Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0738

2008/738/ЕО: Решение на Комисията от 4 юни 2008 година относно схемата за държавна помощ, която Франция предвижда да въведе в полза на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури (Фонд за стратегически интервенции в хранително-вкусовата промишленост) (нотифицирано под номер C(2008) 2257) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 249, 18.9.2008, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/738/oj

18.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/15


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2008 година

относно схемата за държавна помощ, която Франция предвижда да въведе в полза на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури (Фонд за стратегически интервенции в хранително-вкусовата промишленост)

(нотифицирано под номер C(2008) 2257)

(само текстът на френски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/738/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

след като прикани заинтересованите страни да представят коментарите си в съответствие с гореспоменатия член (1),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 24 април 2007 г. Франция уведоми Комисията за своето намерение да въведе схема за помощи за субсидиране на предприятия от сектора на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури. В рамките на предварителното разглеждане, предвидено в член 4 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (2), беше изпратено искане за допълнителна информация до Франция на 7 юни 2007 г., с цел получаването по-специално на уточнения за бенефициерите и правното основание на тази схема. Френските власти отговориха на 11 юли 2007 г. Комисията им изпрати ново искане за допълнителна информация на 11 септември 2007 г., на което Франция отговори на 26 октомври 2007 г.

(2)

Предвид информацията, с която разполагаше, Комисията прецени, че схемата за помощи, за която бе отправено уведомление, поражда съмнения по отношение на своята съвместимост с общия пазар. Тя информира Франция на 16 януари 2008 г. за решението си да започне официалната процедура по разследване, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора и в член 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(3)

Решението на Комисията да започне официалната процедура по разследване бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят коментарите си относно въпросните мерки в срок от един месец.

(4)

Франция представи коментарите си с писмо от 18 февруари 2008 г. под формата на нота. В Комисията не бяха получени други коментари от страна на заинтересованите страни.

2.   ОПИСАНИЕ

(5)

Според информацията в уведомлението въпросната схема за помощи цели да субсидира чрез национално публично финансиране предприятия, действащи в сектора на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури.

(6)

Нейната цел е да се предоставят помощи на предприятия, които не са малки или средни, за да се възползват от същите помощи, които могат да получават малките и средни предприятия в рамките на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (4).

(7)

Помощите ще бъдат финансирани от Фонда за стратегически интервенции в хранително-вкусовата промишленост (FISIAA). Този фонд, създаден от френските власти, представлява бюджетно вписване в държавния бюджет и управлението му е от компетенциите на Министерството на земеделието и рибарството. Всички предприятия, действащи в сектора на преработката и търговията на продукти от приложение I към Договора, могат да ползват субсидии, предоставени от FISIAA. Следователно може да става дума за предприятия, действащи в сектора на селското стопанство, както и за предприятия, действащи в сектора на рибарството и аквакултурите. Предвидено е, че през 2007 г. помощите се отпускат единствено на предприятия с повече от 750 служители и оборот, по-голям от 200 милиона EUR. Според предоставените от Франция обяснения изглежда вероятно този приоритет да бъде запазен за помощите, отпуснати след 2007 г. Тази хипотеза е потвърдена от текста на нова покана за представяне на проекти, обявена през декември 2007 г. (виж съображение (9)).

(8)

Уведомлението е придружено от покана за представяне на проекти, обявена на 2 март 2007 г. с цел подбор на проекти, отговарящи на целите на FISIAA. Според френските власти тази покана за представяне на проекти засяга единствено предприятията, действащи в сектора на селското стопанство, и условията за получаване на помощи от страна на предприятията, действащи в сектора на рибарството и аквакултурите, са дадени само като пример в условията на поканата.

