Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0510

Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за пазарната 2008/2009 година

OJ L 149, 7.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/510/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 59, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 са определени националните и регионалните квоти за производство на захар, изоглюкоза и инулинов сироп. Тези квоти следва да бъдат коригирани за пазарна 2008/2009 година.

(2)

Корекциите се налагат поради отпускането на допълнителни и допълващи квоти за изоглюкоза.

(3)

Допълващите квоти, които е възможно да бъдат отпуснати на по-късен етап за пазарната 2008/2009 година по молба на одобрени предприятия от Италия, Литва и Швеция, ще бъдат взети под внимание при следващото коригиране на квотите, предвидени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007, преди края на февруари 2009 г.

(4)

Корекциите произтичат също така и от прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), който предвижда помощ за преструктуриране на отказалите се от своите квоти предприятия, както и от прилагането на член 4а, параграф 4 от посочения регламент, който предвижда окончателно намаляване на отпуснатите на предприятията квоти, в случай че земеделските производители са подали заявления за помощ за преструктуриране. Следователно е необходимо да се вземат под внимание отказите от квоти или намалените в резултат на заявления на земеделските производители квоти за пазарната 2008/2009 година в рамките на схемата за преструктуриране.

(5)

Следователно приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 361/2008 (ОВ L 121, 7.5.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1261/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ

считано от пазарната 2008/2009 година

(в тонове)

Държави-членки или региони

(1)

Захар

(2)

Изоглюкоза

(3)

Инулинов сироп

(4)

Белгия

676 235,0

114 580,2

0

България

0

89 198,0

 

Чешка република

372 459,3

 

 

Дания

372 383,0

 

 

Германия

2 898 255,7

56 638,2

 

Ирландия

0

 

 

Гърция

158 702,0

0

 

Испания

630 586,2

123 423,4

 

Франция (метрополия)

2 956 786,7

 

0

Френски отвъдморски департаменти

480 244,5

 

 

Италия

508 379,0

32 492,5

 

Латвия

0

 

 

Литва

90 252,0

 

 

Унгария

105 420,0

220 265,8

 

Нидерландия

804 888,0

0

0

Австрия

351 027,4

 

 

Полша

1 405 608,1

42 861,4

 

Португалия (континентална част)

0

12 500,0

 

Автономен регион на Азорските острови

9 953,0

 

 

Румъния

104 688,8

15 879,0

 

Словения

0

 

 

Словакия

112 319,5

68 094,5

 

Финландия

80 999,0

0

 

Швеция

293 186,0

 

 

Обединено кралство

1 056 474,0

43 591,6

 

ОБЩО

13 468 847,2

819 524,6

0“


Top