Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0008

2008/950/ЕО: Насоки на Европейската централна банка от 11 септември 2008 година относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2008/8)

OJ L 346, 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 129 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/8/oj

23.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/89


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 септември 2008 година

относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2

(ЕЦБ/2008/8)

(2008/950/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устав на ЕСЦБ“), и по-специално членове 5 и 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 106, параграф 1 от Договора и член 16 от Устава на ЕСЦБ предвиждат, че Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в Общността.

(2)

Член 106, параграф 2 от Договора предвижда, че държавите-членки могат да емитират монети след одобрението на ЕЦБ относно размера на тиража. Поради това ЕЦБ приема годишни решения за одобряване на обема на монетите, които се емитират от държавите-членки, които са приели еврото (наричани по-долу „участващи държави-членки“).

(3)

Член 5 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че с цел осъществяване на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки, събира необходимата статистическа информация, която включва статистическа информация в областта на емитирането на евробанкноти и монети. Също така за ЕЦБ е необходимо да събира статистическа информация за целите на член 237, буква г) от Договора, който възлага на ЕЦБ задачата да следи за спазването от националите централни банки от ЕСЦБ на техните задължения съгласно Договора и Устава на ЕСЦБ. Тези задължения включват спазване на забраната, установена в член 101 от Договора и приведена в изпълнение с Регламент (EО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104Б, параграф 1 от Договора (1). По-специално член 6 от Регламент (ЕО) на Съвета № 3603/93 предвижда, че „притежаването от […] националните централни банки на монети, емитирани от публичния сектор и кредитирани от публичния сектор, не се счита за кредит по смисъла на член 104 от Договора, когато стойността на тези активи остава по-малка от 10 % от монетите в обращение“.

(4)

Без да се засягат компетенциите на държавите-членки във връзка с емитирането на евромонети и като се взима под внимание съществената роля на националните централни банки на участващите държави-членки (наричани по-долу „НЦБ“) при разпределянето на евромонети, за изпълнение на горепосочените задачи е необходимо ЕЦБ и НЦБ да събират данни относно евробанкнотите и монетите. Събирането на тези данни следва да улесни взимането на решения в областта на емитирането на евробанкноти и монети, например чрез предоставяне на ЕЦБ, НЦБ, Комисията на Европейските общности и на националните органи, емитиращи монети, на информация, даваща им възможност, съгласно техните съответни компетенции да: i) планират производството на евробанкноти и монети; ii) координират емитирането на евробанкноти и монети; и iii) координират доставките на евробанкноти между НЦБ и на евромонети между участващите държави-членки. Събирането на тези данни следва също да даде възможност на ЕЦБ да наблюдава спазването на нейните решения в областта на емитирането на евробанкноти и монети.

(5)

На 16 декември 2004 г. Управителният съвет прие рамката за обработка на банкноти за последваща употреба (РОБПУ), чийто раздел 2.7 урежда изпълнението на отчетните задължения на кредитните институции и на другите лица, работещи с пари в брой на професионална основа, пред НЦБ. В тази връзка беше взето също решението НЦБ да въведат РОБПУ чрез средствата, с които разполагат, като например законодателни актове и споразумения, до края на 2006 г. — срок, който след това беше удължен с последващи решения на Управителния съвет. НЦБ обаче следва най-късно от датата на въвеждането на РОБПУ да получават данни, отчетени съгласно РОБПУ от кредитни институции и други лица, работещи с пари на професионална основа, в техните юрисдикции, и да са в състояние да отчитат тези данни пред ЕЦБ.

(6)

За изпълнението на горепосочените цели данните относно евробанкнотите и монетите следва да съдържат информация за: i) емитирането на евробанкноти и монети; ii) количеството и качеството на евробанкнотите и монетите в обращение, iii) наличностите от евробанкноти и монети, държани от лицата, участващи в тяхното емитиране; iv) свързаните с евробанкноти и монети оперативни дейности на лицата, участващи в тяхното емитиране, включително кредитни институции, управляващи от името на НЦБ схема „банкноти, държани за поръчка“, и кредитни институции, управляващи от името на ЕЦБ и на една или повече НЦБ, програма за разширено съхранение на наличности; v) свързаните с банкноти оперативни дейности на кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, които обработват съгласно РОБПУ евробанкноти за последваща употреба; и vi) паричната инфраструктура.

(7)

С цел подобряване на събирането на данни и създаване на възможност за разпространяване на информацията, основана на тях, Управителният съвет постигна на 22 ноември 2007 г. съгласие за въвеждането на Валутната информационна система 2 (наричана по-долу „CIS 2“), която заменя Валутната информационна система (CIS), създадена с въвеждането на евробанкнотите и монетите и осигуряваща от 2002 г. на ЕЦБ и на НЦБ съответните валутни данни, съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно събирането на данни, свързани с Валутната информационна система (CIS).

(8)

За ефективното и нормално функциониране на CIS 2 е необходимо да се осигури редовно и навременно наличие на съвместими данни. Поради това се налага отчетните задължения на НЦБ и ЕЦБ да бъдат уредени в настоящите насоки с разпоредба, предвиждаща за кратък период паралелно отчитане по съществуващите разпоредби и по CIS 2.

(9)

Насоки ЕЦБ/2006/9 от 14 юли 2006 г. относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън еврозоната (2) установяват правната рамка, даваща възможност на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, да заема, възлага поръчка или произвежда евробанкноти и монети за целите на първоначално зареждане и подзареждане преди преминаването към парична наличност в нейната държава-членка. Насоки ЕЦБ/2006/9 предвиждат прилагането на специални отчетни задължения към тези НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, които следва да бъдат по-подробно регламентирани във връзка със CIS 2.

(10)

Потребителите на CIS 2 от ЕЦБ и от НЦБ следва да имат достъп до уеббазираното приложение CIS 2 и до отчетния модул, за да може данните на CIS 2 да се използват ефикасно и ефективно и да се достигне висока степен на прозрачност. За да се засили информационният поток между ЕЦБ и Европейската комисия, както и между НЦБ и националните органи, емитиращи монети, следва да се предостави ограничен достъп на правоимащи трети страни до данни от CIS 2.

(11)

С оглед на това, че CIS 2 е гъвкава система за обработка на нови данни, е необходимо да се създаде опростена процедура за ефективно извършване на технически изменения на приложенията към настоящите насоки. Освен това, поради техническото естество на системата, спецификациите на трансмисионния механизъм на CIS 2 следва да може да се изменят, като се използва същата опростена процедура. Поради това Изпълнителният съвет следва да има делегирано правомощие да извършва определени изменения на настоящите насоки и приложенията към тях и следва да уведомява Управителния съвет за тези изменения.

(12)

Вследствие на положителното решение на Съвета на Европейския съюз за отмяна на дерогацията за Словакия, което беше взето на 8 юли 2008 г., и в съответствие с член 3.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка, управителят на Národná banka Slovenska беше поканен да присъства на обсъждането на настоящите насоки от Управителния съвет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определения

1.   За целите на настоящите насоки:

а)

рамка за обработка на банкноти за последваща употреба“ (РОБПУ) е рамката за обработка на банкноти за последваща употреба, установена с документа „Обработка на банкноти за последваща употреба: Рамка за откриване на фалшификати и сортиране по годност на евробанкноти от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа“, приет от Управителния съвет на 16 декември 2004 г. и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 6 януари 2005 г., с изменения, както и документите, свързани с крайните срокове за неговото въвеждане на национално равнище;

б)

кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (3);

в)

„CIS 2“ означава система, която обхваща: i) централната база данни, инсталирана при ЕЦБ за съхранение на цялата относима информация за евробанкноти, евромонети, парична инфраструктура и РОБПУ, събрана съгласно настоящите насоки; ii) уеббазираното онлайн приложение, което дава възможност за гъвкава конфигурация на системата и осигурява информация относно статуса на доставка и валидиране на данни, ревизиите и различните видове референтни данни и системни параметри; iii) отчетния модул за разглеждане и анализиране на събраните данни; и iv) трансмисионния механизъм на CIS 2;

г)

първоначално зареждане“ означава физическата доставка на евробанкноти и монети от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, на правоимащи контрагенти на територията на бъдеща участваща държава-членка през периода на първоначално зареждане и подзареждане;

д)

подзареждане“ означава доставка на първоначално заредени евробанкноти и монети от правоимащ контрагент на професионални трети страни на територията на бъдеща участваща държава-членка през периода на първоначалното зареждане/подзареждане. За целите на настоящите насоки подзареждането включва доставката на стартови комплекти евромонети за широката общественост;

е)

НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата“ означава националната централна банка на бъдеща участваща държава-членка;

ж)

правоимащи трети страни“ означава Европейската комисия, националните министерства на финансите, монетните дворове и публични или частни агенции, определени от министерствата на финансите на участващите държави-членки;

з)

трансмисионен механизъм на CIS 2“ означава приложението за интегриране на XML-данни на ЕСЦБ (EXDI приложение). EXDI приложението се използва за поверително предаване на съобщения с данни между НЦБ, НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, и ЕЦБ, независимо от поддържащата го техническа инфраструктура (например компютърни мрежи и софтуерни приложения);

и)

съобщение с данни“ означава файл, съдържащ месечни или полугодишни данни на НЦБ или НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, за един отчетен период или, в случай на ревизии, за един или няколко отчетни периода, във формат за данни, съвместим с трансмисионния механизъм на CIS 2;

й)

бъдеща участваща държава-членка“ означава неучастваща държава-членка, която е изпълнила поставените условия за приемане на еврото и по отношение на която е било взето решение за отмяна на дерогацията (съгласно член 122, параграф 2 от Договора);

к)

работен ден“ означава всеки ден, в който ЕЦБ и отчитащата НЦБ са отворени за работа;

л)

счетоводни данни“ означава некоригираната стойност на евробанкнотите в обращение, коригирана в края на отчетния период с размера на безлихвените вземания по отношение на кредитни институции, управляващи програма за разширено съхранение на наличности, в съответствие с член 10, параграф 2, букви а) и б) от Насоки ЕЦБ/2006/16 от 10 ноември 2006 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (4);

м)

събитие, свързано с данни“ означава записано в CIS 2 събитие, което генерира изпращане на нотификация от CIS 2 до една или повече НЦБ и ЕЦБ. Събитие, свързано с данни, е налице, когато: i) НЦБ е изпратила до CIS 2 съобщение с месечни или полугодишни данни, което генерира ответно съобщение до изпращащата НЦБ и ЕЦБ; ii) съобщенията с данни на всички НЦБ са успешно валидирани за нов отчетен период, при което от CIS 2 се изпраща съобщение за статуса на отчитане до НЦБ и ЕЦБ; или iii) когато, вследствие на изпращането на съобщение за статуса на отчитане, съобщение с ревизирани данни за дадена НЦБ е валидирано успешно от CIS 2, при което се изпраща нотификация за ревизия до НЦБ и ЕЦБ.

2.   Техническите термини, използвани в приложенията към настоящите насоки, са дефинирани в приложения речник.

Член 2

Събиране на данни относно евробанкноти

1.   НЦБ отчитат пред ЕЦБ ежемесечно данни от CIS 2 относно евробанкноти, т.е. показателите за данни, посочени в приложение I, таблицата в част първа, раздели 1—4, като спазват правилата за записване, определени в приложение I, част трета.

2.   НЦБ подават данните, определени като данни от категория 1, и данните, възникнали от събития съгласно приложение V относно евробанкноти, не по-късно от шестия работен ден на месеца, следващ отчетния период.

3.   НЦБ подават данните относно евробанкноти, определени като данни от категория 2 в приложение V, не по-късно от десетия работен ден на месеца, следващ отчетния период.

4.   Първото подаване на данни относно евробанкноти се извършва през октомври 2008 г.

5.   НЦБ използват трансмисионния механизъм на CIS 2 с цел подаване на данни относно евробанкноти към ЕЦБ съгласно настоящите насоки.

Член 3

Събиране на данни относно евромонети

1.   НЦБ събират данни от CIS 2 относно евромонети, т.е. показателите за данни, посочени в приложение II, част първа, раздели 1—5 от таблицата, от съответните правоимащи трети страни, участващи в емитирането на евромонети в техните държави-членки.

2.   НЦБ отчитат пред ЕЦБ ежемесечно данните от CIS 2 относно евромонети, т.е. данни по показателите за данни, посочени в приложение II, част първа, раздели 1—6 от таблицата, като спазват правилата за записване, определени в приложение II, част трета.

3.   Изискванията, посочени в член 2, параграфи 2—5, се прилагат mutatis mutandis за подаването на посочените в параграф 1 данни относно евромонети.