(9)

Нова покана за представяне на проекти бе обявена на 17 декември 2007 г. за проекти, които да бъдат подбрани за 2008 г. Тази покана за представяне на проекти не споменава изрично предприятията, действащи в сектора на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури, но се позовава на всички продукти, изброени в приложение I към Договора (включително рибни продукти и продукти от аквакултури). Споменават се също нови правила за приемливост с оглед подпомагане от страна на Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

(10)

Комисията научи за тази нова покана за представяне на проекти, публикувана на електронната страница на Френското министерство на земеделието и рибарството (5), едва след своето решение за започване на официалната процедура по разследване. Тази нова покана за представяне на проекти не се споменава в отговора на френските власти от 18 февруари 2008 г. Те единствено отбелязват, че „забавянето на одобрението вече е попречило на предприятия за преработка да участват в поканата за представяне на проекти от страна на FISIIA от 2007 г. (обявена на 2 март 2007 г., но за нея е уведомено на 24 април 2007 г.).“

(11)

Според френските власти понастоящем FISIIA е определен от своята рамка за интервенция т.е. схемата за помощи, приложима за предприятия, действащи в сектора на селското стопанство, регистрирана под номер № 553/2003 и одобрена с решение на Комисията от 28 юли 2004 г. (6). Уведомлението за схемата за помощи, предмет на настоящото решение, има за цел да разшири тази рамка на интервенция за предприятията, действащи в сектора на рибарството и аквакултурите.

(12)

Посочен е бюджет за FISIIA от 13 милиона EUR за 2007 година за всички сектори бенефициери (селско стопанство, от една страна, и рибарство и аквакултури, от друга). Предвид на това, че той е отворен за всички предприятия, действащи в тези два сектора, според френските власти на този етап не е възможно да се предвиди каква част от тази сума ще бъде отпусната на предприятия от сектора на рибарството и аквакултурите.

(13)

По отношение на разходите, които могат да бъдат покрити от субсидията, поканата за представяне на проекти уточнява, че FISIIA има за цел да подкрепя проекти на предприятия, които могат да направят инвестиции в материални и нематериални активи, и които имат „силно структуриращ характер“ и/или „засилена търговска позиция“ и/или „иновативен характер“. Потенциално приемливи са всички инвестиции, подпомагащи създаването на процес на складиране, опаковане, преработка и/или пускане в продажба. По-специално тези инвестиции могат да представляват разходи за придобиване на ново оборудване или придобиване и обзавеждане на недвижимо имущество, свързано с проекта, разходи за персонала, работещ по проекта, или нематериални услуги като патенти, проучвания, консултация. Интензитетът на помощта от FISIAA няма да надхвърли 15 % от приемливите разходи за инвестиции в материални активи и 100 000 EUR за инвестиции в нематериални активи.

3.   МОТИВИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(14)

Целта на тази схема за помощ е да се предоставят помощи на предприятия, които не са малки и средни предприятия, за да се възползват единствено чрез национално публично финансиране от същите помощи, които могат да получават малките и средни предприятия в рамките на Регламент (ЕО) № 1198/2006. Помощите ще бъдат финансирани от FISIAA.

(15)

Разглеждането на тази схема за помощи в контекста на насоките за разглеждане на държавните помощи, предназначени за сектора на рибарството и аквакултурите (7) (наричани по-долу „насоки“), препраща към критериите, определени в Регламент (ЕО) № 1198/2006. Впрочем мерките, приемливи за подкрепа от ЕФР в областта на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури, са предназначени единствено за МСП, а настоящата схема за помощи е предназначена конкретно за предприятия, които не са МСП.

(16)

Ето защо Комисията счете, че съществуват съмнения относно съвместимостта на тези помощи с общия пазар.

4.   КОМЕНТАРИ ОТ СТРАНА НА ФРАНЦИЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(17)

Франция представя два аргумента в подкрепа на съвместимостта с общия пазар на отпускането на помощи от FISIAA на предприятията за преработка и търговия с рибни продукти и продукти от аквакултури.

(18)

Най-напред Франция представя отново коментара, формулиран в нейния отговор от 26 октомври 2007 г. т.е. че независимо, че предприятията за преработка в сектора на рибарството или селското стопанство често извършват един и същ вид дейности, Комисията не е счела, че помощите за големите предприятия в хранително-вкусовия сектор съдържат рискове от нарушаване на конкуренцията и е дала възможност на държавите-членки да им отпускат помощи.

(19)

Освен това Франция иска Комисията да уточни защо счита, че на големите предприятия през 2007 и 2008 г. могат да бъдат отпускани помощи по линия на финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (IFOP), докато помощи от същия вид, но основани единствено на национално публично финансиране, не могат да бъдат отпускани.

