EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

OJ L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2008/800/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе пред вид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Европейската общност и нейните държави-членки с Република Хърватия за сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

Преговорите бяха успешно приключени и в зависимост от евентуалното му сключване на по-късна дата допълнителният протокол следва да бъде подписан от името на Общността.

(3)

Протоколът следва да се прилага временно от 1 август 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) от името на Общността протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, в зависимост от евентуалното му сключване на по-късен етап.

Член 2

До момента на влизането му в сила протоколът следва да се прилага временно от 1 август 2007 г.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу „Общностите“, представлявани от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република България и Румъния (наричани по-долу „новите държави-членки“) към Европейския съюз, и следователно към Общността, на 1 януари 2007 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна (наричано по-долу „ССА“), бе подписано в Люксембург на 29 октомври 2001 г. и влезе в сила на 1 февруари 2005 г.

(2)

Договорът относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (наричан по-долу „Договор за присъединяване“) бе подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.

(3)

Република България и Румъния станаха членове на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

(4)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, приложен към Договора за присъединяване, присъединяването на новите държави-членки към ССА следва да бъде одобрено чрез сключването на Протокол към ССА.

(5)

Бяха проведени консултации съгласно член 36, параграф 3 от ССА, за да се гарантира, че са взети предвид въпросите от взаимен интерес за Общността и Хърватия, посочени в настоящото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ

Член 1

Република България и Румъния следва да бъдат страни по Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, подписно в Люксембург на 29 октомври 2001 г., и следва да приемат и да вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението, на съвместните декларации и на едностранните декларации, приложени към Заключителния акт, подписан на същата дата.

ПОПРАВКИ НА ТЕКСТА НА ССА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ НЕГО

РАЗДЕЛ II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 2

Селскостопански продукти sensu stricto

1.   Приложение IVa и приложение IVв към ССА се заменят с текста на приложение I към настоящия протокол.

2.   Приложение IVб и приложение IVг към ССА се заменят с текста на приложение II към настоящия протокол.

3.   Приложение IVд към ССА се заменя с текста на приложение III към настоящия протокол.

4.   Приложение IVе към ССА се заменя с текста на приложение IV към настоящия протокол.

5.   Приложение IVж към ССА се заменя с текста на приложение V към настоящия протокол.

Член 3

Рибни продукти

1.   Приложение Vа към ССА се заменя с текста на приложение VI към настоящия протокол.

2.   Приложение Vб към ССА се заменя с текста на приложение VII към настоящия протокол.

Член 4

Преработени селскостопански продукти

Приложение I и приложение II към протокол 3 към ССА се заменят с текста на приложение VIII към настоящия протокол.

Член 5

Споразумение за виното

Приложение I (Споразумение между Европейската общност и Република Хърватия за реципрочни преференциални търговски отстъпки за някои вина, посочени в член 27, параграф 4 от ССА) към Допълнителния протокол за адаптиране на търговските аспекти на ССА, за да се вземе предвид резултатът от преговорите между страните за реципрочни преференциални отстъпки за някои вина, реципрочното признаване, защитата и контрола на наименования на вина и реципрочното признаване, защитата и контрола на обозначенията за алкохолни и ароматизирани напитки, се заменя с текста на приложение IX към настоящия протокол.

РАЗДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Член 6

Протокол 4 към ССА се заменя с текста на приложение X към настоящия протокол.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ IV

Член 7

СТО

Република Хърватия се ангажира да не отправя никакъв иск, искане или сезиране, нито да изменя или оттегля каквато и да е концесия съобразно GATT 1994, членове XXIV.6 и XXVIII във връзка с разширяването от 2007 г. на Общността.

Член 8

Доказателство за произход и административно сътрудничество

1.   Доказателствата за произход, издадени от Република Хърватия или от нова държава-членка в рамките на преференциалните споразумения или на автономните мерки, прилагани между тях, се приемат в съответните държави, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход води до преференциално тарифно третиране въз основа на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в ССА;

б)

доказателството за произход и транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в)

документът, доказващ произхода, е предоставен на митническите органи в рамките на период от четири месеца след датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за внос в Република Хърватия или в нова държава-членка преди датата на присъединяване, съгласно преференциални споразумения или самостоятелните спогодби, прилагани между Република Хърватия и тази нова държава-членка по това време, доказателство за произход, което е издадено със задна дата съгласно тези споразумения или спогодби, може също да бъде прието, при условие че е предадено на митническите органи в рамките на период от 4 месеца от датата на присъединяването.

2.   Република Хърватия и новите държави-членки имат право да запазят разрешенията, с които е предоставен статут на „одобрен износител“ в рамките на преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, прилагани между тях, при условие че:

а)

такава разпоредба се съдържа и в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Република Хърватия и Общността; и

б)

одобреният износител прилага правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се заменят, не по-късно от една година след датата на присъединяване, с нови разрешения, издадени съгласно условията на ССА.

3.   Искания за последваща проверка на доказателство за произход, издадено съгласно преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от компетентните митнически органи на Република Хърватия или на новите държави-членки за период от три години след издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат отправени от тези власти до три години от приемане на доказателството за произход, представено на тези органи в подкрепа на декларацията за внос.

Член 9

Стоки в режим на транзит

1.   Разпоредбите от ССА могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Република Хърватия към новите държави-членки или от някоя от новите държави-членки към Република Хърватия, които отговарят на разпоредбите от протокол 4 към ССА и които към датата на присъединяване преминават транзитно или са временно на съхранение в складове, в митнически складове или в свободна зона в Република Хърватия или в съответната нова държава-членка.

2.   В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че до митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца след датата на присъединяване бъде внесено доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

Член 10

Квоти през 2007 г.

За 2007 г. обемите на новите тарифни квоти и увеличенията на обемите на настоящите тарифни квоти се изчисляват пропорционално на основните обеми, като се взема предвид частта от периода, който е изтекъл преди 1 август 2007 г.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ V

Член 11

Настоящият протокол и приложенията към него съставляват неделима част от ССА.

Член 12

1.   Настоящият протокол се одобрява от Общността, чрез Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки, и от Република Хърватия в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Страните се уведомяват взаимно за приключването на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 13

1.   Настоящият протокол влиза в сила в първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   В случай че до 1 август 2007 г. не са били депозирани всички инструменти за одобрение на настоящия протокол, той ще се прилага временно, считано от 1 август 2007 г.

Член 14

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и хърватски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 15

Текстът на ССА, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и текстът на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език и са също така автентични, както и оригиналните текстове (1). Съветът за стабилизиране и асоцииране одобрява тези текстове.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Версиите на български и румънски език на споразумението се публикуват в Специалното издание на Официален вестник на една по-късна дата.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЯ IVA И IVВ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (безмитен режим за неограничени количества), посочени в член 27, параграф 3, буква a), подточка i) и буква б), подточка i)

Хърватски тарифен код (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Съгласно посоченото в изменената Хърватска митническа тарифа — публикувана в NN 134/2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЯ IVБ И IVГ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (безмитен режим в рамките на квотата, считано от 1 август 2007 г.), посочени в член 27, параграф 3, буква a), подточка ii) и буква в), подточка i)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

Годишно увеличение (тонове)

0103 91

0103 92

Живи животни — свине, без тези от чистокръвна порода за разплод

625

25

0104

Живи овце и кози

1 500

0201

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

200

0204

Месо от овце или кози, прясно, охладено или замразено

1 325

5

0207

Месо и карантия, годна за консумация, от птиците от позиция 0105, прясно, охладено или замразено

870

30

0210

Месо и карантия, годни за консумация, осолени, в сос, изсушени или опушени; брашна и ястия от месо или карантия

545

15

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани и без добавена захар или други подсладители

17 250

150

0402

Мляко и сметана, концентрирани и с добавена захар или други подсладители

17 750

700

0405 10

Масло

330

10

0406

Сирене и извара

2 500

100

0406, с изключение на 0406 90 78

Сирена и извара, различни от сирене Gouda

800

0406 90 78

Сирене Gouda

350

0409 00 00

Естествен мед

20

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

12

0602 90 10

Гъбен мицел

9 400

0701 90 10

Картофи, пресни или охладени, предназначени за производство на нишесте

1 000

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

9 375

375

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

1 250

50

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

1 050

0805 10

Портокали, пресни или изсушени

31 250

1 250

0805 20

Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементини, wilkings и подобни цитрусови хибриди

3 000

120

0806 10

Прясно грозде

10 000

400

0808 10 (1)

Пресни ябълки

5 800

 

0809 10 00

Кайсии, пресни

1 250

50

0810 10 00

Ягоди, пресни

250

10

1002 00 00

Ръж

1 000

100

1101 00

Пшеничено или брашно от меслин

250

1103

Овесени ядки, едро смляно брашно и гранули

100

1206 00

Слънчогледови семки, цели или не

125

5

1507

Соево масло и неговите производни, рафинирано или не, но непроменено химически

1 230

10

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

450

20

1514 19

1514 99

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

100

1602 41

1602 42

1602 49

Други продукти и консерви от свинско месо, от дреболии или кървавица

375

15

1701

Захарна тръстика или цвекло на химично чиста захароза, в твърда форма

7 125

285

2002

Домати, приготвени или консервирани по различен начин от този в оцет или оцетна киселина

6 150

240

2004 90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени

125

5

2005 91 00

2005 99

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

200

2007 99

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове или ядки, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители, различни от хомогенизираните продукти или от цитрусови плодове

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Сок от портокали, незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Сок от ябълки, сокове от други плодове или зеленчуци, смеси от сокове

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Сокове от други плодове или зеленчуци, със стойност Брикс, непревишаваща 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде: сиропи с ароматизирана или оцветена захар

550

2302 30

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на пшеница

6 200

2309 90

Препарати от видовете, използвани за храна на животни, различни от храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно

1 350


(1)  Квотата се определя за периода 21 февруари — 14 септември.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IVД

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (50 % от НОН за неограничени количества), посочени в член 27, параграф 3, буква в), подточка ii)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

0104

Живи овце и кози

0105

Живи птици, по-точно птици от вида Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и кокошки:

 

С тегло, непревишаващо 185 g:

0105 12 00

– –

Пуйки

 

Други:

0105 94 00

– –

Петли и кокошки:

0105 94 00 30

– – –

Маломерни пилета

0105 94 00 40

– – –

Маломерни разфасовани кокошки

0209 00

Мазнина от свине, без крехко месо, и мазнина от птици, не претопена или извлечена по друг начин, прясна, охладена, замразена, осолена, в сос, изсушена или опушена

0404

Суроватка, концентрирана или не, или с добавени захар или други подсладители; продукти, състоящи се от съставки на естествено мляко, със или без добавена захар или други подсладители, които не са споменати или включени другаде

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

От домашни птици:

0407 00 30

– –

Други:

0407 00 30 40

– – –

Яйца от пуйка

0601

Луковици, грудки, гулии, други грудки, корени и коренища, спящи, в процес на растеж или на цвят; растения и корени от цикория, различни от корените от позиция 1212

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

0603

Откъснати цветя и пъпки от вида, подходящи за букети или украса, свежи, изсушени, боядисани, избелени, импрегнирани или обработени по друг начин

0708

Бобови растения, с шушулките или без тях, свежи или охладени

0710

Зеленчуци (несварвени или сварени на пара или във вряла вода), замразени

0711

Временно консервирани зеленчуци (например чрез серен диоксид, в сос, в сулфурирана вода или други консервиращи разтвори), но неподходящи за консумация в момента

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

0713

Изсушени бобови растения, с шушулките, обелени или разделени

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

 

Кафе, печено:

0901 21 00

– –

Недекофеинизирано

0901 22 00

– –

Декофеинизирано

1003 00

Ечемик:

1003 00 90

Други:

1003 00 90 10

– –

За варене

1004 00 00

Овес

1005

Царевица (на зърна):

1005 90 00

Други

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от позиция 1006; кълнове на житни растения, цели, обелени или смлени

1105

Брашно, прах, люспи, гранули и кубчета от картофи

1702

Други видове захар, включително химически чиста лактоза, малтоза, глюкоза или фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи, които не съдържат ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

