Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0056

Регламент (ЕО) № 56/2009 на Комисията от 21 януари 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 19, 23.1.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/56/oj

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 56/2009 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2009 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани под кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура под кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Платнена чанта от пропиленови ленти с широчина, по-малка от 5 mm, във формата на паралелепипед и с приблизителни размери 54,5 × 74 × 25 cm, с две здрави дръжки от същия материал, зашити от двете страни на чантата по дължина, като всяка от тях виси под чантата.

Чантата е двустранно и видимо покрита с пластмасови листове, във вътрешността няма подразделения и тя се затваря с помощта на цип. Краищата са подсилени с вшита лента.

(артикул, подобен на пазарска чанта)

(Вж. снимка № 649) (1)

4202 92 19

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква м) към глава 39, допълнителна забележка 1 към глава 42 и описанието на кодове по КН 4202, 4202 92 и 4202 92 19.

Поради формата си на паралелепипед, която е характерна за пазарски чанти, и поради подсилените дръжки, разположени така, че да бъдат държани в ръка, както и поради факта, че покритието от пластмасови листове, ципът, подсиленият ръб и здравите дръжки (разположени странично по протежение на чантата за по-голяма здравина) са пригодени за дълготрайна употреба, чантата притежава характеристиките на „артикул, подобен на пазарска чанта“.

Артикулите, подобни на пазарска чанта, попадат в обхвата на позиция 4202 (вж. също Хармонизираната система (ХС), обяснителна бележка към позиция 4202, първа алинея, където изрично се посочва, че тази позиция обхваща единствено артикулите, специално изброени в нея, както и подобни артикули.)

Поради горепосочените характеристики въпросният артикул не спада към транспортните или опаковъчни артикули на всякакви продукти и следователно се изключва класиране в позиция 3923 по смисъла на забележка 2, буква м) към глава 39 (вж. също обяснителните бележки на ХС към позиция 3923, първа алинея, буква а) и втора алинея.

Тъй като външната повърхност на артикула е покрита с пластмасови листове, видими с просто око, той следва да бъде класиран като артикул с външно покритие от пластмасови листове (вж. допълнителна забележка 1 към глава 42).

Поради това артикулът следва да бъде класиран под код по КН 4202 92 19.

Image


(1)  Снимката има чисто информативна цел.


Top