5.   ОЦЕНКА

(20)

Комисията най-напред констатира, че поканата за представяне на проекти на FISIAA за 2007 г. е обявена на 2 март 2007 г., с краен срок за отговор – 2 май 2007 г., а в същото време френските власти уведомиха Комисията за своето намерение да стартират тази процедура за представяне на проекти за предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите чак на 24 април 2007 г. С други думи поканата за представяне на проекти е обявена преди Комисията да научи за схемата за помощи в полза на предприятията за преработка и търговия с рибни продукти и продукти от аквакултури и a fortiori преди да е имала възможността да се произнесе относно съвместимостта на една такава схема с общия пазар. Това е причината, поради която Комисията най-напред попита Франция дали документът, придружаващ уведомлението (т.е. текстът на поканата за представяне на проекти от 2 март 2007 г.), не е предназначен единствено за предприятията от сектора на селското стопанство, което бе потвърдено от Франция в нейното писмо от 11 юли 2007 г. („Първата покана за представяне на проекти се отнасяше единствено за предприятия от сектора на селското стопанство (…) Следователно поканата за представяне на проекти на FISIAA ще включи предприятията за търговия и преработка в сектора на рибарството и аквакултурите, едва когато настоящата схема за помощи бъде одобрена“). Действително в противен случай схемата за помощи би била неправомерна помощ (без уведомление) по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(21)

Подобен въпрос възниква с новата покана за представяне на проекти, обявена на 17 декември 2007 г., за която Комисията научи чак след началото на официалната процедура по разследване (виж съображение 9). Тази нова покана за представяне на проекти съдържа същия текст като поканата за представяне на проекти от 2007 г. и следователно не споменава пряко предприятията за търговия и преработка в сектора на рибарството и аквакултурите, но както предишната покана за представяне на проекти се позовава, от една страна, на приложение I към Договора (който обхваща рибни продукти и продукти от аквакултури) и от друга страна, на Регламент (ЕО) № 1198/2006.

(22)

Впрочем Комисията напомня, че одобрението на схема за държавни помощи не е автоматично и че държава-членка не може да предопредели решението на Комисията, докато разглеждането на схемата за помощи не е завършило. Поради тези причини Комисията не може да приеме твърдението, според което „закъснението на одобрението [на въпросната схема за помощи] вече е попречило на предприятията в сектора на преработката в сектора на рибарството да участват в поканата за представяне на проекти на FISIAA през 2007 г.“. Тя не може също да приеме, че е обявена втора покана за представяне на проекти без да бъде ясно изключена възможността за предприятията, действащи в сектора на рибарството, да се възползват от субсидии от FISIIA през 2008 г. или поне без да се посочи, че тази възможност зависи от предварителното одобрение на Комисията.

(23)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар“.

(24)

Въпросните помощи, които са субсидии, финансирани от националния бюджет (виж съображение 6), представляват наистина помощи, отпуснати от държавата.

(25)

Тъй като отпускането на тези субсидии е решено на национално равнище, след подбор от страна на службите на Министерството на земеделието и рибарството на проектите, подадени в рамките на покана за представяне на проекти, става дума за държавна помощ.

(26)

Мерките, за които е уведомено, могат да засегнат търговията между държавите-членки и заплашват да нарушат конкуренцията, тъй като благоприятстват националното производство на преработени продукти, произхождащи от рибарството, за сметка на производството в другите държави-членки.

(27)

Следователно помощите, предмет на настоящото решение, представляват държавни помощи по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора.

(28)

Предвид на факта, че става дума за помощи в сектора на рибарството и аквакултурите, те трябва да бъдат анализирани в контекста на насоките. Наистина точка 5.3 от насоките гласи, че те се прилагат от 1 април 2008 г.„към всяка държавна помощ, за която е уведомена или която е планирана за прилагане на или след тази дата“. Тъй като френските власти посочиха, че очакват одобрението на Комисията, за да приложат тази схема за помощи за предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, Комисията счита, че точката не е била приложена и че следователно е нужно да схемата да се анализира в контекста на насоките.