1702 30

Глюкоза и сироп от глюкоза, който не съдържа фруктоза или съдържа в сухо състояние по-малко от 20 тегловни процента фруктоза

1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние не по-малко от 20 % и не повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2005 40 00

Грах (Pisum sativum)

 

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Фасул на зърна

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

2008 50

Кайсии

2008 70

Праскови, включително нектарини

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) и зеленчукови сокове, неферментирали и без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

Сок от ананас:

2009 41

– –

Със стойност Брикс, непревишаваща 20:

2009 41 10

– – –

Със стойност, превишаваща 30 ЕUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар

 

Сок от грозде (включително мъст):

2009 69

– –

Други

2206 00

Други ферментирали напитки (например ябълково вино, крушовка, медовина); смеси от ферментирали напитки и неалкохолни напитки, които не са посочени или включени другаде

2302

Трици, стърготини и други остатъци, под формата на гранули или не, получени при пресяването, смилането или друга обработка на житните растения или от бобови растения:

2302 30

От пшеница

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези от позиция 2304 или 2305:

2306 90

Други

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

2309 90

Други

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ IVЕ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти (50 % от НОН в рамките на квотата, считано от 1 август 2007 г.), посочени в член 27, параграф 3, буква в), подточка iii)

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

(тонове)

Годишно увеличение

(тонове)

0102 90

Живи животни — говеда, без тези от чистокръвна порода за разплод

250

10

0202

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

3 750

150

0203

Свинско месо, прясно, охладено или замразено

9 125

365

0701

Картофи, пресни или замразени

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Лук, шалот, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

12 790

500

0704 90 10

Бяло главесто зеле и червено главесто зеле, прясно или охладено

160

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени

140

0706 90 30

0706 90 90

Хрян (Cochlearia armoracia), салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави (различна от целина с корен или немска целина), репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, прeсни или охладени

110

0807 11 00

0807 19 00

Пъпеши (включително дини), пресни

7 035

275

0808 10

Пресни ябълки

6 900

300

1101 00

Пшеничено или брашно от меслин

1 025

45

1103

Овесени ядки, едро смляно брашно и гранули

9 750

390

1107

Малц, печен или не

19 750

750

1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

150

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

2 250

90

от 1602 10

до 1602 39,

от 1602 50

до 1602 90

Други готови храни и консерви от месо, карантии или кръв, различно от свинско

650

30

2009 50

2009 90

Доматен сок; смеси от сокове

100

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

250

10

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ IVЖ

Тарифни отстъпки на Хърватия за селскостопански продукти, посочени в член 27, параграф 3, буква ж)

Ставките на митата за стоките, изброени в настоящото приложение, следва да се прилагат, считано от 1 август 2007 г.

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

Мито, прилагано в рамките на квотата

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, домашни видове с тегло, непревишаващо 300 kg, и бикове за клане с тегло, превишаващо 300 kg, с изключение на породистите животни за разплод

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Живи животни — свине, без тези от чистокръвна порода за разплод

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Живи петли и кокошки от вида Gallus domesticus с тегло, превишаващо 185 g, но непривишаващо 2 000 g

90

10 %

0203

Свинско месо, прясно, охладено или замразено

3 570

25 %

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани и без добавена захар или други подсладители

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Краставици или корнишони, пресни или замразени

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Гъби, пресни или охладени

400

10 %

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Грах (Pisum sativum), фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) и зеленчукови смеси, неварени или варени във вода или на пара, замразени

1 500

7 %

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от предназначените за посев

20 800

15 %

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Семена от слънчоглед, дори натрошени, различни от тези за посев

2 160

6 %

1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1 200

20 %

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

1 900

10 %

от 1602 10 00 до 1602 39

Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв:

приготвени храни, хомогенизирани;

от черен дроб от всякакви животни;

от домашните птици от позиция 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Други продукти и консерви от свинско месо, от дреболии или кръв от свине

180

10 %

1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

1 000

5 %

1703 90 00

Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захар, различни от меласи от захарна тръстика

14 500

14 %

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Кайсии, череши и праскови, включително нектарини, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол

22

6 %

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ Va

Продукти, посочени в член 28, параграф 1

Вносът в Европейската общност на следните продукти с произход от Хърватия подлежи на посочените по-долу отстъпки:

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): жива; прясна или охладена; замразена; сушена, осолена или в саламура, пушена; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

ТК 30 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шаран: жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

ТК 210 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 35 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски костур (Dicentrarchus labrax): жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 650 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

1604

Обработена или консервирана риба; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риба

ТК 1 585 t при 0 %

Над ТК: намалена тарифа, вж. по-долу

Над тарифната квота митната ставка, прилагана за всички продукти от позиция 1604 с изключение на тази за приготвени храни и консерви от сардини и аншуа, ще бъде 50 % от НОН. За приготвените храни и консерви от сардини и аншуа над тарифната квота митната ставка ще бъде пълно НОН мито.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРИЛОЖЕНИЕ Vб

Продукти, посочени в член 28, параграф 2

Вносът в Хърватия на следните продукти с произход от Европейската общност подлежи на отстъпките, посочени по-долу:

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): жива; прясна или охладена; замразена; сушена, осолена или в саламура, пушена; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 25 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шаран: жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 30 t при 0 %

Над ТК: 70 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 35 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски костур (Dicentrarchus labrax): жив; пресен или охладен; замразен; сушен, осолен или в саламура, пушен; филе и други части от рибата; брашна, едро смлени брашна и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

ТК 60 t при 0 %

Над ТК: 30 % от НОН

1604

Обработена или консервирана риба; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риба

ТК 315 t при 0 %

Над ТК: намалена тарифа, вж. по-долу

Над тарифната квота митната ставка, прилагана за всички продукти от позиция 1604 с изключение на тази за приготвени храни и консерви от сардини и аншуа, ще бъде 50 % от НОН. За приготвените храни и консерви от сардини и аншуа над тарифната квота митната ставка ще бъде пълно НОН мито.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мита, прилагани за внос в Общността на стоки с произход от Хърватия

(продукти, посочени в член 25 от ССА)

Митата са нулеви за внос в Общността на преработените селскостопански продукти с произход от Хърватия, изброени по-долу.

Код по КН

Описание на стоката

0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, независимо дали концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао:

0403 10

Кисело мляко:

 

– –

Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао:

 

– – –

На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 10 51

– – – –

Непревишаващо 1,5 %

0403 10 53

– – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 10 59

– – – –

Превишаващо 27 %

 

– – –

Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 10 91

– – – –

Непревишаващо 3 %

0403 10 93

– – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 10 99

– – – –

Превишаващо 6 %

0403 90

Други:

 

– –

Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

 

– – –

На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 90 71

– – – –

Непревишаващо 1,5 %

0403 90 73

– – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 90 79

– – – –

Превишаващо 27 %

 

– – –

Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 90 91

– – – –

Непревишаващо 3 %

0403 90 93

– – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 90 99

– – – –

Превишаващо 6 %

0405

Масло и други мазнини и масла, добити от мляко; млечни пасти за намазване:

0405 20

Млечни продукти за мазане:

0405 20 10

– –

С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %

0405 20 30

– –

С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека:

 

Други:

0511 99

– –

Други:

 

– – –

Естествени сюнгери от животински произход:

0511 99 39

– – – –

Други

0710

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени:

0710 40 00

Сладка царевица

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например чрез сулфурирана и солена вода или в други консервиращи разтвори, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

0711 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

 

– –

Зеленчуци:

0711 90 30

– – –

Сладка царевица

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови вещества, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не;

 

Растителни сокове и екстракти:

1302 12 00

– –

От сладка папрат

1302 13 00

– –

От хмел

1302 20

Пектинови материали, пектинати и пектати:

1302 20 10

– –

Изсушени

1302 20 90

– –

Други

1505 00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях (включително ланолин):

1505 00 10

Мазнини от вълна (серей), непреработени

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

1516 20

Животински мазнини и масла и техните фракции:

1516 20 10

– –

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516:

1517 10

Маргарин, с изключение на течния маргарин:

1517 10 10

– –

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90

Други:

1517 90 10

– –

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

– –

Други:

1517 90 93

– – –

Хранителни смеси или препарати от видовете, използвани за отделяне от формите

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

1518 00 10

Линоксин

 

Други:

1518 00 91

– –

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516

 

– –

Други:

1518 00 95

– – –

Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

1518 00 99

– – –

Други

1521

Восъци от растителен произход (различни от триглицериди), пчелен восък, восък от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени:

1521 90

Други:

 

– –

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен:

1521 90 99

– – –

Други

1522 00

Дегра; остатъци, получени от третирането на мастни вещества или восъци с животински или растителен произход:

1522 00 10

Дегра

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад)

1803

Какаова маса, обезмаслена или не

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо и други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони, дори приготвени:

 

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:

1902 11 00

– –

Съдържащи яйца

1902 19

– –

Други

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

 

– –

Други:

1902 20 91

– – –

Варени

1902 20 99

– – –

Други

1902 30

Други тестени храни

1902 40

Кускус

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, на топчета, на перли, отсевки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене на житни растения или зърнени продукти (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; хостии, празни капсули от вида, подходящ за медикаменти, печати за документи, оризова хартия и подобни продукти

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина:

2001 90

Други:

2001 90 30

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2001 90 60

– –

Сърцевина от палмово дърво

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2004 10

Картофи:

 

– –

Други:

2004 10 91

– – –

Под формата на брашно, грис или люспи

2004 90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

2004 90 10

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2005 20

Картофи:

2005 20 10

– – –

Под формата на брашно, грис или люспи

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си:

2008 11

– –

Фъстъци:

2008 11 10

– – –

Фъстъчено масло

 

Други, включително смеси, различни от тези от позиция 2008 19:

2008 91 00

– –

Сърцевина от палмово дърво

2008 99

– –

Други:

 

– – –

Несъдържащи добавен алкохол:

 

– – – –

Без прибавка на захар:

2008 99 85

– – – – –

Царевица (на зърна), различна от сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

2102

Мая (активна или неактивна); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция 3002); набухватели:

2102 10

Активна мая

2102 20

Неактивна мая; други неактивни едноклетъчни микроорганизми:

 

– –

Неактивна мая:

2102 20 11

– – –

На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в опаковки за непосредствено използване с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

2102 20 19

– – –

Други

2102 30 00

Набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки за ястия и смесени подправки за салати; синапено брашно и готова горчица:

2103 10 00

Соев сос

2103 20 00

Кетчуп от домати и други доматени сосове

2103 30

Синапено брашно и готова горчица:

2103 30 90

– –

Готова горчица

2103 90

Други:

2103 90 90

– –

Други

2104

Препарати за супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

2105 00

Сладолед за консумация и други, предназначени за консумация заледени продукти, дори съдържащи или не какао

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2106 10

Протеинови концентрати и видоизменени протеинови вещества

2106 90

Други

2106 90 20

– –

Сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки

 

– –

Други:

2106 90 92

– – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

2106 90 98

– – –

Други

2202

Води, включително минералните и газираните води, съдържащи добавена захар или други подсладители, или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, без да се включват плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 2009

2203 00

Бира, направена от малц

2205

Вермут и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % или повече; етилов алкохол и други видове спирт, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

2208

Неденатуриран етлов алкохол с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 %; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

2208 40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика

2208 90

Други

 

– –

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 %, в съдове с вместимост:

2208 90 91

– – –

Непревишаваща 2 l

2208 90 99

– – –

Превишаваща 2 l

2402

Пури, пури с отрязани краища, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн; тютюневи екстракти и есенции

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

Други полихидритни алкохоли:

2905 43 00

– –

Манитол

2905 44

– –

D-глюцитол (сорбитол)

2905 45 00

– –

Глицерол

3301

Етерични масла (обезтерпентинени или не), включително т. нар. „конкрети“ или „абсолю“: резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла:

3301 90

Други:

 

– –

Маслени смоли, получени чрез екстракция:

3301 90 21

– – –

От сладка папрат и от хмел

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровина в промишлеността; други препарати на основата на ароматични вещества от вида, използван за производството на напитки:

