Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0502

Регламент (ЕО) № 502/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за изменение на приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

OJ L 147, 6.6.2008, p. 35–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 053 P. 266 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; заключение отменено от 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/502/oj

6.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 502/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2008 година

за изменение на приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни следва да бъдат актуализирани, за да се вземат предвид някои нови промени.

(2)

Украйна стана пълноправен член на Световната търговска организация на 16 май 2008 г.

(3)

Някои изменения на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2), също така засягат някои кодове в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93.

(4)

Регламент (ЕИО) № 3030/93 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Комитета по текстила, създаден с член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и IX към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменят в съответствие с приложенията към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 16 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2008 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията, (ОВ L 111, 23.4.2008 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 (1)

1.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

2.

Ако няма уточнение относно съставната материя на продуктите с произход от Китай в категории 1—114, се приема, че тези продукти са направени изключително от вълна или фини косми от животни, от памук или изкуствени влакна.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета, или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Когато е употребен изразът „бебешко облекло“, това означава облекла до и включително търговски размер 86.

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Памучни тъкани, различни от превързочна марля, хавлиените тъкани, тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове, кадифен (плюшен) шнур, тюл и други фини и мрежести тъкани

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

От които: изделия, различни от избелените или не избелени изделия

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Плетени тъкани от синтетични или от изкуствени влакна (дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци), различни от тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове (включително хавлиените тъкани) и кадифения (плюшен) шнур

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

От които: изделия, различни от избелени или неизбелени изделия

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

ГРУПА I Б

4

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули (с изключение на изделията от вълна или от фини животински косми), трикотажни или плетени

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Фланели, пуловери (с или без ръкави), елечета, жилетки, (различни от сака), анораци, якета, блузон и подобни, трикотажни или плетени

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от банските гащета, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (включително спортни панталони), от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; долната част на облекла за спорт с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Ризи, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; тоалетни артикули, бельо и кухненски артикули, нетрикотажни, нито плетени, от хавлиен плат, от памук

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Прежди от синтетични щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

От които акрилни

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Прежди от изкуствени щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти от кадифе и плюш, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

От които: рипсени кадифета и рипсени плюшове

5801 22 00

 

 

39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от хавлиените кърпи и подобни артикули от памук

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени, различни от категория 70

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 pairs

41

13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, с изключение на анораци (от категория 21)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Тъкани палта, шлифери и други подобни, пелерини, якета, блузони, за жени или момичета, сака от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна (различни от парки) (от категория 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, нетрикотажни, нито плетени (различни от ансамблите за ски); горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Костюми, ансамбли, сака, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Носни кърпи и джобни кърпички, нетрикотажни, нито плетени

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Парки; анораци, якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, за мъже или момчета трикотажни или плетени

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Костюми, ансамбли, сака, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Рокли, поли, за жени или момичета, включително поли-панталони

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от ансамблите за ски), за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Комбинезони и ансамбли за ски, нетрикотажни, нито плетени

ex 6211 20 00

 

 

78

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от облеклата от следните категории 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Палта, пелерини, якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, включително ансамблите за ски, трикотажни или плетени, различни от облеклата от категории 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 11

Торби, чували и сакове от вида, който се използва за опаковане на стоки, нетрикотажни, нито плетени, получени от ленти и подобни форми

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 19

 

 

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Тъкани от прежди от щапелни синтетични нишки

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Трикотажни или плетени платове за завеси от синтетични влакна, включително платове за завеси

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от синтетични нетекстурирани прежди, непревишаващи 50 сука на метър

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно:

5401 20 10

Прежди от синтетични нишки; прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Прежди от синтетични или от изкуствени нишки, прежди от щапелни синтетични влакна, шевни конци от памук, пригодени за продажба на дребно

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Камгарирана вълна или агнешка вълна, или други фини животински косми

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Прежди от щрайхгарна вълна или агнешка вълна (вълнени прежди) или от камгарирани фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Прежди от камгарна вълна, или от щрайхгарна вълна или агнешка вълна, или от други фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Прежди от вълна или от агнешка вълна или от други фини животински косми, пригодени за продажба на дребно

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Памук, кардиран или пениран

5203 00 00

 

 

53

Памучна марля

5803 00 10

 

 

