Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0796

Регламент (ЕО) № 796/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за забрана на риболова на мерлуза в зона IIIa; води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Германия

OJ L 213, 8.8.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/796/oj

8.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 796/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2008 година

за забрана на риболова на мерлуза в зона IIIa; води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Германия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2008 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2008 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2008 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1098/2007 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 718/2008 (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

23/T&Q

Държава-членка

Германия

Запас

HKE/3A/BCD

Вид

Мерлуза (Merluccius merluccius)

Зона

Зона IIIa, води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId

Дата

29.6.2008 г.


Top