3302 10

От видовете, използвани за производство на храни или напитки:

 

– –

От видовете, използвани за производството на напитки:

 

– – –

Продукти, съдържащи ароматични агенти, характеризиращи напитката:

3302 10 10

– – – –

С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 %

 

– – – –

Други:

3302 10 21

– – – – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

3302 10 29

– – – – –

Други

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

3501 10

Казеин:

3501 10 50

– –

Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи

3501 10 90

– –

Други

3501 90

Други:

3501 90 90

– –

Други

3505

Декстрини и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте; или на декстрини или други модифицирани скорбяла или нишесте:

3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 10

– –

Декстрини

 

– –

Други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 90

– – –

Други

3505 20

Лепила

3809

Агенти за обработка, оцветяващи агенти за ускоряване на боядисването или фиксирането на боите и други продукти и препарати (например обогатители и фиксатори) от вида, използван в текстилната, хартиената, кожената или подобна промишленост, които не са споменати или включени другаде:

3809 10

На основата на скорбелни вещества

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране; промишлени мастни алкохоли:

 

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафиниране, съдържащи киселини:

3823 11 00

– –

Стеаринова киселина

3823 12 00

– –

Олеинова киселина

3823 13 00

– –

Талови мастни киселини

3823 19

– –

Други

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

3824 60

Сорбитол, различен от този от позиция 2905 44

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък 1: Стоки с произход от Общността, за които Хърватия ще премахне митата

Код по КН

Описание на стоката

0501 00 00

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса

0502

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от такава четина или козина

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се съхранят; прах или остатъци от пера или части от пера

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези продукти

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези продукти

0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от тях

0510 00 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други животински продукти, използвани при приготвянето на фармацевтични продукти, прясно охладени, замразени или временно консервирани по друг начин

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека:

 

Други:

0511 99

– –

Други:

 

– – –

Естествени сюнгери от животински произход:

0511 99 31

– – – –

Необработени

0511 99 39

– – – –

Други

0511 99 85

– – –

Други:

ex 0511 99 85

– – – –

Конски косми и отпадъци от конски косми, дори под формата на слой, със или без помощен материал

0710

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени:

0710 40 00

Сладка царевица

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например чрез сулфурирана и солена вода или в други консервиращи разтвори, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

0711 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

 

– –

Зеленчуци:

0711 90 30

– – –

Сладка царевица

0903 00 00

Мате

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorum intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:

1212 20 00

Морски водорасли и други водорасли

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови вещества, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не:

 

Растителни сокове и екстракти:

1302 12 00

– –

От сладка папрат

1302 13 00

– –

От хмел

1302 19

– –

Други

1302 20

Пектинови материали, пектинати и пектати

 

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

1302 31 00

– –

Агар-агар

1302 32

– –

Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани:

1302 32 10

– – –

От рожкови или от семена от рожкови

1401

Растителни материали от вида, използван основно за сплитане (например бамбук, палма, тръстика, ракита, лико, почистена, избелена или сушена слама и липова кора)

1404

Растителни продукти, невключени, нито посочени другаде

1505 00

Мазнина от серей и производни мастни вещества от нея (включително ланолин):

1506 00 00

Други животински мазнини и масла и техните фракции, рафинирани или не, но без химическо модифициране

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени:

1515 90

Други:

1515 90 11

– –

Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от мирта и японски восък; техните фракции:

ex 1515 90 11

– – –

Масло от жожоба и неговите фракции

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

1516 20

Животински мазнини и масла и техните фракции:

1516 20 10

– –

Хидрогенирано рициново масло, наречено „опален восък“ (opal-wax)

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

1518 00 10

Линоксин

 

Други:

1518 00 91

– –

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516

 

– –

Други:

1518 00 95

– – –

Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

1518 00 99

– – –

Други

1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

1521

Восъци от растителен произход (различни от триглицериди), пчелен восък, восък от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1522 00

Дегра; остатъци, получени от третирането на мастни вещества или восъци с животински или растителен произход:

1522 00 10

Дегра

1702

Други видове захар, включително химически чиста лактоза, малтоза, глюкоза или фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи, които не съдържат ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

1702 90

Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

1702 90 10

– –

Химически чиста малтоза

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад):

1704 10

Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие

1803

Какаова маса, обезмаслена или не

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

1901 10 00

Детски храни, предназначени за продажба на дребно

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от позиция 1905

1901 90

Други

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти), или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кускус, дори приготвен:

 

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:

1902 11 00

– –

Съдържащи яйца

1902 19

– –

Други

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

 

– –

Други:

1902 20 91

– – –

Варени

1902 20 99

– – –

Други

1902 30

Други тестени храни

1902 40

Кускус

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, на топчета, на перли, отсевки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения или зърнени продукти (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина:

2001 90

Други:

2001 90 30

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2001 90 60

– –

Сърцевина от палмово дърво

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2004 10

Картофи:

 

– –

Други:

2004 10 91

– – –

Под формата на брашно, грис или люспи

2004 90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

2004 90 10

– –

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006:

2005 20

Картофи:

2005 20 10

– –

Под формата на брашно, грис или люспи

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си:

2008 11

– –

Фъстъци:

2008 11 10

– – –

Фъстъчено масло

 

Други, включително смеси, различни от тези от позиция 2008 19:

2008 91 00

– –

Сърцевина от палмово дърво

2008 99

– –

Други:

 

– – –

Несъдържащи добавен алкохол:

 

– – – –

Без прибавка на захар:

2008 99 85

– – – – –

Царевица (на зърна), различна от сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

2102

Мая (активна или неактивна); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция 3002); набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки за ястия и смесени подправки за салати; брашно и едро смляно брашно от горчица и готова горчица:

2104

Препарати за супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2106 10

Протеинови концентрати и видоизменени протеинови вещества

2106 90

Други:

2106 90 20

– –

Сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки

 

– –

Други:

2106 90 92

– – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

2106 90 98

– – –

Други

2201

Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг:

2201 90 00

Други

2203 00

Бира, направена от малц

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % или повече; етилов алкохол и други спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

2208

Неденатуриран етлов алкохол с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 %; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

2208 20

Алкохол, получен чрез дестилация на вино или джибри от грозде

2208 30

Уиски

2208 40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика

2208 50

Джин и Geneva

2208 60

Водка

2208 70

Ликьори и ободрителни питиета

2208 90

Други:

 

– –

Арак, в съдове с вместимост:

2208 90 11

– – –

Непревишаваща 2 l

2208 90 19

– – –

Превишаваща 2 l

 

– –

Ракия от сливи, круши или череши, в съдове с вместимост:

2208 90 33

– – –

Непревишаваща 2 литра:

ex 2208 90 33

– – – –

Ракия от круши или череши, с изключение на сливова ракия

2208 90 38

– – –

Превишаваща 2 l:

ex 2208 90 38

– – – –

Ракия от круши или череши, с изключение на сливова ракия

 

– –

Други ракии и спиртни напитки, в съдове с вместимост:

 

– – –

Непревишаваща 2 l:

2208 90 41

– – – –

Узо

 

– – – –

Други:

 

– – – – –

Ракии (без ликьори):

 

– – – – – –

Плодови:

2208 90 45

– – – – – – –

Калвадос

2208 90 48

– – – – – – –

Други

 

– – – – – –

Други:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Текила

2208 90 56

– – – – – – –

Други

2208 90 69

– – – – –

Други спиртни напитки

 

– – –

Превишаваща 2 l:

 

– – – –

Ракии (без ликьори):

2208 90 71

– – – – –

Плодови

2208 90 75

– – – – –

Текила

2208 90 77

– – – – –

Други

2208 90 78

– – – –

Други спиртни напитки

 

– –

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 %, в съдове с вместимост:

2208 90 91

– – –

Непревишаваща 2 l

2208 90 99

– – –

Превишаваща 2 l

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

2402 10 00

Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн; тютюневи екстракти и сокове:

 

Други:

2403 91 00

– –

„Хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн

2403 99

– –

Други

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

Други полихидритни алкохоли:

2905 43 00

– –

Манитол

2905 44

– –

D-глюцитол (сорбитол)

2905 45 00

– –

Глицерол

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително т. нар. „конкрети“ или „абсолю“: резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла:

3301 90

Други:

 

– –

Маслени смоли, получени чрез екстракция:

3301 90 21

– – –

От сладка папрат и от хмел

3301 90 30

– – –

Други

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на основата на ароматични вещества от вида, използван за производството на напитки:

3302 10

От видовете, използвани за производство на храни или напитки:

 

– –

От видовете, използвани за производството на напитки:

 

– – –

Продукти, съдържащи ароматични агенти, характеризиращи напитката:

3302 10 10

– – – –

С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 %

 

– – – –

Други:

3302 10 21

– – – – –

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи под 1,5 тегловни процента млечна мазнина, 5 тегловни процента захароза или изоглюкоза, 5 тегловни процента глюкоза или нишесте

3302 10 29

– – – – –

Други

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила: казеинови лепила:

3501 10

Казеин:

3501 90

Други:

3501 90 90

– –

Други

3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте; или на декстрини или други модифицирани скорбяла или нишесте:

3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 10

– –

Декстрини

 

– –

Други модифицирани скорбяла и нишесте:

3505 10 90

– – –

Други

3505 20

Лепила

3809

Агенти за обработка, оцветяващи агенти за ускоряване на боядисването или фиксирането на боите и други продукти и препарати (например обогатители и фиксатори) от вида, използван в текстилната, хартиената, кожената или подобна промишленост, които не са споменати или включени другаде:

3809 10

На основата на скорбелни вещества

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране; промишлени мастни алкохоли:

 

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафиниране, съдържащи киселини:

3823 11 00

– –

Стеаринова киселина

3823 12 00

– –

Олеинова киселина

3823 13 00

– –

Талови мастни киселини

3823 19

– –

Други

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

3824 60

Сорбитол, различен от този от позиция 2905 44

Списък 2: Квоти и мита, прилагани при внос в Хърватия на стоки с произход от Общността

Бележка: Продуктите, изброени в настоящата таблица, се ползват от нулева митническа ставка в рамките на определените по-долу тарифни квоти. Прилаганото мито за количества, превишаващи тези обеми, ще бъде 50 % от ставката на мито НОН.

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Мътеница, подквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

2 390 тона

0405 20 10

0405 20 30

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но непревишаващо 75 %

68 тона

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Маргарин и хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %; смеси или препарати за кулинарията от видовете, използвани за отделяне от формите

700 тона

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Минерални води и газирани води

16 907 тона

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Вермут и други видове вино от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Сливова ракия с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 %

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Цигари, съдържащи тютюн; пури, пури с отворени краища, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

35 тона

2403 10 10

2403 10 90

Тютюн за пушене, съдържащ или не заместители на тютюн, във всякаква пропорция

42 тона

Списък 3: Квоти и мита, прилагани при внос в Хърватия на стоки с произход от Общността

Бележка: Продуктите, изброени в настоящата таблица, се ползват от нулева митническа ставка в рамките на определените по-долу тарифни квоти. Прилаганото мито за количества, превишаващи тези обеми, ще бъде 40 % от ставката на мито НОН.

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад), различни от дъвка (chewing gum)

1 250

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

2 410

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; хостии, празни капсули от вида, подходящ за медикаменти, печати за документи, оризова хартия и подобни продукти

4 390

2105 00

Сладолед за консумация и други предназначени за консумация заледени продукти, дори съдържащи или не какао

1 430

2202

Води, включително минералните и газираните води, съдържащи добавена захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, без да се включват плодовите или зеленчуковите сокове от позиция 2009

18 100

Списък 4: Квоти и мита, прилагани при внос в Хърватия на стоки с произход от Общността

Забележка: Продуктите, изброени в настоящата таблица, се ползват от нулева митническа ставка в рамките на определените по-долу годишни тарифни квоти. За количествата, превишаващи квотата, се прилагат условията, предвидени в приложение II, списък 1 към протокол 3.