(29)

Насоките препращат в точка 3.2 към критериите, определени в Регламент (ЕО) № 1198/2006. Следователно съвместимостта на въпросната схема за помощи с общия пазар следва да бъде разгледана в контекста на горепосочения регламент.

(30)

Комисията отбелязва, че мерките, приемливи за подкрепа от страна на ЕФР в областта на преработката и търговията по силата на Регламент (ЕО) № 1198/2006, са насочени единствено към МСП. Следователно Комисията счита, че схемата за помощи, предмет на настоящото решение, която се отнася единствено за предприятия, които не са МСП, не отговаря на критериите за интервенция на ЕФР.

(31)

Френските власти не отхвърлят този анализ, тъй като те посочват, че „поканата за представяне на проекти № 2 би била насочена към големите предприятия в сектора на преработката и търговията с морски продукти, т.е. към предприятията с повече от 750 служители и с оборот, по-голям от 200 милиона EUR, които са изключени от ЕФР, какъвто е случая на предприятията за преработка на селскостопански продукти. (…) Френските власти осъзнават, че прочитът на насоките за рибарство и аквакултури от 2004 г., заедно с този на член 104 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство, принуждава Комисията да посочи, че големите предприятия не могат да се възползват от държавни помощи.“

(32)

При все това Франция оправдава въпросната схема за помощи с желанието да хармонизира ситуацията на предприятията, действащи в сектора на рибарството и аквакултурите, по отношение отпускането на държавни помощи със ситуацията на предприятията, действащи в сектора на селското стопанство, за които подобна схема за помощи бе одобрена през 2004 г. Все пак предвид факта, че става дума за схема за помощи, насочена към сектора на рибарството и аквакултурите, за който бяха приети специфични насоки, Комисията не може да вземе под внимание факта, че съществува схема за помощи от същото естество, която е била одобрена за друг сектор. Още повече Комисията напомня, че схемата, приложима за предприятията, действащи в селскостопанския сектор, е запазена в сила до 31 декември 2008 г. чрез дерогация, в съответствие с точка 196 от насоките на Общността за държавните помощи в селскостопанския и горския сектор за периода 2007—2013 г. (8). Впрочем в случая става дума за нова схема за помощи, приложима за предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите. Поради това тя следва да бъде разгледана по отношение на правилата, приложими за този сектор, а не по аналогия със схема, съществуваща в друг сектор и одобрена въз основа на правила, различни от тези, приложими за държавните помощи в сектора на рибарството и аквакултурите. Следователно този аргумент не може да бъде приет.

(33)

Също така аналогията с помощите за големите предприятия, които могат да бъдат отпуснати през 2007 и 2008 г. в рамките на IFOP, не може да бъде приета, за да оправдае създаването на нова схема за помощи единствено на национално равнище за тези предприятия (виж съображение 18). Наистина правилата по отношение на управлението на програмите за структурна интервенция и помощите, отпускани в тези рамки и правилата по отношение на държавните помощи са независими едни от други освен при изрично позоваване (какъвто е случаят с насоките, които препращат към критериите, определени в Регламент (ЕО) № 1198/2006). Следователно фактът, че поради причини, свързани единствено с ограниченията при изпълнението на бюджета, все още могат да бъдат отпускани помощи в рамките на програмния период 1999—2006 г. на IFOP, не оказва въздействие върху правилата, приложими по отношение на настоящата схема за помощи.

6.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(34)

Въз основа на анализа, представен в част 6, следва да се заключи, че схемата за помощи, отпускани от FISIIA на предприятията от сектора на рибарството и аквакултурите, за която Франция уведоми на 24 април 2007 г., е несъвместима с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата за помощи, предвидена от Франция и целяща да субсидира предприятия от сектора на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури чрез Фонда за стратегически интервенции в хранително-вкусовата промишленост (FISIIA), е несъвместима с общия пазар.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ C 61, 6.3.2008 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(3)  Вж. бележка под линия 1.

(4)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(5)  http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/2eme-appel-projets-pour

(6)  ОВ C 214, 1.9.2005 г., стр. 4.

(7)  ОВ C 84, 3.4.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ C 319, 27.12.2006 г., стр. 1.


Top