Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0904

Регламент (ЕО) № 904/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година за определяне на методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на режима на износ на стоките, които не са предмет на приложение I към Договора (кодифицирана версия)

OJ L 249, 18.9.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/904/oj

18.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 904/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2008 година

за определяне на методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на режима на износ на стоките, които не са предмет на приложение I към Договора

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 4056/87 на Комисията от 22 декември 1987 г. за определяне методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3035/80 на Съвета за определяне по отношение на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са предмет на приложение II към Договора, на общите правила за предоставяне на възстановявания при износ и на критериите за определяне на размера им (2) е бил съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

За осигуряване на еднакво третиране при износ от Общността на стоките, към които се прилага Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (4), е важно да се дефинират методите на анализ и другите разпоредби от технически характер.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на секция „Тарифна и статистическа номенклатура“ към Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент определя общностните методи на анализ, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 по отношение на износа на стоки, които не са предмет на приложение I към Договора, или при липсата на метод на анализ, същността на аналитичните операции, които трябва да се следват или принципа на метод, който трябва да се прилага.

Член 2

В съответствие с бележките в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията (5) и за прилагането на същото това приложение, „данни, получени от анализа на стоките“, посочени в колона 3, са получени посредством цитираните в настоящия член методи, процедури и формули:

1.

Захари

Хроматографията в течна фаза с висока точност (HPLC) се използва за индивидуално дозиране на захарите.

А.

Съдържанието на захароза, посочено в колона 3 на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1043/2005, е равно на:

а)

S + (2F) × 0,95,

когато съдържанието на глюкоза е по-голямо или равно на това на фруктозата,

или

б)

S + (G + F) × 0,95,

когато съдържанието на глюкоза е по-малко от това на фруктозата,

където:

S

=

съдържание на захароза, определено с HPLC,

F

=

съдържание на фруктоза, определено с HPLC,

G

=

съдържание на глюкоза, определено с HPLC.

Когато е заявено наличието на хидролизат на лактоза и/или са показани количества лактоза и галактоза, съдържание на глюкоза, равностойно на това на галактозата (определено с HPLC) се приспада от съдържанието на глюкоза (G) преди извършване на всякакви изчисления.

Б.

Съдържанието на глюкоза, посочено в колона 3 на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1043/2005, е равно на:

а)

G – F,

когато съдържанието на глюкоза е по-високо от това на фруктозата,

б)

0 (няма),

когато съдържанието на глюкоза е равно или по-малко от това на фруктозата.

Когато е заявено наличието на хидролизат на лактоза и/или са показани количества лактоза и галактоза, съдържание на глюкоза, равностойно на това на галактозата (определено с HPLC) се приспада от съдържанието на глюкоза (G) преди извършване на всякакви изчисления.

2.

Скорбяла (или декстрини)

(Декстрините се изчисляват в скорбяла.)

А.

За всички кодове по КН, различни от кодове по КН 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10—3505 20 90, както и 3809 10 10—3809 10 90, съдържанието на скорбяла (или декстрини), посочено в колона 3 на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1043/2005, съответства на формулата:

(Z – G) × 0,9

където:

Z

=

съдържание на глюкоза, определено по метода, описан в приложение I към Регламент (ЕИО) № 4154/87 на Комисията (6),

G

=

съдържание на глюкоза, определено с HPLC.

Б.

За кодове по КН 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10—3505 20 90, както и 3809 10 10—3809 10 90, съдържанието на скорбяла (или декстрини) е определеното при прилагане на метода, даден в приложение II към Регламент (ЕИО) № 4154/87.

3.

Съдържание на млечни мазнини

За определяне на млечните мазнини се прилага метод, използващ извличане с петролеев етер, предшествано от хидролиза със солна киселина и последвано от газова хроматография на метиловите естери на мастните киселини. Ако се установи наличието на млечни мазнини, процентът им се изчислява, като се умножи процентът на метилбутират по 25 и така получената стойност се умножава по общото тегловно съдържание в проценти на мазнините в непроменената стока и се дели на 100.

Член 3

За прилагането на приложение III към Регламент (ЕО) № 1043/2005 дозирането на манитола и на D-глуцитола (сорбитол) се извършва по метода HPLC.

Член 4

1.   Изготвя се бюлетин за анализа.

2.   Бюлетинът за анализа трябва да посочва по-специално:

всички данни, свързани с идентифицирането на пробата,

използвания общностен метод и точното позоваване на правния акт, където той се споменава или, когато е подходящо, позоваването на подробен метод, който повтаря същността на аналитичните операции, които трябва да се следват или принципа на метода, който трябва да се прилага, посочени в настоящия регламент,

елементите, които може да са повлияли на резултатите,

резултатите от анализа, като се има предвид изразяването им според използвания метод и изразяването, което се диктува от потребностите на митническите или управленските служби, които са поискали анализа.

Член 5

Регламент (ЕИО) № 4056/87 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 379, 31.12.1987 г., стр. 29.

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 392, 31.12.1987 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 4056/87 на Комисията

(ОВ L 379, 31.12.1987 г., стр. 29)

Регламент (ЕО) № 202/98 на Комисията

(ОВ L 21, 28.1.1998 г., стp. 5)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 4056/87

Настоящият регламент

Членове 1—4

Членове 1—4

Член 5

Член 5

Член 6

Приложение I

Приложение II


Top