Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0263

2008/263/ЕО: Решение на Комисията от 27 юни 2007 година относно държавна помощ C 50/2006 (ex № 68/2006, CP 102/2006), която Австрия е предоставила на предприятието BAWAG-PSK (нотифицирано под номер C(2007) 3038) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 83, 26.3.2008, p. 7–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/263/oj

26.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/7


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2007 година

относно държавна помощ C 50/2006 (ex № 68/2006, CP 102/2006), която Австрия е предоставила на предприятието BAWAG-PSK

(нотифицирано под номер C(2007) 3038)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/263/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (1),

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (2),

като има предвид, че

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След съобщения в пресата за финансови затруднения на Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (наричана по-долу „BAWAG-PSK“) Комисията изпрати на Австрия искане за информация на 5 май 2006 г. В същия ден Комисията получи от австрийските органи писмо с информация за предоставените държавни гаранции на BAWAG-PSK.

(2)

С писмо от 30 май 2006 г. Комисията помоли Австрия за допълнителна информация. Австрийските органи отговориха с писмо от 16 юни 2006 г.

(3)

На 27 юни и 4 декември 2006 г. се състояха консултации между представители на австрийските органи и BAWAG-PSK. В резултат на тази среща Австрия предаде допълнителна информация под формата на писма от 18 юни и 21 септември 2006 г.

(4)

С писмо от 22 ноември 2006 г. Комисията уведоми Австрия, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО.

(5)

Чрез публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз  (3) Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно помощта, но такива не бяха изпратени.

(6)

На искането за помощ на Комисията Австрия предаде чрез писма от 31 декември 2006 г. и 31 януари 2007 г. допълнителна информация.

(7)

На 28 февруари, 30 март, 25 април и 8 май 2007 г. се състояха срещи между представители на австрийските органи, на BAWAG-PSK и на Cerberus. След срещите Австрия предостави допълнителна информация с писма от 28 март, 19 април, 4, 21 и 31 май и 13 юни 2007 г.

II.   ПРЕДИСТОРИЯ

(8)

BAWAG-PSK е четвъртата по големина банка в Австрия. Явявайки се банков и финансов концерн, чиито акции не се търгуват на борсата, тя извършва всички видове финансови услуги на територията на Австрия и извън нея. Тя администрира най-голямата централно управлявана дистрибуторска мрежа в страната (около 157 клона на BAWAG и 1 300 пощенски клона), като броят на клиентите ѝ възлиза на 1,2 милиона частни лица и повече от 60 000 предприятия. На 31 декември 2005 г. годишният ѝ баланс възлизаше на 57,9 милиарда EUR, докато размерът на спестовните влогове бе 18 милиарда EUR.

(9)

Следващата таблица 1 дава общ поглед върху стойностите на най-важните показатели на BAWAG-PSK за периода 2004—2006 г.

Таблица 1

BAWAG-PSK

Балансова сума

(в милиарди евро)

Брой заети лица

Спестовни влогове

(в милиарди евро)

Оперативна печалба

(в милиони евро)

Нетна печалба

(в милиони евро)

2004

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

До 2006 г. BAWAG-PSK е изцяло непряка собственост на Съюза на австрийските профсъюзи (ÖGB) (4). Историята на банката започва през 1922 г., когато са основани „Arbeiterbank“ (работническа банка) с цел управление на финансовите средства на профсъюзите и „Konsumgenossenschaften“ (работнически дружества с нестопанска цел). Банката бе открита наново от австрийските профсъюзи след Втората световна война.

(11)

През декември 2005 г. структурата на BAWAG-PSK бе, както следва:

Image

(12)

На 1 август 2005 г. (чрез договор за разделяне и придобиване) банката отдели всички свои банкови операции. Банковото предприятие BAWAG се преобразува в ново дружество, наречено BAWAG-PSK. Това дружество за прехвърляне, BAWAG, впоследствие бе преобразувано в предприятието AVB. Активите на разположение на AVB (предишно BAWAG), освен ценните книжа, са предимно 100 % от дяловете на BAWAG-PSK. В пасива на баланса на AVB оставаха част от задълженията на BAWAG към кредитните институции в размер на […] (5) милиарда евро, също както и част от собствения капитал на BAWAG.

(13)

Към 31 декември 2005 г. задълженията на BAWAG-PSK към преките и непреките акционери възлизаха на […] милиарда евро (6). Възстановяемостта на тези задължения зависеше основно от размера на цената за продажба на дяловете на BAWAG-PSK. С цел да изплати напълно задълженията, потенциалният купувач трябваше да направи минимална инвестиция в общ размер около […] милиарда евро (7).