Член 4

Събиране на данни относно паричната инфраструктура и РОБПУ

1.   НЦБ предоставят на ЕЦБ на полугодие данните относно паричната инфраструктура, както е определено в приложение III.

2.   НЦБ предоставят на ЕЦБ на данните, посочени в параграф 7 — за първото подаване, а след това — на полугодие, данните относно РОБПУ, както е определено в приложение III. Предоставените на ЕЦБ данни се основават на данните, които НЦБ са били в състояние да съберат от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, съгласно раздел 2.7 от РОБПУ и документа „Събиране на данни от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, съгласно Рамката за обработка на банкноти за последваща употреба“ (5).

3.   НЦБ използват трансмисионния механизъм на CIS 2 с цел подаване на посочените в параграфи 1 и 2 данни относно паричната инфраструктура и РОБПУ.

4.   Всяка година, най-късно до шестия работен ден на октомври, НЦБ подава посочените в параграфи 1 и 2 данни за отчетния период януари—юни за същата година.

5.   Всяка година, най-късно до шестия работен ден на април, НЦБ подават посочените в параграфи 1 и 2 данни за отчетния период юли-декември за предходната година.

6.   Първото подаване на данни относно паричната инфраструктура, т.е. на данни по показателите, посочени в приложение III, раздели 1.1—1.4, 2.1 и 2.3—2.6 от таблицата, се извършва през октомври 2008 г.

7.   Първото подаване на данни относно РОБПУ, т.е. на данни по показателите, посочени в приложение III, раздели 2.2, 2.7—2.10 и 3 от таблицата, се извършва, както следва:

а)

през октомври 2008 г. за Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank и Suomen Pankki;

б)

през октомври 2009 г. за Banka Slovenije;

в)

през октомври 2010 г. за Banque de France, Central Bank of Cyprus и Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; и

г)

през октомври 2011 г. за Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland и Banco de Portugal.

Член 5

Събиране на данни от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, относно тяхното преминаване към парична наличност в евро

1.   НЦБ включва в договорното споразумение, което сключва с НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, съгласно член 3, параграф 3 от Насоки ЕЦБ/2006/9, специфични разпоредби, предвиждащи, че наред с отчетните задължения, уредени в тези насоки, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, следва да отчита пред ЕЦБ ежемесечно данни по показателите, посочени в приложение I, раздели 4 и 5 от таблицата и приложение II, раздели 4 и 7 от таблицата, като същевременно спазва mutatis mutandis определените в приложение I, част трета и приложение II, част трета правила за записване относно всички евробанкноти и/или монети, които тя заема от и са ѝ доставени от НЦБ. Ако НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, не е сключила такова договорно споразумение с НЦБ, ЕЦБ сключва договорно споразумение с тази НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, включващо отчетните задължения, посочени в настоящия член.

2.   Първото подаване на данни относно евробанкноти и/или монети съгласно параграф 1 се извършва не по-късно от шестия работен ден на месеца, следващ месеца, през който НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, получи или произведе за първи път съответните евробанкноти или монети.

3.   Изискванията съгласно член 2, параграфи 2 и 5 се прилагат mutatis mutandis за подаването на посочените в параграф 1 данни относно евробанкноти и монети.

Член 6

Поддържане на референтни данни и системни параметри

1.   ЕЦБ въвежда в CIS 2 посочените в приложение IV референти данни и системни параметри и ги поддържа.

2.   ЕЦБ предприема необходимите мерки за осигуряване на пълнотата и верността на тези данни и системни параметри.

3.   НЦБ подават към ЕЦБ своевременно системните параметри, посочени в приложение IV, раздели 2.1 и 2.2 от таблицата: i) при влизането в сила на настоящите насоки; и ii) при последващо изменение на системните параметри.

Член 7

Пълнота и вярност на подаваните данни

1.   НЦБ предприемат необходимите мерки за осигуряване на пълнотата и верността на изискуемите данни съгласно настоящите насоки, преди подаването им към ЕЦБ. Те извършват като минимум проверките за пълнота, посочени в приложение V, и проверките за вярност, посочени в приложение VI.

2.   Всяка НЦБ използва приложими данни от CIS 2 с цел изготвяне на информация за националните нетни емисии на евробанкноти. Всяка НЦБ изравнява след това тази информация със счетоводните си данни, преди да подаде данните от CIS 2 към ЕЦБ.

3.   ЕЦБ осигурява извършването от CIS 2 на проверките за пълнота и вярност, посочени в приложения V и VI, преди данните да се съхранят в централната база данни на CIS 2.

4.   ЕЦБ проверява извършеното от НЦБ изравняване на информацията за националните нетни емисии на евробанкноти, посочени в параграф 2 и отчетени в CIS 2, с релевантните счетоводни данни и извършва консултации със съответната НЦБ в случай на несъответствия.

5.   Ако НЦБ констатира несъответствие в нейните данни от CIS 2, след като данните са подадени към ЕЦБ, тази НЦБ изпраща на ЕЦБ без ненужно забавяне коригираните данни чрез трансмисионния механизъм на CIS 2.

Член 8

Достъп до CIS 2

1.   При получаване на писмено заявление и при условие че е сключено посоченото в параграф 2 отделно договорно споразумение, ЕЦБ предоставя достъп до CIS 2 на: i) до четирима индивидуални потребители за всяка НЦБ, всяка НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, и за Европейската комисия в качеството ѝ на правоимаща трета страна; и ii) един индивидуален потребител за всяка друга правоимаща трета страна. Достъпът, предоставян на потребителите, които са правоимащи трети страни, се ограничава до данни относно евромонети и се предоставя през първото тримесечие на 2009 г. В зависимост от наличността и капацитета ЕЦБ преценява по основателност писмени заявления за достъп на допълнителни индивидуални потребители до CIS 2.

2.   Отговорността за техническото потребителско управление на индивидуални потребители се урежда в отделни договорни споразумения: i) между ЕЦБ и НЦБ за нейните индивидуални потребители и индивидуалните потребители на правоимащите трети страни под юрисдикцията на държавата-членка на тази НЦБ; ii) между ЕЦБ и НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, за индивидуалните потребители на тази НЦБ; и iii) между ЕЦБ и Европейската комисия за нейните индивидуални потребители. ЕЦБ може също да включи в тези договорни споразумения препращане към споразуменията за управление на потребителите, стандартите за сигурност и условията за лицензиране, приложими за CIS 2.

Член 9

Автоматични нотификации за събития, свързани с данни

ЕЦБ осигурява изпращането от CIS 2, чрез трансмисионния механизъм на CIS 2, на автоматични нотификации за събития, свързани с данни, до НЦБ, поискали изпращането на такива автоматични нотификации.

Член 10

Подаване на данни от CIS 2 към НЦБ

1.   НЦБ, които искат да получават и съхраняват в своите локални приложения извън CIS 2 всички данни от CIS 2 на НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, изпращат на ЕЦБ писмено заявление за редовно автоматично подаване на такива данни от CIS 2.

2.   ЕЦБ гарантира, че CIS 2 изпраща данните на НЦБ, поискали посочената в параграф 1 услуга, чрез трансмисионния механизъм на CIS 2.

Член 11

Роля на Изпълнителния съвет

1.   Изпълнителният съвет отговаря за ежедневното управление на CIS 2.

2.   В съответствие с член 17.3 от Процедурния правилник на Европейската централна банка на Изпълнителния съвет се делегират правомощия да:

а)

извършва технически изменения на приложенията към настоящите насоки и на спецификациите на трансмисионния механизъм на CIS 2, след като вземе предвид мнението на Комитета по банкнотите и Комитета по информационни технологии; и

б)

променя датите за първото подаване на данни по настоящите насоки, ако Управителният съвет реши да удължи преходния период за дадена НЦБ относно въвеждането на РОБПУ и след като вземе под внимание мнението на Комитета по банкнотите.

3.   Изпълнителният съвет информира без ненужно забавяне Управителния съвет за всяко изменение, извършено съгласно параграф 2. Той се съобразява с решенията, взети от Управителния съвет по този въпрос.

Член 12

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на 1 октомври 2008 г.

Член 13

Адресати

Настоящите насоки се прилагат за всички централни банки на Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 септември 2008 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 1.

(5)  Както е публикуван на уебсайта на ЕЦБ през януари 2006 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Показатели за данни за евробанкноти

ЧАСТ ПЪРВА

Схема на отчитане на евробанкноти

Показатели за данни

 

 

Номер и име на показателя за данни

Общ брой банкноти

Разбивка по серия/вариант

Разбивка по купюри

Разбивка по ECI-банки (1)

Разбивка „От НЦБ“

Разбивка „За НЦБ“

Разбивка „От вид наличност“ (2)

Разбивка „За вид наличност“ (3)

Разбивка по качество (4)

Разбивка „Разпределени за производство през година“ (5)

Разбивка за планиране (6)

Източник на данни

1.   

Показатели на кумулативни данни

1.1

Регистрирани банкноти

 

 

 

 

НЦБ

1.2

Онлайн унищожени банкноти

 

 

 

1.3

Офлайн унищожени банкноти

 

 

 

2.   

Показатели за данни относно наличности от банкноти

A)   

Наличности, държани от Евросистемата

2.1

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

 

 

 

 

НЦБ

2.2

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

 

 

 

2.3

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

 

 

 

2.4

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

 

 (7)

 

2.5

Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ

 

 

 

2.6

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

 

 (7)

 

Б)   

Наличности, държани от NHTO-банки

2.7

Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-банки

 

 

 

 

NHTO-банки

2.8

Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-банки

 

 (7)

 

2.9

Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-банки

 

 

 

2.10

Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-банки

 

 (7)

 

В)   

Наличности, държани от ECI-банки

2.11

Логистични резерви на нови банкноти, държани от ECI-банки

 

 

 

 

 

ECI-банки

2.12

Логистични резерви на годни банкноти, държани от ECI-банки

 

 (7)

 

 

2.13

Наличности от негодни банкноти, държани от ECI-банки

 

 

 

 

2.14

Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки

 

 (7)

 

 

2.15

Логистични резерви на банкноти на път за или от ECI-банки

 

 (7)

 

 

Г)   

Показатели за кръстосана проверка на данни

2.16

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за доставка

 

 

 

 

доставяща НЦБ

2.17

Логистични резерви, определени за доставка

 

 (7)

 

2.18

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

 

 

 

получаваща НЦБ

2.19

Логистични резерви, определени за получаване

 

 (7)

 

3.   

Показатели за данни относно оперативни дейности

А)   

Оперативни дейности на НЦБ

3.1

Банкноти, емитирани от НЦБ

 

 (7)

 

 

НЦБ

3.2

Банкноти, доставени от НЦБ на NHTO-банки

 

 (7)

 

3.3

Банкноти, доставени от НЦБ на ECI-банки

 

 (7)

 

 

 

3.4

Банкноти, върнати при НЦБ

 

 (7)

 

 

3.5

Банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ

 

 (7)

 

3.6

Банкноти, доставени от ECI-банки на НЦБ

 

 (7)

 

 

 

3.7

Банкноти, обработени от НЦБ

 

 

 

 

3.8

Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ

 

 

 

Б)   

Оперативни дейности на NHTO-банки

3.9

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки

 

 (7)

 

 

NHTO-банки

3.10

Банкноти, върнати при NHTO-банки

 

 (7)

 

3.11

Банкноти, обработени от NHTO-банки

 

 

 

3.12

Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-банки

 

 

 

В)   

Оперативни дейности на ECI-банки

3.13

Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки

 

 (7)

 

 

 

ECI-банки

3.14

Банкноти, върнати при ECI-банки

 

 (7)

 

 

3.15

Банкноти, обработени от ECI-банки

 

 

 

 

3.16

Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки

 

 

 

 

НЦБ, ECI-банки

4.   

Показатели за данни относно движения на банкноти

4.1

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

 

 

 

 

 

 

 

 

отговорна НЦБ

4.2

Доставка на банкноти

 

 (7)

 

 

получаваща НЦБ

 

 

 

 

 

отговорна/доставяща НЦБ

4.3

Получаване на банкноти

 

 (7)

 

 

отговорна/доставяща НЦБ

 

 

 

 

получаваща НЦБ

5.   

Показатели за данни за НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

5.1

Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство

 

 

 

 

НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата

5.2

Първоначално зареждане

 

 

 

5.3

Подзареждане

 

 

 

първоначално заредени правоимащи контрагенти

ЧАСТ ВТОРА

Спецификации на показателите за данни за евробанкноти

НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, отчитат информацията по всички показатели за данни като брой в цели числа, независимо дали са положителни или отрицателни.

1.   

