Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0793

Регламент (ЕО) № 793/2008 на Комисията от 7 август 2008 година относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

OJ L 213, 8.8.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/793/oj

8.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 793/2008 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2008 година

относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея, и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1060/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) изисква да бъдат проведени частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007 и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на частичния търг, чийто срок изтече на 6 август 2008 г., следва да се вземе решение да не се възлагат поръчки в рамките на този частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Няма да бъдат възлагани поръчки за частичния търг, чийто срок изтече на 6 август 2008 г., за продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 148/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 9).


Top