Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0507

Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (кодифицирана версия)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; отменен от 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/507/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 507/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (1), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията от 5 февруари 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Регламент (ЕО) № 1673/2000 предвижда inter alia мерки, свързани с вътрешния пазар на лен и на коноп за влакно, включващи помощи за одобрени първични преработватели на слама от лен и коноп, и за земеделските производители, които възлагат преработването на сламата за собствена сметка, подробните правила за прилагането на които трябва да бъдат установени.

(3)

Трябва да бъдат определени условията за одобряване на първичните преработватели и задълженията, които трябва да бъдат спазвани от земеделските производители, възлагащи преработването на сламата за собствена сметка. Трябва също така да бъде уточнена информацията, посочвана в договорите за покупко-продажба на слама, в ангажиментите за преработка и в договора за преработка, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

(4)

Някои от първичните преработватели на ленена слама произвеждат основно дълги ленени влакна, но като второстепенна дейност също и къси ленени влакна, съдържащи висок процент примеси и развлакнени отпадъци. При липса на подходящо оборудване за почистване на въпросните вторични продукти, те могат да възложат почистването на късите влакна по договор на друг оператор. При тези условия почистването на влакната по договор следва да се разглежда като операция, извършвана от одобрения първичен преработвател по отношение на късите ленени влакна. Следователно условията, които трябва да бъдат спазвани от съответните оператори, по-специално що се отнася до проверките, следва да бъдат съответно определени.

(5)

За да се осигури възможността тези продукти да се ползват от помощите, трябва да се въведе по отношение на съответната пазарна година едно единствено заявление, както е посочено в част II, дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5).

(6)

С цел осигуряване на добро административно управление при същевременно приспособяване към специфичните условия на пазарите на лен и на коноп, следва да бъде определен периодът, през който сламата от лен и коноп за влакно може да бъде преработвана и, където това е приложимо, търгувана.

(7)

В случай че дадена държава-членка реши да предостави помощи за къси ленени влакна или за конопени влакна с процент на съдържание на примеси и развлакнени отпадъци, по-висок от 7,5 %, следва да бъде определен метод за изчисляване, позволяващ изразяване на произведеното количество в еквивалентно количество със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци от 7,5 %.

(8)

За да бъде улеснено правилното действие на стабилизиращия механизъм, следва да бъдат предвидени разпоредби за ограничаване на количеството влакна, за чиято преработка може да бъде отпусната помощ в рамките на една пазарна година, до резултата от умножаването на броя хектари, предмет на договор или ангажимент за преработка, по единично количество на хектар. Това единично количество следва да бъде определено от държавата-членка на базата на установените гарантирани национални количества и на обработваните хектари.

(9)

Предвид различията в равнищата на гарантираните национални количества, които могат да бъдат резултат от гъвкавостта, въведена с член 3 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, следва да бъдат установени подробни правила за определяне на такива гарантирани национални количества за всяка пазарна година, като се имат предвид евентуалните адаптирания, които могат да се окажат необходими за подходящото разпределение на гарантираните национални количества между бенефициерите на помощите за преработка.

(10)

Условие за отпускането на помощите за преработката е сключването на един от договорите или поемането на ангажимента, както е посочено в член 2 от Регламент (ЕО) № 1673/2000. Освен това прехвърлянето между гарантираните национални количества и единичното количество на хектар трябва да бъде определено в подходящ момент от държавата-членка на базата на площите, обработвани в рамките на договор или ангажимент. Следва да се предвиди релевантната информация от тези договори или ангажименти да се предава от операторите на компетентните органи на държавата-членка в началото на операциите по преработка. За да бъде позволена известна гъвкавост на съответната търговия, следва да се предвидят ограничения на възможността за прехвърляне на договорите между одобрените първични преработватели.

(11)

С цел постигане на добро управление на режима на помощи е необходимо да бъде определена информацията, която трябва да бъде предавана от операторите на компетентните органи на държавата-членка, както и уведомленията до Комисията, извършвани от държавите-членки.

(12)

За управление на режим, основаващ се на помощи, предоставени на базата на количествата влакна, произведени по време на период от 22 месеца, следва да се предвиди внасянето в началото на операциите по преработка за дадена пазарна година на заявление за помощ за влакната, които ще бъдат произведени и чиито количества ще бъдат посочвани периодично след това.

(13)

Поради възможни адаптирания в гарантираните национални количества и на единичното количество на хектар, общите количества влакна, за които може да бъде предоставена помощ, са известни едва след приключване на преработката. Следователно е необходимо да бъде предвидена възможност за отпускане на аванси от помощите, които да се изплащат на одобрените първични преработватели на базата на количествата влакна, получавани периодично. За да се осигури действителното изплащане на дължимите суми в случай на установяване на нередности, такива аванси следва да бъдат обвързани с внасянето на гаранции. Тези гаранции трябва да отговарят на определени разпоредби, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (6).

(14)

Допълнителната помощ, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се предоставя единствено за площите, производството на слама от които е обект на помощ за преработка в дълги ленени влакна. Следователно минималният добив на дълги ленени влакна на хектар, предмет на договор или на поет ангажимент, следва да бъде установен съответно, с цел да бъдат определени условията, при които това условие е изпълнено.