Показатели за кумулативни данни

Кумулативните данни представляват обобщена информация за всички отчетни периоди, започващи от първата доставка от печатница, преди въвеждането на нова серия, вариант или купюра, до края на отчетния период

1.1.

Създадени банкноти

Банкноти, които са: i) произведени, съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти; ii) доставени в логистичните резерви на дадена НЦБ или стратегическия резерв на Евросистемата и държани от тази НЦБ; и iii) регистрирани в системата за управление на касова наличност на НЦБ (8). Банкнотите, които са прехвърлени на или държани от NHTO-банки или ECI-банки, включително унищожени банкноти (показатели за данни 1.2 и 1.3), остават част от създадените банкноти на НЦБ

1.2.

Онлайн унищожени банкноти

Създадени банкноти, които са унищожени от НЦБ или от нейно име чрез машина за сортиране на банкноти с интегрирано устройство за унищожаване след сортиране за истинност и годност

1.3.

Офлайн унищожени банкноти

Създадени банкноти, които са унищожени от НЦБ или от нейно име след сортиране за истинност и годност със средства, различни от машини за сортиране на банкноти с интегрирано устройство за унищожаване, например повредени банкноти или банкноти, които са отхвърлени от машини за сортиране поради каквато и да е причина. Тези данни изключват банкнотите, унищожени онлайн (показател за данни 1.2)

2.   

Показатели за данни, свързани с наличности от банкноти

Тези показатели за данни, представляващи данни за наличности, се отнасят за края на отчетния период

А)   

Наличности, държани от Евросистемата

2.1.

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

Нови банкноти, които представляват част от стратегическия резерв на Евросистемата и се държат от НЦБ от името на ЕЦБ

2.2.

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

Годни банкноти, които представляват част от стратегическия резерв на Евросистемата и се държат от НЦБ от името на ЕЦБ

2.3.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

Нови банкноти, принадлежащи към логистичните резерви на НЦБ и държани от НЦБ (в главното ѝ управление и/или в клоновете). Тези данни не включват новите банкноти, които представляват част от стратегическия резерв на Евросистемата

2.4.

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

Годни банкноти, принадлежащи към логистичните резерви на НЦБ и държани от НЦБ (в главното ѝ управление и/или в клоновете). Тези данни не включват годните банкноти, които представляват част от стратегическия резерв на Евросистемата

2.5.

Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ

Държани от НЦБ негодни банкноти, които все още не са унищожени

2.6.

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

Държани от НЦБ банкноти, които все още не са проверени за истинност и сортирани по годност от дадена НЦБ чрез машини за сортиране или ръчно. Банкноти, които са сортирани като истински и годни от NHTO-банки, ECI-банки и всяка друга кредитна институция или лица, работещи с пари в брой на професионална основа, и впоследствие върнати при НЦБ, представляват част от този показател за данни до обработката на тези банкноти от НЦБ

Б)   

Наличности, държани от NHTO-банки

Тези показатели за данни се отнасят за схемата NHTO, която дадена НЦБ може да създаде в своята юрисдикция. Данните, получени от отделните NHTO-банки, се отчитат от тази НЦБ обобщено за всички NHTO-банки. Тези наличности не принадлежат към банкнотите в обращение.

2.7.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-банки

Нови банкноти, прехвърлени от НЦБ, които се държат от NHTO-банки

2.8.

Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-банки

Държаните от NHTO-банки годни банкноти, които или са прехвърлени от НЦБ, или са върнати и се смятат от NHTO-банки за годни съгласно РОБПУ

2.9.

Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-банки

Държаните от NHTO-банки банкноти, които се смятат от NHTO-банки за негодни съгласно РОБПУ

2.10.

Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-банки

Държаните от NHTO-банки банкноти, които не са проверени за истинност и сортирани по годност от NHTO-банки

В)   

Наличности, държани от ECI-банки

Тези показатели за данни се отнасят до програма за разширено съхранение на наличности. Тези наличности не принадлежат към банкнотите в обращение.

2.11.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от ECI-банки

Нови банкноти, прехвърлени от НЦБ, които се държат от дадена ECI-банка

2.12.

Логистични резерви от годни банкноти, държани от ECI-банки

Държаните от ECI-банки годни банкноти, които или са прехвърлени от НЦБ, или са върнати и се смятат от дадена ECI-банка за годни съгласно РОБПУ

2.13.

Наличности от негодни банкноти, държани от ECI-банки

Банкнотите, които се смятат от дадена ECI-банка за негодни съгласно РОБПУ и които се държат от тази ECI-банка

2.14.

Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки

Държаните от ECI-банка банкноти, които не са проверени за истинност и сортирани по годност от тази ECI-банка

2.15.

Логистични резерви от банкноти на път за или от ECI-банки

Доставяните от НЦБ банкноти на ECI-банка (или на дружество за транспортиране на пари и ценности, действащо от името на ECI-банка), които в края на отчетния период са все още на път към помещенията на ECI-банката, и банкнотите, които дадена НЦБ следва да получи от ECI-банка (или от дружество за транспортиране на пари и ценности, действащо от името на ECI-банка) и които в края на отчетния период са все още на път, т.е. които са напуснали помещенията на ECI-банката, но все още не са стигнали до тази НЦБ

Г)   

Показатели за кръстосана проверка на данни

2.16.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за доставка

Нови и годни банкноти от стратегическия резерв на Евросистемата, държани от НЦБ, които са запазени за доставки, съгласно отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти и управлението на наличностите от банкноти. НЦБ може да прехвърли тези банкноти в логистичните резерви или в стратегическия резерв на Евросистемата на една или повече НЦБ, или в собствения стратегически резерв на Евросистемата. Докато банкнотите се прехвърлят физически, те представляват част от новите и годни банкноти на стратегическия резерв на Евросистемата, държани от НЦБ (показател за данни 2.1 или 2.2)

2.17.

Логистични резерви, определени за доставка

Нови и годни банкноти от логистичните резерви на НЦБ, които са запазени за доставки съгласно отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти и управлението на наличностите от банкноти. НЦБ може да прехвърли тези банкноти в логистичните резерви или в стратегическия резерв на Евросистемата на една или повече НЦБ, или в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от тази НЦБ. Докато банкнотите се прехвърлят физически, те представляват част от нейните нови или годни банкноти от логистични резерви (показател за данни 2.3 или 2.4)

2.18.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

Нови и годни банкноти, които се прехвърлят в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от НЦБ (като получаваща НЦБ), от една или повече други НЦБ, печатница или от собствените логистични резерви на тази НЦБ, съгласно отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти и управлението на наличностите от банкноти

2.19.

Логистични резерви, определени за получаване

Нови и годни банкноти, които се прехвърлят в логистичните резерви на НЦБ (като получаваща НЦБ) от една или повече други НЦБ, печатница или от стратегическия резерв на Евросистемата, държан от тази НЦБ, съгласно отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти и управлението на наличностите от банкноти

3.   

Показатели за данни, свързани с оперативни дейности

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

А)   

Оперативни дейности на НЦБ

3.1.

Банкноти, емитирани от НЦБ

Нови и годни банкноти, изтеглени от трети лица на гише в НЦБ, независимо дали изтеглените банкноти са били задължени по сметка на клиента или не. Този показател за данни изключва доставки за NHTO-банки (показател за данни 3.2) и ECI-банки (показател за данни 3.3)

3.2.

Банкноти, доставени от НЦБ на NHTO-банки

Нови и годни банкноти, които НЦБ е прехвърлила на NHTO-банки

3.3.

Банкноти, доставени от НЦБ на ECI-банки

Нови и годни банкноти, които НЦБ е прехвърлила на ECI-банки

3.4.

Банкноти, върнати при НЦБ

Банкноти, върнати при НЦБ, независимо дали върнатите банкноти са били кредитирани по сметка на клиента или не. Данните по този показател изключват банкнотите, прехвърлени на НЦБ от NHTO-банки (показател за данни 3.5) или от ECI-банки (показател за данни 3.6)

3.5.

Банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ

Банкноти, които са прехвърлени от NHTO-банки на НЦБ

3.6.

Банкноти, доставени от ECI-банки на НЦБ

Банкноти, които са прехвърлени от ECI-банки на НЦБ

3.7.

Банкноти, обработени от НЦБ

Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от НЦБ чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно.

Тези данни представляват наличностите от необработени банкноти (показател за данни 2.6) за предходния отчетен период + върнати банкноти (показател за данни 3.4) + банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ (показател за данни 3.5) + банкноти, доставени от ECI-банки на НЦБ (показател за данни 3.6) + необработени банкноти, получени от други НЦБ (част от показател за данни 4.3) — необработени банкноти, доставени на други НЦБ (част от показател за данни 4.2) — наличностите от необработени банкноти за текущия отчетен период (показател за данни 2.6)

3.8.

Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ

Банкноти, обработени от НЦБ и сортирани като негодни съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ

Б)   

Оперативни дейности на NHTO-банки

3.9.

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки, т.е. общата стойност на тегленията при NHTO-банки.

3.10.

Банкноти, върнати при NHTO-банки

Банкноти, върнати при NHTO-банки, т.е. общата стойност на депозитите при NHTO-банки

3.11.

Банкноти, обработени от NHTO-банки

Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от NHTO-банки чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно, съгласно РОБПУ.

Тези данни представляват наличностите от необработените банкноти (показател за данни 2.10) за предходния отчетен период + банкноти, върнати при NHTO-банки (показател за данни 3.10) — необработени банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ — наличностите от необработени банкноти (показател за данни 2.10) за текущия отчетен период

3.12.

Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-банки

Банкноти, обработени от NHTO-банки и сортирани като негодни съгласно РОБПУ

В)   

Оперативни дейности на ECI-банки

3.13.

Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки

Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банка, т.е. общата стойност на тегленията при ECI-банката

3.14.

Банкноти, върнати при ECI-банки

Банкноти, върнати при ECI-банка, т.е. общата стойност на депозитите при ECI-банката

3.15.

Банкноти, обработени от ECI-банки

Банкноти, които са проверени за истинност и са сортирани по годност от ECI-банка чрез машини за сортиране на банкноти или ръчно, съгласно РОБПУ.

Тези данни представляват наличностите от необработените банкноти (показател за данни 2.14) за предходния отчетен период + банкноти, върнати при ECI-банка (показател за данни 3.14) — наличностите от необработени банкноти (показател за данни 2.14) за текущия отчетен период

3.16.

Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки

Банкноти, обработени от ECI-банка и сортирани като негодни съгласно РОБПУ.

4.   

Показатели за данни относно движения на банкноти

Данните по тези показатели, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

4.1.

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

Нови банкноти, които са емитирани съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти и които са доставени от дадена печатница на НЦБ (отговорната за производството НЦБ) или чрез НЦБ (отговорната за производството НЦБ) на друга НЦБ

4.2.

Доставка на банкноти

Банкноти, прехвърлени от дадена НЦБ на всяка друга НЦБ или вътрешно прехвърлени от логистичните резерви на дадена НЦБ в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от същата НЦБ, или обратно

4.3.

Получаване на банкноти

Банкноти, получени от дадена НЦБ от всяка друга НЦБ или вътрешно прехвърлени от собствените логистични резерви на дадена НЦБ в стратегическия резерв на Евросистемата, държан от същата НЦБ, или обратно

5.   

Показатели за данни за НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

5.1.

Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство

Евробанкноти, държани от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, с цел преминаване към парична наличност

5.2.

Първоначално зареждане

Евробанкноти, доставени от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, на правоимащи контрагенти, отговарящи на изискванията за получаване на евробанкноти за целите на първоначално зареждане преди преминаването към парична наличност съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9

5.3.

Подзареждане

Евробанкноти, доставени от правоимащ контрагент на професионални трети страни съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и държани от тези професионални трети страни в техните помещения преди преминаването към парична наличност

ЧАСТ ТРЕТА

Правила на CIS 2 за записване на движенията на евробанкноти

1.   Въведение

Настоящата част урежда общите правила за записване на доставки на банкноти от печатници, доставки между НЦБ и прехвърляния между различните видове наличности в рамките на една НЦБ с цел осигуряване на съответствие на данните в CIS 2. НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, прилагат настоящите правила mutatis mutandis.

2.   Видове транзакции

Съществуват четири вида транзакции за движенията на банкноти:

Транзакция вид 1 (пряка доставка): пряка доставка на нови банкноти от печатница на отговорната за производството НЦБ, която същевременно е получаващата НЦБ.

Транзакция вид 2 (непряка доставка без временно съхранение): непряка доставка на нови банкноти от печатница чрез отговорната за производството НЦБ на друга НЦБ. Банкнотите се доставят на получаващата НЦБ от отговорната за производството НЦБ, без временно да се съхраняват при последната.