Код по КН

Описание на стоката

Годишна тарифна квота (тонове)

2103 90 30

2103 90 90

Ароматични горчивки с алкохолно съдържание по обем 44,2—49,2 %, съдържащи от 1,5 до 6 тегловни процента женшен, подправки и различни съставки и 4—10 % захар, в съдове с вместимост 0,5 l или по-малко; препарати за сосове и готови сосове, комбинирани подправки, с изключение на сос от соя, кетчуп от домати и други сосове от домати, и мango chutney, течно

300

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА РЕЦИПРОЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ ЗА НЯКОИ ВИНА

1.

Вносът в Общността на следните продукти с произход от Република Хърватия подлежи на посочените по-долу отстъпки, считано от 1 август 2007 г.:

Код по КН

Описание на стоката

Прилагано мито

Годишно количество (hl)

Годишно увеличение (hl)

Специфични разпоредби

ex 2204 10

ex 2204 21

Качествено пенливо вино

Вино от прясно грозде

освободено

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Вино от прясно грозде

освободено

29 000

0

(2)

(1)

При условие че през предходната година е използвано поне 80 % от допустимото количество, годишното увеличение се прилага, докато сумата от квотата, прилагана за позиции ex 2204 10 и ex 2204 21, и квотата, прилагана за позиция ex 2204 29, достигне максимум от 98 000 hl.

(2)

По искане на една от договарящите страни могат да бъдат проведени консултации с цел адаптиране на квотите чрез прехвърляне на количества от квотата, прилагана за позиция ex 2204 29, към квотата, прилагана за позиции ex 2204 10 и ex 2204 21.

2.

Общността предоставя преференциално нулево мито в рамките на тарифните квоти, както е посочено в точка 1, при условие че Република Хърватия не отпуска субсидия за износ на тези количества.

3.

Вносът в Република Хърватия на следните продукти с произход от Общността подлежи на отстъпките, посочени по-долу, считано от 1 август 2007 г.:

Хърватски тарифен код

Описание на стоката

Прилагано мито

Годишни количества (hl)

Годишно увеличение (hl)

Специфични разпоредби

ex 2204 10

ex 2204 21

Качествено пенливо вино

Вино от прясно грозде

освободено

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Вино от прясно грозде

освободено

8 000

0

 

ex 2204

Вино от прясно грозде, включително подсилени вина; шира от грозде, различна от тази от позиция 2009

50 % от НОН

900

0

 

(1)

При условие че през предходната година е използвано поне 80 % от допустимото количество, годишното увеличение се прилага, докато квотата достигне максимум от 18 000 hl.

4.

Република Хърватия предоставя преференциално нулево мито в рамките на тарифните квоти, в съответствие с точка 3, при условие че Общността не отпуска субсидия за износ на тези количества.

5.

Настоящото споразумение се отнася за вино:

а)

което е произведено от прясно грозде, изцяло произведено и набрано на територията на съответната договаряща се страна, и

б)

i)

с произход от ЕС, което е било произведено в съответствие с правилата, регламентиращи енологичните практики и процеси, посочени в дял V от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета;

ii)

с произход от Република Хърватия, което е произведено в съответствие с правилата за енологичните практики и преработки съгласно хърватския закон. Тези енологични правила следва да бъдат в съответствие със законодателството на Общността.

6.

При вноса на вино в рамките на предвидените в настоящото споразумение отстъпки се изисква представянето на сертификат, издаден от официална институция, призната от двете страни и включена в съвместно изготвените списъци, който да потвърждава, че това вино е в съответствие с разпоредбите на точка 5, буква б).

7.

Договарящите се страни разглеждат най-късно до първото тримесечие на 2005 г. възможностите за взаимно предоставяне на други отстъпки, в зависимост от развитието на стокообмена по отношение на вината между договарящите се страни.

8.

Договарящите се страни гарантират, че привилегиите, които са си предоставили взаимно, не са засегнати от други мерки.

9.

По искане на една от договарящите се страни се провеждат консултации по повод всеки проблем, свързан с прилагането на настоящото споразумение.

10.

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, за териториите, където се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и при условията, предвидени в този договор, и от друга страна, за територията на Република Хърватия.

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ПРОТОКОЛ 4

относно определянето на понятието за „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество за прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение между Общността и Хърватия

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

Член 3

Двустранно натрупване в Общността

Член 4

Двустранно натрупване в Хърватия

Член 5

Изцяло получени продукти

Член 6

Достатъчно обработени или преработени продукти

Член 7

Недостатъчна обработка или преработка

Член 8

Единица за оценка

Член 9

Принадлежности, резервни части и инструменти

Член 10

Koмплекти

Член 11

Неутрални елементи

ДЯЛ III

TЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 12

Принцип на териториалност

Член 13

Директен транспорт

Член 14

Изложения

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 15

Забрана за възстановяване на или освобождаване от мита

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 16

Общи изисквания

Член 17

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

Член 18

Сертификат за движение EUR.1, издаден със задна дата

Член 19

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

Член 20

Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа предварително издадено или съставено доказателство за произход

Член 21

Счетоводно разделяне

Член 22

Условия за изготвяне на декларация върху фактура

Член 23

Одобрен износител

Член 24

Валидност на доказателството за произход

Член 25

Представяне на доказателство за произход

Член 26

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

Член 27

Освобождаване от доказателство за произход

Член 28

Потвърждаващи документи

Член 29

Съхраняване на доказателството за произход и потвърждаващите документи

Член 30

Несъответствия и технически грешки

Член 31

Стойности, изразени в евро

ДЯЛ VI

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 32

Взаимна помощ

Член 33

Проверка на доказателствата за произход

Член 34

Уреждане на спорове

Член 35

Санкции

Член 36

Свободни зони

ДЯЛ VII

СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 37

Прилагане на протокола

Член 38

Специални условия

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Изменения на протокола

Списък на приложенията

Приложение I:

Встъпителни бележки към списъка в приложение II

Приложение II:

Списък на обработката или преработката, която се изисква да бъде извършена върху материали без произход с цел произвежданият продукт да получи статут на произход

Приложение III:

Образци на сертификат за движение EUR.1 и на заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1

Приложение IV:

Текст на декларацията върху фактура

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия протокол:

а)

„производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б)

„материал“ означава всяка съставка, суров материал, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукта;

в)

„продукт“ означава продукта, който се произвежда, дори ако е предназначен за по-нататъшна употреба в друга производствена операция;

г)

„стоки“ означава както материалите, така и продуктите;

д)

„митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението от 1994 г. относно прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение относно митническата стойност на СТО);

е)

„цена на производител“ означава цената, заплатена за продукта на производителя в Общността или в Хърватия, при когото е извършена последната обработка и преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички вътрешни данъци, които са или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен;

ж)

„стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без произход или, ако това не е известно и не може да бъде установено, първата установима цена, заплатена за материалите в Общността или в Хърватия;

з)

„стойност на материалите с произход“ означава стойността на тези материали, както е определена в буква ж), приложена mutatis mutandis;

и)

„добавена стойност“ се разбира като цената на производителя, намалена с митническата стойност на всеки от включените материали с произход от другите държави, посочени в членове 3 и 4 или, където митническата стойност не се знае или не може да бъде установена, първата установима цена за материалите в Общността или в Хърватия;

й)

„глави“ и „позиции“ означава главите и позициите (четиризначни кодове), използвани в номенклатурата, която изгражда Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, посочена в настоящия протокол като „Хармонизираната система“ или „ХС“;

к)

„класиране“ се отнася до класирането на продукт или материал в определена позиция;

л)

„пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати от един-единствен транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя, или при отсъствието на такъв документ, от една-единствена фактура;

м)

„територии“ включва териториалните води.

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

1.   За целите на прилагане на настоящото споразумение следните продукти ще се считат за продукти с произход от Общността:

а)

продукти, произведени изцяло в Общността по смисъла на член 5;

б)

продукти, получени в Общността, включващи материали, които не са изцяло получени в нея, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в Общността по смисъла на член 6.

2.   За целите на прилагане на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от Хърватия:

а)

продукти, изцяло получени в Хърватия по смисъла на член 5;

б)

продукти, получени в Хърватия, включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка в Хърватия по смисъла на член 6.

Член 3

Двустранно натрупване в Общността

Материалите с произход от Хърватия се считат за материали с произход от Общността, когато са включени в продукт, получен там. Не е необходимо такива материали да преминават през достатъчна обработка или преработка, при условие че те са преминали обработка или преработка, по-голяма от обхвата на операциите, посочени в член 7, параграф 1.

Член 4

Двустранно натрупване в Хърватия

Материали с произход от Общността се считат за материали с произход от Хърватия, когато са включени в продукт, получен там. Не е необходимо такива материали да преминават през достатъчна обработка или преработка, при условие че те са преминали обработка или преработка, по-голяма от обхвата на операциите, посочени в член 7, параграф 1.

Член 5

Изцяло получени продукти

1.   Следните продукти се считат за изцяло получени в Общността или Хърватия:

а)

минерални продукти, извлечени от почвата или морското дъно;

б)

растителни продукти, отгледани там;

в)

живи животни, родени и отгледани там;

г)

продукти от живи животни, отгледани там;

д)

продукти, получени чрез лов или риболов, извършен там;

е)

продукти от морски риболов и други продукти, уловени от морето извън териториалните води на Общността или Хърватия от техните плавателни съдове;

ж)

продукти, произведени на борда на техните преработващи кораби, изключително на базата на продуктите, посочени в буква е);

з)

използвани изделия, събрани там и годни единствено за оползотворяване на суровини, включително използвани гуми, годни единствено за регенериране или за използване като отпадъци;

и)

отпадъци и скрап, получени при производствени операции, извършвани там;

й)

продукти, извлечени от морския почвен или подпочвен слой, разположени извън техните териториални води, при условие че те имат изключителни права за експлоатация на тази почва или подпочвен слой;

к)

стоки, произведени там изключително от продуктите, посочени в букви а)—й).

2.   Понятията „техните плавателни съдове“ и „техните кораби фабрики“ от параграф 1, букви е) и ж), се прилагат единствено за плавателни съдове и кораби фабрики:

а)

които са регистрирани или записани в държава-членка на Общността или в Хърватия;

б)

които плават под флага на държава-членка на Общността или на Хърватия;

в)

които са притежавани най-малко 50 % от граждани на държави-членки на Общността или на Хърватия или от предприятие с адрес на управление в една от тези държави, чийто управител или управители, председател на съвета на директорите или на надзорния съвет и болшинството от членовете на тези съвети са граждани на държави-членки на Общността или на Хърватия и на които, освен това, в случай на партньорство или дружество с ограничена отговорност, най-малко половината от капитала принадлежи на тези държави или на публични органи или граждани на упоменатите страни;

г)

при които капитанът и целият офицерски състав са граждани на държавите-членки на Общността или на Хърватия;

и

д)

на които поне 75 % от екипажа са граждани на държави-членки на Общността или на Хърватия.

Член 6

Достатъчно обработени или преработени продукти

1.   За целите на член 2 продукти, които не са изцяло получени, се считат за достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, определени в списъка в приложение II.

Условията, посочени по-горе, показват за всички продукти, обхванати от споразумението, обработката или преработката, която трябва да се извърши върху използваните при производството материали без произход, и се прилагат единствено за такива материали. Съответно ако продукт, който е получил статут на произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, приложими за продукта, в който той се включва, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите без произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.

2.   Независимо от параграф 1 материали без произход, които според условията, посочени в списъка, не следва да се използват при производството на един продукт, независимо от това могат да се използват, при условие че:

а)

тяхната обща стойност не надхвърля 10 процента от цената на производител за продукта;

б)

който и да е от процентите в списъка, дадени за максималната стойност на материали без произход, не е превишен чрез прилагането на настоящия параграф.

Настоящият параграф не се прилага за продуктите, включени в глави 50—63 от Хармонизираната система.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат съгласно разпоредбите на член 7.

