Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0423

2008/423/ЕО: Решение на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 1736)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 262 - 263

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/423/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/79


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2008 година

за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 1736)

(2008/423/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 12, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 установява списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

За известен брой комбинации от вещества/продуктови типове, включени в този списък, или всички участници са се оттеглили, или не са получени досиета до крайния срок, определен в член 9 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Следователно, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, Комисията информира държавите-членки за това. Информацията бе оповестена публично по електронен път на 22 юни 2007 г.

(4)

В срок от три месеца след електронното публикуване на тази информация някои компании заявиха интерес да поемат ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Следователно е необходимо да бъде определен нов краен срок за подаването на досиета за тези вещества и продуктови типове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За веществата и продуктовите типове, посочени в приложението, новият краен срок за подаване на досиета е 30 юни 2009 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/31/ЕО (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 57).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, за които новият краен срок за подаване на досиета е 30 юни 2009 г.

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

1

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

2

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

3

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

4

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

5

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

6

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

19

Силициев двуокис/кизелгур (рохкав диатомит)

Продукт за растителна защита

61790-53-2

18


Top