(15)

Системата за административни проверки и проверки на място е от съществено значение за правилното осъществяване на операциите. Необходимо е да бъдат уточнени основните елементи, които трябва да бъдат предмет на проверки, както и да се определи минималният брой проверки на място, които трябва да се извършват за всяка пазарна година.

(16)

Необходимо е да бъдат определени последиците от евентуални установени нередности. Те трябва да бъдат достатъчно строги, за да предотвратят незаконното използване на помощи от Общността, като едновременно с това се спазва принципът на пропорционалността.

(17)

С цел да се доближи достатъчно моментът, в който се добиват влакната, до правопораждащия факт за обменния курс за авансите и помощите за преработка, този правопораждащ факт трябва да настъпва в последния ден на всеки от периодите, предвидени за съобщаването на количествата добити влакна.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по естествените влакна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и пазарна година

1.   Настоящият регламент определя подробните правила за прилагането на общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно, установена с Регламент (ЕО) № 1673/2000.

2.   Пазарната година обхваща периода от 1 юли до 30 юни.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„лице, приравнено на преработвател“ означава земеделски производител, който, в съответствие с член 2, параграф 1, алинея трета, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000 е сключил договор за преработка с одобрен първичен преработвател за добиването на влакна от слама, която е негова собственост;

б)

„дълги ленени влакна“ означава ленени влакна, получени от пълното отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата, които в края на операцията по очукването представляват нишки с най-малко 50 сантиметра дължина, подредени успоредно на снопове, на пластове или на валма;

в)

„къси ленени влакна“ означава ленени влакна, различни от посочените в буква б), получени най-малко от частично отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата;

г)

„конопени влакна“ означава конопени влакна, получени най-малко от частично отделяне на влакната и дървесната тъкан на стеблата.

Член 3

Одобрение на първичен преработвател

1.   За да бъде одобрен, първичният преработвател трябва да подаде до компетентния орган заявление, съдържащо най-малко:

а)

описание на предприятието и на пълната гама продукти, получавани от преработката на ленената и конопената слама;

б)

описание на съоръженията и оборудването за преработка, като се уточнява местонахождението им и техническите спецификации, отнасящи се за:

i)

потреблението на електричество и максималните количества ленена и конопена слама, които могат да бъдат преработвани за един час и за една година;

ii)

максималните количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, които могат да бъдат получени за един час и за една година;

iii)

индикативните количества ленена и конопена слама, необходими за получаването на 100 килограма от всеки един от продуктите, посочени в буква а);

в)

описание на съоръженията за складиране, като се уточнява местонахождението им и техният капацитет в тона ленена и конопена слама и влакна.

2.   Заявлението за одобрение съдържа ангажимент, считано от датата на представяне на заявлението:

а)

да се съхраняват отделно, по отделни пазарни години реколтите от съответната слама и по държави-членки, в които е прибрана реколтата, ленената слама, конопената слама, дългите ленени влакна, късите ленени влакна и конопените влакна:

i)

предмет на всички договори за покупко-продажба и ангажименти за преработка като цяло;

ii)

предмет на всеки един от договорите за преработка, сключени с лицата, приравнени на преработватели;

iii)

от всички останали доставчици общо и където е приложимо, съответстващи на партидите влакна, получени от сламата, посочена в точка i), но които няма да бъдат предмет на заявление за помощ;

б)

да се поддържат ежедневна отчетност на запасите или отчетност по партиди, редовно свързана с финансовите отчети, и документация, които съответстват на изискванията на параграф 5, заедно с доказателствените документи, предвидени от държавата-членка с цел извършването на проверки;

в)

да бъде уведомяван компетентният орган за всяка промяна на информацията, предвидена в параграф 1;

г)

да бъдат приети всички проверки, предвидени в рамките на прилагането на режима за помощи, предвиден в Регламент (ЕО) № 1673/2000.

3.   След проверка на място за съответствие на информацията, посочена в параграф 1, компетентният орган предоставя одобрение на първичния преработвател, отнасящо се до видовете влакна, които могат да бъдат произведени при спазване на условията за отпускане на помощ, и му определя номер на одобрението.

Одобрението се предоставя в срок от два месеца от датата на подаване на заявлението.

В случай на промяна на един или на няколко от елементите на информацията, посочени в параграф 1, компетентният орган потвърждава или адаптира одобрението, ако е необходимо след извършване на проверка на място, през месеца, следващ този на уведомлението за промяната. Въпреки това адаптиране относно вида влакна, за които е предоставено одобрението, може да влезе в сила едва от следващата пазарна година.

4.   Във връзка с одобрението на първични преработватели, предоставено едновременно за дълги ленени влакна и за къси ленени влакна, държавата-членка може да разреши почистване по договор на късите влакна съгласно условията, посочени в настоящия параграф, и ако прецени, че режимът на контрол е задоволителен, за да се осигури спазването на допустимите граници на примеси и развлакнени отпадъци, посочени в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

В този случай първичният преработвател посочва в заявлението за предоставяне на одобрение, посочено в параграф 1, своето намерение да се ползва от разпоредбите на настоящия параграф.

На един одобрен първичен преработвател за една пазарна година може да бъде предоставено одобрение за 1 максимум две лица, извършващи почистване на къси ленени влакна.

