9, параграф 3, букви от б) до е)

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12, уводна част

Член 12, уводна част

Член 12, точка 1

Член 12, буква а)

Член 12, точка 2, буква а)

Член 12, буква б)

Член 12, точка 2, буква б), първа алинея

Член 12, буква в)

Член 12, точка 2, буква б), втора алинея

Член 12, буква г)

Член 12, точка 2, буква в), първа алинея

Член 12, буква д), първа алинея

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, уводна част

Член 12, буква д), втора алинея, уводна част

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, първо тире

Член 12, буква д), втора алинея, подточка i)

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, второ тире

Член 12, буква д), втора алинея, подточка ii)

Член 12, точка 3

Член 12, буква е)

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15, уводна част

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 15, точка 1

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 15, точка 2

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 15, точка 3

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 15, точка 4

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 16

Членове 15 и 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19, първа алинея

Член 20

Член 19, втора алинея

Член 19

Приложение I, номера 1—33

Приложение I, номер 1—33

Приложение I, номер 33a

Приложение I, номер 34

Приложение I, номер 34

Приложение I, номер 35

Приложение I, номер 35

Приложение I, номер 36

Приложение I, номер 36

Приложение I, номер 37

Приложение I, номер 37

Приложение I, номер 38

Приложение I, номер 38

Приложение I, номер 39

Приложение I, номер 39

Приложение I, номер 40

Приложение I, номер 40

Приложение I, номер 41

Приложение I, номер 41

Приложение I, номер 42

Приложение I, номер 42

Приложение I, номер 43

Приложение I, номер 43

Приложение I, номер 44

Приложение I, номер 44

Приложение I, номер 45

Приложение I, номер 45

Приложение I, номер 46

Приложение I, номер 46

Приложение I, номер 47

Приложение II, номера 1—33

Приложение V, номера 1—33

Приложение II, номер 33a

Приложение V, номер 34

Приложение II, номер 34

Приложение V, номер 35

Приложение II, номер 35

Приложение V, номер 36

Приложение II, номер 36

Приложение V, номер 37

Приложение II, номер 37

Приложение V, номер 38

Приложение II, номер 38

Приложение V, номер 39

Приложение II, номер 39

Приложение V, номер 40

Приложение II, номер 40

Приложение V, номер 41

Приложение II, номер 41

Приложение V, номер 42

Приложение II, номер 42

Приложение V, номер 43

Приложение II, номер 43

Приложение V, номер 44

Приложение II, номер 44

Приложение V, номер 45

Приложение II, номер 45

Приложение V, номер 46

Приложение II, номер 46

Приложение V, номер 47

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VI

Приложение VII


Top