(14)

BAWAG-PSK раздели вътрешния пазар на пет основни бизнес сегмента:

а)

Сегментът на частните лица включва пазара на дребно, продажбите по пощата, продажбите от мобилен характер и електронното банкиране. Съответните клиенти са служители и малки и средни предприятия;

б)

Сегментът на корпоративните клиенти обхваща институционални клиенти и институции за социално осигуряване, както и национални и международни ключови клиенти. Клиентите със седалище в Австрия се поставят в този сегмент, ако годишният им оборот е с размер най-малко 4 милиона евро;

в)

Сегментът на обществения сектор включва предимно кредитни и разплащателни услуги за федералното правителство, федералните провинции и австрийските общини;

г)

Сегментът на капиталовите пазари обхваща операции на групата с ценни книжа, включително по-специално нейните приходи от банковия портфейл, също както и управлението на активите и фондовете и емисионната дейност на банката;

д)

Сегментът на недвижимата собственост и финансовия лизинг обхваща приходите от действащите в тази област дъщерни предприятия и кредитното финансиране на проекти в областта на недвижимата собственост, които се предоставят предимно на корпоративни клиенти.

(15)

Пазарните дялове на BAWAG-PSK в Австрия, разделени според предлаганите продукти през 2005 г., бяха, както следва (таблица 2):

Таблица 2

Продукти по бизнес сегменти

Пазарен дял

Бизнес от влогове с национални клиенти

Частни клиенти

12 %

Корпоративни клиенти

8 %

Бизнес с кредити с национални клиенти, включително ипотечни кредити

Частни клиенти

6 %

Корпоративни клиенти

8 %

Обществен сектор

25 %

Бизнес с кредитни карти (частни клиенти)

Дебитни карти

13 %

Кредитни карти

11 %

Лизингова дейност

 

7 %

Бизнес, свързан с капиталови пазари

 

5 %

(16)

BAWAG-PSK държи силна позиция като […] доставчик на банкови услуги за обществения сектор. […] от правителствените финансови трансфери и от плащанията на заплатите на служителите в обществения сектор се извършват посредством тази банка.

(17)

BAWAG-PSK е също ангажирана в застрахователния сектор посредством предприятията BAWAG Versicherung AG и PSK Versicherung AG (8), както и в извънбанковия сектор чрез предприятието BAWAG-PSK Immobilien AG (в сектора на недвижимите имоти), предприятието Stiefelkönig (верига за продажба на обувни изделия) и предприятието ATV Privat-TV Services (в областта на телеразпространението).

(18)

На международно равнище банката също е разширила своята дейност. През 2004 г. делът на общите активи на чуждестранните клонове на банката е нараснал от приблизително […] % през1995 г. до приблизително […] %, и до малко повече от […] %, ако се включат дъщерните предприятия. Банката има дъщерни дружества, филиали или дялови участия в Чешката република, Словакия, Словения, Унгария, Малта и Либия. Обаче пазарният ѝ дял в новите държави-членки остава доста малък.

(19)

На 30 декември 2006 г. ÖGB продаде BAWAG-PSK на консорциум, оглавяван от американския частен инвестиционен фонд Cerberus Capital Management L.P. (наричан по-долу „консорциум“) (9). Сделката бе сключена след предоставянето на разрешенията за временно отлагане от административните и отговарящи за конкуренцията органи на 15 май 2007 г. Цената на покупката възлизаше на […] милиарда евро. Консорциумът се съгласи да добави към нея капиталова инжекция в размер на […] милиарда евро.

(20)

Икономическите затруднения на BAWAG-PSK са в резултат предимно на две сделки (транзакции) — „Карибската транзакция“ и „Refco“, които са извършени от някои членове на предишното управление. Тези сделки бяха възможни поради недостатъчен контрол на риска и съзнателното заобикаляне на контролните инстанции от участниците.

(21)

Тази сделка бе осъществена предимно в периода 1995—2001 г. Най-напред, в периода 1995—1998 г., бяха преведени три транша на обща стойност 550 милиона щатски долара от предприятието BAWAG International Finance, чието седалище е в Дъблин, на предприятия със седалища на Каймановите острови. През 1998 г. бе предоставен още един кредит в размер на 89 милиона щатски долара. През септември 1998 г. този ангажимент вече възлизаше на сума от 639 милиона щатски долара, които BAWAG-PSK бе предоставила като кредити чрез своето дъщерно предприятие в Дъблин на четири предприятия с цел извършване на диверсифицирани инвестиции. Тези суми бяха използвани за финансови спекулации относно развитието на обменния курс на йената спрямо американския долар. Траншът със собствен капитал, който бе предоставен от трета страна, както и фондовете от договорите за привилегировани депозити, бяха постепенно изразходвани като маржове за обезпечаване на спекулациите, тъй като очакваното развитие на обменния курс не настъпи. По отношение на финансовите средства, предоставени до 1998 г., по този начин се акумулира обща загуба в размер на […] милиона щатски долара.