Член 7

Недостатъчна обработка или преработка

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, следните операции се считат за недостатъчна обработка или преработка за придобиване на статут „продукти с произход“, независимо дали са удовлетворени изискванията на член 6:

а)

защитни операции, предназначени да гарантират, че продуктите остават в добро състояние по време на транспорт и съхранение;

б)

разделяне и събиране на пакети;

в)

измиване, почистване; отстраняване на прах, оксиди, масла, боя или други покрития;

г)

гладене или гладене с преса на текстилни изделия;

д)

прости операции по боядисване и полиране;

е)

лющене, частично или цялостно избелване, полиране и гланциране на житни растения и ориз;

ж)

операции по оцветяване на захар или оформяне на захарни бучки;

з)

белене, премахване на костилки или кори на плодове, ядки и зеленчуци;

и)

подостряне, просто смилане или просто нарязване;

й)

пресяване, отделяне, сортиране, класиране, степенуване, съчетаване (включително окомплектоване на изделия);

к)

просто поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, каси, кутии, прикрепване към подложки или плочи и всякакви други прости операции по опаковане;

л)

поставяне или отпечатване на маркировки, етикети, емблеми и други подобни отличителни знаци върху продукти или техните опаковки;

м)

просто смесване на продукти, независимо дали са от различни видове или не;

н)

просто сглобяване на части на изделия за получаване на завършено изделие или разглобяване на продуктите на части;

о)

всяка една комбинация от две или повече операции, посочени в букви a)—н);

п)

клане на животни.

2.   Всички операции, извършени в Общността или в Хърватия върху даден продукт, се разглеждат заедно при определяне дали претърпяната от продукта обработка или преработка трябва да се счита като недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 8

Единица за оценка

1.   Единицата за оценка при прилагането на разпоредбите на настоящия протокол е конкретният продукт, който се счита за основната единица при определянето на класифицирането, когато се използва номенклатурата на Хармонизираната система.

Следователно:

а)

когато един продукт се състои от група изделия или асамблирани изделия и се класифицира съгласно условията на Хармонизираната система под една-единствена позиция, като цяло този продукт представлява единица за оценка;

б)

когато един товар се състои от определен брой идентични продукти, класифицирани в един и същ раздел от Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се разглежда отделно при прилагането на разпоредбите на настоящия протокол.

2.   Когато по смисъла на общо правило 5 от Хармонизираната система опаковката е включена в продукта за целите на класифициране, тя се включва за целите на определяне на произхода.

Член 9

Принадлежности, резервни части и инструменти

Принадлежностите, резервните части или инструментите, доставяни с коя да е част от оборудване, машини, апаратура или превозни средства, които са част от нормалното оборудване и са включени в цената му или които не са фактурирани поотделно, се считат за едно с въпросното оборудване, машини, апаратура или превозни средства.

Член 10

Koмплекти

Комплектите, както са определени в общо правило 3 от Хармонизираната система, се считат за комплекти с произход, когато всички съставни продукти имат установен произход. Въпреки това, когато един комплект е съставен от продукти с произход и такива без произход, комплектът като цяло се счита с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надхвърля 15 % от цената на производителя на комплекта.

Член 11

Неутрални елементи

С цел да се определи дали даден продукт е с произход, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи, които могат да бъдат използвани при неговото производство:

а)

енергия и гориво;

б)

съоръжения и оборудване;

в)

машини и инструменти;

г)

стоки, които не влизат и които не са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.

ДЯЛ III

TЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 12

Принцип на териториалност

1.   С изключение на предвиденото в членове 3 и 4 и параграф 3 от настоящия член, условията за придобиване на статут на произход, посочени в дял II, трябва да бъдат изпълнени без прекъсване в Общността или в Хърватия.

2.   С изключение на предвиденото в членове 3 и 4, в случаите, когато стоките с произход, изнесени от Общността или от Хърватия за друга страна, се връщат, те трябва да се считат за стоки без произход, освен ако може да бъде доказано в достатъчна степен пред митническите органи, че:

а)

връщаните стоки са същите като онези, които са били изнесени;

и

б)

че те не са преминали през каквато и да е операция извън рамките на необходимите, за да се съхранят в добро състояние, докато са в тази страна или докато се изнасят.

3.   Получаването на статут на произход в съответствие с условията, определени в дял II, няма да бъде повлияно от обработката или преработката, извършена извън Общността или Хърватия, на материали, изнесени от Общността или от Хърватия и после повторно внесени там, при условие че:

а)

гореспоменатите материали са получени изцяло в Общността или в Хърватия или са преминали през обработка и преработка, по-голяма от операциите, изброени в член 7, преди да бъдат изнесени;

и

б)

че може да се докаже в задоволителна степен на митническите органи, че:

i)

повторно внесените стоки са получени чрез обработка и преработка на изнесените материали;

и

ii)

общата добавена стойност, получена извън Общността или Хърватия чрез прилагане на разпоредбите на настоящия член, не надхвърля 10 % от цената на производителя за крайния продукт, за който е отправено искане за получаване на статут на произход.

4.   По смисъла на параграф 3 условията за получаване на статут на произход, определени в дял II, не се прилагат за обработка или преработка, извършена извън Общността или Хърватия. Но където в списъка от приложение II се прилага правило за максимална стойност на всички използвани материали, произхождащи извън Общността при определяне на статут на произход на крайния продукт, общата стойност на материалите, произхождащи извън Общността, включени на територията на съответната страна, взети заедно с цялата добавена стойност, получена извън Общността или Хърватия чрез прилагане разпоредбите на настоящия член, не надхвърлят посочения процент.

5.   За целите на прилагане на разпоредбите на параграфи 3 и 4 „обща добавена стойност“ ще се разбира като всички разходи, възникващи извън Общността или Хърватия, включително стойността на материалите, включени там.

6.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат за продукти, които не отговарят на условията, определени в списъка от приложение II, или които могат да се считат за достатъчно обработени или преработени, единствено ако се прилага общата разлика, определена в член 6, параграф 2.

7.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат за продуктите от глави 50—63 от Хармонизираната система.

8.   Всяка обработка или преработка от вида, обхванат от разпоредбите на настоящия член, и направени извън Общността или Хърватия, ще бъдат направени в рамките на външните условия за преработка или подобни условия.

Член 13

Директен транспорт

1.   Преференциалното третиране, предвидено в споразумението, се прилага единствено за продукти, изпълняващи изискванията на настоящия протокол, транспортирани директно между Общността и Хърватия. Независимо от това продуктите, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии, при необходимост, с претоварване или временно съхранение в тези територии, при условие че те остават под надзора на митническите органи в страната по транзита или на склад и не са претърпели операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или всякакви операции, целящи да ги запазят в добро състояние.

Продуктите с произход могат да бъдат транспортирани по тръбопроводи през територия, различна от тази на Общността или на Хърватия.

2.   На митническите органи на страната вносител се предоставя доказателство, че условията, определени в параграф 1, са били изпълнени, чрез представяне на:

а)

един-единствен транспортен документ, покриващ преминаването от страната износител през страната на транзит; или

б)

сертификат, издаден от митническите органи на страната на транзит:

i)

даващ точно описание на продуктите;

ii)

уточняващ датите на разтоварване и обратно натоварване на продуктите и, където е възможно, имената на корабите или другите използвани транспортни средства;

и

iii)

удостоверяващ условията, при които продуктите са останали в страната на транзит; или

в)

при неспазване на горепосочените условия, всякакви други доказателствени документи.

Член 14

Изложения

1.   Продуктите с произход, изпратени на изложба в държава извън Общността и Хърватия и продадени след изложението за внос в Общността или в Хърватия, се ползват при вноса от разпоредбите на споразумението, при условие че се докаже в достатъчна степен на митническите органи, че:

а)

износителят е изпратил тези продукти от Общността или от Хърватия в държавата, в която се провежда изложението, и ги е изложил там;

б)

продуктите са били продадени или по друг начин прехвърлени от износителя на лице в Общността или в Хърватия;

в)

продуктите са били изпратени по време на изложението или веднага след него в държавата, в която те са изпратени за изложението;

и

г)

след изпращането им за изложението продуктите не са били използвани за друга цел, освен да бъдат показани на изложението.

2.   Доказателството за произход трябва да се издаде или изготви в съответствие с разпоредбите на дял V и да се представи на митническите органи на страната вносител по обичайния начин. В него трябва да се посочат наименованието и адресът на изложението. Когато е необходимо, могат да се изискат допълнителни документални доказателства за условията, при които са били изложени.

3.   Параграф 1 се прилага за всички търговски, промишлени, селскостопански или занаятчийски изложби, панаири или подобни публични изложения, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед продажбата на чуждестранни продукти и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 15

Забрана за възстановяване на или освобождаване от мита

1.   Материалите без произход, използвани при производството на продукти с произход от Общността или Хърватия, за които е издадено или изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на дял V, не подлежат в Общността или Хърватия на оттегляне или освобождаване от мита от какъвто и да е вид.

2.   Забраната в параграф 1 се прилага за всякакви разпоредби за възстановяване, връщане на стойността или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект, прилагани в Общността или Хърватия за материали, използвани в производството, където такова възстановяване, връщане на стойността или неплащане се прилага изрично или ефективно, когато продуктите, получени от въпросните материали, са изнесени, а не когато остават там за местно използване.

3.   Износителят на продукти, обхванати от доказателства за произход, трябва да бъде подготвен да представи по всяко време, по искане на митническите органи, всички подходящи документи, доказващи, че не са получени никакви отстъпки по отношение на материалите, произхождащи извън Общността, използвани при производството на съответните продукти, и че всички мита или такси с равностоен ефект, приложени към такива материали, са били действително заплатени.

4.   Разпоредбите на параграфи 1—3 също се прилагат по отношение на опаковките по смисъла на член 8, параграф 2, принадлежностите, резервните части и инструментите по смисъла на член 9 и продуктите, формиращи комплект по смисъла на член 10, когато такива изделия са без произход.

5.   Разпоредбите на параграфи 1—4 се прилагат единствено по отношение на материали, които са от вида, за който се прилага споразумението. Освен това те не ограничават прилагането на система за възстановявания при износ на селскостопански продукти, прилагана при износ в съответствие с разпоредбите на споразумението.

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 16

Общи изисквания

1.   Продуктите с произход от Общността при внос в Хърватия и продуктите с произход от Хърватия при внос в Общността се ползват от настоящото споразумение при представяне на едно от следните:

а)

сертификат за движение EUR.1, образец на който е даден в приложение III; или

б)

в случаите, посочени в член 22, параграф 1 — декларация, наричана по-долу „декларация върху фактура“, дадена от износителя върху фактура, известие за доставка или друг търговски документ, в който въпросните продукти са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани; текстът на декларацията върху фактура се съдържа в приложение IV.

2.   Независимо от параграф 1 продуктите с произход по смисъла на настоящия протокол в случаите, посочени в член 27, се ползват от споразумението, без да е необходимо да се представя някой от документите, посочени по-горе.

Член 17

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

1.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на страната износител по писмено заявление на износителя или, на негова отговорност, от негов упълномощен представител.

2.   За тази цел износителят или неговият упълномощен представител попълват сертификата за движение EUR.1 и формуляра за заявление, чиито образци се съдържат в приложение III. Тези формуляри се попълват на един от езиците, на които е изготвено настоящото споразумение, и в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на страната износител. Ако те са написани на ръка, се попълват с мастило и с главни букви. Описанието на продуктите се дава в полето, предназначено за тази цел, без да се оставят празни редове. Където полето не е изцяло попълнено, трябва да се постави хоризонтална черта под последния ред на описанието, като празното място се зачертава.

3.   Износителят, който подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, трябва да бъде подготвен да представи по всяко време, по искане на митническите органи на страната износител, където се издава сертификат за движение EUR.1, всички подходящи документи, доказващи произхода на съответните продукти, както и изпълнението на другите изисквания по настоящия протокол.

4.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на държава-членка на Общността или на Хърватия, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от Общността или от Хърватия и отговарят на изискванията на настоящия протокол.

5.   Митническите органи, издаващи сертификата за движение EUR.1, предприемат всички необходими мерки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на другите изисквания по настоящия протокол. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на износителя, или всякакви проверки, които считат за подходящи. Митническите органи гарантират също, че формулярите, посочени в параграф 2, са надлежно попълнени. По-специално те проверяват дали мястото, запазено за описанието на продуктите, е попълнено по такъв начин, че да изключва всички възможности за недобросъвестни допълвания.