Преди 1 февруари за всяка пазарна година, одобреният първичен преработвател представя на компетентния орган договор за почистване на къси ленени влакна, който включва най-малко:

а)

датата на сключване на договора и пазарната година, съответстваща на реколтата на сламата, от която са получени влакната;

б)

номера на одобрението на първичния преработвател, а в случай на лице, извършващо почистване на къси ленени влакна, неговото име, фирма, адрес и местонахождение на съоръженията;

в)

декларация, че лицето, извършващо почистване на къси ленени влакна, поема ангажимента:

i)

да съхранява отделно за всеки договор за почистване почистените и непочистени къси ленени влакна;

ii)

да води ежедневна отчетност, отделно за всеки договор за почистване, на количествата, постъпили непочистени къси ленени влакна, количествата получени почистени къси ленени влакна и съответните количества на склад;

iii)

да съхранява предвидените от държавата-членка доказателствени документи с цел извършване на проверки и да приема всички проверки, предвидени за прилагането на настоящия регламент.

Ангажиментът на лицето, извършващо почистването, посочено в буква в), се счита за ангажимент на първичния преработвател по силата на неговото одобрение.

5.   Отчетността на запасите на одобрените първични преработватели включва за всеки ден или всяка партида и за всяка категория слама и за всеки вид влакна, които се съхраняват отделно:

а)

постъпилите в предприятието количества, предмет на всеки един от договорите или на ангажимента, посочени в член 5 и, където това е приложимо, от всеки един от останалите доставчици;

б)

количествата преработена слама и количествата получени влакна;

в)

оценка и обосновка на загубите и на унищожените количества;

г)

количествата, напуснали предприятието, разпределени по получатели;

д)

складовата наличност за всеки склад.

Одобреният първичен преработвател трябва да разполага за всяка партида със сертификат за доставка или за приемане от доставчика или от получателя или с друг еквивалентен документ, приет от държавата членка, обхващащ сламата и влакната, които постъпват или напускат предприятието и които не са предмет на някой от договорите или на ангажимента, посочени в член 5. Одобреният първичен преработвател води за всеки от въпросните доставчици или получатели регистър с техните имена, фирма и адрес.

6.   Партидата е определено количество ленена или конопена слама, номерирано при постъпване в съоръженията за преработка или за складиране, посочени в параграф 1.

Партидата може да се отнася само до един договор за покупко-продажба на слама, ангажимент за преработка или договор за преработка, посочени в член 5.

Член 4

Задължения на лицата, приравнени на преработватели

Лицето, приравнено на преработвател, трябва:

а)

да разполага с договор, сключен с одобрен първичен преработвател, за преработка на дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна;

б)

да подържа регистър от началото на съответната пазарна година, посочващ за всеки отделен ден:

i)

количества ленена или конопена слама за влакно, получени и доставени по всеки договор за преработка;

ii)

получените количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна;

iii)

количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна и/или конопени влакна, продадени или прехвърлени, с посочване на името и адреса на получателя;

в)

да съхранява предвидените от държавата-членка доказателствени документи за целите на извършването на проверки;

г)

да се ангажира да приеме всички проверки, предвидени за прилагането на настоящия режим за помощи.

Член 5

Договори

1.   Договорите за покупко-продажба на слама, ангажиментът за преработка и договорът за преработка, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000 съдържат най-малко:

а)

датата на сключване и пазарната година, съответстваща на реколтата;

б)

номера на одобрението на първичния преработвател, идентификационния номер на земеделския производител по интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (7), както и техните имена и адреси;

в)

данните за идентифицирането на съответния/съответните селскостопански парцел/парцели в съответствие със системата за идентифициране на селскостопанските парцели, предвидена в интегрираната система за администриране и контрол;

г)

засетите с лен площи за влакно и засетите с коноп площи за влакно.

2.   Преди 1 януари на съответната пазарна година договорите за покупко-продажба на слама или за преработка могат да бъдат прехвърлени на одобрен първичен преработвател, различен от сключилия първоначалния договор, с писменото съгласие на земеделския производител и на одобрените първични преработватели, между които се извършва прехвърлянето.

След 1 януари на съответната пазарна година прехвърлянето на договорите, посочени в алинея първа, може да бъде извършено единствено в изключителни случаи, надлежно доказани и след разрешение, дадено от държавата-членка.

Член 6

Информация, която трябва да бъде представена от операторите

1.   Преди датата, определена от държавата-членка, и най-късно до 20 септември след началото на съответната пазарна година одобрените първични преработватели, както и лицата, приравнени на преработватели, представят на компетентния орган:

а)

списък на договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка, посочени в член 5, за съответната пазарна година, отделно за лен и за коноп, с посочване на идентификационния номер на земеделския производител по интегрираната система за администриране и контрол, както и на съответните парцели;

б)

декларация за общата площ, засята с лен, и за общата площ, засята с коноп, предмет на договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка.

Въпреки това държавата-членка може да изиска вместо посочения списък в алинея първа, буква а) копие от всеки един от съответните документи.

