Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0508

Регламент (ЕО) № 508/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ (кодифицирана версия)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/508/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 508/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 170, първа алинея във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията от 28 юни 1968 г. относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Възстановяването при износ следва да държи сметка за качеството на продукта, получен чрез преработка на зърнени култури, който отговаря на изискванията за предоставяне на възстановяване при износ, за да не се допуска износ с помощта на публични средства на стоки с ниско качество. Поради това е необходимо да се даде точно определение, което ще може да се прилага във всяка държава-членка, на типовете зърно, които отговарят на изискванията за предоставяне на възстановяване при износ за „белено зърно“ и „лющено зърно“.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За предоставянето на възстановявания при износ лющено зърно и белено зърно от зърнени култури са зърната, които притежават характеристиките, изброени в приложение I.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 821/68 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 361/2008 (ОВ L 121, 7.5.2008 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 149, 29.6.1968 г., стр. 46. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 39/2007 (ОВ L 11, 18.1.2007 г., стp. 11).

(3)  Вж. приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА „БЕЛЕНО ЗЪРНО“ (БЕЗ ШУШУЛКИ ИЛИ ОБВИВКИ) И „ЛЮЩЕНО ЗЪРНО“

I.   Терминът „белено зърно“ включва зърно без шушулка или обвивка

1.

Зърна без шушулка:

са зърна на зърнени култури, чийто легумен е отстранен в голяма степен, или зърна на зърнени култури без прицветник (вж. обяснителните бележки към позиция 10.03: зърно), като прицветниците, които силно се притискат към легумена (например при осилестия ечемик) или го обхващат толкова здраво, че не могат да бъдат отделени чрез вършеене (например при овеса), са отстранени.

2.

Зърна без обвивка:

са зърната (когато става въпрос за ечемик с отстранени прицветници), на които е отстранена по-голямата част от легумена и тегумента.

II.   Терминът „лющено зърно“ включва

1.

Първа категория зърно:

а)

зърна, които отговарят на следното определение:

лющени житни зърна, главно ечемик, на които са отстранени целият тегумент , околоплодникът, зародишът и основната част на външния слой и алейроновия слой и които имат еднаква големина и закръглена форма,

б)

които освен това отговарят на следните изисквания:

i)

регулярност на зърната:

75 % от зърната не следва да надвишават 20 % от dm (1);

94 % от зърната с постепенно добавяне между 3 и 97 % не следва да надвишават 30 % от dm (1);

100 % от зърната не следва да надвишават 50 % от dm (1);

ii)

определяне на регулярността с помощта на ситов анализ, като се използват сита с кръгли отвори.

2.

Втора категория зърно:

зърна, които отговарят на определението съгласно част II, точка 1, буква a).

B.   СИТОВ АНАЛИЗ

I.   Апаратура

1.

Комплект от сита с кръгли отвори (диаметър 200 mm, диаметър на отворите от 4,0 до 1,0 mm при 0,25 mm разстояния).

2.

Пресяваща апаратура — пресяването следва да се извърши ръчно; помощни пособия при пресяване (гумени кубове със страна 20 mm).

3.

Везни с голяма точност.

II.   Метод

Обикновено лющеният ечемик се прекарва през шест различни сита; комплектът сита е затворен отгоре и отдолу, като ситото с най-големите отвори е поставено най-отгоре; най-горното и най-долното сито следва да са празни след пресяването.

Две проби от лющен ечемик с проверено тегло между 50 и 100 грама се пресяват на ръка най-малко в продължение на пет минути с помощта на гумените кубове.

При пресяването комплектът от сита се държи в ръка и се разклаща, почти хоризонтално, 120 пъти на минута, като изминатият път при всяко разклащане е около 70 mm. Това движение нагоре-надолу се прекъсва на всяка минута от тройно кръгово движение. Остатъците от пресяването се претеглят към най-близките 0,1 g и се представят като процент от пресетия продукт, който се претегля към най-близкото цяло число, и се изчислява средната стойност.

Средната стойност на процентите на остатъците от пресяването следва да се добавя постепенно, като се започне със стойност 0 % за остатъка от празното сито с най-големите отвори. Добавените проценти Σ (%) и размерите на отворите в съответните сита се нанасят на осите на координатна система върху милиметрова хартия, като Σ (%) се нанасят по ординатата, а диаметрите на отворите, в mm, по абсцисата.

Стойността на медианата (dm) е широчината на отвора, изразена в стотни от mm за Σ (%) = 50, и се отчита на графиката, получена, като се съединят точките с прави линии.


(1)  dm = стойността на медианата, получена от графиката на резултатите от ситовия анализ в точката, в която 50 % от продукта е минал през ситото.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията

(ОВ L 149, 29.6.1968 г., стp. 46)

Регламент (ЕИО) № 1634/71 на Комисията

(ОВ L 170, 29.7.1971 г., стp. 13)

Регламент (ЕО) № 39/2007 на Комисията

(ОВ L 11, 18.1.2007 г., стp. 11)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 821/68

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Приложение, определението на термините „белено зърно“ (без шушулки или обвивки) и „лющено зърно“

Приложение I, буква A

Приложение, буква A

Приложение I, буква A, раздел I

Приложение, буква Б, раздел I, точка 1

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква a)

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, първа алинея, букви a), б) и в)

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква б), подточка i), първо, второ и трето тире

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, втора алинея

Приложение I, буква A, раздел II, точка 1, буква б), подточка ii)

Приложение, буква Б, раздел I, точка 2, трета алинея

Бележка (*)

Приложение, буква Б, раздел II

Приложение I, буква A, раздел II, точка 2

Приложение, Ситов анализ

Приложение I, буква Б

Приложение, Апаратура, първо, второ и трето тире

Приложение I, буква Б, раздел I, точки 1, 2 и 3

Приложение, Метод

Приложение I, буква Б, раздел II

Приложение II

Приложение III


Top