6.   Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в клетка 11 от сертификата.

7.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага след като действителният износ е осъществен или гарантиран.

Член 18

Сертификат за движение EUR.1, издаден със задна дата

1.   Независимо от член 17, параграф 7 сертификат за движение EUR.1 може по изключение да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася, при условие че:

а)

той не е бил издаден по време на износа поради грешки или неволни пропуски, или особени обстоятелства;

или

б)

е демонстрирано по задоволителен начин на митническите органи, че сертификатът за движение EUR.1 е бил издаден, но не е бил приет при вноса по технически причини.

2.   За прилагането на параграф 1 износителят трябва да посочи в своето искане мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1, и да изложи причините за своето искане.

3.   Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 със задна дата единствено след като проверят, че информацията, представена в искането на износителя, отговаря на тази в съответните документи.

4.   Сертификатите за движение EUR.1, издадени със задна дата, трябва да бъдат потвърдени със следната фраза на английски:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Потвърждението, посочено в параграф 4, трябва да бъде вписано в клетка „Забележки“ от сертификата за движение EUR.1.

Член 19

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

1.   В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да поиска от митническите органи, които са го издали, дубликат, съставен на базата на износните документи, които те притежават.

2.   Дубликатът, издаден по такъв начин, трябва да бъде потвърден със следната дума на английски език:

„DUPLICATE“.

3.   Потвърждението, посочено в параграф 2, трябва да бъде вписано в клетка „Забележки“ от дубликата на сертификата за движение EUR.1.

4.   Дубликатът, който трябва да носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, влиза в сила от посочената дата.

Член 20

Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на предварително издадено или съставено доказателство за произход

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническа служба в Общността или в Хърватия, трябва да бъде възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в рамките на Общността или в Хърватия. Заместващите сертификати за движение EUR.1 трябва да бъдат издадени от митническата служба, под чийто контрол се намират продуктите.

Член 21

Счетоводно разделяне

1.   Когато възникнат значителни разходи или материални затруднения при отделното съхраняване на материали с произход и материали без посочен произход, които са идентични или взаимозаменяеми, митническите органи могат, при писмено искане на заинтересованите, да разрешат да се използва така нареченият метод на „счетоводно разделяне“ за управление на такива наличности.

2.   Този метод трябва да е в състояние да гарантира, че за конкретен референтен период броят на получените продукти, които могат да бъдат считани за „продукти с произход“, е същият като този, който би могъл да бъде получен при физическо разделяне на запасите.

3.   Митническите органи могат да дадат такова разрешение, подчинено на всякакви условия, които считат за уместни.

4.   Този метод се записва и прилага въз основа на общите счетоводни принципи, приложими в държавата, където е бил произведен този продукт.

5.   Бенефициерът на това улеснение може да издаде или да кандидатства за доказателства за произход, в зависимост от случая, за количеството продукти, които могат да се считат за продукти с произход. По искане на митническите органи бенефициерът предоставя декларация за управлението на количествата.

6.   Митническите органи осъществяват контрол върху разрешението и могат да го оттеглят във всеки момент, когато бенефициерът използва разрешителното по какъвто и да е неправилен начин или не изпълнява някое от другите условия, посочени в настоящия протокол.

Член 22

Условия за изготвяне на декларация върху фактура

1.   Декларацията върху фактурата по силата на член 16, параграф 1, буква б) може да бъде съставена:

а)

от одобрен износител по смисъла на член 23;

или

б)

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

2.   Декларация върху фактура може да бъде съставена, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от Общността или Хърватия и изпълняват другите изисквания от настоящия протокол.

3.   Износителят, съставящ декларация върху фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на митническите органи на страната износител, всички документи, които доказват произхода на съответните продукти, както и изпълнението на другите изисквания от настоящия протокол.

4.   Декларация върху фактура се съставя от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ на декларацията, текстът на която е даден в приложение IV, използвайки един от езиковите варианти, посочени в настоящото приложение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде попълнена с мастило и с печатни букви.

5.   Декларациите върху фактури носят оригиналния подпис на износителя, положен собственоръчно. Въпреки това одобрен износител по смисъла на член 23 не е необходимо да подписва такива декларации, при условие че той писмено се задължи пред митническите органи на страната износител, че поема пълната отговорност за всяка декларация върху фактура, която го идентифицира, все едно че тя е била подписана от него.

6.   Декларация върху фактура може да бъде попълнена от износителя, когато продуктите, за които тя се отнася, са изнесени или след износа, при условие че тя е представена в страната вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които тя се отнася.

Член 23

Одобрен износител

1.   Митническите органи на страната износител могат да упълномощят всеки износител (наричан по-долу „одобрен износител“), който често транспортира продукти съгласно настоящото споразумение, да съставя декларации върху фактури, независимо от стойността на съответните продукти. Износител, който иска такова упълномощаване, трябва да представи на митническите органи всички гаранции, необходими за доказване произхода на продуктите, както и за изпълнението на другите изисквания по настоящия протокол.

2.   Митническите органи могат да поставят всякакви условия, които те считат за необходими, за да предоставят статут на одобрен износител.

3.   Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническото разрешително, който се поставя върху декларацията върху фактурата.

4.   Митническите органи наблюдават използването на разрешителното от одобрения износител.

5.   Митническите органи могат да оттеглят разрешителното по всяко време. Това става, когато одобреният износител не предлага вече гаранциите, посочени в параграф 1, не отговаря на условията, посочени в параграф 2, или използва разрешението неправилно.

Член 24

Валидност на доказателството за произход

1.   Доказателството за произход е валидно за срок четири месеца след датата на издаване в страната износител и трябва да бъде представено в същия период на митническите органи в страната вносител.

2.   Доказателствата за произход, които са представени на митническите органи в страната вносител след крайната дата за представяне, определена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на преференциалното третиране, когато непредставянето на тези документи до определената крайна дата се дължи на извънредни обстоятелства.

3.   В други случаи на закъсняло представяне митническите органи в страната вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са им били представени преди определената крайна дата.

Член 25

Представяне на доказателство за произход

Доказателства за произход се представят на митническите органи в страната вносител в съответствие с процедурите, прилагани в тази страна. Тези органи могат да изискват превод на доказателството за произход и могат също така да изискват декларацията за внос да бъде придружена от писмена декларация на вносителя, че продуктите отговарят на необходимите условия за прилагане на настоящото споразумение.

Член 26

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

Когато по искане на вносителя и като се вземат предвид условията, определени от митническите органи на страната вносител, разглобени или несглобени продукти по смисъла на общо правило 2, буква a) от Хармонизираната система, включени в раздели XVI и XVII или позиции 7308 и 9406 от Хармонизираната система, се внасят на части, при вноса на първата пратка пред митническите органи може да се представи едно-единствено доказателство за произход.

Член 27

Освобождаване от доказателство за произход

1.   Продукти, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, се приемат като продукти с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, при положение че тези продукти не са внесени по търговски начин и са декларирани като отговарящи на условията на настоящия протокол, и когато няма съмнение за достоверността на такава декларация. В случай на продукти, изпращани по пощата, тази декларация може да бъде направена върху митническата декларация CN22/CN23 или върху лист хартия, прикрепен към този документ.

2.   Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лично ползване на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговски характер, ако е очевидно от естеството и количеството на продуктите, че те не са с търговска цел.

3.   Нещо повече, общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 EUR при малки колети или 1 200 EUR при продукти, които са част от личния багаж на пътници.

Член 28

Потвърждаващи документи

Документите, посочени в член 17, параграф 3 и член 22, параграф 3, използвани с цел доказване, че продукти, обхванати от сертификат за движение EUR.1 или от декларация върху фактура, могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността или от Хърватия и изпълняват другите изисквания на настоящия протокол, могат да включват, inter alia, следното:

а)

преки доказателства за процесите, извършени от износителя или доставчика с цел получаване на дадените стоки, съдържащи се например в неговата търговска или счетоводна документация;

б)

документи, доказващи статута на произход на използваните материали, които са издадени или съставени в Общността или в Хърватия, където тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

в)

документи, доказващи обработката или преработката на материали в Общността или в Хърватия, издадени или съставени в Общността или в Хърватия, когато тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

г)

сертификати за движение EUR.1 или декларации върху фактури, доказващи статута на произход на използваните материали, издадени или съставени в Общността или в Хърватия в съответствие с настоящия протокол;

д)

подходящо доказателство относно обработката или преработката, претърпяна извън Общността или Хърватия съгласно член 12, доказващо, че са изпълнени условията на посочения член.

Член 29

Съхраняване на доказателството за произход и потвърждаващите документи

1.   Износителят, който подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, съхранява най-малко три години документите, посочени в член 17, параграф 3.

2.   Износителят, който съставя декларация върху фактура, съхранява най-малко три години копие от тази декларация върху фактура, както и документите, посочени в член 22, параграф 3.

3.   Митническите органи на страната износител, които издават сертификат за движение EUR.1, съхраняват най-малко три години заявлението, посочено в член 17, параграф 2.

4.   Митническите органи на страната вносител съхраняват най-малко три години сертификата за движение EUR.1 и декларациите върху фактури, които са им представени.

Член 30

Несъответствия и технически грешки

1.   Откриването на несъществени несъответствия между изявленията, направени в доказателството за произход, и тези, направени в документите, представени на митническата служба с цел изпълнение на формалностите по вноса на продуктите, не прави, ipso facto, доказателството за произход недействително, ако бъде надлежно установено, че този документ отговаря на представените продукти.

2.   Очевидни технически грешки, като например печатни грешки върху доказателство за произход, не могат да бъдат причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да предизвикват съмнения относно верността на данните, посочени в настоящия документ.

Член 31

Стойности, изразени в евро

1.   За прилагането на разпоредбите на член 22, параграф 1, буква б) и член 27, параграф 3, в случаите когато продуктите са фактурирани във валута, различна от евро, всяка от съответните страни ежегодно фиксира суми в националните валути на държавите-членки на Общността или на Хърватия, равни на сумите, изразени в евро.

2.   Една пратка се ползва от разпоредбите на член 22, параграф 1, буква б) или член 27, параграф 3 по отношение на валутата, в която е съставена фактурата, съгласно сумата, фиксирана от въпросната страна.

3.   Сумите, които ще се използват в която и да е национална валута, са еквивалентите в тази валута на сумите, изразени в евро, към първия работен ден на октомври. Сумите се съобщават на Комисията на Европейските общности до 15 октомври и се прилагат от 1 януари следващата година. Комисията на Европейските общности уведомява всички държави за съответните суми.

4.   Всяка държава може да закръгли в посока нагоре или надолу сумата, получена от превръщането в националната ѝ валута на сума, изразена в евро. Закръглената сума не може да се различава от сумата, получена в резултат на превръщането, с повече от 5 процента. Всяка държава може да запази непроменен еквивалента в национална валута на сума, изразена в евро, ако по време на годишното изравняване съгласно параграф 3 превръщането на тази сума преди всяко закръгляне води до увеличаване с по-малко от 15 процента на еквивалента в национална валута. Еквивалентът в национална валута може да остане непроменен, ако превръщането би довело до намаляване на стойността на този еквивалент.

5.   Стойностите, изразени в евро, се преразглеждат от Комитета по стабилизиране и асоцииране по искане на Общността или на Хърватия. При извършване на този преглед Комитетът за стабилизиране и асоцииране преценява целесъобразността от запазване влиянието на съответните граници в реално измерение. За тази цел той може да реши да промени сумите, изразени в евро.

ДЯЛ VI

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 32

Взаимна помощ

1.   Митническите органи на държавите-членки на Общността и на Хърватия си предоставят взаимно, чрез Комисията на Eвропейските общности, образците от печатите, използвани в техните митнически служби за издаване на сертификати за движение EUR.1, както и адресите на митническите органи, които отговарят за проверката на тези сертификати и на декларациите върху фактурите.