Когато някои от договорите или ангажиментите за преработка касаят площи, разположени в държава-членка, различна от тази, в която е одобрен първичният преработвател, информацията, посочена в алинея първа и отнасяща се за тези площи, също се предоставя от заинтересуваното лице на държавата-членка, в която е събрана реколтата.

2.   За първия период от шест месеца на пазарната година и впоследствие за всеки период от четири месеца одобрените първични преработватели, както и лицата, приравнени на тях, декларират пред компетентния орган преди края на всеки следващ месец за всяка една от категориите, от които се складират поотделно запаси:

а)

количествата произведени влакна, за които се подава заявление за помощ;

б)

количествата други произведени влакна;

в)

сумарното общо количество слама, постъпило в предприятието;

г)

количествата запаси;

д)

при необходимост списък, изготвен в съответствие с параграф 1, буква а) на договорите за покупко-продажба на слама и на договорите за преработка, които са били предмет на прехвърляне съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2, алинея първа, като се уточняват имената на приобретателя и на прехвърлителя.

За всеки един от съответните периоди лицата, приравнени на преработватели, заедно с декларацията, посочена в алинея първа, представят доказателствените документи за количествата влакна, пуснати на пазара, за които е подадено заявление за помощ. Тези доказателствени документи се определят от държавата-членка и съдържат най-малко копия от фактурите от продажбата на ленени и конопени влакна, както и сертификат от одобрения първичен преработвател, извършил преработката на сламата, посочващо количествата и видовете на получените влакна.

Когато постъпването, напускането и преработката в рамките на дадена пазарна година са окончателно приключили, одобреният първичен преработвател и лицето, приравнено на преработвател, могат да прекратят подаването на декларациите, посочени в настоящия параграф, след като са уведомили държавата-членка за това.

3.   Преди 1 май, следваш съответната пазарна година, одобрените първични преработватели информират компетентния орган за основните начини, по които са използвани получените влакна и останалите продукти.

Член 7

Право на помощ

1.   Помощта за преработка на ленената и конопената слама, посочена в член 2 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се изплаща единствено за ленените и конопените влакна:

а)

получени от слама, която е предмет на договор за покупко-продажба, ангажимент за преработка или договор за преработка, посочени в член 5, отнасящи се за парцели, засети с лен или коноп за влакно, за които е подадено единното заявление за съответната пазарна година, посочено в част II, дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 796/2004;

б)

които са получени преди 1 май след края на съответната пазарна година от одобрен първичен преработвател и в случая на лице, приравнено на преработвател, пуснати на пазара преди посочената дата.

2.   В случай че държава-членка реши да предостави помощ за късите ленени влакна или за конопените влакна, съдържащи над 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, количеството „Q“, за което се предоставя помощта, се изчислява по следната формула:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

където „Р“ е полученото количество влакна, за които може да бъде предоставена помощ, съдържащи не повече от допустимия процент „х“ примеси и развлакнени отпадъци.

Член 8

Гарантирани национални количества

1.   Разпределението на 5 000 тона къси ленени влакна и конопени влакна в гарантирани национални количества, предвидено в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се извършва преди 16 ноември за текущата пазарна година на базата на информацията, предадена на Комисията от съответните държави-членки преди 16 октомври относно:

а)

площите предмет на договори за покупко-продажба, ангажимент за преработка или договори за преработка, представени съгласно член 6 от настоящия регламент;

б)

оценка на добивите на ленена и конопена слама и влакна.

2.   С цел установяване на националните количества, за които може да бъде предоставена помощ за преработка за една пазарна година, държавите-членки определят преди 1 януари на съответната пазарна година прехвърлянията на гарантираните национални количества, извършени съгласно член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

Въпреки това за целите на прилагането на параграф 4 от настоящия член държавата-членка може да адаптира прехвърлените количества преди 1 август след крайния срок, предвиден в член 7, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

3.   За целите на прилагането на член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, количеството дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, за което може да бъде предоставена помощ за преработка за една пазарна година на одобрен първичен преработвател или на лице, приравнено на преработвател, е ограничено до броя хектари на парцелите, за които са сключени договори за покупко-продажба или е поет ангажимент за преработка, или в зависимост от случая, за които е сключен договор за преработка, умножен по единично количество, което следва да бъде определено.

Държавата-членка определя преди 1 януари на текущата пазарна година, за съвкупността от територията ѝ и за всеки един от посочените три вида влакна, единичното количество, посочено в алинея първа.

4.   Ако количествата влакна, за които може да бъде предоставена помощ за някои одобрени първични преработватели или на лица, приравнени на преработватели, са под границите, приложими за тях по силата на параграф 3, държавата-членка, след получаване на всички декларации, предвидени в член 6, параграф 2, буква а), може да увеличи за съответната пазарна година единичните количества, посочени в параграф 3 на настоящия член, за да може да преразпредели свободните количества между останалите одобрени първични преработватели или лица, приравнени на преработватели, чиито количества, имащи право на помощ, надвишават границите, приложими към тях.

Член 9

Заявление за помощ

1.   Одобреният първичен преработвател подава пред компетентния орган заявление за помощ, отнасящо се за дълги ленени влакна, за къси ленени влакна и за конопени влакна, които ще бъдат получени от сламата от съответната пазарна година преди крайния срок, посочен в член 7, параграф 1, буква б). Заявлението се подава най-късно на датата, предвидена в член 6, параграф 1.

