Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0716

Регламент (ЕО) № 716/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

OJ L 197, 25.7.2008, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/716/oj

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 716/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (1), и по-специално член 33, параграф 2, буква а) и параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 32, параграф 1 и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви б), в), г) и ж) от посочения регламент и цените в Общността могат да се покриват от възстановяване при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износ на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такива възстановявания (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Член 32, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006 определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стоки, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Възстановяванията, определени според настоящия регламент, могат да бъдат предварително определени, когато пазарната ситуация през следващите няколко месеца не може да се установи в момента.

(6)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяването при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, и в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 639/2008 (ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 25 юли 2008 година за определени продукти в сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

Код по КН

Описание

Ставка за изменение в EUR/100 kg

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1701 99 10

Бяла захар

20,56

20,56


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение на износа зa износ за:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.

(2)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.


Top