Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0905

Регламент (ЕО) № 905/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година относно издаването на лицензии за внос на сурова тръстикова захар за целите на рафинирането, с произход от най-слабо развитите страни

OJ L 249, 18.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/905/oj

18.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 905/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2008 година

относно издаването на лицензии за внос на сурова тръстикова захар за целите на рафинирането, с произход от най-слабо развитите страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно прилагане на схема на общи тарифни преференции (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1100/2006 на Комисията от 17 юли 2006 г. относно определяне за пазарните 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 години на подробни правила за откриването и управлението на тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране, с произход от най-слабо развитите страни, както и подробни правила за вноса на продукти по тарифна позиция 1701, с произход от най-слабо развитите страни (3), и по-специално член 7, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 980/2005 член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1100/2006 предвижда, що се отнася до вноса от най-слабо развитите страни, откриването на общи тарифни квоти с нулева ставка на митото за продуктите с код по КН 1701 11 10, в размер, определен в еквивалент на бяла захар.

(2)

Заявленията за лицензии за внос са подадени до компетентните органи през седмицата от 8 до 12 септември 2008 г. в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1100/2006. Справката за количествата, предвидена в член 7, параграф 2 от посочения регламент, показва, че вследствие подаването на тези заявления общото заявено количество за пазарната 2006/2007 година достига количествените ограничения от 178 030,75 тона, предвидени за тази година по тарифна квота 09.4361.

(3)

При тези обстоятелства Комисията следва да уведоми държавите-членки, че съответните количествени ограничения са достигнати и не могат да бъдат приемани други заявления за лицензии,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос, подадени от 8 до 12 септември 2008 г. в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1100/2006, са одобрени до 100 % от заявеното количество.

Член 2

Количествените ограничения от 178 030,75 тона по тарифна квота 09.4361, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1100/2006, са достигнати. Заявленията за лицензии за внос, подадени след 12 септември 2008 г., няма да бъдат приемани.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 196, 18.7.2006 г., стр. 3.


Top