Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0656

2008/656/ЕО: Решение на Комисията от 28 юли 2008 година относно допустимостта на нотификациите във връзка с подновяване на включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на активните вещества азимсулфурон, азоксистробин, флуроксипир, имазалил, крезоксим-метил, прохексадион-калций и спироксамин и установяването на списък на съответните нотификатори (нотифицирано под номер C(2008) 3855) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 11 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/656/oj

9.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/70


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2008 година

относно допустимостта на нотификациите във връзка с подновяване на включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на активните вещества азимсулфурон, азоксистробин, флуроксипир, имазалил, крезоксим-метил, прохексадион-калций и спироксамин и установяването на списък на съответните нотификатори

(нотифицирано под номер C(2008) 3855)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/656/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 737/2007 на Комисията от 27 юни 2007 г. относно установяване на процедурата за подновяване на включването на първа група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и изготвяне на списък на тези вещества (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/414/ЕИО предвижда, че при поискване включването на активно вещество може да бъде подновявано веднъж или няколко пъти за срок, ненадхвърлящ 10 години.

(2)

Производителите на активните вещества, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 737/2007, представиха на съответните докладващи държави-членки нотификации, в които се иска подновяване на включването на тези активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Съответните докладващи държави-членки оцениха нотификациите и съобщиха своята преценка на Комисията. На базата на преценка нотификациите следва да бъдат приети като допустими.

(4)

Имената и адресите на производителите, чието нотифициране е прието като допустимо, следва да се публикуват от Комисията, за да се гарантира, че могат да бъдат установени контакти за общи документации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Нотификациите, представени от производителите, изброени в приложението, са допустими.

Имената и адресите на тези производители са посочени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/70/ЕО на Комисията (ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 40).

(2)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество

Име на производителя

Адрес

азимсулфурон

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germany

Тел. (49) 6172 87 0, факс (49) 6172 87 1402

азоксистробин

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Тел. (44) 1483 260000, факс (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

флуроксипир

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Тел. (45) 98 93 89 77, факс (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, United Kingdom

Тел. (44) 1235 437920, факс (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Тел. (31) (0) 162 431 931, факс (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Тел. (44) (0) 1925 81 9999, факс (44) (0) 1925 81 7425

имазалил

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Тел. (45) 98 93 89 77, факс (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 646 86 06, факс (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Тел. (31) (0) 162 431 931, факс (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Тел. (32) 2 331 38 94, факс (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Тел. (44) (0) 1925 81 9999, факс (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Тел. (32) (0) 14 60 21 11, факс (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espana

Тел. (34) 93 777 48 53, факс (34) 93 777 50 59

крезоксим-метил

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Тел. (32) (0) 11 88 03 91, факс (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Тел. (33) 4 72 32 45 45, факс (33) 4 72 32 53 41

прохексадион-калций

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Тел. (33) 4 72 32 45 45, факс (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, United Kingdom

Тел. (44) 1905 361800, факс (44) 1905 361818

спироксамин

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germany

Тел. (49) 2173 38 7583, факс (49) 2173 38 3735


Top