В случай че влакната се получават частично от слама, произведена в държава-членка, различна от тази, в която е одобрен първичният преработвател, заявлението за помощ се подава пред компетентния орган на държавата-членка, в която е събрана сламата и копие от тях се изпраща на държавата-членка, където е одобрен първичният преработвател.

2.   За да се ползва от помощта за преработка на слама, лицето, приравнено на преработвател, подава пред компетентния орган заявление за помощ за дълги ленени влакна, на къси ленени влакна и на конопени влакна, които ще бъдат произведени и пуснати на пазара преди датата, посочена в член 7, параграф 1, буква б), от сламата от съответната пазарна година. Заявлението се подава най-късно на датата, предвидена в член 6, параграф 1.

3.   Заявлението съдържа поне:

а)

името, адреса и подписа на заявителя и където е приложимо, номера на одобрението на първичния преработвател или идентификационния номер на лицето, приравнено на преработвател, по интегрираната система за администриране и контрол;

б)

посочване, че дългите ленени влакна, късите ленени влакна и конопените влакна, обхванати от заявлението за помощ, ще бъдат предмет на декларациите, предвидени в член 6, параграф 2, буква а).

За целите на предоставянето на помощта, декларациите, предвидени в член 6, параграф 2, буква а), представляват неразделна част от заявлението за помощ.

Член 10

Аванс от помощта

1.   В случай че декларацията за произведени влакна, предвидена в член 6, параграф 2, буква а), се придружава от заявление за аванс, авансът се плаща на одобрения първичен преработвател преди края на месеца след месеца, в който е представена декларацията, при условие че е подадено заявление за помощ в съответствие с член 9. Без да се засяга лимитът, установен в член 8, параграф 3, авансът е равен на 80 % от помощта, съответстваща на количеството декларирани влакна.

2.   Аванс се плаща, само ако не бъде открита никаква нередност, допусната от заявителя по отношение на съответната пазарна година, при проверките, предвидени в член 13 и ако е била внесена гаранция.

Освен по отношение на гаранциите, отнасящи се до случаите на почистване по договор на късите ленени влакна, за всеки одобрен първичен преработвател и за всеки вид влакно, гаранцията е 35 % от размера на помощта, съответстваща на количествата влакна, получени от умножението, посочено в член 8, параграф 3, първа алинея.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят размерът на гаранцията да се основава на оценка на производството. В този случай:

а)

гаранцията не може да бъде освободена нито частично, нито напълно, преди помощта да бъде предоставена;

б)

без да се засяга пета алинея, по отношение на общата сума на изплатените аванси размерът на гаранцията не може да е по-малък от:

110 % до 30 април на въпросната пазарна година,

75 % между 1 май на въпросната пазарна година и следващият 31 август,

50 % между 1 септември след въпросната пазарна година и датата на плащане на остатъка от помощта.

Ако късите ленени влакна се почистват въз основа на договор, съответната гаранция е равна на 110 %:

от размера на помощта, съответстваща на количествата влакна, получени от умножението, посочено в член 8, параграф 3, алинея първа, или

ако държавата-членка прилага трета алинея от настоящия параграф, от общата сума на авансите, платени за въпросната пазарна година.

Гаранцията се освобождава между първия и десетия ден след деня, в който е предоставена помощта, в зависимост от количествата, за които държавата-членка е предоставила помощта за преработка.

3.   Член 3 и дялове II, III и VI от Регламент (ЕИО) № 2220/85 се прилагат за гаранциите, посочени в настоящия член.

Член 11

Допълнителна помощ

Допълнителната помощ, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се предоставя на първичен преработвател на дълги ленени влакна, одобрен по отношение на площите, разположени в зоните, изброени в приложението на посочения регламент и които са предмет на договори за покупко-продажба и на ангажименти, представени в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 1 от настоящия регламент.

Въпреки това площта, за която се предоставя допълнителна помощ, не надхвърля площта, съответстваща на количеството дълги ленени влакна, отговарящо на условията за придобиване на право на помощ за преработката и получено през съответната пазарна година, разделено на добив от 680 килограма дълги ленени влакна на хектар.

Член 12

Изплащане на помощите

1.   Помощите за преработка и, където това е приложимо, допълнителните помощи се предоставят след извършването на всички предвидени проверки и след като бъдат окончателно определени количествата влакна, за които може да бъде предоставена помощ за съответната пазарна година.

2.   Помощите за преработка и където това е приложимо, допълнителните помощи, се изплащат от държавата-членка, на чиято територия е събрана ленената и конопената слама, преди 15 октомври след крайния срок, предвиден в член 7, параграф 1, буква б).

Член 13

Проверки

1.   Проверките се извършват по начин, позволяващ спазването на условията за предоставяне на помощи и включват по-специално:

а)

проверка на спазването на условията за одобрение на първичните преработватели и на задълженията на лицата, приравнени на преработватели;

б)

сравняване на информацията за парцелите земеделска земя, посочени в договорите за покупко-продажба, ангажиментите за преработка и договорите за преработка, с информацията, определена съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

проверка на информацията, доказваща количествата, включени в заявленията за помощ от одобрените първични преработватели и от лицата, приравнени на преработватели.