(22)

До края на 1998 г. бяха извършени допълнителни финансирания на сума […] милиона щатски долара, а през 1999 г. бяха предоставени заеми в размер на повече от […] милиона евро, които обаче също се превърнаха в загуби. Отново не настъпи очакваното развитие на обменния курс на йената; опциите, закупени през този период, които са загубили значителна част от стойността си, бяха продадени с голяма загуба. Брутният размер на задълженията в края на 1999 г. възлизаше на […] милиарда евро, като това значително увеличение бе до голяма степен в резултат на съществени изменения в структурата на обменните курсове.

(23)

В края на 1999 г. и началото на 2000 г. бе предприето едно по-нататъшно последно усилие, с което да се компенсират понесените до момента загуби от тези сделки. Допълнителни […] милиона евро, заедно с останалите от предишните опции […] милиона щатски долара бяха инвестирани във фондове. Инвестициите бяха отново направени в суап спекулации спрямо йената, които имаха за резултат пълна загуба на инвестираните средства. В края на 2000 г. брутният размер на задълженията, получени в резултат от тези сделки, възлизаше на […] милиарда евро. След 2001 г. загубите бяха често преструктурирани и чрез частични отписвания в крайна сметка бяха намалени до приблизително […] милиарда евро през октомври 2005 г.

(24)

Бизнес отношенията на BAWAG-PSK с предприятието Refco Group Ltd. LLC (наричано по-долу „Refco“) (10) са започнали през 1998 г. и са продължили до октомври 2005 г. Основните аспекти на тези бизнес отношения бяха:

а)

финансово участие на BAWAG-PSK в Refco в периода 1999—2004 г.;

б)

финансирания в контекста на споразумение за участие в приходите;

в)

сътрудничество между двете предприятия в множество области на ежедневното банкиране и бизнеса с ценни книжа;

г)

предоставяне кредити от BAWAG-PSK на Refco, започвайки с кредит, предоставен през 1998 г., който бе изплатен във връзка с приключването на участието на BAWAG-PSK в Refco през 2004 г., и се стигне до предоставянето на кредит в размер над 350 милиона евро през октомври 2005 г. В периода между тези два кредита бяха предоставени многократни кредити на Refco или предприятия от Refco, включително няколко кредита с много кратък срок за погасяване, които са позволили на Refco да приключи успешно годишния си баланс (т.нар. „транзакции в края на годината“).

(25)

През април 2006 г. в САЩ от страна на Refco, комитета на кредиторите (комитета на необезпечените кредитори на Refco), Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценните книжа и фондовите борси бяха предявени съдебни искове срещу BAWAG-PSK. В рамките на разследването сума в размер на приблизително […] милиарда щатски долара бе замразена чрез съдебна заповед. Накрая бе достигнато споразумение с органите на САЩ и с кредиторите на Refco.

(26)

В края на 2005 г. бизнес отношенията на BAWAG-PSK с Refco имаха за резултат разходи в размер на […] милиона евро, чиято структура е била, както следва:

искане за отписване на 350 милиона евро от предоставен заем,

[…] милиона евро загуби от суапови сделки в злато,

[…] милиона евро загуби от продажбата на привилегировани обезпечени заеми,

[…] милиона евро отписвания от други ангажименти, както и

съответните правни разходи.

(27)

Тази сума трябваше да се увеличи със сума за обезпечение в размер на […] милиона евро, като бе изискано тя да бъде предоставена със задна дата в началото на май 2006 г. за уреждане на споразумението с кредиторите на Refco. Това доведе до дефицит във финансовите операции на Refco в размер на 1 004,5 милиарда евро.

(28)

На 5 юни 2006 г. BAWAG-PSK подписа споразумение с кредиторите на Refco. BAWAG-PSK трябваше да плати […] милиона щатски долара на кредиторите и акционерите на Refco. В допълнение към това BAWAG-PSK отказа искания за кредити в размер на […] милиона щатски долара. Страните също се споразумяха, че […] % от продажната цена, в размер над […] милиона евро, обаче не повече от […] милиона евро, ще бъдат изплатени на кредиторите и акционерите на Refco.

(29)

През 2004 г. вземания по Карибската сделка в размер […] милиона евро бяха отписани.

(30)

За да се компенсират загубите от тази сделка, през 2005 г. бяха проведени следните операции: ангажиране на високоликвидни средства в размер на […] милиона евро, отписвания в хода на промяната на юридическата форма на компанията през 2005 г. в размер на 534 милиона евро и допълнителни намалявания в края на финансовата 2005 г. в размер на […] милиона евро. […]. Оставащата сума на загубите в размер […] милиона евро бе напълно отписана.

(31)

През октомври 2005 г. BAWAG-PSK понесе загуби от обявяването в несъстоятелност на Refco, като в същото време излязоха наяве загубите от „Карибската сделка“.

