Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0424

2008/424/ЕО: Решение на Комисията от 6 юни 2008 година относно защитните мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2008) 2666)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/424/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/81


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

относно защитните мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2008) 2666)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/424/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (3) установява превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат в случай на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. Посочената директива предвижда създаването на предпазни и надзорни зони в случай на поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(2)

На 4 юни 2008 г. Обединеното кралство нотифицира Комисията за потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в стопанство за домашни птици на негова територия и незабавно предприе необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони.

(3)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Обединеното кралство и е удовлетворена от факта, че границите на зоните, установени от компетентния орган в тази държава-членка, са на достатъчно разстояние от действителното местоположение на огнището на зараза.

(4)

Необходимо е, за да се предотвратят излишни смущения в търговията в рамките на Общността и за да се избегне рискът от създаването на неоправдани пречки за търговията от страна на трети държави, тези зони в Обединеното кралство да бъдат незабавно описани на равнището на Общността.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се отнася до предпазните и надзорни зони, установени от компетентния орган в Обединеното кралство вследствие на потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в стопанство за домашни птици в графство Оксфордшир, за което Комисията беше нотифицирана от посочената държава-членка на 4 юни 2008 г.

Обединеното кралство гарантира, че предпазните и надзорните зони, установени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО включват поне зоните, описани в част А и част Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 28 юни 2008 година.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33); поправена версия (ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Предпазна зона, посочена в член 1

ISO код на страната

Държава-членка

Код

(ако е наличен)

Наименование

UK

Обединеното Кралство

00201

Зона, обхващаща тази част от графствата Оксфордшир и Уоруикшир по границата и в кръг с радиус от 3,215 километра, чийто център е координатната точка SP36412 42196 (1).


ЧАСТ Б

Надзорна зона, посочена в член 1

ISO код на страната

Държава-членка

Код

(ако е наличен)

Наименование

UK

Обединеното Кралство

00201

Зона, обхващаща тази част от графствата Оксфордшир и Уоруикшир по границата и в кръг с радиус от 10,215 километра, чийто център е координатната точка SP36412 42196 (2).


(1)  Координатните точки са тези на серията Ordnance Survey Landranger с мащаб 1:50 000.

(2)  Координатните точки са тези на серията Ordnance Survey Landranger с мащаб 1:50 000.


Top