Транзакция вид 3 (непряка доставка с временно съхранение): непряка доставка на нови банкноти от печатница чрез отговорната за производството НЦБ на друга НЦБ. Банкнотите се съхраняват поне за един ден при отговорната за производството НЦБ, преди да се транспортират от нея до получаващата НЦБ.

Транзакция вид 4 (доставка): доставка на (нови, годни, необработени или негодни) наличности от банкноти между: i) две различни НЦБ (в качеството им на доставяща и получаваща НЦБ), със или без промяна на вида резерв (логистични резерви/стратегически резерв на Евросистемата); или ii) различни видове наличности в рамките на една НЦБ.

3.   Изравняване на данни по отношение на движенията на банкноти

Двете НЦБ, участващи в движението на банкноти, уточняват двустранно, ако е необходимо, количествата и разбивките на данните, които се отчитат.

С цел съгласуване на записванията на доставящата и получаващата НЦБ, всяко движение на банкноти се записва от доставящата и получаващата НЦБ само при завършването му, т.е. когато получаващата НЦБ е потвърдила получаването на банкнотите и ги е регистрирала в своята локална система за управление на касова наличност. Ако банкнотите пристигнат късно вечерта в последния работен ден на месеца и не могат да се регистрират в локалната система за управление на касова наличност на получаващата НЦБ на този ден, доставящата и получаващата НЦБ постигат двустранно споразумение дали да запишат движението на банкнотите за настоящия или за следващия месец.

4.   Определяне на банкноти за движения

За целите на CIS 2 времевият хоризонт във връзка с определянето на банкноти за движения представлява броят месеци, които се взимат под внимание, когато се определят наличностите от банкноти, които са определени или като запазени за доставка, или като очаквани за получаване. За очакваните доставки от печатница, както е уредено в отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти, „наличностите, определени за получаване“ се записват, въпреки че е възможно банкнотите да не са произведени все още и да станат обект на непредвидени събития, които биха могли да забавят или засегнат по друг начин доставката. Продължителността на времевия хоризонт е определена в отделен правен акт на ЕЦБ относно управлението на наличностите от банкноти.

5.   Правила за записване

В таблиците по-долу знакът „+“ показва, че е записано увеличение, а знакът „–“ показва, че е записано намаление в CIS 2.

5.1.   Правила за записване на транзакция вид 1

Номер и име на показателя за данни

Доставка за стратегическия резерв на Евросистемата

Доставка за логистични резерви

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производство на банкноти

след доставка от печатница

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти

след доставка от печатница

1.1.

Създадени банкноти

 

+

 

+

2.1.

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

 

+

 

 

2.3.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

 

 

 

+

2.18.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

+ (9)

 

 

2.19.

Логистични резерви, определени за получаване

 

 

+ (9)

4.1.

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

 

+

със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

 

+

със „за вид наличност“ = логистични резерви

5.2.   Правила за записване на транзакция вид 2

Номер и име на показателя за данни

Доставка за стратегическия резерв на Евросистемата

Доставка за логистични резерви

отговорна НЦБ

получаваща НЦБ

отговорна НЦБ

получаваща НЦБ

след доставка от печатница/отговорна НЦБ на получаваща НЦБ

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производство на банкноти

при получаване от отговорна НЦБ

след доставка от печатница/отговорна НЦБ на получаваща НЦБ

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти

при получаване от отговорна НЦБ

1.1.

Създадени банкноти

 

 

+

 

 

+

2.1.

Стратегически резерв на Евросистемата

 

 

+

 

 

 

2.3.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

 

 

 

 

 

+

2.18.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

Логистични резерви, определени за получаване

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

+

със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

 

 

+

със „за вид наличност“ = логистични резерви

 

 

4.2.

Доставка на банкноти

+

със:

„за НЦБ“ = получаваща НЦБ,

„от вид наличност“ = производство,

„за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата,

качество = нови,

планиране = по график

 

 

+

със:

„за НЦБ“ = получаваща НЦБ,

„от вид наличност“ = производство,

„за вид наличност“ = логистични резерви,

качество = нови,

планиране = по график

 

 

4.3.

Получаване на банкноти

 

 

+

със:

„от НЦБ“ = отговорна НЦБ,

„за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата,

качество = нови

 

 

+

със:

„от НЦБ“ = отговорна НЦБ,

„за вид наличност“ = логистични резерви,

качество = нови

През месеца, в който е извършена доставката от печатницата на получаващата НЦБ, се отчита първо изпълнението на задължението на печатницата за доставка спрямо отговорната за производството НЦБ, като се предоставят данни съгласно показателя за данни 4.1 „Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ“. На второ място се отчита доставката на новите банкноти от отговорната за производството НЦБ на получаващата НЦБ, като се предоставят данни съгласно показателя за данни 4.2 „Доставка на банкноти“.

5.3.   Правила за записване на транзакция вид 3 с целеви вид наличност стратегически резерв на Евросистемата

Номер и име на показателя за данни

Отговорна НЦБ

Получаваща НЦБ

Отговорна НЦБ

Получаваща НЦБ

след доставка от печатница на отговорна НЦБ

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти

след доставка на получаваща НЦБ

при получаване от отговорна банка

1.1.

Създадени банкноти

+

 

+

2.1.

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

+

 

+

2.16.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за доставка

+ (11)

 

 

2.18.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

 

+ (11)

 

4.1.

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

+

със „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

 

 

 

4.2.

Доставка на банкноти

 

 

+

със:

„за НЦБ“ = получаваща НЦБ,

„от вид наличност“ = производство

„за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата,

качество = нови,

планиране = по график

 

4.3.

Получаване на банкноти

 

 

 

+

със:

„от НЦБ“ = отговорна НЦБ,

„за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

качество = нови

Разликите между транзакция вид 3 и транзакция вид 2 по отношение на записванията в CIS 2 са: i) банкнотите, получени от печатницата, се записват от отговорната за производството НЦБ като „създадени банкноти“ и се прибавят към стратегическия резерв на Евросистемата или логистичните резерви на отговорната НЦБ, докато трае временното съхраняване; и ii) след доставката от печатницата те се определят за доставка/прехвърляне, докато трае временното съхраняване и в рамките на времевия хоризонт за определянето.

5.4.   Правила за записване на транзакция вид 3 с целеви вид наличност логистични резерви

Номер и име на показателя за данни

Отговорна НЦБ

Получаваща НЦБ

Отговорна НЦБ

Получаваща НЦБ

след доставка от печатница на отговорна НЦБ

съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти

след доставка на получаваща НЦБ

при получаване от отговорна НЦБ

1.1.

Създадени банкноти

+

 

+

2.3.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

+

 

+

2.17.

Логистични резерви, определени за доставка

+ (12)

 

 

2.19.

Логистични резерви, определени за получаване

 

+ (12)

 

4.1.

Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ

+

със „за вид наличност“ = логистични резерви

 

 

 

4.2.

Доставка на банкноти

 

 

+

със:

„за НЦБ“ = получаваща НЦБ,

„от вид наличност“ = производство,

„за вид наличност“ = логистични резерви,

качество = нови,

планиране = по график

 

4.3.

Получаване на банкноти

 

 

 

+

със:

„от НЦБ“ = отговорна НЦБ,

„за вид наличност“ = логистични резерви,

качество = нови

Разликите между транзакция вид 3 и транзакция вид 2 по отношение на записванията в CIS 2 са: i) банкнотите, получени от печатницата, се записват от отговорната за производството НЦБ като „създадени банкноти“ и се прибавят към стратегическия резерв на Евросистемата или логистичните резерви на отговорната НЦБ, докато трае временното съхраняване; и ii) след доставката от печатницата те се определят за доставка/прехвърляне, докато трае временното съхраняване и в рамките на времевия хоризонт за определянето.

5.5.   Правила за записване на транзакция вид 4 (нови и годни банкноти)

Номер и име на показателя за данни

Доставяща НЦБ

Получаваща НЦБ

Доставяща НЦБ

Получаваща НЦБ

съгласно решение за доставка

след доставка на получаваща НЦБ

при получаване от отговорна НЦБ

1.1.

Създадени банкноти

 

 

+

2.1.

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

 

 

+

2.2.

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

 

 

или: –

или: +

2.3.

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

 

 

или: –

или: +

2.4.

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

 

 

или: –

или: +

2.16.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за доставка

+ (13)

 

 

2.17.

Логистични резерви, определени за доставка

или: + (13)

 

или: –

 

2.18.

Стратегически резерв на Евросистемата, определен за получаване

 

+ (13)

 

2.19.

Логистични резерви, определени за получаване

 

или: + (13)

 

или: –

4.2.

Доставка на банкноти

 

 

+

със „за НЦБ“ = получаваща НЦБ

 

4.3.

Получаване на банкноти

 

 

 

+

с „от НЦБ“ = доставяща НЦБ

Данните по показатели 4.2 „Доставка на банкноти“ и 4.3 „Получаване на банкноти“ се попълват с информация за: i) целевия вид наличност (стратегически резерв на Евросистемата/логистични резерви); ii) разбивката за качество (нови/годни); и iii) разбивката за планиране (по график/ad hoc).

5.6.   Правила за записване на транзакция вид 4 (необработени и негодни банкноти)

Номер и име на показателя за данни

Доставяща НЦБ

Получаваща НЦБ

след доставка на получаваща НЦБ

при получаване от отговорна банка

1.1.

Създадени банкноти

+

2.5.

Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ

+

2.6.

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

или: –

или: +

4.2.

Доставка на банкноти

+

със:

„за НЦБ“ = получаваща НЦБ,

„от вид наличност“ = логистични редерви,

„за вид наличност“ = логистични резерви,

планиране = ad hoc

 

4.3.

Получаване на банкноти

 

+

със:

„от НЦБ“ = доставяща НЦБ,

„за вид наличност“ = логистични резерви

Показателите за данни 4.2 „Доставка на банкноти“ и 4.3 „Получаване на банкноти“ се попълват с информация дали доставените банкноти са необработени или негодни.

Не се извършва определяне на наличности от необработени или негодни банкноти.


(1)  Данните се разбиват за всяка ECI-банка.

(2)  Предоставя се информация относно вида наличност, от която прехвърлените банкноти са взети от доставящата НЦБ, т.е. производство (доставка от печатница), стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви.

(3)  Предоставя се информация относно вида на резерва, в който са прехвърлени банкнотите при получаващата банка, т.е. стратегически резерв на Евросистемата или логистични резерви.

(4)  Предоставя се информация дали прехвърлените банкноти са били нови, годни, необработени или негодни банкноти. Ако се прехвърлят банкноти с различно качество, като другите разбивки са идентични, се отчита отделно движението за всяко качество.

(5)  Предоставя се информация за календарната година, за която е разпределено производството в отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти. Ако доставените банкноти са свързани с различни отделни правни актове на ЕЦБ относно производството на банкноти, всеки от които се отнася за различна календарна година, като останалите разбивки са идентични, се отчитат отделните доставки.

(6)  Предоставя се информация дали доставката е извършена по график, съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно производството на банкноти, или е ad hoc доставка.

(7)  Лицата, посочени като източник на данните, могат, използвайки статистически методи, да определят разбивката по серии и вариант за смесени пакети или смесени пачки, съдържащи банкноти от различни серии и/или варианти.

(8)  Банкноти, които са били създадени и впоследствие са белязани като образци, се изваждат от този показател.

(9)  В рамките на определения времеви хоризонт за определянето.

(10)  В рамките на определения времеви хоризонт за определянето.

(11)  В рамките на определения времеви хоризонт за определяне.

(12)  В рамките на определения времеви хоризонт за определянето.

(13)  В рамките на определения времеви хоризонт за определянето.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Показатели за данни за евромонети

ЧАСТ ПЪРВА

Схема на отчитане на евромонети

Показатели за данни

 

 

Номер и име на показателя за данни

Общ брой монети

Обща номинална стойност на монетите

Разбивка по серия

Разбивка по купюри

Разбивка по лица (1)

Разбивка „От държава-членка“

Разбивка „За държава-членка“

Източник на данни

1.

Показатели за данни относно монети в обращение

 

 

1.1

Национална нетна емисия на разменни монети

 

 

 

 

 

Лица, емитиращи монети (2)

1.2

Национална нетна емисия на нумизматични монети (брой)

 

 

1.3

Национална нетна емисия на нумизматични монети (стойност)

 

 

 

2.

Показатели за данни относно наличности от монети

 

2.1

Наличности от монети

 

 

 

 

 

 

Лица, емитиращи монети (2)

3.