(32)

Тези събития доведоха до намаления в размер на […] милиарда евро в баланса за […] финансова година (11). BAWAG-PSK успя да покрие само […] милиона евро от тях за сметка на отчисления в резервния фонд и на годишния финансов резултат.

(33)

Предупредени от пресата, в края на април/началото на май 2006 г. клиентите масово изтеглиха парите си от своите разплащателни и спестовни сметки. Общо между септември 2005 г. и юни 2006 г. намаляха влоговете по разплащателните сметки в размер […] милиона евро и влоговете по спестовните сметки в размер […] милиона евро.

III.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ОЦЕНКА

(34)

Мярката, която подлежи на оценка в настоящото решение, се състои в предоставянето на държавна гаранция от Австрия в размер 900 милиона евро, което е правно регламентирано със закона BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz, приет на 8 май 2006 г. (наричан по-долу „закона“). Законът също съдържа клаузата за задължението на собствениците да продадат BAWAG-PSK на трета страна.

(35)

Без предоставянето на държавна гаранция BAWAG-PSK не би могла да спази изискванията за платежоспособност и за собствен капитал на австрийския закон за банките (наричан по-долу „BWG“) и да приключи баланса за 2005 г.

(36)

На 31 май 2006 г. тогавашните преки и непреки собственици на BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV и AVB) подписаха споразумение за продажба, с което се задължиха да продадат своите дялове на независима трета страна.

(37)

На 6 юни 2006 г. Австрия и BAWAG-PSK подписаха гаранционно споразумение, което се основава на този закон. То съдържаше по-подробни сведения за гаранцията, условията, дължимата такса, отговорността на BAWAG-PSK и срока на гаранцията. Споразумението за продажба бе приложено към гаранционното споразумение.

(38)

Освен това Австрия и тогавашните преки и непреки собственици на BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV и AVB) сключиха всеобхватно споразумение на 6 юни 2006 г. В глава 7, параграф 3 от това споразумение се определя използването на печалбата от продажбата. При продажба на дяловете на BAWAG-PSK печалбата от продажбата се разпределя в следния приоритетен ред:

а)

удовлетворяване на правата на трети страни с цел да се гарантира продажбата;

б)

изпълнение на изискванията към собствениците съгласно споразумението за случая Refco;

в)

изплащания на всички останали към момента на плащането задължения на AVB;

г)

изплащания на всички останали към момента на плащането задължения на всички (предишни) непреки собственици на BAWAG-PSK;

д)

намаляване на гаранцията, предоставена от Австрия, посредством предоставянето на собствен капитал на BAWAG-PSK.

(39)

Гаранцията изтече на 15 май 2007 г. с приключването на продажбата на BAWAG-PSK на консорциума.

(40)

Според информацията от Австрия гаранцията има следните цели:

а)

стабилизиране и укрепване на състоянието на BAWAG-PSK;

б)

възможност за приключване на баланса за 2005 г.;

в)

започване или съответно продължаване на мерките по продажбата;

г)

поддържане на ориентирана към бъдещето функционалност на BAWAG-PSK;

д)

укрепване на доверието на кредиторите в австрийския финансов пазар.

(41)

Съгласно първоначалните условия гаранцията трябва да изтече 60 дни след продажбата на BAWAG-PSK, но по принцип не по-късно от 1 юли 2007 г. При все това, при наличието на определени условия, бе възможно удължаване на срока.

(42)

Дължимата от BAWAG-PSK такса, която трябваше да се изплати до 30 юни 2007 г., бе определена в размер на 0,2 %, а впоследствие на 1,2 % годишно.

(43)

Гаранцията, предоставена от Австрия, можеше да бъде изтеглена само при кумулативно наличие на следните условия:

продажбата на BAWAG-PSK не се състои,

BAWAG-PSK и нейните преки и непреки собственици бъдат призовани да платят и да разкрият своето финансово състояние и бъдат задължени да платят до лимита на техните платежни възможности,

икономическата заплаха за банката (спад на размера на собствения капитал под законно установения праг) продължи да е налице както преди, и

заплаха от изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK (неспособност за извършване на текущите плащания поради прекомерна задлъжнялост) или нейното наличие.

(44)

Усвояването на гаранцията бе също позволено при условие на заплаха от изпадане в неплатежоспособност само паради изтичане срока на гаранцията на 1 юли 2007 г.; Австрия би могла да избегне това усвояване посредством удължаване срока на гаранцията. Във всеки случай за това бе необходимо решение на федералното правителство.

