Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0712

Регламент (ЕО) № 712/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

OJ L 197, 25.7.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/712/oj

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 712/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви в), г) и ж) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на захар, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

Член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 посочва, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари оправдават това.

(4)

Възстановявания могат да бъдат предоставяни единствено за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 951/2006 от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2).

(5)

Могат да бъдат определени възстановявания при износ, които да покрият разликите в конкурентоспособността между изнасяните стоки от Общността и тези от трети страни. Продуктите от Общността, изнасяни за близки местоназначения и към трети страни, които предоставят преференциално третиране за продукти, внесени от Общността, са в момента в особено благоприятна конкурентна позиция. Ето защо следва да се премахнат възстановяванията при износ за тези местоназначения.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при изпълнение на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   За да имат право на възстановяване по силата на параграф 1, продуктите трябва да изпълняват съответните изисквания, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 514/2008 (ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектор захар, приложими от 25 юли 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2056

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).


Top