Показатели за данни относно оперативни дейности

 

3.1

Монети, емитирани за обществеността

 

 

 

 

 

 

Лица, емитиращи монети (2)

3.2

Монети, върнати от обществеността

 

 

 

 

 

 

3.3

Обработени монети

 

 

 

 

 

 

3.4

Монети, сортирани като негодни

 

 

 

 

 

 

4.

Показатели за данни относно движения на монети

 

4.1

Доставка на разменни монети

 

 

 

 

 

получаваща държава-членка

Лица, емитиращи монети (2)

4.2

Получаване на разменни монети

 

 

 

 

 

доставяща държава-членка

 

5.

Показатели за данни за изчисляване на националната брутна емисия

 

5.1

Кредитирани наличности на разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

 

 

 

 

 

Лица, емитиращи монети (2)

5.2

Брой кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

 

 

5.3

Стойност на кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

 

 

 

6.

Допълнителни показатели за данни

 

6.1

Излишък от монети (3)

 

 

 

 

 

Лица, емитиращи монети (2)

6.2

Недостиг на монети (3)

 

 

 

 

 

6.3

Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ

 

 

 

НЦБ

7.

Показатели за данни за бъдещи участващи държави-членки

 

7.1

Наличности от евромонети със статут на предстоящи за въвеждане като законно платежно средство

 

 

 

 

 

НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, и трети страни, емитиращи монети (4)

7.2

Първоначално зареждане

 

 

 

 

 

НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата

7.3

Подзареждане

 

 

 

 

 

първоначално заредени правоимащи контрагенти

ЧАСТ ВТОРА

Спецификации на показателите за данни за евромонети

Информацията за показатели 1.3, 5.3 и 6.3 се отчита като стойност до втората цифра след десетичната запетая, независимо дали те са положителни или отрицателни. Информацията за другите показатели за данни се отчита като брой в цели числа, независимо дали са положителни или отрицателни.

1.   

Показатели за данни относно монети в обращение

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

1.1.

Национална нетна емисия на разменни монети

НЦБ изчисляват националната нетна емисия на разменни монети, като използват следните равностойни формули:

Формула № 1 Национална нетна емисия = кумулативния общ брой монети, емитирани за обществеността (показател за кумулативни данни 3.1) – кумулативния общ брой монети, върнати от обществеността (показател за кумулативни данни 3.2)

Формула № 2 Национална нетна емисия = създадени монети – кумулативния брой на доставките (показател за кумулативни данни 4.1) + кумулативния брой на получени монети (показател за кумулативни данни 4.2) – създадени наличности - унищожени монети.

1.2.

Национална нетна емисия на нумизматични монети (брой)

Общият брой нумизматични монети, пуснати в обращение, обобщен за всички купюри. НЦБ изчисляват тази информация, като използват mutatis mutandis същите формули както за показател за данни 1.1, като приспадат кумулативните общи доставки и кумулативните общо получени монети.

1.3.

Национална нетна емисия на нумизматични монети (стойност)

Общата номинална стойност на нумизматични монети, пуснати в обращение, обобщена за всички купюри. НЦБ изчисляват тази информация, като използват mutatis mutandis същите формули както за показателя за данни 1.1 по-горе, като изключват кумулативните общи доставки и кумулативните общо получени монети.

2.   

Показатели за данни относно наличности от монети

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

2.1.

Наличности от монети

Разменни монети, които се държат от НЦБ и трети страни, емитиращи монети, доколкото те са налице в участващата държава-членка, независимо дали тези монети: i) не са създадени, нито кредитирани на законния/те емитент/и; ii) са създадени, но не са кредитирани на законния/те емитент/и; или iii) са създадени и кредитирани на законния/те емитент/и.

Наличностите от монети, държани от монетни дворове, обхващат единствено монетите, които са преминали окончателна проверка за качество, без оглед на опаковката и хода на доставката им.

Наличностите от монети, сортирани като негодни, но все още неунищожени, се отчитат.

3.   

Показатели за данни относно оперативни дейности

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

3.1.

Монети, емитирани за обществеността

Разменни монети, които са доставени и дeбитирани (продадени) от НЦБ и трети страни, емитиращи монети, на обществеността.

3.2.

Монети, върнати от обществеността

Разменни монети, които са депозирани от обществеността при НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

3.3.

Обработени монети

Разменни монети, които са проверени за истинност и годност от НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

3.4.

Монети, сортирани като негодни

Разменни монети, които са обработени и сортирани като негодни от НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

4.   

Показатели за данни относно движения на монети

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период.

4.1.

Доставка на разменни монети

Разменни монети, доставени по номинална стойност от НЦБ и трети страни, емитиращи монети, принадлежащи към (бъдеща) участваща държава-членка, на лица, емитиращи монети, принадлежащи към други (бъдещи) участващи държави-членки.

4.2.

Получаване на разменни монети

Разменни монети, получени по номинална стойност от НЦБ и трети страни, емитиращи монети, на (бъдеща) участваща държава-членка, от лица, емитиращи монети, на други (бъдещи) участващи държави-членки.

5.   

Показатели за данни за изчисляване на национална брутна емисия

Тези показатели за данни, представляващи данни за наличности, се отнасят за края на отчетния период. В участващи държави-членки, където НЦБ е единственото лице, емитиращо монети, сумата на номиналните стойности на наличностите, посочени в показателите за данни 5.1 и 5.3, е еднаква с номиналната стойност, отчетена по показателя за данни 6.3

5.1.

Кредитирани наличности на разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

Разменни монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

5.2.

Брой кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

Общият брой нумизматични монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

5.3.

Стойност на кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

Общата номинална стойност на нумизматични монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, държани от НЦБ и трети страни, емитиращи монети.

6.   

Допълнителни показатели за данни

Тези показатели за данни, представляващи данни за наличности, се отнасят за края на отчетния период.

6.1.

Излишък от монети

Разменни монети, надвишаващи определено максимално равнище за наличности от монети на национално ниво. Тези наличности от монети могат да се доставят на други (бъдещи) участващи държави-членки при поискване. НЦБ, в сътрудничество със законния емитент, ако е приложимо, определя максималното равнище за наличности на монети.

6.2.

Недостиг на монети

Недостиг на разменни монети под определено минимално равнище за наличности от монети на национално ниво. НЦБ, в сътрудничество със законния емитент, ако е приложимо, определя минималното равнище за наличности на монети.

6.3.

Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ

Наличностите на НЦБ от разменни и нумизматични монети, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и, независимо от статута им на законно платежно средство. Тук се включват наличности, за които законният емитент на държавата-членка на тази НЦБ е кредитиран, и наличности, които са получени от други участващи държави-членки срещу номиналната им стойност (за получените монети законният емитент е кредитиран от доставящата държава-членка, но те стават част от кредитираните наличности на получаващата НЦБ).

Доставките и/или получаването по производствени разходи не оказват влияние върху този показател.

7.   

Показатели за данни за бъдещи участващи държави-членки

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период.

7.1.

Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство

Разменни евромонети, държани от НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, и емитиращи монети трети страни на бъдеща участваща държава-членка, за целите на преминаване към парична наличност.

7.2.

Първоначално зареждане

Разменни евромонети, държани от правоимащи контрагенти, отговарящи на изискванията за получаване на разменни евромонети за целите на първоначално зареждане, преди преминаването към парична наличност съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9.

7.3.

Подзареждане

Разменни евромонети, подзаредени на професионални трети страни от правоимащи контрагенти съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9. За целите на отчитането по CIS 2 тук се включват евромонети, предоставени като стартови комплекти за широката общественост.

ЧАСТ ТРЕТА

Правила на CIS 2 за записване на движенията на евромонети между (бъдещи) участващи държави-членки

1.   Въведение

Настоящата част урежда общите правила за записване на движения на монети между участващите държави-членки, по-специално между националните централни банки, с цел осигуряване на съответствие на данните в CIS 2 относно националната нетна и брутна емисия монети. Тъй като при доставките на монети могат да участват както НЦБ/НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, така и трети страни, емитиращи монети, те заедно и системно се наричат по-долу с общото понятие „държави-членки“.

Бъдещи участващи държави-членки прилагат тези правила mutatis mutandis.

2.   Движения на монети между доставящи и приемащи държави-членки

За доставки на монети между държави-членки се прави разграничение между доставка по номинална стойност и доставка по производствени разходи. И в двата случая доставките между лицата, емитиращи монети, на доставящата държава-членка и получаващата държава-членка не водят до промяна в националната нетна емисия.

В таблиците по-долу знакът „+“ показва, че е записано увеличение, а знакът „–“ показва, че е записано намаление в CIS 2.

2.1.   Правила за записване на доставки на разменни монети по номинална стойност

Номер и име на показателя за данни

Доставяща държава-членка

Получаваща държава-членка

2.1.

Наличности от монети

+

4.1.

Доставка на разменни монети

+

 

4.2.

Получаване на разменни монети

 

+

5.1.

Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

()

(вж. буква в) по-долу)

+

(вж. буква г) по-долу)

6.3.

Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ

()

(вж. буква в) по-долу)

+

(вж. буква г) по-долу)

а)

„Монети, емитирани за обществеността“ в доставящата държава-членка (показател за данни 3.1) и „Монети, върнати от обществеността“ (показател за данни 3.2), остават непроменени.

б)

Сметките по отношение на създадени монети в системите за управление на касова наличност на доставящата държава-членка и на получаващата държава-членка остават непроменени (където е приложимо).

в)

„Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети“ (показател за данни 5.1) в доставящата държава-членка се намаляват, ако за доставените монети законният емитент е бил кредитиран преди това в доставящата държава, или остават непроменени, ако доставените монети са били създадени преди това, но законният емитент не е бил кредитиран.

г)

„Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети“ (показател за данни 5.1) в получаващата държава-членка се увеличават, защото получените монети представляват кредитирани монети (т.е. законният емитент на доставящата държава-членка е кредитиран за тях).

д)

Записванията, посочени по-горе, се отразяват върху националната брутна емисия, както следва:

Доставяща държава-членка: не се променя, ако преди това доставените монети са били създадени и законният емитент е бил кредитиран за тях, или се увеличава, ако преди това доставените монети са били създадени, но законният емитент не е бил кредитиран за тях.

Получаваща държава-членка: не се променя.

2.2.   Правила за записване на движения на разменни монети по производствени разходи

Номер и име на показателя за данни

Доставяща държава-членка

Получаваща държава-членка

2.1.

Наличности от монети

+

а)

Не се извършва записване по доставка и получаване на разменни монети.

б)

Движенията по производствени разходи не оказват влияние върху националната брутна емисия в доставящата и приемащата държава-членка.

2.3.   Изравняване на данни по отношение на движенията на монети

Приложение I, част трета, раздел 3 относно съгласуването на данни по отношение на движенията на банкноти се прилага mutatis mutandis.


(1)  Данните се разбиват по съответните лица, емитиращи монети, т.е. НЦБ, монетен двор, Министерство на финансите, определени публични и/или частни агенции.

(2)  Лицата, емитиращи монети, са НЦБ, монетни дворове, Министерство на финансите, определени публични и/или частни агенции.

(3)  Данните се предоставят на доброволна основа.

(4)  Трети страни, емитиращи монети, са монетни дворове, Министерство на финансите, определени публични и частни агенции.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Данни относно паричната инфраструктура и РОБПУ

Информацията за всички показатели за данни се отчита като цели положителни числа.

1.   

Показатели за данни относно паричната инфраструктура на НЦБ

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период

1.1.

Брой клонове на НЦБ

Всички клонове на НЦБ, предоставящи касови услуги на кредитни институции и други професионални клиенти

1.2.

Капацитет за съхранение

Пълният капацитет за сигурно съхранение на банкноти на НЦБ; в милиони банкноти и изчислен на базата на купюрата 20 EUR

1.3.

Капацитет за сортиране

Пълният капацитет за сортиране на банкноти (т.е. общото максимално теоретично производство) на машините на НЦБ за сортиране на банкноти, които са в действие; в хиляди банкноти на час и изчислен на базата на купюрата 20 EUR

1.4.

Капацитет за транспортиране

Пълният превозен капацитет (т.е. максималният товарен капацитет) на използваните бронирани камиони на НЦБ; в хиляди банкноти и изчислен на базата на купюрата 20 EUR

2.   

Показатели за данни относно общата парична инфраструктура и РОБПУ

Тези показатели за данни се отнасят за края на отчетния период

2.1.

Брой на клонове на кредитни институции

Всички клонове на кредитна институция, установени в участващата държава-членка и предлагащи касови услуги на дребно или едро

2.2.

Брой на отдалечени клонове на кредитни институции

Всички клонове на кредитна институция, които се определят като „отдалечени клонове“ съгласно РОБПУ (1)

2.3.