(45)

Гаранцията покриваше само задължения, които бяха част от базата за изчисляване съгласно член 22, параграф 2 от BWG и които бяха класифицирани съгласно Регламента за Надзорния орган на финансовите пазари (12) (наричан по-долу „FMA“)

(46)

Гаранцията на Австрия съгласно споразумението за предоставяне на гаранция, освен относно вече извършените усвоявания, изтича с прехвърлянето на собствеността (пряко или непряко) на дяловете в BAWAG-PSK към трета страна по смисъла на член 3, параграф 1 от закона за BAWAG-PSK, но не по-късно от 1 юли 2007 г. BAWAG-PSK трябваше да уведоми Австрия за всяко такова преминаване на собственост без неоправдано забавяне, като представи за това писмени доказателства веднага щом придобие такива. Ако е необходимо за изпълнението на продажбата на дяловете на трета страна по смисъла на член 3, параграф 1 от закона BAWAG-PSK, Австрия ще удължи гаранцията за срок до 60 дни след прехвърлянето на собствеността въз основа на аргументирано искане от страна на BAWAG-PSK, но не по-късно от 30 юни 2007 г.

(47)

Австрия, действайки чрез министъра на финансите (и със съгласието на федералното правителство), може да удължи установения в споразумението срок на гаранцията при наличие на условията в член 1, параграф 2 от закона BAWAG-PSK. По-специално Австрия може да разгледа възможността за такова разглеждане, ако изтичането на срока на гаранцията застраши последващото възстановяване на BAWAG-PSK или нейната продажба. Ако BAWAG-PSK реши да поиска удължаване на срока, тя трябва да предаде не по-късно от 31 март 2007 г. съответната молба до Австрия, в която да се съдържат в писмен вид доказателства за условията за удължаване на срока. Ако искане за усвояване на гаранцията се базира на заплаха от изпадане в неплатежоспособност, която се основава на загуба в бъдеще на предоставената от Австрия гаранция, Австрия може да избегне едно такова искане, като удължи срока на гаранцията, преди той да изтече. В този случай последиците от искането за усвояване на гаранцията няма да настъпят.

(48)

Едно допълнително условие на споразумението за предоставяне на гаранцията изисква от BAWAG-PSK и ÖGB да продадат своите дялове в Австрийската национална банка („OeNB“). Като има предвид специфичните особености на такава сделка, Австрия постанови, че пазарната цена на такива дялове би била в размер от […] до […] пъти по-висока от номиналната стойност на акциите. Предвид това съображение пазарната цена бе определена между […] милиона евро и […] милиона евро. Окончателната пазарна цена за австрийските органи бе в размер на […] милиона евро ([…] милиона евро за BAWAG-PSK). Печалбата от продажбата съответства на счетоводната стойност на участието.

(49)

В допълнение към държавната гаранция бяха основани две дружества със специална инвестиционна цел (наричани по-долу „ДСИЦ“) от частни банки, от една страна, и от застрахователни дружества, от друга, с цел да се подсилят капиталовите съотношения на BAWAG-PSK. В рамките на договорената сделка следните четири кредитни институции: Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, и следните четири застрахователни дружества: Allianz, Generali, Uniqa и Wiener Städtische, основаха две ДСИЦ с цел подкрепа на BAWAG-PSK. Докато BA-CA, Erste Bank и RZB всяко поотделно инвестираха по […] милиона евро и ÖVAG инвестира […] милиона евро в уставния капитал на едното ДСИЦ, всяко от четирите застрахователни дружества инвестира […] милиона евро във второто ДСИЦ. BAWAG-PSK запази контролния пакет акции в двете ДСИЦ в размер на […] %. Това споразумение позволи на BAWAG-PSK да увеличи своя капитал за определяне на капиталова адекватност (капитал от 1-ви ред) с 450 милиона евро. По този начин, като група, BAWAG-PSK отново постигна адекватно капиталово съотношение. С цел да се ограничи доколкото е възможно рискът за участващите банки и застрахователни дружества, осигурените фондове трябваше да се инвестират изключително в първокласни държавни облигации в евро. След приключването на продажбата на BAWAG-PSK на консорциума на 15 май 2007 г. всеки от участниците имаше правото да закрие съответното ДСИЦ. При последвалата ликвидация всеки акционер получи активи, посредством разпределяне на корпоративните активи (например чрез прехвърляне на ценните книжа, в които бе направена инвестицията), които съответстваха на неговото капиталово участие при основаването на дружеството.

IV.   ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

(50)

В своето решение за започване на официалната процедура по разследване, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора, Комисията временно класифицира разглежданата мярка като държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 и член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, защото тя бе предоставена от държавата и защото, подобрявайки финансовото положение на получателя, тя вероятно би повлияла неблагоприятно на икономическото положение на конкурентите му в други държави-членки (13) и като следствие конкуренцията между държавите-членки би била нарушена или заплашена от нарушаване и би била засегната търговията между тях.