2.   За гарантиране правилното прилагане на настоящия протокол Общността и Хърватия си оказват взаимна помощ чрез компетентните митнически администрации при проверката на автентичността на сертификатите за движение EUR.1 или на декларациите върху фактури и достоверността на информацията, дадена в тези документи.

Член 33

Проверка на доказателствата за произход

1.   Последващи проверки на доказателствата за произход се извършват на случаен принцип или когато митническите органи на страната вносител имат основателни съмнения относно достоверността на такива документи, произхода на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания по настоящия протокол.

2.   За целите на прилагане на разпоредбите на параграф 1 митническите органи на страната вносител връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била представена, декларацията върху фактура или копия от тези документи на митническите органи на страната износител, като посочват, където е подходящо, причините за искането за проверка. Всички получени документи и информация, предполагащи, че дадената информация за доказване на произхода е некоректна, трябва да се изпратят в подкрепа на искането за проверка.

3.   Проверката се извършва от митническите органи на страната износител. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на износителя или всякакви проверки, които считат за подходящи.

4.   Ако митническите органи на страната вносител решат да преустановят предоставянето на преференциално третиране на съответните продукти до излизане на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при спазване на всякакви предпазни мерки, счетени за необходими.

5.   Резултатите от последващата проверка се съобщават във възможно най-кратки срокове на митническите органи, поискали нейното извършване. Тези резултати следва да посочват ясно дали документите са автентични и дали съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от Общността, от Хърватия или от една от страните или териториите, посочени в членове 3 и 4, и дали отговарят на останалите изисквания на настоящия протокол.

6.   В случаи на основателни съмнения, че няма отговор до изтичане на десет месеца от датата на искането за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или действителният произход на продуктите, митническите органи, отправили искането, отказват предоставянето на преференциите, освен при изключителни обстоятелства.

Член 34

Уреждане на спорове

При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 33, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, изискващи проверка, и митническите органи, отговорни за изпълнението на тази проверка, или когато тези спорове повдигат въпрос относно тълкуването на настоящия протокол, тези спорове се отнасят до Комитета за стабилизиране и асоцииране.

Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на страната вносител се извършва съгласно законодателството на тази страна

Член 35

Санкции

Санкции се прилагат спрямо всяко лице, което съставя или става причина да бъде съставен документ, който съдържа неточна информация, с цел получаване на преференциално третиране на продукти.

Член 36

Свободни зони

1.   Общността и Хърватия ще предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, с които се търгува в рамките на доказателство за произход, които по време на транспорта използват свободна зона, разположена на тяхна територия, не се заменят с други стоки и не претърпяват манипулации, различни от обичайните операции, предназначени за предотвратяване на тяхното повреждане.

2.   Като изключение от разпоредбите, които се съдържат в параграф 1, когато продукти с произход от Общността или от Хърватия се внасят в свободна зона в обхвата на доказателство за произход и претърпяват третиране или обработка, съответните власти издават нов сертификат за движение EUR.1 по искане на износителя, ако извършеното третиране или обработка е в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

ДЯЛ VII

СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 37

Прилагане на протокола

1.   Терминът „Общност“, използван в член 2, не включва Сеута и Мелила.

2.   Продуктите, произхождащи от Хърватия, при внос в Сеута или Мелила ще се ползват във всяко едно отношение със същия митнически режим както този, който се прилага за продукти с произход от митническата територия на Общността съгласно протокол 2 от Акта за присъединяване на Кралство Испания и Португалската република в Европейските общности. Хърватия ще прилага към вноса на продукти, обхванати от споразумението и произхождащи от Сеута и Мелила, същия митнически режим като този, предоставен на продукти, внасяни или произхождащи от Общността.

3.   За целта на прилагане на параграф 2 за продукти с произход от Сеута и Мелила настоящият протокол се прилага mutatis mutandis, като е предмет на специалните условия, посочени в член 38.

Член 38

Специални условия

1.   В случай че са били директно транспортирани в съответствие с разпоредбите на член 13, следните се считат за:

1)

продукти с произход от Сеута и Мелила:

а)

продукти, изцяло получени в Сеута и Мелила;

б)

продукти, получени в Сеута и Мелила, при производството на които са използвани продукти, различни от тези, посочени в буква а), при условие че:

i)

въпросните продукти са претърпели достатъчна степен на обработка или преработка по смисъла на член 6;

или че

ii)

тези продукти са с произход от Хърватия или от Общността, при условие че са претърпели обработка или преработка, която е различна от операциите, посочени в член 7;

2)

продукти с произход от Хърватия:

а)

продукти, изяло получени в Хърватия;

б)

продуктите, получени в Хърватия, при производството на които са използвани продукти, различни от тези, посочени в буква а), при условие че:

i)

въпросните продукти са претърпели достатъчна степен на обработка или преработка по смисъла на член 6;

или че

ii)

тези продукти са с произход от Сеута и Мелила или от Общността, при условие че са претъпели обработка или преработка, която е различна от операциите, посочени в член 7.

2.   Сеута и Мелила се смятат за една територия.

3.   Износителят или негов упълномощен представител трябва да впише „Хърватия“ и „Сеута и Мелила“ в клетка 2 от сертификатите за движение EUR.1 или в декларациите върху фактури. Освен това, в случай на продукти с произход от Сеута и Мелила, това трябва да бъде посочено в клетка 4 от сертификатите за движение EUR.1 или в декларациите върху фактури.

4.   Испанските митнически органи са отговорни за прилагането на настоящия протокол в Сеута и Мелила.

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Изменения на протокола

Съветът за стабилизиране и асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ СПИСЪКА В ПРИЛОЖЕНИЕ II

Бележка 1:

Списъкът предвижда условията, на които трябва да отговарят всички продукти, за да се считат за обработени или преработени в достатъчна степен по смисъла на член 6 от протокола.

Бележка 2:

2.1.

Първите две колони в списъка описват получения продукт. Първата колона показва номера на раздела или на главата, използвана в Хармонизираната система, а втората колона предоставя описанието на използваните стоки в тази система за този раздел или глава. За всяко вписване в първите две колони е определено правило в колона 3 или 4. В някои случаи, където попълнената информация в първата колона се предшества от „ex“, това означава, че правилата в колона 3 или 4 се прилагат единствено към частта от тази позиция съгласно описанието в колона 2.

2.2.

Когато няколко номера на позиции са групирани в колона 1 или е даден номер на глава и следователно описанието на продуктите в колона 2 е дадено общо, съседните правила в колона 3 или 4 се прилагат за всички продукти, които по Хармонизираната система са класифицирани в позиции от главата или в някоя от позициите, групирани в колона 1.

2.3.

Където има различни правила в списъка, които се прилагат за различни продукти в рамките на една позиция, всяко тире съдържа описанието на частта от позицията, обхваната от съседните правила в колона 3 или 4.

2.4.

Където за вписване в първите две колони е специфицирано правило едновременно в колони 3 и 4, износителят може да избере като алтернатива да приложи или правилото, определено в колона 3, или това, определено в колона 4. Ако в колона 4 не е дадено правило за произход, трябва да се прилага правилото от колона 3.

Бележка 3:

3.1.

Разпоредбите на член 6 от протокола относно продукти, придобили статут на произход, които се използват при производството на други продукти, се прилагат, независимо дали този статут е бил получен във фабриката, където тези продукти са използвани, или в друга фабрика в договаряща страна.

Пример:

Двигател от позиция 8407, за който правилото определя, че стойността на материалите без произход, които могат да се вграждат в него, не трябва да надвишава 40 % от цената на производителя, е направен от „други легирани стомани, грубо оформени чрез коване“ от позиция ех 7224.

Ако този кован продукт е изкован в Общността от блок без произход, той придобива статут на продукт с произход по силата на правилото, отнасящо се за позиция ex ex 7224 в списъка. В такъв случай кованият продукт може да се счита за продукт с произход, когато се изчислява стойността на двигателя, независимо от това, дали е произведен в същата фабрика или в друга фабрика в Общността. Така стойността на слитъка, непроизхождащ от Общността, не се взема предвид при добавяне стойността на използваните материали, произхождащи извън Общността.

3.2.

Правилото в списъка представлява минималната необходима сума за обработка или преработка, а извършването на повече обработка или преработка също така придава статут на произход. И обратно: извършването на по-малко обработки и преработки не може да придаде статут на произход. Така, ако съгласно дадено правило на определен стадий на производството може да се използва материал, непроизхождащ от Общността, използването на такъв материал на по-ранен етап от производството е разрешено, а използването на такъв материал на по-късен етап не е разрешено.

3.3.

Без да се накърнява изложеното в бележка 3.2, когато в правило бъде използван изразът „Производство от материали от която и да било позиция“, тогава материали от която(които) и да било позиция(и) (дори материалите от същото описание и позиция, както и продуктът), могат да бъдат използвани при условие обаче на евентуалните специфични ограничения, които могат да се съдържат в правилото.

Обаче изразът „Производство от материали от която и да е позиция, включително други материали от позиция …“ или „Производство от материали от която и да е позиция, включително други материали от позицията на продукта“ означава, че могат да се използват материали от която(които) и да е(са) позиция(и), освен тези със същото описание като на продукта, както са дадени в колона 2 от списъка.

3.4.

Когато съгласно дадено правило в списъка един продукт може да бъде произведен от повече от един материал, това означава, че могат да бъдат използвани един или повече материали. То не изисква да бъдат използвани всички материали.

Пример:

Правилото за платовете от позиции от 5208 до 5212 предвижда, че могат да се използват естествени влакна и че могат да се използват и химични материали между другите материали. Това не означава, че трябва да се използват и двете; възможно е да се използва едната или другата възможност, или и двете.

3.5.

Когато съгласно дадено правило в списъка един продукт може да бъде произведен от определен материал, това условие очевидно не изключва използването на други материали, които поради естеството си не могат да удовлетворят правилото. (Вж. също бележка 6.2 по-долу във връзка с текстилни продукти.)

Пример:

Правилото за предварително приготвените храни от позиция 1904, което изрично изключва използването на зърнени храни и техни деривати, не пречи на използването на минерални соли, химикали и други добавки, които не са продукти от зърнени храни.

Независимо от това, това не се отнася за продукти, които въпреки че не могат да бъдат произведени от конкретните материали, определени в списъка, могат да бъдат произведени от материал от същото естество на по-ранен етап на производство.

Пример:

В случай на изделия за облекло по ex глава 62, направени от нетъкани материали, ако за този клас изделия е разрешено използването единствено на прежда, произхождаща извън Общността, не е възможно да се започне от нетъкан плат — дори ако нетъкани платове обикновено не могат да се правят от прежда. В такива случаи началният материал обикновено е на етапа преди преждата, а именно на етап влакно.

3.6.

Където в дадено правило в списъка са дадени два процента за максималната стойност на материали без статут на произход, които могат да се използват, тези проценти не могат да се събират. С други думи, максималната стойност на всички използвани материали, произхождащи извън Общността, никога не може да надхвърля по-високия от дадените проценти. Освен това не трябва да се надхвърлят отделните проценти във връзка с конкретните материали, за които те се прилагат.

Бележка 4:

4.1.

Терминът „естествени влакна“ се използва в списъка във връзка с влакна, различни от изкуствените или синтетичните влакна. Той се отнася единствено до етапите, преди да се състои преденето, включително отпадъци, и освен ако не е определено друго, включва влакна, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но не изпредени.

4.2.

Терминът „естествени влакна“ включва косъм от конски опашки и гриви от позиция 0503, коприна от позиции 5002 и 5003, както и вълнени влакна и фин или груб животински косъм от позиции от 5101 до 5105, памучни влакна от позиции от 5201 до 5203, както и други растителни влакна от позиции от 5301 до 5305.

4.3.

Термините „предилна маса“ и „материали за производство на хартия“ са използвани в списъка, за да опишат материалите, некласифицирани в глави 50—63, които могат да се използват за производство на изкуствени, синтетични или хартиени влакна или прежди.

4.4.

Терминът „изкуствени щапелни влакна“ се използва в списъка за указване на синтетични влакна, щапелни влакна или отпадъци от позиции от 5501 до 5507.

Бележка 5:

5.1.