Брой на дружества за транспортиране на пари и ценности

Всички дружества за транспортиране на пари и ценности, установени в участващата държава-членка, които транспортират касови наличности (2)  (3)

2.4.

Брой на касови центрове, които не са собственост на НЦБ

Всички касови центрове, установени в участващата държава-членка, които са собственост на кредитни институции, дружества за транспортиране на пари и ценности и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа (2)  (3)

2.5.

Брой на терминалните устройства ATM, управлявани от кредитни институции

Всички терминални устройства ATM, за чието управление са отговорни кредитни институции, установени в участващата държава-членка, независимо кой зарежда тези АТМ-терминали

2.6.

Брой на други терминални устройства ATM

Всички терминални устройства ATM, управлявани от други лица, различни от кредитни институции, установени в участващата държава-членка (например терминални устройства ATM за услуги на дребно (retail ATMs) или за услуги на удобни места (convenience ATMs) (2)

2.7.

Брой на машини за самообслужване за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от кредитни институции

Всички машини за самообслужване за обработка на банкноти за последваща употреба в участващата държава-членка, управлявани от кредитни институции (1)

2.8.

Брой на машини за самообслужване за внасяне на пари в брой, управлявани от кредитни институции

Всички машини за самообслужване за внасяне на пари в брой в участващата държава-членка, управлявани от кредитни институции (1)

2.9.

Брой на използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции

Всички използвани от служители банкнотообработващи машини в участващата държава-членка, използвани от кредитни институции за обработка на банкноти за последваща употреба (1)

2.10.

Брой на използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

Всички използвани от служители машини за сортиране на банкноти в участващата държава-членка с цел обработка на банкноти за последваща употреба, обработени от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, спрямо които се прилага РОБПУ, и които са установени в тази държава-членка

3.   

Показатели за оперативни данни по РОБПУ (4)

Тези показатели за данни, представляващи данни за потоци, обхващат целия отчетен период и се отчитат по брой и с разбивка по купюри

3.1.

Брой на банкноти, обработени от кредитни институции за последваща употреба от клиенти

Банкноти, които кредитни институции са получили от клиенти и които са обработени от бек-офис машини за сортиране на банкноти съгласно РОБПУ, и или са разпределени на клиенти. или все още се държат с цел разпределяне за клиенти

3.2.

Брой на банкноти, обработени от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, за последваща употреба от клиенти

Банкноти, които други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, са получили от кредитни институции и които тези други лица са обработили чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти съгласно РОБПУ и са доставили на кредитни институции или все още държат с цел доставка на кредитни институции

3.3.

Брой на банкноти, обработени чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции

Банкноти, проверени за истинност и годност чрез използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции, установени в участващата държава-членка

3.4.

Брой на банкноти, обработени чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

Банкноти, проверени за истинност и годност чрез използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, и установени в участващата държава-членка

3.5.

Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции

Банкноти, сортирани като негодни чрез използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции и установени в участващата държава-членка

3.6.

Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

Банкноти, сортирани като негодни чрез използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, установени в участващата държава-членка


(1)  Всички кредитни институции, за които се прилага РОБПУ и които са установени в участващата държава-членка.

(2)  Отчитането на данни зависи от наличието на такива в участващата държава-членка. НЦБ информират ЕЦБ относно обхвата на тяхното отчитане.

(3)  НЦБ предоставят данни, обхващащи най-малко кредитните институции и/или дружествата за транспортиране на пари и ценности, за които се прилага РОБПУ. НЦБ информират ЕЦБ относно обхвата на тяхното отчитане.

(4)  Банкнотите, обработени за последваща употреба в отдалечени банкови клонове, се изключват.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Поддържани от ЕЦБ референтни данни и системни параметри на CIS 2

ЕЦБ въвежда референтните данни и системни параметри заедно с техните периоди на валидност. Тази информация е достъпна за всички потребители от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата. Освен това референтните данни и системни параметри по отношение на евромонети са достъпни за всички потребители от правоимащи трети страни.

1.   

Референтни данни

1.1.

Одобрени емисии на монети

Одобрените обеми, по стойност, на разменни евромонети и нумизматични евромонети, които (бъдеща) участваща държава-членка има право да емитира през определена календарна година, съгласно приложимото решение за емитиране на монети (1)

1.2.

Референтни стойности за логистични резерви от банкноти

Количествата логистични резерви, разбити по купюри и НЦБ, които се използват като референтни данни за планирането на годишното производство, съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно управлението на наличностите на банкноти. Освен това се записват и поддържат оперативни маржове по отношение на тези количества по купюра и НЦБ

1.3.

Участия в капиталовия алгоритъм

Участия на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, изчислени на базата на Решение ЕЦБ/2006/21 (2) и посочени в проценти

2.   

Системни параметри

2.1.

Атрибути на НЦБ

Информация за: i) съществуването на схеми NHTO в участващите държави-членки; ii) различните лица, емитиращи монети, които действат в участващите държави-членки; iii) статуса на НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, по отношение на обхвата на отчитане на данни от CIS 2 пред ЕЦБ; iv) това, дали НЦБ получават автоматични нотификации за събития, свързани с данни; и v) това, дали НЦБ получават редовно автоматично подаване на всички данни от CIS 2 на НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

2.2.

Отношения между ECI-банки и НЦБ

Имената на отделните ECI-банки и посочване на НЦБ, която отговаря за тези ECI-банки и която им доставя евробанкноти

2.3.

Статут на серия/вариант/купюра

Информация за това, дали отделни купюри от серии банкноти и монети и варианти на банкноти все още не са станали законно платежно средство (т.е. имат статут на предстоящи да станат законно платежно средство), са законно платежно средство или са престанали да бъдат законно платежно средство (статут на престанали да бъдат законно платежно средство)

2.4.

Атрибути на показателите за данни

Информация по отношение на всички показатели за данни, посочени в приложения I—III, за: i) съществуващите нива на разбивки; ii) това, дали показателите за данни са от категория 1, категория 2 или са показатели за данни, възникнали от събития; и iii) това, дали показателите за данни се отчитат от НЦБ и/или НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата

2.5.

Граници на толерантност за достоверност

Установяване на границите на толерантност, които се прилагат за отделните проверки за вярност, установени в приложение VI


(1)  Приложимо решение за емитиране на монети означава годишното/ите решение/я на ЕЦБ относно одобряване на обема на монетите, които се емитират през определена година, последното от които е Решение ЕЦБ/2007/16 от 23 ноември 2007 г. относно одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г. (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 81).

(2)  Решение ЕЦБ/2006/21 от 15 декември 2006 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверки за пълнота на данните, изпратени от НЦБ И НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

1.   Въведение

Изпратените от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, данни се проверяват за пълнота в CIS 2. Поради различния характер на показателите за данни се прави разграничение между, от една страна, показателите за данни от категория 1 и категория 2, за които се отчитат данни за всеки отчетен период, и от друга страна, показателите за данни, възникнали от събития, които е необходимо да се представят само ако събитието е настъпило през отчетния период.

CIS 2 извършва проверка дали всички данни по показателите от категория 1 и категория 2 са представени в първото съобщение с данни, изпратено от НЦБ за отчетен период, като взима под внимание системните параметри по отношение на атрибутите на НЦБ и отношенията между ECI-банки и НЦБ, посочени в раздел 2 от таблицата в приложение IV. Ако липсва или е непълен поне един показател за данни от категория 1, CIS 2 отхвърля първото съобщение с данни и НЦБ е задължена да изпрати съобщението с данни повторно. Ако показателите за данни от категория 1 са пълни, но липсва или е непълен поне един показател за данни от категория 2 в първото съобщение с данни на НЦБ, CIS 2 приема съобщението и го съхранява в централната база данни, но в уеббазираното онлайн приложение се активира предупреждение за всеки засегнат показател за данни. Предупреждението може да се види от всички потребители от ЕЦБ, НЦБ и НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, а в случай на монети — от всички потребители от правоимащи трети страни. Предупрежденията остават видими, докато съответната НЦБ изпрати едно или повече съобщения с ревизирани данни, които допълват липсващите в първото съобщение данни. По отношение на показателите за данни, възникнали от събития, CIS 2 не извършва проверки за пълнота.

2.   Проверки за пълнота на данни за евробанкноти

Номер и име на показателя/ите за данни

Разбивка по серия/вариант и разбивка по купюра

Разбивка по ECI-банка

Вид на показателя за данни

1.1-1.3

Показатели за кумулативни данни

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

2.1-2.6

Наличности, държани от Евросистемата

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

2.7-2.10

Наличности, държани от NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

2.11-2.15

Наличности, държани от ECI-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

категория 1

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

2.16-2.19

Показатели за кръстосана проверка на данни

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство и статут на предстоящи да станат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.1

Банкноти, емитирани от НЦБ

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.2

Банкноти, доставени от НЦБ на NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.3

Банкноти, доставени от НЦБ на ECI-банки

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

възникнали от събитие

3.4

Банкноти, върнати при НЦБ

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.5

Банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.6

Банкноти, доставени от ECI-банки на НЦБ

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

възникнали от събитие

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.7

Банкноти, обработени от НЦБ

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.8

Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.9

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.10

Банкноти, върнати при NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.11

Банкноти, обработени от NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.12

Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

3.13

Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

категория 1

3.14

Банкноти, върнати при ECI-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

категория 1

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

възникнали от събитие

3.15

Банкноти, обработени от ECI-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

категория 2

3.16

Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички ECI-банки, за които отговарят НЦБ

категория 2

4.1

Доставка от печатница на нова продукция за отговорната НЦБ

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство и статут на предстоящи да станат законно платежно средство

възникнали от събитие

4.2

Доставка на банкноти

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство, статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

4.3

Получаване на банкноти

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство, статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

5.1-5.3

Данни по показатели за НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство и статут на предстоящи да станат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.   Проверки за пълнота на данни за евромонети

Номер и име на показателя/ите за данни

Разбивка по серия и разбивка по купюра

Разбивка по лица

Вид на показателя данни

1.1

Национална нетна емисия на разменни монети

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 1

всяка комбинация със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

1.2

Национална нетна емисия на нумизматични монети (брой)

категория 2

1.3

Национална нетна емисия на нумизматични монети (стойност)

категория 2

2.1

Наличности от монети

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички трети страни, емитиращи монети, от които НЦБ събира данни за наличности от монети

категория 1

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство или статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.1

Монети, емитирани за обществеността

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички трети страни, емитиращи монети, от които НЦБ събира данни за потока на монети

категория 1

3.2

Монети, върнати от обществеността

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички трети страни, емитиращи монети, от които НЦБ събира данни за потока на монети

категория 1

всякакви комбинации със статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

3.3

Обработени монети

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички трети страни, емитиращи монети, от които НЦБ събира данни за потока на монети

категория 2

3.4

Монети, сортирани като негодни

всички комбинации със статут на законно платежно средство

всички трети страни, емитиращи монети, от които НЦБ събира данни за потока на монети

категория 2

4.1

Доставка на разменни монети

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство или статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

4.2

Получаване на разменни монети

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство или статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

5.1

Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

всички комбинации със статут на законно платежно средство

категория 2

всякакви комбинации със статут на предстоящи да станат законно платежно средство или статут на престанали да бъдат законно платежно средство

възникнали от събитие

5.2

Брой кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

категория 2

5.3

Стойност на кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

категория 2

6.1

Излишък от монети

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство

възникнали от събитие

6.2

Недостиг на монети

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство

възникнали от събитие

6.3

Стойност на наличностите, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ

категория 1

7.1-7.3

Показатели за данни за бъдещи участващи държави-членки

всякакви комбинации със статут на законно платежно средство или със статут на предстоящи да станат законно платежно средство

възникнали от събитие

4.   Проверки за пълнота на данни за паричната инфраструктура и на данни по РОБПУ

Номер и име на показателя за данни

Разбивка по купюри

Вид на показателя за данни

Показатели за данни относно паричната инфраструктура на НЦБ

1.1

Брой на клонове на НЦБ

категория 2

1.2

Капацитет за съхранение

категория 2

1.3

Капацитет за сортиране

категория 2

1.4

Капацитет за транспортиране

категория 2

Показатели за данни за общата парична инфраструктура и РОБПУ

2.1

Брой на клонове на кредитни институции

категория 2

2.2

Брой на отдалечени клонове на кредитни институции

възникнали от събитие

2.3

Брой на дружества за транспортиране на пари и ценности

възникнали от събитие

2.4

Брой на касови центрове, които не са собственост на НЦБ

възникнали от събитие

2.5

Брой на терминални устройства АТМ, управлявани от кредитни институции

категория 2

2.6

Брой на други терминални устройства АТМ

възникнали от събитие

2.7

Брой на машини за самообслужване за обработка на банкноти за последваща употреба, управлявани от кредитни институции

възникнали от събитие

2.8

Брой на машини за самообслужване за внасяне на пари в брой, управлявани от кредитни институции

възникнали от събитие

2.9

Брой на използвани от служители банкнотообработващи машини, управлявани от кредитни институции

възникнали от събитие

2.10

Брой на използвани от служители бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

възникнали от събитие

Показатели за оперативни данни по РОБПУ

3.1

Брой на банкноти, обработени от кредитни институции за последваща употреба от клиенти

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие

3.2

Брой на банкноти, обработени от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, за последваща употреба от клиенти

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие

3.3

Брой на банкноти, обработени чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие

3.4

Брой на банкноти, обработени чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие

3.5

Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от кредитни институции.