Проверките на одобрен първичен преработвател, извършени от компетентните органи на една държава-членка, имат за обект операциите по преработка на цялата ленена или конопена слама за влакно, произведена в Общността.

2.   Проверките на място за целите на контрола, посочен в параграф 1, се определят от компетентния орган, по-специално на основата на анализ на рисковете, с цел контролиране на най-малко 75 % от одобрените първични преработватели и 10 % от лицата, приравнени на преработватели, за всяка пазарна година. Въпреки това, броят на проверките на място в дадена държава-членка не може в никакъв случай да бъде по-нисък от общия брой хектари, декларирани като засети с лен и коноп в съответната държава-членка, разделен на 750.

Проверките на място обхващат също и всички лица, извършващи почистване на къси ленени влакна, сключили договор за почистване с одобрени първични преработватели.

3.   Проверките на място включват по-специално проверяване на:

а)

съоръженията, запасите и получените влакна;

б)

отчетността за запасите и финансовата отчетност;

в)

потреблението на енергия на различните средства за производство и документите, свързани с наетата работна ръка;

г)

всякакви други търговски документи, които са от значение за проверката.

В случай на съмнение по отношение на правото на получаване на помощ за влакната, и по-специално по отношение на съдържанието на примесите в късите ленени влакна или в конопените влакна, от далите основание за съмнение партиди се взема представителна проба и се извършва точно определяне на съответните характеристики. В случаите, в които това е приложимо, и в зависимост от обстоятелствата, държавата-членка определя количествата, които не отговарят на условията за помощ, от общите количества, за които е подадено заявление за помощ.

В случаите, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, държавата-членка, която извършва проверката, информира незабавно за резултатите от посочената проверка държавата-членка, която трябва да изплати помощта.

Член 14

Санкции

1.   Ако проверката установи, че поетите в заявлението за одобрение ангажименти не се спазват, одобрението се оттегля незабавно и независимо от разпоредбите на член 3, параграф 3, първичният преработвател, чието одобрение е оттеглено, не може да получи ново одобрение преди втората пазарна година, започваща след датата на проверката или на установяването на неспазването на въпросните ангажименти.

2.   В случай на декларация с невярно съдържание, изготвена умишлено или резултат от груба небрежност, или ако първичният преработвател е сключил договори за покупко-продажба на слама или е поел ангажимент за преработка за определен брой хектари, които при нормални условия биха позволили добив, значително по-голям от този, който може да бъде преработен според техническите спецификации, посочени в одобрението му, одобреният първичен преработвател или лицето, приравнено на преработвател, нямат право на ползване на помощи за преработка или, където това е приложимо, на допълнителните помощи, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, както за съответната пазарна година, така и за следващата пазарна година.

3.   Когато за един от периодите, посочени в член 6, параграф 2, се установи, че количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна или конопени влакна, за които е заявена помощ, надвишават количествата, отговарящи на условията за ползване на право на помощи и които са действително получени, помощта, която може да бъде предоставена за всеки вид влакна, се изчислява, без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 3, на основата на количествата, които действително отговарят на условията за помощи за съответната пазарна година, намалени с двукратния размер на разликата с количествата, за които е заявена помощ.

4.   Освен в случаите на непреодолима сила, всяко подаване със закъснение на заявлението за помощ, посочено в член 9, или всяко представяне или деклариране със закъснение на информацията, предвидени в член 6, води до намаляване с 1 % на работен ден на размерите на помощите предмет на заявления, на които заинтересованото лице би имало право в случай на подаване, представяне или деклариране в предвидените срокове. Заявленията за помощ и информацията, предвидена в член 6, параграф 1, подадени с повече от двадесет и пет дни закъснение, са недопустими.

5.   Където това е приложимо, допълнителната помощ, посочена в член 11, се намалява със същия процент като този, който се прилага за общата стойност на помощта за преработка, предоставена за съответната пазарна година.

Член 15

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията през втория месец след края на всеки от периодите, посочени в член 6, параграф 2, първа алинея за:

а)

общите количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, адаптирани, където това е приложимо, съгласно член 7, параграф 2, за които са били подадени заявления за помощ през съответния период;

б)

продадените месечни количества и съответните цени, които могат да бъдат установени на най-важните пазари на етапа на производство за влакна с произход от Общността с качества, които са най-представителни за пазара;

в)

за всяка пазарна година, кратка декларация за количествата дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, получени от слама с произход от Общността, които са на склад в края на съответния период.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията най-късно на 31 януари на текущата пазарна година за:

а)

прехвърлянията на гарантирани национални количества, извършени в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1673/2000, както и гарантираните национални количества, получени като резултат от тези прехвърляния;

б)

рекапитулация на площите, засети с лен и коноп за влакно, предмет на договорите и на ангажимента, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000;

в)

единичните количества, определени съгласно член 8, параграф 3 от настоящия регламент;

г)

предвиденото производство на ленена и конопена слама и ленени и конопени влакна;

д)

броя на одобрените предприятия за преработка както и общия им капацитет за преработка, отговарящ на различните видове влакна за текущата пазарна година;

е)

където това е приложимо, броя на лицата, извършващи почистване по договор на късите ленени влакна.