(51)

Комисията изрази съмнение, че изпадането в неплатежоспособност/банкрут на BAWAG-PSK би имало значително въздействие върху австрийската финансова система и, в по-глобален мащаб, върху австрийската икономика. Следователно член 87, параграф 3, буква б) не би бил приложим в този случай. На базата на тази предварителна оценка Комисията стигна до извода, че помощта трябва да бъде оценена в светлината на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (14) (наричани по-долу „Насоките“) и че не съществуват други разпоредби за съвместимост на Договора или други насоки, които биха направили помощта съвместима. Комисията се съгласи с Австрия, че BAWAG-PSK е предприятие в затруднение по смисъла на раздел 2.1 от Насоките, обаче изрази силно съмнение, че мярката за помощ е съвместима с Общия пазар.

(52)

Съгласно Насоките помощта за оздравяване по своята същност е една временна и подлежаща на възстановяване помощ, като главната ѝ цел е да поддържа предприятието, докато се състави план за неговото преструктуриране или ликвидация. Съгласно параграф 15 от Насоките продължителността на такова подпомагане не трябва да надвишава шест месеца.

(53)

Държавната гаранция бе предоставена на 6 юни 2006 г., но, както забеляза Комисията, в действителност влезе в действие със задна дата, от 31 декември 2005 г. Следователно нейният срок на действие вече надвишава продължителността на помощта, установена в Насоките.

(54)

В резултат Комисията имаше сериозни съмнения, че гаранцията може да бъде разглеждана като помощ за оздравяване, която да е съвместима с Общия пазар.

(55)

Съгласно параграфи от 34 до 37 от Насоките Комисията е длъжна при всички мерки на индивидуална помощ да одобри план за преструктуриране чрез оценка на способността на този план да възстанови рентабилността на предприятието в дългосрочен план, като това стане в рамките на разумен срок и на базата на реалистични предвиждания.

(56)

Комисията застъпва становището, че успехът на плана за преструктуриране и оздравяване и по-нататъшното развитие на банката зависи в решаваща степен от високата продажна цена. Представените сценарии за продажба показаха, че потенциалният купувач трябва да направи обща инвестиция в размер най-малко на […] милиарда евро с цел да се възстанови дългосрочната рентабилност на банката без допълнителна подкрепа от страна на държавата. Съгласно плана за преструктуриране обща инвестиция в размер, по-малък от горепосочения, не би позволила на ÖGB и свързаните с нея компании да изплатят заемите; за купувача не би било възможно да извърши необходимото увеличение на размера на собствения капитал.

(57)

Комисията не изключва възможността BAWAG-PSK да е изправена пред допълнителни трудности вследствие на масовото изтегляне на влогове, което настъпи през пролетта на 2006 г., и влошаването на кредитния ѝ рейтинг (15), което увеличи разходите ѝ за рефинансиране. Тези аспекти биха се проявили първоначално в годишния отчет за 2006 г. В допълнение към това рекламните компании, базирани например на висока доходност от спестовни влогове, също биха повлияли на рентабилността на банката. В пресата бе намекнато, че BAWAG-PSK може да понесе допълнителни финансови загуби в размер 20 милиона евро през 2006 г.

(58)

Комисията посочи също, че планът за преструктуриране, в съответствие с Насоките, трябва да съдържа различни сценарии, които да отразяват оптимистичен, песимистичен и среден вариант за развитие за ситуацията. Австрия представи обаче само един основен вариант, който съответства на разкритите данни в информационния меморандум, предоставен на заинтересованите страни. Този бизнес бе изготвен с оглед на продажбата на банката. Комисията се съмнява, че лежащите в основата на бизнес плана предвиждания изпълняват условията на основния вариант за развитие в плана за преструктуриране. Комисията очаква предаването на още два сценария (най-оптимистичен и най-песимистичен вариант), които да докажат стабилността и изпълнимостта на плана за преструктуриране.

(59)

В допълнение Комисията се съмнява, че някои специфични рискове са били взети предвид в бизнес плана, по-специално следните:

а)

съдебни искове в САЩ: не може да бъде изключена заплахата от предявяването в съда на допълнителни съдебни искове (с отчасти значителни искания) от страна на ищците с определени шансове за успех. С цел обезпечаването на определени рискови ситуации (споразумение преди започване на възможен съдебен процес) бе взета предпазна мярка под формата на отчисление за Refco в годишния финансов отчет за 2005 г. В добавка не може да бъде изключено, че отделни ощетени лица не биха искали да получат плащания от фондовете, предоставени на разположение в резултат на споразумението с комитета на кредиторите. В такъв случай такива ощетени лица могат да представят съдебни искове срещу BAWAG-PSK, комитетът на кредиторите би трябвало да възстанови пропорционалния дял от тези фондове на BAWAG-PSK, но не може да бъде изключена възможността плащанията, които ще се извършат в действителност, да надвишат възстановената сума;

б)

неизпълнение на задълженията на акционерите на BAWAG-PSK към американските кредитори — в този случай банката би имала вторично задължение;

в)

споменатото в годишния отчет за 2005 г. решение на съда относно клаузите за плаващи лихвени проценти (Zinsgleitklauseln) също би могло да се отрази отрицателно на BAWAG-PSK.