54

Изкуствени щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5507 00 00

 

 

55

Синтетични щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Шевни конци от синтетични щапелни влакна (включително дреб или отпадъци от прежди), дори пригодени за продажба на дребно

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Тъкани килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

5805 00 00

 

 

61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от етикети и подобни артикули от категория 62. Други ленти (не изтъкани и не плетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

5606 00 91, 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

5807 10 10, 5807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

5808 10 00, 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Дантели тип „Rachel“ и платове, наречени „с дълъг влас“

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от тези от категория 38 А и категория 63, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Одела, нетрикотажни и неплетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 pairs

59

67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, трикотажни или плетени, включително облекла и техните части

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

От които: амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex (6,7 tex)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Дълги трикотажни облекла от синтетични влакна, за жени или момичета

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 pairs

33

72

Бански костюми, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Канапи, въжета и дебели въжета, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси, плетени или не

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Палатки

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, различни от тези, получени от ленти от полиетилен или от полипропилен

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, и артикули от такива материали

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения;; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

5901 10 00, 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5904 10 00, 5904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, различни от тези, получени от синтетични влакна

ex 5607 90 90

 

 

109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

6306 40 00

 

 

111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории 113 и 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

6307 10 90

 

 

114

Текстилни продукти за технически цели

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни нито плетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10, ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 41

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 42

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тези от рами

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Одела (различни от електрическите одела) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция № 5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 10, 5201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 00, 5302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 00, 5303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, различни от артикулите от категории 1—123 и от категория 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 10, 6206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категории 1—123 и категория 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I А

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули, опаковани, пригодени за продажба на дребно

3005 90 31

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

1.

Настоящото приложение се отнася за необработените текстилни материали (категории 128 и 154), текстилните продукти, различни от вълнени, памучни, от фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна, както и синтетични или изкуствени влакна и нишки и влакната от категории 124, 125А, 125B, 126, 127А и 127B.

2.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Изразът „облекла за бебета“ включва облекла до търговска мярка 86 включително.

Категория

Описание

Код по КН 2008 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I

ex 20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда и ленти от кадифе и плюш

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категория 118

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II

ex 12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони, сака, блейзъри и подобни артикули, за жени или момичета, различни от парки

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от артикулите от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

ex 6107 29 00

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Поли, включително и поли-панталони, за жени или момичета

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории ex 10 и ex 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени,

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Облекла от тъкани от позиция № 5903, 5906 и 5907, включително облекла от категории ex 14 и ex 15

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Облекла от трикотажни или плетени тъкани от позиция № 5903 и 5907 и комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

ГРУПА III А

ex 38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Килими и други подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория ex 58, 142 и 151B

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от артикулите от категория ex 62 и категория 137. Други ленти (нетрикотажни или неплетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; трикотажни или плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от артикулите от категория ex 63

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Одеала, нетрикотажни и не плетени

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

ex 10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, различни от трикотажни или плетени артикули, включително облекла и техните части

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Бански костюми

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Костюми, ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, различни от артикулите от категория 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Палатки

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване, платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория ex 100

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории ex 113 и ex 114

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Текстилни продукти за технически цели, различни от артикулите от категория 136

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса от лен или от рами, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни или неплетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10, ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; копринен дреб silk-worm gut

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136 A

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от избелените или неизбелени изделия

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от тези от категория 136А

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тази от рами

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Одела (различни от електрическите одела) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция № 5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден, дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 10, 5201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 00, 5302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 00, 5303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени, дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, с изключение на артикулите от категории ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 и 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 10, 6206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, с изключение на артикулите от категории ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 и 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Обхваща само категориите от 1 до 114, с изключение на Беларус, Руската федерация, Узбекистан и Сърбия, за които са обхванати категории от 1 до 161.

(2)  Прилага се единствено за внос от Китай.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРАНИ ИЗНОСИТЕЛКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Беларус

Китай

Русия

Сърбия

Узбекистан“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Страна доставчик

Група I

Група II

Група III

Група IV

Група V

Беларус

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Узбекистан

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Страна доставчик

Група I

Група IIA

Група IIБ

Група III

Група IV

Група V

Виетнам

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %“


(1)  С изключение на категория 1: 2005: %.


Top