3.   Държавите-членки предават на Комисията най-късно на 15 декември всяка година следната информация по отношение на предпоследната пазарна година:

а)

рекапитулация на общите количества дълги ленени влакна, къси ленени влакна и конопени влакна, които са били предмет на заявления за помощ, за които съответно:

i)

е било признато правото на помощта за преработка, посочена в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000;

ii)

не е било признато правото на помощ за преработка, като се посочват количествата, за които не се полага помощ поради надвишаване на гарантираните национални количества, определени в изпълнение на член 8 от настоящия регламент;

iii)

за които гаранцията, предвидена в член 10 от настоящия регламент, е била задържана;

б)

общите количества къси ленени влакна и конопени влакна, които не отговарят на условията за предоставяне на помощ поради наличие на процент примеси, по-висок от границите, определени в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1673/2000, които са били получени от одобрените първични преработватели и лицата, приравнени на преработватели;

в)

рекапитулация на броя хектари, разположени съответно в зони I и II, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1673/2000, за които е била предоставена допълнителната помощ, посочена в член 4 от посочения регламент;

г)

където това е приложимо, гарантираните национални количества и единичните стойности, получени като резултат от адаптиранията, предвидени в член 8, параграф 2, втора алинея и в член 8, параграф 4 от настоящия регламент;

д)

броя на санкциите, предвидени в член 14, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, за които е взето решение да бъдат наложени, и на тези, които се разглеждат в момента;

е)

където това е приложимо, доклад за прилагането на член 3, параграф 4 от настоящия регламент, както и за проверките и съответните количества.

4.   В случай че държавата-членка реши, в изпълнение на разпоредбите на член 2, параграф 3, буква б), алинея втора от Регламент (ЕО) № 1673/2000, да предостави помощта за късите ленени влакна и за конопените влакна, съдържащи повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, тя уведомява Комисията за това най-късно на 31 януари на текущата пазарна година, като посочва съответните традиционни пазари.

В такива случаи държавата-членка добавя към информацията, посочена в параграф 1, буква а) от настоящия член, разбивка на действителните количества, без адаптирания, на късите ленени влакна и конопените влакна, съдържащи повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, които са били предмет на заявления за помощ.

Член 16

Правопораждащ факт

За всеки от периодите, посочени в член 6, параграф 2, правопораждащият факт за обменния курс на еврото за целите на конвертирането на аванса и на помощта за преработка за съответното количество е посоченият в член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1913/2006.

Член 17

Внесен коноп

1.   Лицензията, посочена в член 5, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се изготвя в съответствие с образците, съдържащи се в приложение I към настоящия регламент. Лицензията се издава само ако е доказано по задоволителен начин за държавата-членка вносител, че са изпълнени всички определени условия.

Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, съответните държави-членки определят условията, които следва да се изпълнят по отношение на заявлението за лицензия, а така също по отношение на издаването и използването на лицензията. Въпреки това трябва да бъдат задължително попълнени клетки 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 и 25 от лицензията.

Лицензиите могат да се издават и използват с помощта на компютризирани системи съгласно подробните правила, установени от компетентните органи. Съдържанието на тези лицензии трябва да бъде идентично с това на лицензиите на хартиен носител, посочени в първа и втора алинеи. В държавите-членки, в които няма подобни компютризирани системи, вносителят може да ползва само хартиената форма на лицензията.

Системата от проверки, посочена в член 5, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1673/2000, се установява от всяка съответна държава-членка.

2.   За целите на прилагане на член 5, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1673/2000, съответните държави-членки установяват своята система за одобрение на вносителите на конопено семе, което не е за посев. Системата за одобрение включва определянето на условията за одобрение, проверките и санкциите, които трябва да се налагат в случай на нередност.

За вноса на конопено семе, посочен в алинея първа, лицензията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се издава само ако одобреният вносител се ангажира, че ще бъдат представени пред компетентните органи, в сроковете и при условията, определени от държавата-членка, документите, удостоверяващи, че конопеното семе, което е предмет на лицензията, е било подложено, в рамките на период, по-кратък от дванадесет месеца от датата на издаване на лицензията, на една от следните операции:

а)

поставяне в условия, изключващи използването за посев;

б)

смесване, предназначено за хранене на животни, със семе, което не е конопено семе, като конопеното семе е максимум 15 % от общата смес и, в изключителни случаи, максимум 25 %, по молба на одобрения вносител, придружена с обосновка;

в)

ре-експорт за трета страна.

Въпреки това, ако част от конопеното семе, предмет на лицензията, не е подложено на някоя от операциите, посочени във втора алинея, в срок от дванадесет месеца, държавата-членка може, по молба на одобрения вносител, придружена от обосновка, да продължи този срок с един или два периода от шест месеца.

Атестациите, посочени във втората алинея, се съставят от операторите, изпълнили съответните операции и включват най-малко следната информация:

а)

името, пълния адрес, държавата-членка и подписа на оператора;

б)

описание на извършената операция, отговаряща на условията, предвидени във втора алинея, а така също и датата, на която е извършена операцията;

в)

количеството конопено семе в килограми, за което се отнася операцията.