Комисията застъпваше мнението, че за съставянето на всеобхватен план за преструктуриране би била необходима оценка на тези рискове.

(60)

Изключението по член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО е обвързано с условието помощта да не оказва отрицателно въздействие на условията за търговия в степен, която да е в ущърб на общия интерес. Съгласно параграфи от 38 до 42 от Насоките трябва да бъдат предприети мерки, за да бъде смекчен, доколкото е възможно, всякакъв отрицателен ефект на помощта върху конкуренцията. Тези мерки могат да включват продаването на активи, намаляването на капацитет и ограничаването на пазарно присъствие или сваляне на ограничителните бариери на въпросните пазари. Мерките трябва да са пропорционални на отрицателния ефект от помощта, и по-специално на положението на въпросното предприятие на неговия пазар или пазари. Те трябва да отиват отвъд обичайните мерки, необходими за възстановяване на рентабилността. Когато преценява дали мерките за компенсация са подходящи, Комисията ще взема предвид структурата на пазара и условията на конкуренцията с цел да се гарантира, че всяка такава мярка не води до влошаване на структурата на пазара, например до косвено създаване на олигопол.

(61)

Първоначално предложените от Австрия мерки за компенсация се състояха в продажбата на банка Frick & Co, на дела на BAWAG-PSK в Австрийската централна банка, на полското предприятие Kinomax SP.z o.o., както и на недвижимата собственост във Виена. Тъй като описанието на тези мерки и степента, в която те се отразяваха на бизнеса на BAWAG-PSK, бяха твърде неясни, Комисията не бе в състояние да оцени тяхното общо въздействие. Комисията имаше нужда от допълнителни подробни данни относно въздействието на всяка от мерките върху активите и бъдещите пазарни позиции на BAWAG-PSK, също както и изрично количествено изражение на тези мерки и техните ограничителни въздействия (например по отношение на размера на баланса).

(62)

Комисията се съмняваше, че допълнителни мерки за компенсация биха намалили общата стойност на BAWAG-PSK и като следствие от това би намаляла възможността за получаване на продажна цена, необходима за обслужване на задълженията. По-скоро продажната цена би спаднала в размера на получената печалба от допълнителната продажба на активи.

(63)

Комисията също се съмняваше, че тежката ликвидна криза на BAWAG-PSK би довела до по-сериозен олигопол на австрийските банкови пазари, не на последно място поради факта, че един нов участник на тези пазари би поел нейната дейност.

(64)

Комисията също обърна внимание на факта, че настъпилият през периода септември 2005 — юни 2006 г. т.нар. „bank-run“ не може да се приравни към мярка за компенсация по смисъла на насоките.

(65)

Може да се направи изводът, че на Комисията ѝ липсваше важна информация, необходима за правилна и достатъчно задълбочена оценка на въздействията на предложените мерки за компенсация. Следователно, на базата на наличните факти, Комисията се съмняваше, че планираните мерки за намаление бяха достатъчни да компенсират негативните въздействия на държавната помощ.

(66)

Съгласно параграфи от 43 до 45 от Насоките помощта трябва да бъде ограничена до стриктно определен минимум, необходим за осъществяване на преструктурирането, като в същото време се избегне предоставянето на предприятието на прекомерни ликвидни средства, които могат да се използват за агресивни и нарушаващи пазарните отношения дейности или дори за експанзия. Насоките постановяват също така, че от бенефициерите на помощта се очаква да допринесат съществено за плана за преструктуриране чрез продажбата на активи, които не са от съществено значение за оцеляването на предприятието или от външно финансиране при пазарни условия. За предприятие от мащаба на BAWAG-PSK насоките предвиждат, че собственият му принос по принцип трябва да възлиза на 50 % от разходите за преструктуриране.

(67)

Аргументите на Австрия бяха, че държавната помощ не е капиталова инжекция, а единствено предоставяне на временна гаранция. На базата на наличната информация Комисията не бе в състояние да прецени точно дали държавната мярка е абсолютно необходимият минимум и изрази съмнения дали Австрия адекватно е оценила елемента на помощта в държавната гаранция, тъй като на практика гаранцията има подобен ефект като капиталова инжекция.

(68)

Австрия обърна внимание на факта, че разходите за преструктуриране възлизат на […] милиарда евро и се покриват на 100 % само от BAWAG-PSK и сегашните и бъдещите собственици. Комисията изрази съмнение и поиска допълнителна информация, за да може да се докаже, че приносът на BAWAG-PSK възлиза в действителност на 50 % от разходите за преструктуриране.

