Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0270

2008/270/ЕО, Евратом: Решение на Съвета и на Комисията от 25 февруари 2008 година за сключване от името на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумение за сътрудничество в науката и технологиите между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна

OJ L 86, 28.3.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 175 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/270/oj

28.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2008 година

за сключване от името на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумение за сътрудничество в науката и технологиите между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна

(2008/270/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 170, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския парламент (1),

като имат предвид, че:

(1)

Комисията е договорила, от името на Общностите, Споразумение за сътрудничество в науката и технологиите между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна („Споразумението“), което предвижда и временното му прилагане.

(2)

Споразумението беше подписано от представителите на страните на 25 юни 2007 г. в Люксембург, при условие че ще бъде сключено на по-късна дата.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИХА:

Член 1

Споразумението за сътрудничество в науката и технологиите между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна (2), се одобрява от името на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия.

Член 2

Председателят на Съвета, от името на Европейската общност, и Председателят на Комисията, от името на Европейската общност за атомна енергия, извършват нотифицирането, предвидено в член 14 от Споразумението.

Член 3

1.   Настоящото споразумение е свързано със седемте споразумения, подписани с Швейцария на 21 юни 1999 г. и сключени с Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията по отношение на Споразумението за сътрудничество в науката и технологиите от 4 април 2002 г. относно сключването на седем споразумения с Конфедерация Швейцария (3).

2.   Споразумението няма да бъде подновено, в случай че посочените в параграф 1 споразумения бъдат прекратени.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. VIZJAK

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Становище от 23 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.


Top