Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0903

Регламент (ЕО) № 903/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година относно специалните условия за предоставяне на възстановявания при износ на някои продукти в сектора на свинското месо (кодифицирана версия)

OJ L 249, 18.9.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 217 - 222

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/903/oj

18.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 903/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2008 година

относно специалните условия за предоставяне на възстановявания при износ на някои продукти в сектора на свинското месо

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално членове 170 и 192 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 386/90 на Съвета от 12 февруари 1990 г. относно контрола върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми (2), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2331/97 на Комисията от 25 ноември 1997 г. относно установяване на специални условия за предоставяне на възстановяване при износ по отношение на някои продукти от свинско месо (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Член 21 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (5) предвижда да не се предоставя възстановяване при износ, когато продуктите не са с коректно и добро търговско качество в деня на приемане на декларацията за износ.

(3)

Въпреки това се оказа, че тези изисквания не са достатъчни, за да се осигури прилагането на единни условия, когато се изплащат възстановяванията при износ за някои от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква р) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(4)

Поради тази причина следва да се предвидят на общностно равнище допълнителни условия за средно качество на продуктите и даващи възможност да се откаже плащането на възстановяванията за продукти от по-ниско качество.

(5)

Следва да се въведе допълнително качество за продукти, попадащи под кодове по КН 1601 00 99 и 1602 49 19, които не съдържат птиче месо и за които са определени високи критерии за качество, за да се ограничи предоставянето на възстановявания за подобни продукти, когато количествата, за които са подадени заявления за издаване на износни лицензии, надвишават или има вероятност да надвишат традиционните количества.

(6)

Крайно необходимо е да се предвиди извършването на проверки, за да се осигури спазването на настоящия регламент. Тези проверки се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 2090/2002 на Комисията от 26 ноември 2002 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 386/90 на Съвета относно физическите проверки, осъществявани при износ на земеделски продукти, отговарящи на изискванията за възстановявания (6) и трябва да включват по-специално органолептично изследване и физичен и химичен анализ. Във връзка с това е предвидено заявлението за възстановяване при износ да се придружава от писмена декларация, че въпросните продукти отговарят на изискванията, предвидени в настоящия регламент.

(7)

За да се осигури унифициране на физичните и химичните изследвания, е необходимо да се предвидят определени точно дефинирани анализи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Без да се засягат останалите разпоредби от общностното законодателство, и по-специално разпоредбите на Регламент (ЕО) № 800/1999, възстановяванията при износ за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се предоставят само:

а)

ако продуктите отговарят на изискванията, определени в това приложение I;

и

б)

ако в клетка 44 от представената декларация за износ се съдържа обозначението „стоки, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 903/2008“.

2.   За целите на прилагането на настоящия регламент, продуктите, произведени за човешка консумация и годни за такава консумация поради използваните суровини, приготвянето им в задоволителни хигиенни условия и тяхната опаковка, се считат за продукти с коректно и добро търговско качество по смисъла на член 21 от Регламент (ЕО) № 800/1999.

Член 2

При провеждане на проверките, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 2090/2002, проверките върху продуктите, посочени в настоящия регламент, обхващат:

а)

органолептично изследване,

и

б)

физични и химични анализи, извършвани при използване на методите, посочени в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Регламент (ЕО) № 2331/97 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 42, 16.2.1990 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 323, 26.11.1997 г., стр. 19.

(4)  Вж. приложение III.

(5)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Специални условия за предоставяне на възстановявания при износ на някои продукти от сектора на свинското месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продуктите

Условия

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; хранителни заготовки на база на тези продукти:

 

 

– други:

 

 

1601 00 91

– – Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

 

 

– – – несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 91 9120

a)

тегловно съдържание на протеини: минимум 16 % от нетното тегло

б)

без добавяне на външна вода

в)

не се допуска наличие на протеини, които не са животински

– – – други

1601 00 91 9190

a)

тегловно съдържание на протеини: минимум 12 % от нетното тегло

б)

без добавяне на външна вода

в)

не се допуска наличие на протеини, които не са животински

1601 00 99

– – други:

 

 

– – – в контейнери, съдържащи също консервиращи течности, несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 99 9110

a)

с тегловно съдържание на животински протеини: минимум 10 % от нетното тегло

б)

съотношение колаген/протеини: максимум 0,30

в)

тегловно съдържание на външна вода: максимум 25 % от нетното тегло

– – – в контейнери, съдържащи също консервиращи течности

1601 00 99 9190

a)