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие

3.6

Брой на банкноти, сортирани като негодни чрез бек-офис машини за сортиране на банкноти, управлявани от други лица, работещи с пари в брой на професионална основа

всички купюри, за които има поне една комбинация на серия/вариант/купюра, със статут на законно платежно средство за минимум един месец в рамките на отчетния период

възникнали от събитие


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Проверки за вярност на данните, изпратени от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата

1.   Въведение

Данните, изпратени от НЦБ и НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, на ЕЦБ, се проверяват за вярност в CIS 2, като се разграничават два вида проверки — „стриктна проверка“ и „облекчена проверка“.

„Стриктната проверка“ е проверка за вярност, която се преминава като не се прекрачва прага за границата на толерантност. Ако „стриктната проверка“ е неуспешна, представените данни се считат за неверни и CIS 2 отхвърля цялото съобщение с данни, изпратено от съответната НЦБ. Прагът има стойност от 1 % за проверките за вярност със знак „равно на“ (1) и „нула“ за останалите проверки за вярност.

„Облекчената проверка“ е проверка за вярност, за която се прилага праг от 3 % за границата на толерантност. Ако прагът е превишен, това не оказва влияние върху приемането на съобщението с данни в CIS 2, но се активира предупреждение в уеббазираното онлайн приложение за тази проверка за вярност. Предупреждението може да се види от всички потребители от НЦБ и НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, а в случая на монети — то е видимо за всички потребители от правоимащи трети страни.

Проверките за вярност се извършват за банкноти и монети със статут на законно платежно средство и отделно за всяка комбинация на серия и купюра. По отношение на банкнотите те се извършват също за всяка комбинация на вариант и купюра, ако съществуват такива варианти. Проверките за вярност на данни относно доставки на банкноти (проверки 5.1 и 5.2) и за данни относно доставки на монети (проверка 6.6) се извършват също за такива със статут на предстоящи да станат законно платежно средство и статут на престанали да бъдат законно платежно средство.

2.   Проверка за вярност относно националната нетна емисия банкноти

Ако нова серия, вариант или купюра стане законно платежно средство, настоящата проверка за вярност се извършва от първия отчетен период, през който серията/вариантът/купюрата е законно платежно средство. Националната нетна емисия за предишния отчетен период (t–1) в този случай е равна на нула.

2.1   Национална нетна емисия на банкноти (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитащи НЦБ

Национална нетна емисия, съгласно метода на наличностите за период t

Национална нетна емисия, съгласно метода на наличностите за период (t-1)

=

 

 

3.1

Банкноти, емитирани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

3.9

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

3.13

Банкноти, пуснати в обращение от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

3.4

Банкноти, върнати при НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

3.10

Банкноти, върнати при NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

3.14

Банкноти, върнати при ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Националната нетна емисия, съгласно метода на наличностите, се изчислява, както е показано в таблицата по-долу.

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитаща НЦБ

Национална нетна емисия, съгласно метода на наличностите за период t =

 

 

1.1

Създадени банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

1.2

Онлайн унищожени банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

1.3

Офлайн унищожени банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.1

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.2

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.3

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.4

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.5

Наличности от негодни банкноти (за унищожаване), държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.6

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.7

Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.8

Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.9

Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

2.10

Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

2.11

Логистични резерви от нови банкноти, държани от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

2.12

Логистични резерви от годни банкноти, държани от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

2.13

Наличности от негодни банкноти, държани от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

2.14

Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

2.15

Логистични резерви от банкноти на път за или от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

3.   Проверка за вярност на наличности от банкноти

Проверките за вярност на наличностите от банкноти се прилагат от втория отчетен период, когато НЦБ отчита CIS 2-данни пред ЕЦБ.

Ако серия, вариант или купюра стане законно платежно средство, настоящите проверки за вярност се прилагат от втория отчетен период, през който серията, вариантът или купюрата е законно платежно средство.

По отношение на НЦБ, които са приели наскоро еврото (т.е. бившите НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата), проверките за вярност на наличности от банкноти се прилагат от втория отчетен период след приемане на еврото.

3.1   Развитие на нови банкноти в стратегическия резерв на Евросистемата (стриктна проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

 

2.1

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

2.1

Стратегически резерв на Евросистемата от нови банкноти

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

4.1

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

където

„за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

+

Σ

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k,

където

качество = нови И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k,

където

качество = нови И („от вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата ИЛИ „от вид наличност“ = производство) И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

Преди да могат да се емитират нови банкноти за стратегическия резерв на Евросистемата, те се прехвърлят в логистичните резерви на емитиращата НЦБ.

3.2   Развитие на годни банкноти в стратегическия резерв на Евросистемата (стриктна проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

 

2.2

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

2.2

Стратегически резерв на Евросистемата от годни банкноти

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = годни И „за вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = годни И „от вид наличност“ = стратегически резерв на Евросистемата

Преди да могат да се емитират годни банкноти за стратегическия резерв на Евросистемата, те се прехвърлят в логистичните резерви на емитиращата НЦБ.

3.3   Развитие на логистични резерви от нови и годни банкноти (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

 

2.3

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

2.4

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

2.3

Логистични резерви от нови банкноти, държани от НЦБ

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

2.4

Логистични резерви от годни банкноти, държани от НЦБ

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

4.1

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където „за вид наличност“ = логистични резерви

+

Σ

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = нови или годни И „за вид наличност“ = логистични резерви

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където (качество = нови или годни И „от вид наличност“ = логистични резерви) ИЛИ (качество = нови И „от вид наличност“ = производство И „за вид наличност“ = логистични резерви)

 

3.1

Банкноти, емитирани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

3.7

Банкноти, обработени от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

3.8

Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

3.2

Банкноти, доставени от НЦБ на NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

3.3.

Банкноти, доставени от НЦБ на ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k


3.4   Развитие на наличности от необработени банкноти (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

 

2.6

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

2.6

Наличности от необработени банкноти, държани от НЦБ

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

3.7

Банкноти, обработени от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

3.4

Банкноти, върнати при НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

3.5

Банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

3.6

Банкноти, доставени от ECI-банки на НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = необработени

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, където качество = необработени

Всички получавания на необработени банкноти се записват при получаващата НЦБ като „за вид наличност“ = логистични резерви.

Всички доставки на необработени банкноти се записват при доставящата НЦБ като „от вид наличност“ = логистични резерви и като „за вид наличност“ = логистични резерви.

3.5   Развитие на наличности от банкноти, държани от NHTO-банки (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

2.7

Логистични резерви на нови банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.8

Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.9

Наличности на негодни банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.10

Наличности на необработени банкноти, държани от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

2.7

Логистични резерви от нови банкноти, държани от NHTO-банки

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.8

Логистични резерви от годни банкноти, държани от NHTO-банки

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.9

Наличности от негодни банкноти, държани от NHTO-банки

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

2.10

Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-банки

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

3.2

Банкноти, доставени от НЦБ на NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

3.10

Банкноти, върнати при NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

-

3.5

Банкноти, доставени от NHTO-банки на НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

-

3.9

Банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

За целите на настоящите насоки, всички банкноти, върнати при NHTO-банки, се включват в показателя за данни 2.10 „Наличности от необработени банкноти, държани от NHTO-банки“ до тяхната обработка.

3.6   Развитие на наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитащи НЦБ

 

2.14

Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

=

 

2.14

Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

 

3.15

Банкноти, обработени от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

+

 

3.14

Банкноти, върнати при ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

За целите на настоящите насоки, всички банкноти, върнати при ECI-банки, се включват в показателя за данни 2.14 „Наличности от необработени банкноти, държани от ECI-банки“ до тяхната обработка.

3.7   Развитие на наличности от банкноти, държани от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата (стриктна проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитаща НЦБ

 

 

5.1

Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

5.2

Първоначално зареждане

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

5.1

Наличности със статут на предстоящи да се въведат като законно платежно средство

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

5.2

Първоначално зареждане

t–1

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

 

4.1

Доставка от печатница на нова продукция за отговорна НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

където „от НЦБ“ ≠ отчитаща НЦБ-k

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

където „за НЦБ“ ≠ отчетна НЦБ-k

4.   Проверки за вярност на оперативни дейности, свързани с банкноти

4.1   Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ (стриктна проверка)

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитаща НЦБ

3.8

Банкноти, сортирани като негодни от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

3.7

Банкноти, обработени от НЦБ

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k


4.2   Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-банки (стриктна проверка)

№ и име на показателя за данни

Отчетен период

Разбивки и отчитаща НЦБ

3.12

Банкноти, сортирани като негодни от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

3.11

Банкноти, обработени от NHTO-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k


4.3   Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки (стриктна проверка)

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

3.16

Банкноти, сортирани като негодни от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

3.15

Банкноти, обработени от ECI-банки

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, ECI-банки-m

5.   Проверка за вярност относно доставки на банкноти

5.1   Доставки между различни видове наличности в рамките на една НЦБ (стриктна проверка)

Условия

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

АКО

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за НЦБ“-m, „от вид наличност“-u, „за вид наличност“-v, качество-х, планиране-y,

където НЦБ-k = НЦБ-m

ТОГАВА

4.2

Доставка на банкноти

t

вид наличност-u ≠ вид наличност-v


5.2   Изравняване за отделни доставки на банкноти между НЦБ (включително бъдещи членки на Евросистемата) (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

Σ

4.2

Доставка на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за НЦБ“-m, качество-n, „за вид наличност“-р

=

 

4.3

Получаване на банкноти

t

Серия/вариант-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-m, „от НЦБ“-k, качество-n, „за вид наличност“-р

Банкнотите, доставени от НЦБ или НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, следва да бъдат равни на банкнотите, получени от друга НЦБ или друга НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата.

6.   Проверки за вярност относно монети

6.1   Развитие на национална нетна емисия на монети (облекчена проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитаща НЦБ

 

 

1.1

Национална нетна емисия на разменни монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

=

 

 

1.1

Национална нетна емисия на разменни монети

t–1

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

+

Σ

3.1

Монети, емитирани за обществеността

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Σ

3.2

Монети, върнати от обществеността

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Проверките за вярност се прилагат от втория отчетен период, когато НЦБ отчита CIS 2-данни пред ЕЦБ.

Ако нова серия или купюра стане законно платежно средство, настоящата проверка се извършва от първия отчетен период, през който тази серия или купюра е законно платежно средство. Националната нетна емисия за предишния отчетен период (t–1) в този случай е равна на нула.

6.2   Изравняване на наличности от монети (стриктна проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

Σ

2.1

Наличности от монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

 

5.1

Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k

CIS 2 събира данни относно наличности (показател за данни 2.1), независимо дали законният/те емитент/и е/са кредитиран/и за тях или не. Общите наличности за всички лица, емитиращи монети, които те държат физически в рамките на една участваща държава-членка, трябва да са по-големи от или равни на наличностите, за които законният емитент на тази държава-членка или законният емитент на друга участваща държава-членка е кредитиран.

