Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0649

2008/649/ЕО: Решение на Комисията от 3 юли 2008 година за приемането на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат с произход от Русия

OJ L 213, 8.8.2008, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/649/oj

8.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2008 година

за приемането на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат с произход от Русия

(2008/649/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално членове 8 и 9 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 1995/2000 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат („разглеждания продукт“) с произход, inter alia, от Русия. След преразглеждане с оглед изтичане на срока, започнато през септември 2005 г., Съветът с Регламент (ЕО) № 1911/2006 (3), поднови за период от пет години действието на тези мерки на настоящото им равнище.

(2)

На 19 декември 2006 г. Комисията обяви започването на частично междинно преразглеждане на тези мерки с известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4) по искане на Open Joint Stock Company (OJSC) „Mineral and Chemical Company Eurochem“, холдинговото дружество на OJSC Novomoskovskiy Azot и OJSC Nevinnomyssky Azot, Русия („производител износител“).

(3)

Окончателните констатации и заключения от частичното междинно преразглеждане относно производителя износител бяха изложени в Регламент (ЕО) № 238/2008 на Съвета (5). В хода на междинното преразглеждане производителят износител изяви интерес да предложи ценова гаранция, но не представи надлежно обосновано предложение в срока, посочен в член 8, параграф 2 от основния регламент. Както е изтъкнато в горепосочения регламент на Съвета обаче, Съветът счете, че на производителя износител по изключение трябва да бъде позволено да допълни предложението си за гаранция в рамките на 10 календарни дни от влизането в сила на същия регламент, поради причините, посочени в съображения 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 238/2008. След публикуването на горепосочения регламент на Съвета и в определения в него срок производителят износител представи приемливо предложение за ценова гаранция в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент.

B.   ГАРАНЦИЯ

(4)

Производителят износител предложи да продава разглеждания продукт, попадащ под код по КН 3102 80 00, на или над равнища на цените, които премахват вредните последици от дъмпинга. В допълнение, направеното предложение предвижда индексирането на минималната цена в съответствие с публичните международни котировки на разглеждания продукт, тъй като цените на разглеждания продукт варират значително. Производителят износител предложи също така да спазва определен горен количествен праг, с цел да се избегне възможността неговият внос да повлияе върху цените във Франция, тъй като тези цени служат за основа за индексирането. Равнището на горния количествен праг е определено като цяло на около 10 % от общото потребление на разглеждания продукт в Общността.

(5)

Освен това, с цел да намали рискът от отклонение от цената посредством кръстосана компенсация на цените, производителят износител предложи да не продава продукта, обхванат от гаранцията, на същите клиенти в Европейската общност, на които продава други продукти, с изключение на някои други продукти, за които производителят износител се задължава да спазва определен ценови режим.

(6)

Производителят износител ще предоставя също така на Комисията редовна и подробна информация относно своя износ за Общността, така че гаранцията да може да бъде ефективно контролирана от Комисията. Наред с това, предвид структурата на продажбите на производителя износител, Комисията счита, че рискът от заобикаляне на гаранцията е ограничен.

(7)

След оповестяването на предложението за гаранция производителите в Общността възразиха срещу него. Производителите в Общността изтъкнаха, че цените на разглеждания продукт са променливи и че индексиране на минималната цена въз основа на котираните цени на разглеждания продукт не е ефективно при всички пазарни условия, по-специално то не би било ефективно при обусловен от предлагането пазар, т.е. положение на пазара, при което купувачът може да определя цените поради повишеното предлагане. По тази причина производителите в Общността предложиха индексирането на минималните цени да се основава на цените на природния газ, котирани във Waidhaus. В това отношение следва да се отбележи обаче, че в конкретния случай индексиране въз основа на цената на природния газ не се счита за осъществимо поради слабата връзка между разглеждания продукт и цените на природния газ. По отношение на забележките от страна на производителите в Общността, че на пазар, обусловен от предлагането, сегашната формула за индексиране няма да е ефективна, следва да се отбележи, че Комисията ще контролира гаранцията и ако е налице prima facie доказателство, че гаранцията повече не е ефективна, Комисията следва да се задейства възможно най-бързо, за да се справи с положението, както е посочено в съображение 11.