3.   Въз основа на анализ на рисковете всяка съответна държава-членка осъществява проверки за точността на атестациите, свързани с операциите, посочени в параграф 2, алинея втора, извършени на нейната територия.

При необходимост държавата-членка вносител изпраща на съответната държава-членка копие от атестациите, свързани с операциите, извършени на територията на последната и представени от одобрените вносители. Ако по време на проверките, посочени в алинея първа, бъдат открити нередности, съответната държава-членка информира за това компетентния орган на държавата-членка вносител.

4.   Държавата-членка уведомява Комисията относно разпоредбите, приети за прилагане на параграфи 1 и 2.

Най-късно на 31 януари всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за наложените санкции или за мерките, предприети в отговор на нередностите, установени през предходната пазарна година.

Държавите-членки изпращат на Комисията, която ги препраща на другите държави-членки, наименованията и адресите на органите, компетентни за издаването на лицензиите и за проверките, предвидени в настоящия член.

Член 18

Регламент (ЕО) № 245/2001 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 953/2006 (ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1673/2000 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(4)  Вж. приложение II.

(5)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 319/2008 (ОВ L 95, 8.4.2008 г., стр. 63).

(6)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(7)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията

(ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 18)

 

Регламент (ЕО) № 1093/2001 на Комисията

(ОВ L 150, 6.6.2001 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 52/2002 на Комисията

(ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕО) № 651/2002 на Комисията

(ОВ L 101, 17.4.2002 г., стр. 3)

единствено член 1, параграф 2

Регламент (ЕО) № 1401/2003 на Комисията

(ОВ L 199, 7.8.2003 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 873/2005 на Комисията

(ОВ L 146, 10.6.2005 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията

(ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52)

единствено член 24


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 245/2001

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, уводни думи

Член 2, уводни думи

Член 2, първо тире

Член 2, буква a)

Член 2, второ тире, уводни думи

Член 2, второ тире, буква a)

Член 2, буква б)

Член 2, второ тире, буква б)

Член 2, буква в)

Член 2, второ тире, буква в)

Член 2, буква г)

Член 3, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 3, параграф 1, буква a)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), първо тире

Член 3, параграф 1, буква б), i)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), второ тире

Член 3, параграф 1, буква б), ii)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), трето тире

Член 3, параграф 1, буква б), iii)

Член 3, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, уводни думи

Член 3, параграф 2, първо тире

Член 3, параграф 2, буква a)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква a)

Член 3, параграф 2, буква a), i)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква б)

Член 3, параграф 2, буква a), ii)

Член 3, параграф 2, първо тире, буква в)

Член 3, параграф 2, буква a), iii)

Член 3, параграф 2, второ тире

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 3, параграф 2, трето тире

Член 3, параграф 2, буква в)

Член 3, параграф 2, четвърто тире

Член 3, параграф 2, буква г)

Член 3, параграфи 3—6

Член 3, параграфи 3—6

Член 4, уводни думи

Член 4, уводни думи

Член 4, буква а)

Член 4, буква а)

Член 4, буква б), първо тире

Член 4, буква б), i)

Член 4, буква б), второ тире

Член 4, буква б), ii)

Член 4, буква б), трето тире

Член 4, буква б), iii)

Член 4, букви в) и г)

Член 4, букви в) и г)

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 6, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 6, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 6, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, първо тире

Член 7, параграф 1, буква a)

Член 7, параграф 1, второ тире

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, параграф 1, първо тире

Член 8, параграф 1, буква a)

Член 8, параграф 1, второ тире

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграфи 2, 3 и 4

Член 8, параграфи 2, 3 и 4

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 3, втора алинея

Член 9, параграф 3, втора алинея

Членове 10, 11 и 12

Членове 10, 11 и 12

Член 13, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква a)

Член 13, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква б)

Член 13, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 1, първа алинея,буква в)

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 13, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 13, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 13, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква в)

Член 13, параграф 3, първа алинея, четвърто тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква г)

Член 13, параграф 3, втора и трета алинея

Член 13, параграф 3, втора и трета алинея

Член 14

Член 14

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 15, параграф 3, уводни думи

Член 15, параграф 3, уводни думи

Член 15, параграф 3, буква a), 1)

Член 15, параграф 3, буква a), i)

Член 15, параграф 3, буква a), 2)

Член 15, параграф 3, буква a), ii)

Член 15, параграф 3, буква a), 3)

Член 15, параграф 3, буква a), iii)

Член 15, параграф 3, букви б)—е)

Член 15, параграф 3, букви б)—е)

Член 15, параграф 4

Член 15, параграф 4

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17а, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 17а, параграф 2, първа алинея

Член 17, параграф 2, първа алинея

Член 17а, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 17, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 17а, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 17а, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 17а, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 17, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 17а, параграф 2, трета алинея

Член 17, параграф 2, трета алинея

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, уводни думи

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, уводни думи

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква a)

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, второ тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква б)

Член 17а, параграф 2, четвърта алинея, трето тире

Член 17, параграф 2, четвърта алинея, буква в)

Член 17а, параграфи 3 и 4

Член 17, параграфи 3 и 4

Член 18

Член 18

Член 19, първа алинея

Член 19

Член 19, втора и трета алинея

Приложение

Приложение I

Приложения II и III


Top