с тегловно съдържание на животински протеини: минимум 8 % от нетното тегло

б)

съотношение колаген/протеини: максимум 0,45

в)

тегловно съдържание на външна вода: максимум 33 % от нетното тегло

– – – други, несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 99 9110

a)

с тегловно съдържание на животински протеини: минимум 10 % от нетното тегло

б)

съотношение колаген/протеини: максимум 0,30

в)

тегловно съдържание на външна вода: максимум 10 % от нетното тегло

– – – други

1601 00 99 9190

a)

с тегловно съдържание на животински протеини: минимум 8 % от нетното тегло

б)

съотношение колаген/протеини: максимум 0,45

в)

тегловно съдържание на външна вода: максимум 23 % от нетното тегло

ex 1602

Други заготовки консерви от меса, карантии или кръв:

 

 

– от свинско месо:

 

 

ex 1602 41

– – Бутове и разфасовки от тях:

 

 

ex 1602 41 10

– – – от домашни свине:

 

 

– – – – топлинно обработени, съдържащи 80 % или повече месо или лой и сланина:

 

 

– – – – – в първични опаковки с нетно тегло 1 kg или повече

1602 41 10 9110

Максимално съотношение вода/протеини в месото 4,3

– – – – – в първични опаковки с нетно тегло по-малко от 1 kg

1602 41 10 9130

Максимално съотношение вода/протеини в месото 4,3

ex 1602 42

– – Плешки и разфасовки от тях:

 

 

ex 1602 42 10

– – – от домашни свине:

 

 

– – – – топлинно обработени съдържащи 80 % или повече месо или лой и сланина:

 

 

– – – – – в първични опаковки с нетно тегло 1 kg или повече

1602 42 10 9110

Максимално съотношение вода/протеини в месото 4,5

– – – – – в първични опаковки с нетно тегло по-малко от 1 kg

1602 42 10 9130

Максимално съотношение вода/протеини в месото 4,5

ex 1602 49

– – други, включително и смеси:

 

 

– – – от домашни свине:

 

 

– – – – съдържащи 80 % или повече месо или карантии от всички видове, включително лой и сланина от всички видове или произход:

 

 

ex 1602 49 19

– – – – – други:

 

 

– – – – – – топлинно обработени, съдържащи 80 % или повече месо или лой и сланина:

 

 

– – – – – – – несъдържащи птиче месо или карантии от домашни птици:

 

 

– – – – – – – – съдържащи продукт, съставен от ясно разпознаваеми парчета от мускулесто месо, които поради размера си не могат да бъдат идентифицирани като произхождащи от бут, плешка, филе или врат, смесени с малки видими парченца сланина и малки парченца желе

1602 49 19 9130

Максимално съотношение вода/протеини в месото 4,5


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Методи за анализ (1)

1.   Определяне на съдържанието на протеини

Под съдържание на протеини се разбира азотното съдържание, умножено по фактор 6,25. Азотното съдържание трябва да се определя по метода ISO 937-1978.

2.   Определяне на водното съдържание в продуктите, попадащи под кодове по КН 1601 и 1602

Водното съдържание трябва да бъде определено в съответствие с метода ISO 1442-1973.

3.   Изчисляване на съдържанието на външна вода

Съдържанието на външна вода се определя по формулата: a – 4b, където:

а

=

съдържание на вода,

б

=

съдържание на протеини.

4.   Определяне на съдържанието на колаген

Под съдържание на колаген се разбира съдържанието на хидроксипролин, умножено по фактор 8. Съдържанието на хидроксипролин трябва да бъде определено в съответствие с метода ISO 3496-1978.


(1)  Методите за анализ, посочени в настоящото приложение, са приложимите методи към момента на влизане в сила на настоящия регламент, без да се засягат последващи изменения в тези методи. Методите се публикуват от Секретариата на ISO, 1 Rue de Varembé, Женева, Швейцария.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2331/97 на Комисията

(ОВ L 323, 26.11.1997 г., стр. 19)

Регламент (ЕО) № 739/98 на Комисията

(ОВ L 102, 2.4.1998 г., стр. 22)

Регламент (ЕО) № 2882/2000 на Комисията

(ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 72)

Регламент (ЕО) № 507/2002 на Комисията

(ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 12)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2331/97

Настоящият регламент

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Приложения I и II

Приложения I и II

Приложение III

Приложение IV


Top