(8)

Производителите в Общността изтъкнаха освен това, че според тях равнището на горния количествен праг е твърде високо и поискаха то да бъде установено на максимум 3 % от общото потребление в Общността. Те твърдят, че с по-голямо количество производителят износител щял да може да влияе върху цените на пазара на Общността и по този начин да направи неефективно индексирането на минималната цена. В това отношение следва да се отбележи, че горният количествен праг беше установен на равнище, за което бе счетено, че i) ограничава по задоволителен начин риска производителят износител да влияе върху цените на френския пазар и по този начин да направи неефективна формулата за индексиране, и че ii) е достатъчно високо, така че гаранцията същевременно да продължава да е практически осъществима. Освен това производителите в Общността не успяха да обосноват довода си за това как всяко количество, което превишава 3 % от потреблението в Общността, би се отразило неблагоприятно върху цените.

(9)

Производителите в Общността предложиха освен това въвеждането на „прогресивен горен количествен праг“, при който горният количествен праг на производителя износител ще се увеличава ежегодно в зависимост от спазването на условията на гаранцията от страна на производителя износител. Това предложение обаче бе отхвърлено, тъй като единствената цел на горния количествен праг е да ограничи риска от повлияване на цените, на които се основава индексирането на минималната цена. Следва да се отбележи също, че в случай на неизпълнение на гаранцията, приемането ѝ като такава може да бъде оттеглено.

(10)

С оглед на посоченото по-горе, гаранцията, предложена от руския производител износител, е приемлива.

(11)

Въпреки това поради специалните елементи на тази гаранция (т.е. по-специално формулата за индексиране) Комисията редовно ще оценява практическата осъществимост на гаранцията. При оценката на нейната осъществимост Комисията ще вземе предвид следните критерии, без да се ограничава с тях: цените на разглеждания продукт на френския пазар; равнището на коефициента на формулата за индексиране; продажбените цени на производителя износител, обявени от него в неговите тримесечни отчети за продажбите; рентабилност на производителите в Общността. По-специално, ако оценката на практическата осъществимост покаже, че намаляването на рентабилността на производителите в Общността може да се дължи на гаранцията, Комисията се ангажира да оттегли възможно най-бързо приемането на гаранцията, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния регламент.

(12)

С цел да се предостави възможност на Комисията да контролира ефективно спазването на гаранцията от страна на дружествата, когато искането за допускане за свободно обращение е представено на съответния митнически орган, освобождаване от антидъмпинговото мито ще се извърши при условие, че i) се представи фактура по гаранцията, съдържаща поне елементите, изброени в приложението към Регламент (ЕО) № 789/2008 на Съвета (6); ii) внесените стоки са произведени, транспортирани и фактурирани директно от споменатите дружества до първия независим клиент в Общността; и iii) декларираните и представени на митницата стоки съответстват точно на описанието във фактурата по гаранцията. Когато такава фактура не е представена или когато тя не съответства на представения на митницата продукт, следва съответно да се заплати приложимата ставка на антидъмпингово мито.

(13)

За да се гарантира по-нататък спазването на гаранцията, вносителите бяха уведомени с Регламент (ЕО) № 789/2008, че неизпълнението на условията, предвидени в посочения регламент, или оттеглянето от Комисията на приемането на гаранцията, може да доведе до възникване на митническо задължение за съответните сделки.

(14)

В случай на неспазване или оттегляне на гаранцията или при оттегляне от страна на Комисията на приемането на гаранцията, антидъмпинговото мито, наложено в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент, се прилага автоматично съгласно член 8, параграф 9 от основния регламент,

РЕШИ:

Член 1

Предложената от посочения по-долу производител износител гаранция във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на смеси на карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор с произход в Русия, се приема.

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Русия

Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company „Eurochem“, член на групата дружества Eurochem, Москва, Русия, за стоки, произведени от свързаното с него дружество OJSC NAK Azot, Новомосковск, Русия, или от свързаното с него дружество OJSC Nevinnomyssky Azot, Невинномиск, Русия, продадени пряко на първия независим клиент в Общността или същите стоки, продадени от Eurochem Trading GmbH, Цуг, Швейцария, на първия независим клиент в Общността

A885

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 238, 22.9.2000 г., стp. 15. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1675/2003 (ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 4).

(3)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стp. 26.

(4)  ОВ C 311, 19.12.2006 г., стр. 51.

(5)  ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 14.

(6)  Вж. страница 14 от настоящия брой на Официален вестник.


Top