6.3   Сравнение на общо кредитирани наличности с кредитирани наличности на НЦБ (стриктна проверка)

Математически знаци

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Други подробности

 

Σ

5.1

Кредитирани наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети

t

Отчитаща НЦБ-k

Тъй като показател за данни 5.1 се отчита по брой, отделните данни се умножават по съответните номинални стойности

+

 

5.3

Стойност на кредитирани нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети

t

Отчитаща НЦБ-k

 

 

6.3

Стойност на наличности, за които законният/те емитент/и е/са кредитиран/и от НЦБ

t

Отчитаща НЦБ-k


6.4   Обработка на монети (стриктна проверка)

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

3.4

Монети, сортирани като негодни

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, лице-m

3.3

Обработени монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, лице-m


6.5   Проверка за излишък и недостиг (стриктна проверка)

Условия

Име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

АКО

6.1

Излишък от монети

t

Купюра-j, отчитаща НЦБ-k

> 0

ТОГАВА

6.2

Недостиг на монети

t

Купюра-j, отчитаща НЦБ-k

Трябва да е нула или без запис


6.6   Изравняване за отделни доставки на монети между (бъдещи) участващи държави-членки (облекчена проверка)

№ и име на показателя за данни

Отчетни периоди

Разбивки и отчитащи НЦБ

4.1

Доставка на разменни монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-k, „за държава-членка“-m

=

4.2

Получаване на разменни монети

t

Серия-i, купюра-j, отчитаща НЦБ-m, „от държава-членка“-k

Монетите, доставени от (бъдеща) участваща държава-членка, следва да бъдат равни на монетите, получени от друга (бъдеща) участваща държава-членка.


(1)  Позволената максимална разлика между лявата и дясната страна на уравнението не може да превишава абсолютната стойност на страната от уравнението с по-голяма абсолютна стойност, умножена по стойността на прага. Проверката за вярност установява дали: Абсолютната стойност („лява страна“-„дясна страна“) е по-малка или равна на допустимата максимална разлика.

Пример:

„лява страна“ = 190; „дясна страна“ = 200; стойност на прага = 1 %; максимално допустима разлика: 200 х 1 % = 2.

Проверката за вярност установява дали: абсолютната стойност (190 – 200) ≤ 2

В настоящия пример: абсолютната стойност (190 – 200) = 10. В резултат на това проверката за вярност е неуспешна.


РЕЧНИК

В настоящия речник са дефинирани техническите термини, използвани в приложенията към настоящите насоки.

Банкноти в обращение (Banknotes in circulation) : означава всички евробанкноти, емитирани от Евросистемата и пуснати в обращение от НЦБ в определен момент, които за целите на настоящите насоки включват също банкнотите, пуснати в обращение от NHTO-банки и ЕСI-банки. Те се равняват на общата национална нетна емисия на евробанкноти. Отбелязва се, че понятието „банкноти в обращение“ не се прилага на национално ниво, защото не е възможно да се установи, дали банкнотите, пуснати в обращение в една участваща държава-членка, са в обращение в тази държава-членка, или дали те са върнати при друга НЦБ, NHTO-банки и ЕСI-банки.

Вариант на банкнота (Banknote variant) : в рамките на една серия банкноти означава подсерия, включваща една или повече купюри на евробанкноти с подобрени защитни елементи и/или променен дизайн.

Годни банкноти (Fit banknotes) : означава (i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ и които са годни за обращение, съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или (ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително NHTO-банки и ЕСI-банки, и които са годни за обращение в съответствие с минималните стандарти за сортиране, установени в РОБПУ.

Касов център (Cash centre) : означава централизиран защитен обект, в който се обработват евробанкноти и/или разменни евромонети след транспортирането им от различни места.

Купюра (Denomination) : означава номиналната стойност на евробанкнота или монета съгласно установеното в Решение ЕЦБ/2003/4 от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (1) или в последващ правен акт на ЕЦБ — за банкнотите, и в Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (2) или в последващ правен акт на Общността — за монетите.

Образувания, емитиращи монети (Coin-issuing entities) : означава орган, на който националният законен емитент на евромонети е възложил да пуска в обращение евромонети или самият законен емитент. Образувания, емитиращи монети, могат да са НЦБ, монетни дворове, Министерството на финансите, определени публични и частни агенции. Образуванията, емитиращи монети, с изключение на НЦБ, се наричат още „трети страни, емитиращи монети“.

Логистични резерви (Logistical stocks, LS) : означава всички наличности от нови и годни евробанкноти, различни от стратегическите резерви на Евросистемата, държани от НЦБ и, за целите на настоящите насоки, от NHTO-банки и ЕСI-банки (3).

Монети в обращение (Coins in circulation) : означава обобщената национална нетна емисия разменни евромонети (показател за данни 1.1). Отбелязва се, че концепцията за „монети в обращение“ не се прилага на национално ниво, защото не е възможно да се установи дали монети, пуснати в обращение в дадена участваща държава-членка, са в обращение там и дали са върнати при лица, емитиращи монети, в други участващи държави-членки. Нумизматичните евромонети не се включват тук, тъй като тези монети са законно платежно средство единствено в държавата-членка по емитирането им.

Национална брутна емисия (National gross issuance) : означава, по отношение на евромонетите, разменни или нумизматични евромонети, които са емитирани от законния емитент в участващата държава-членка (т.е. монети, за чиято номинална стойност е кредитиран законният емитент), независимо дали тези монети се държат от НЦБ, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, трета страна, емитираща монети, или от обществеността.

За разменни монети, националната брутна емисия = националната нетна емисия разменни монети (показател за данни 1.1) + кредитираните наличности от разменни монети, държани от лица, емитиращи монети (показател за данни 5.1) + доставки на разменни монети от въвеждането им (показател за кумулативни данни 4.1) — получаване на разменни монети след тяхното въвеждане (показател за кумулативни данни 4.2).

За нумизматични монети, националната брутна емисия = националната нетна емисия нумизматични монети (стойност) (показател за данни 1.3) + стойността на кредитираните нумизматични монети, държани от лица, емитиращи монети (показател за данни 5.3).

Национална нетна емисия на банкноти (National net issuance of banknotes) : означава обема на евробанкнотите, емитирани и пуснати в обращение от отделна НЦБ в определен момент (например в края на отчетния период), включително всички евробанкноти, пуснати в обращение от всички национални NHTO-банки и от всички ЕСI-банки, за които тази НЦБ отговаря. Доставката на банкноти на други НЦБ или НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, се изключва. Националната нетна емисия на банкноти може да се изчисли, като се използва или: i) методът на наличностите, който използва единствено данни за наличностите към определен времеви момент; или ii) методът на потоците, който окрупнява данни за потоците от датата на въвеждането на банкнотите до определен времеви момент (т.е. края на отчетния период).

Метод на наличностите: национална нетна емисия = създадените банкноти (показатели за данни 1.1) — наличностите от създадени банкноти (показатели за данни от 2.1 до 2.15) — унищожените създадени банкноти (показатели за данни 1.2 и 1.3)

Метод на потоците: национална нетна емисия = създадените банкноти, емитирани от НЦБ (включително банкноти, пуснати в обращение от NHTO-банки и ECI-банки) от въвеждането им (показатели за кумулативни данни 3.1, 3.9 и 3.13) — създадените банкноти, върнати при НЦБ (включително банкноти, върнати при NHTO-банки и ECI-банки) от въвеждането им (показатели за кумулативни данни 3.4, 3.10 и 3.14).

Негодни банкноти (Unfit banknotes) : означава: i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ, но които са негодни за обращение съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително NHTO-банки и ECI-банки, но които са негодни за обращение в съответствие с минималните стандарти за сортиране, установени в РОБПУ.

Необработени банкноти (Unprocessed banknotes) : означава: i) евробанкноти, които са върнати при НЦБ, но които не са проверени за истинност и годност съгласно отделен правен акт на ЕЦБ относно обработката на банкноти от НЦБ; или ii) евробанкноти, които са върнати при кредитни институции, включително NHTO-банки и ECI-банки, но които не са проверени за истинност и годност в съответствие с РОБПУ.

Нови банкноти (New banknotes) : означава евробанкноти, които не са пуснати в обращение от НЦБ, NHTO-банки или ECI-банки, или са първоначално заредени от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата.

Нумизматични монети (Collector coins) : означава евромонети, които представляват законно платежно средство единствено в участващата държава-членка по емитирането им и не са предназначени за обращение. Техните номинална стойност, изображения, размер и тегло са различни от тези на разменните евромонети, за да могат лесно да се отличават от последните. Нумизматичните монети включват също монети от благородни метали (4).

Общественост (Public) : по отношение на емитирането на евромонети означава всички лица и представители на широката общественост, различни от лицата, емитиращи монети в (бъдещи) участващи държави-членки.

Програма за разширено съхранение на наличности (Extended custodial inventory programme) : означава програма, състояща се от договорни споразумения между ЕЦБ, дадена НЦБ и отделни кредитни институции („ECI-банки“), съгласно които тази НЦБ: i) доставя евробанкноти на ECI-банките, които те съхраняват извън Европа с цел пускането им в обращение; и ii) кредитира ECI-банките за депозираните от техни клиенти евробанкноти, проверени за истинност и годност, съхранявани и нотифицирани пред тази НЦБ. Банкнотите, които се съхраняват от ECI-банките, включително тези на път между една НЦБ и ECI-банките, са изцяло обезпечени, докато те бъдат пуснати в обращение от ECI-банките или върнати при тази НЦБ. Банкнотите, прехвърлени от НЦБ на ECI-банки, представляват част от създадените банкноти на НЦБ (показател за данни 1.1). Съхраняваните от ECI-банките банкноти не представляват част от националните нетни емисии банкноти на НЦБ.

Разменни монети (Circulation coins) : означава евромонети, определени като имащи статут на законно платежно средство на територията на еврозоната в съответствие с Регламент (ЕО) № 975/98 (т.е. първата серия евромонети, пусната в обращение на 1 януари 2002 г. с купюри 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR и 2 EUR). Разменните евромонети включват монети със специална изработка или качество и/или опаковка и възпоменателни разменни евромонети. Възпоменателните монети са обикновено посветени на някакво събитие или личност и се емитират по номинална стойност, за ограничен период и в ограничено количество.

Серия банкноти (Banknote series) : означава брой купюри на евробанкноти, определени като серия в Решение ЕЦБ/2003/4 или в последващ правен акт на ЕЦБ (т.е. първата серия евробанкноти, пуснати в обращение на 1 януари 2002 г., се състои от купюрите 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR и 500 EUR), като евробанкнотите с променени технически спецификации или променен дизайн (например различни подписи за различните председатели на ЕЦБ) представляват нова серия банкноти само ако са посочени като такива в изменение на Решение ЕЦБ/2003/4 или в друг правен акт на ЕЦБ.

Серия монети (Coin series) : означава брой купюри на евромонети, определени като серия в Регламент (ЕО) № 975/98 или в последващ правен акт на Общността (т.е. първата серия евромонети, пуснати в обращение на 1 януари 2002 г., се състои от купюрите 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR и 2 EUR ), като евромонетите с променени технически спецификации или променен дизайн (например изменение на изображението на картата на Европа на общата страна на монетите) представляват нова серия монети само ако са посочени като такива в изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 или в друг правен акт на Общността.

Стартов комплект (Starter kit) : означава пакет, съдържащ определен брой разменни евромонети с различни купюри, както е определено от компетентните национални органи, за целта на подзареждането с разменни евромонети на широката общественост в бъдеща участваща държава-членка.

Стратегически резерв на Евросистемата (Eurosystem Strategic Stock, ESS) : означава наличност от нови и годни евробанкноти, съхранявани в определени НЦБ за задоволяване на търсенето на евробанкноти, което не може да се задоволи от логистичните резерви (3).

Създадени монети (Created coins) : са разменни евромонети, които са: i) произведени от монетен двор със съответната национална страна; ii) доставени на лица, емитиращи монети, в участваща държава-членка, и iii) регистрирани в системата за управление на касови наличности на тези лица, емитиращи монети. Този термин се прилага mutatis mutandis за нумизматичните евромонети.

Схемабанкноти, държани за поръчка (Notes-held-to-order scheme) : означава схема, състояща се от отделни договорни споразумения между дадена НЦБ и определени кредитни институции („NHTO-банки“) в участващата държава-членка на тази НЦБ, съгласно които тази НЦБ: i) доставя евробанкноти на NHTO-банките, които те съхраняват в своите помещения с цел пускането им в обращение; и ii) кредитира NHTO-банките за депозираните от техни клиенти евробанкноти, проверени за истинност и годност, съхранявани и нотифицирани пред тази НЦБ. Банкнотите, прехвърлени от НЦБ на NHTO-банки, представляват част от създадените банкноти на НЦБ (показател за данни 1.1). Банкнотите, съхранявани от NHTO-банки, не представляват част от националните нетни емисии банкноти на НЦБ.


(1)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.

(3)  Както е посочено в отделен правен акт на ЕЦБ относно управлението на наличностите от банкноти.

(4)  Монетите, продадени като инвестиция в благороден метал, се наричат монети от благородни метали или инвестиционни монети. Обикновено те се секат съобразно степента на търсене на пазара и не се отличават със специална изработка или качество. Тези монети се оценяват по текущата пазарна цена на съдържанието на метал в тях, плюс малък марж за сечене на монети, който обхваща производствените и промоционалните разходи и малка печалба.


Top