Където за даден продукт в списъка се прави позоваване на тази бележка, условията, определени в колона 3, не се прилагат за основни текстилни материали, използвани при производството на този продукт и които, взети заедно, представляват 10 % или по-малко от общото тегло на всички използвани основни текстилни материали. (Вж. също бележки 5.3 и 5.4 по-долу.)

5.2.

Въпреки това разликата, упоменат в бележка 5.1, може да се прилага единствено за смесени продукти, които са направени от два или повече основни текстилни материала.

Основните текстилни материали са следните:

коприна,

вълна,

груби косми,

фини косми,

косми от конски опашки и гриви,

памук,

материали за производство на хартия и хартия,

лен,

коноп,

юта и други растителни ликови влакна,

сизални и други текстилни влакна от вида агаве,

кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна,

синтетични нишки,

изкуствени нишки,

електропроводими нишки,

синтетични щапелни влакна от полипропилен,

синтетични щапелни влакна от полиестер,

синтетични щапелни влакна от полиамид,

синтетични и изкуствени щапелни влакна от полиакрилонитрил,

синтетични щапелни влакна от полиамид,

синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен,

синтетични изкуствени щапелни влакна от поли(фенилен сулфид),

синтетични изкуствени щапелни влакна от поли(винилхлорид),

други синтетични щапелни влакна,

изкуствени щапелни влакна от вискоза,

други изкуствени щапелни влакна,

прежди от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, обвита или не,

прежди от полиуретан, с полиестерни гъвкави сегменти, обвита или не,

продукти от позиция 5605 (метализирана прежда), включваща лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, независимо дали са покрити с алуминиев прах, с ширина до 5 mm, фиксирани между два слоя пластмасов филм с прозрачно или оцветено лепило,

други продукти от позиция 5605.

Пример:

Прежда от позиция 5205, направена от памучни влакна от позиция 5203 и синтетични щапелни влакна от позиция 5506, се явява смесена прежда. Следователно синтетични щапелни влакна без статут на произход, които не отговарят на правилата за произход (които изискват производство от химични материали или текстилна маса), могат да се използват, при условие че тяхното общо тегло не надвишава 10 % от теглото на преждата.

Пример:

Вълнена тъкан от позиция 5112, направена от вълнена прежда от позиция 5107 и синтетична прежда от щапелни влакна от позиция 5509, се явява смесена тъкан. Следователно синтетична прежда, която не отговаря на правилата за произход (които изискват производство от химични материали или текстилна маса), или вълнена прежда, която не отговаря на правилата за произход (които изискват производство от естествени влакна, които не са кардирани, пенирани или другояче подготвени за изпридане), или съчетание на двете могат да се използват, при условие че тяхното общо тегло не надвишава 10 % от теглото на тъканта.

Пример:

Текстилна тъкан с пискюли от позиция 5802, направена от памучна прежда от позиция 5205 и памучна тъкан от позиция 5210, се явява смесен продукт само ако самата памучна тъкан е смесена тъкан от прежди, класирани в две отделни позиции, или ако самите използвани памучни прежди са смесени.

Пример:

Ако въпросната текстилна тъкан с пискюли е била направена от памучна прежда от позиция 5205 и синтетична тъкан от позиция 5407, то тогава очевидно използваните прежди са два отделни първични текстилни материала и съответно текстилната тъкан с пискюли се явява смесен продукт.

5.3.

В случай на продукти, които включват „полиуретанови прежди с полиетерни гъвкави сегменти, обвити или не“, тази разлика е 20 % по отношение на тази прежда.

5.4.

В случаите на продукти, съдържащи „лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, независимо дали са покрити с алуминиев прах, с ширина до 5 mm, фиксирани между два слоя пластмасов филм с прозрачно или оцветено лепило“, този толеранс е 30 % по отношение на тази лента.

Бележка 6:

6.1.

Където в списъка се прави позоваване на тази бележка, могат да се използват текстилните материали (с изключение на хастарите и помощните шивашки тъкани), които не отговарят на правилото, определено в списъка в колона 3 за съответния краен продукт, при условие че те са класифицирани в позиция, различна от тази на продукта, и че тяхната стойност не надхвърля 8 % от цената на производителя за продукта.

6.2.

Без да се засяга бележка 6.3, материали, които не са класифицирани в глави 50—63, могат да се използват свободно при производството на текстилни продукти, независимо дали съдържат текстил.

Пример:

Ако съгласно правилото в списъка, за конкретно текстилно изделие (например панталони) трябва да се използва прежда, това не изключва използването на метални артикули, като копчета, тъй като копчетата не са класифицирани в глави 50—63. По същата причина не се забранява използването на ципове, независимо че циповете обикновено съдържат текстил.

6.3.

Когато се прилага процентно правило, стойността на материалите, които не са класифицирани в глави 50—63, трябва да се вземе предвид при изчисляване стойността на вложените материали, произхождащи извън Общността.

Бележка 7:

7.1.

За целите на позиции ех 2707, от 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403„специфичните процеси“ са следните:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;

в)

крекинг;

г)

реформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

процес, включващ всички от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, олеум или серен анхидрид; неутрализация с алкални агенти; обезцветяване и пречистване с естветствена активна глина, активирана глина, активен въглен или боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация.

7.2.

За целите на позиции 2710, 2711 и 2712„специфичните процеси“ са следните:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;

в)

крекинг;

г)

реформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

процес, съдържащ всички от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, олеум или серен анхидрид; неутрализация с алкални агенти; обезцветяване и пречистване с естветствена активна глина, активирана глина, активен въглен или боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация.

й)

по отношение на тежките масла само от позиция ех 2710, сероочистка с водород, водеща до намаление от поне 85 % на съдържанието на сяра в обработените продукти (методът ASTM D 1266-59 Т);

к)

само по отношение на продуктите от позиция 2710, депарафинизация с процес, различен от филтриране;

л)

само по отношение на тежките масла от позиция ex ex 2710, третиране с водород при налягане над 20 bar и температура над 250 °С, с използване на катализатор за цел, различна от сероочистка, когато водородът се явява активен елемент в химическа реакция. По-нататъшното третиране с водород на смазочните масла от позиция ех 2710 (напр. чрез хидриране или обезцветяване) с цел, по-специално, подобряване цвета или стабилността обаче не се разглеждат като специфичен процес;

м)

само по отношение на тежките течни горива от позиция ех 2710, атмосферна дестилация, при условие че по-малко от 30 % от тези продукти се дестилират, в обемно отношение и включително загубите, при 300 °С, по метода ASTM D 86;

н)

само по отношение на тежките масла, различни от газьолите и тежките течни горива от позиция ех 2710, третиране посредством високочестотен електрически храстовиден разряд;

о)

само по отношение на суровите продукти (различни от вазелин, озокерит, лигнитен или торфен парафин, парафинова вакса, съдържащи по-малко от 0,75 % петрол в тегловно отношение) от позиция ех 2712, обезмасляване с фракционна кристализация.

7.3.

За целите на позиции ех 2707, от 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, прости операции, като почистване, избистряне, обезсоляване, отделяне на водата, филтриране, оцветяване, получаване на съдържанието на сяра като резултат от смесване на продукти с различно съдържание на сяра, или което и да е съчетание на тези операции или подобни операции не дават статут на произход.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на обработката или преработката, която се изисква да бъде извършена върху материали без произход с цел произвежданият продукт да получи статут на произход

Възможно е не всички посочени в списъка продукти да бъдат обхванати от споразумението. Поради това е необходимо да се имат предвид другите части на споразумението.

Позиция по ХС

Описание на продукта

Обработка или обработка, извършена върху материали без произход, която им придава статут на произход

(1)

(2)

(3) или (4)

Глава 1

Живи животни

Всички използвани животни по глава 1 трябва да бъдат изцяло получени

 

Глава 2

Месо и животински дреболии, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали по глави 1 и 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

Глава 3

Риба и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни животни

Производство, при което всички използвани материали по глава 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex ex глава 4

Млечни продукти; птичи яйца; естествен мед, животински продукти, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали по глава 4 трябва да бъдат изцяло получени

 

0403

Мътеница, подквасено мляко и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, независимо дали концентрирани или с добавка на захар или други подсладители, или ароматизирани или с добавка на плодове, ядки или какао

Производство, при което:

всички използвани материали по глава 4 трябва да бъдат изцяло получени,

всички използвани плодови сокове (с изключение на тези от ананас, лайм или грейпфрут) от позиция 2009 трябва вече да са с произход,

стойността на всички използвани материали по глава 17 не надхвърля 30 % от цената на производител за продукта

 

ex ex глава 5

Продукти от животински произход, които не са посочени или включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали по глава 5 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex ex 0502

Обработени четина и козина от прасета, свине и нерези

Почистване, дезинфекциране, сортиране и изправяне на четина и козина

 

Глава 6

Живи дървета и други растения; луковици, туберкули, грудки и грудести корени; отрязани цветя и декоративна зеленина

Производство, при което:

всички използвани материали по глава 6 трябва да бъдат изцяло получени

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

Глава 7

Ядливи зеленчуци и определени корени и грудки

Производство, при което всички използвани материали по глава 7 трябва да бъдат изцяло получени

 

Глава 8

Плодове и ядки, годни за консумация; обелки от цитрусови плодове или пъпеши

Производство, при което:

всички използвани плодове и ядки трябва да бъдат изцяло получени, и

стойността на всички използвани материали по глава 17 не надхвърля 30 % от цената на производител за продукта

 

ex ex глава 9

Кафе, чай, мате и подправки; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали по глава 9 трябва да бъдат изцяло получени

 

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафето, които съдържат каквато и да е пропорция кафе

Производство от материалите по всяка позиция

 

0902

Чай, ароматизиран или не

Производство от материалите по всяка позиция

 

ex ex 0910

Смеси от подправки

Производство от материалите по всяка позиция

 

Глава 10

Зърнени култури

Производство, при което всички използвани материали по глава 10 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex ex глава 11

Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишесте; инулин; пшеничен глутен; с изключение на:

Производство, при което всички зърнени култури, ядливи зеленчуци, корени и грудки от позиция 0714 трябвa да бъдат изцяло получени

 

ex ex 1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

Сушене и смилане на бобови растения от позиция 0708

 

Глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фураж

Производство, при което всички използвани материали по глава 12 трябва да бъдат изцяло получени

 

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция 1301 не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови вещества, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не;

 

 

Лепила и сгъстяващи материали, модифицирани, получени от растения

Производство на немодифицирани лепила и сгъстяващи материали

 

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

Глава 14

Растителни материали за сплитане; продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде:

Производство, при което всички използвани материали по глава 14 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex ex глава 15

Мазнини и масла от животински и растителен призход, продукти от тяхното разпадане, обработени мазнини за хранителни цели, восъци от животински или растителен произход; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

 

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503:

 

 

Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали по всяка позиция, с изключение на тези от позиция 0203, 0206 или 0207 или кости от позиция 0506

 

Други

Производство от свинско месо или карантия, годна за консумация, от позиция 0203 или 0206, или на месо и пилешки дреболии, годни за консумация, от позиция 0207

 

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от включените в позиция 1503

 

 

Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тези от позиция 0201, 0202, 0204 или 0206, или кости от позиция 0506

 

Други

Производство, при което всички използвани материали по глава 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

Твърди фракции

Производство от материалите от всяка позиция, включително тези от позиция 1504

 

Други

Производство, при което всички използвани материали по глави 2 и 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex ex 1505

Рафиниран ланолин

Производство от мазнина от необработена вълна от позиция 1505

 

1506

Други животински мазнини и масла и техни фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

Твърди фракции

Производство от материалите от всяка позиция, включително тези от позиция 1506

 

Други

Производство, при което всички използвани материали по глава 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

от 1507 до 1515

Растителни масла и техни фракции:

 

 

Соя, смлени ядки, палма, копра, палмови ядки, бабасу, масло от олеокока и ойтицика, восък от мирта и японски восък, фракции от масло от жожоба и масла за техническа или промишлена употреба, различни от производството на храни за консумация от човека

Производство от материали о