Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0417

2008/417/ЕО: Решение на Съвета от 3 юни 2008 година за даване на разрешение на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра

OJ L 147, 6.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/417/oj

6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 юни 2008 година

за даване на разрешение на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра

(2008/417/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 299, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С искане от 30 май 2007 г. и като се позова на член 299, параграф 2 от Договора, Португалия поиска дерогация от член 90 от Договора, за да прилага намалена акцизна ставка, по-ниска от националната ставка, определена в съответствие с Директива 92/84/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки (2), за бира, произведена в Мадейра, в случаите, когато годишното производство на пивоварните не надвишава 300 000 хектолитра. Производството, надвишаващо 200 000 хектолитра, ще се ползва от намалената ставка единствено в случаите, когато е предназначено за местно потребление.

(2)

За да обоснове искането си, Португалия изтъкна, че възможностите, предвидени в член 4 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (3), не са достатъчни за компенсиране на неблагоприятните условия, пред които са изправени пивоварните в Мадейра заради отдалеченото им местоположение, разпокъсания терен и стеснените местни пазари. Съгласно този член пивоварните, чието годишно производство на бира не надвишава 200 000 хектолитра, могат да се ползват от намалени акцизни ставки, ако тези ставки са с не повече от 50 % по-ниски от стандартната национална ставка. Португалия се възползва от тази разпоредба, като приложи 50-процентно намаление за пивоварните, чието годишно производство не надвишава 200 000 хектолитра. Това обаче не означава, че ако пивоварните, разположени в Мадейра, достигнат производство над този праг, ще бъдат в достатъчно силна позиция да се справят с конкуренцията на бирите от континентална Португалия (или Европа). Техният дял на местния пазар ще продължи да намалява в резултат на силната конкуренция на чуждестранните бири, пред която те ще продължат да са изправени вследствие на допълнителните разходи, които понасят заради своята отдалеченост, главно за поддържане на високо ниво на запаси, превоз на първични и вторични суровини и опаковки от континентална Португалия. Така, въпреки че при достигане на годишно производство от 200 000 хектолитра тези пивоварни ще престанат да бъдат „малки“ съгласно определението в член 4 от Директива 92/83/ЕИО, те все пак ще останат малки в сравнение с големите национални и многонационални пивоварни, с които се конкурират. Следователно за оцеляването на местната промишленост в бъдеще е изключително важно пивоварните да се ползват от намалена ставка в случаите, когато годишното им производство надвишава 200 000 хектолитра, без обаче да надхвърля 300 000 хектолитра.

(3)

Ето защо Португалия поиска правото на намалена ставка, която да е с 50 % по-ниска от стандартната национална ставка, да може да се предоставя за бира, произведена местно от независими пивоварни, разположени в Мадейра, чието годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра. Когато обаче годишното производство надвишава 200 000 хектолитра, правото на намалена ставка за количествата над този праг ще се прилага единствено за бира, предназначена за местно потребление в Мадейра.

(4)

Внимателно проучване на ситуацията показва, че е изключително важно искането на Португалия да бъде удовлетворено, за да може пивоварната промишленост в най-отдалечения регион Мадейра да се запази. Ясно е, че при дадените обстоятелства и при наличието на съответните условия разширяването на действието на данъчното облекчение ще има за последица да постави пивоварната промишленост на Мадейра на равни начала с конкурентите ѝ в континентална Португалия и другите държави-членки. Придобитите данъчни привилегии само ще компенсират извънредните разходи, до които неминуемо води отдалеченото местоположение на промишлеността.

(5)

За да не се засяга единният пазар, правото на намалена ставка за производство над 200 000 хектолитра следва да се прилага единствено за бира, произведена в Мадейра и предназначена за местно потребление.

(6)

Въпреки че поисканата дерогация от член 90 от Договора е необходима, за да се гарантира, че развитието на най-отдалечения регион Мадейра не е застрашено, е нужно да бъде определен срок за прилагането за данъчните дерогации. От друга страна обаче, е важно да се гарантира, че местните икономически оператори имат нужната сигурност, за да развиват търговската си дейност. Следователно е целесъобразно дерогацията да бъде предоставена за срок от шест години.

(7)

Освен това следва да се изиска изготвянето на междинен доклад, за да може Комисията да прецени дали все още са налице условията, обосноваващи предоставянето на тази дерогация.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, не следва да засягат прилагането на членове 87 и 88 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 90 от Договора на Португалия се дава разрешение да прилага акцизна ставка, по-ниска от националната ставка, определена в съответствие с Директива 92/84/ЕИО, за бира, произведена в автономната област Мадейра от независими пивоварни, разположени в тази област, чието общо годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра. Производството, надвишаващо 200 000 хектолитра годишно, може да се ползва от намалената ставка единствено доколкото е предназначено за местно потребление.

Определението „независима пивоварна“ означава пивоварна, която е юридически и икономически независима от други пивоварни, която използва помещения, разположени отделно от помещенията на други пивоварни, и която не развива дейност по лиценз. Когато обаче две или повече пивоварни си сътрудничат и общото им годишно производство не надвишава 300 000 хектолитра, те могат да бъдат разглеждани като една независима пивоварна.

Намалената акцизна ставка, която може да бъде под минималната ставка, е по-ниска с не повече от 50 % от стандартната национална акцизна ставка за Португалия.

Член 2

До 31 декември 2010 г. Португалия изпраща на Комисията доклад за ситуацията, който да позволи на последната да прецени дали все още са налице причините, обосноваващи предвидената в член 1 дерогация.

Член 3

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2013 година.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  Становище от 11 април 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29 .

(3)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21 . Директива, изменена с Акта за присъединяване от 2005 г.


Top