V.   МНЕНИЕ НА АВСТРИЯ

(69)

На базата на наличния план за преструктуриране Австрия предаде мнение относно решението за започване на процедурата и предостави нова информация, по-специално по следните въпроси:

(70)

Австрия смята, че гаранцията представлява помощ за оздравяване на сериозен дисбаланс в икономиката на държава-членка. Изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK би имало широкообхватни и непредвидими отрицателни последици върху икономиката. Паниката, която се очаква в случай на потенциалното изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK, бързо би се разпространила върху други банки особено поради факта, че съгласно законно регламентирания модел за гарантиране на влоговете в Австрия в случай на неплатежоспособност на една кредитна институция могат да бъдат засегнати и други банки. Това би имало сериозни последици за цялата австрийска икономика и преди всичко за приблизително 70 000 служители на банковия сектор. Създаването на две дружества със специална инвестиционна цел (виж по-долу) също би демонстрирало ясно изразената подкрепа за BAWAG-PSK от страна на най-големите участници на австрийския финансов пазар, които са готови да гарантират стабилността на финансовите пазари в Австрия.

(71)

В допълнение към главното директно въздействие върху собственика ÖGB, неплатежоспособността на BAWAG-PSK също би засегнала Австрия:

като отговорна за публичното задължение за стабилността на финансовите пазари,

тъй като BAWAG-PSK е банката, която извършва всички плащания за Австрия, например данъчните плащания, изплащането на пенсиите, помощите при безработица, тези за семейно подпомагане и т.н.,

като предишен собственик и поръчител за определени задължения на Österreichische Postsparkasse.

(72)

В допълнение Австрия би била задължена да преназначи държавните служители в Österreichische Postsparkasse с техните права в публичната администрация (годишни заплати в размер на […] милиона евро). Тъй като BAWAG-PSK използва също клоновете на Австрийската поща като свои клонове, намаленият обем на бизнеса на финансовите услуги на австрийските пощенски клонове също би обусловил затварянето на допълнителни пощенски клонове. Това би довело до структурни проблеми в селските райони.

(73)

Австрия смята, че едва ли е възможно да се даде количествена оценка на евентуалните последици от изпадане в неплатежоспособност на банката за цялата икономика.

(74)

Австрия обясни, че държавната помощ е необходима с цел да се спре т. нар. „bank-run“, който започна през септември 2005 г., както и за да се постигне платежоспособност на BAWAG-PSK и на групата BAWAG-PSK. Без държавната гаранция за BAWAG-PSK никой частен инвеститор не би бил заинтересован да осигури фондове, които могат да бъдат разглеждани като собствен капитал.

(75)

Според Австрия елементът на помощта трябва да бъде определен на основата на известието на Комисията за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (16) (наричано по-долу „Съобщението“). Съобщението дава на Комисията широки права относно определянето размера на помощта. Единственото обвързващо изискване би било елементът на държавната помощ да бъде оценен чрез отнасяне към условията на гаранцията. По отношение на параграф 3.2 от Съобщението, където се споменава, че „когато още по време на отпускането на заема съществува голяма вероятност заемополучателят да не може да изпълни задължения си, примерно защото изпитва финансови затруднения, стойността на гаранцията може да бъде толкова висока, колкото е сумата, за която се отнася тази гаранция“. Австрия коментира, че BAWAG-PSK не е получател, за когото държавата гарантира кредита в полза на заемодателя, а се явява самият заемодател. Следователно, за да се оцени рискът от просрочване на задълженията, финансовата ситуация на BAWAG-PSK би била неуместна. Комисията следователно не би могла да вади заключения от финансовата ситуация на BAWAG-PSK относно риска от просрочване.

(76)

Австрия обясни, че коефициентът за финансова стабилност на Moody’s (наричан по-долу „FSR“) (17) е подходящ показател за финансовата ситуация на BAWAG-PSK, тъй като този коефициент се базира само на способността на предприятието да се справя без външна подкрепа. Този показател съдържа имплицитно една оценка на бъдещето развитие на банката и по този начин дава пълна представа за общия риск от просрочване. FSR на BAWAG-PSK, оценен като „E+“, съответства на „baseline rating“ от B1 до B3 и следователно означава риск от просрочване в рамките на една година между 3,2 % и 10,5 %.

(77)

Според Австрия фактът, че BAWAG-PSK по време на предоставянето на гаранцията бе класифицирано като предприятие във финансово затруднение, не означава, че елементът на помощта е равен на номиналната стойност на помощта от 900 милиона евро. Вместо това Комисията трябва да упражни своите права, като вземе предвид спецификата и детайлите на Споразумението за предоставяне на гаранция, особено по отношение на посочения рисков фактор. Съгласно това финансовите затруднения на даден заемополучател са единствено показател за наличието на държавна помощ, при все това те не дават възможност за мнение относно размера на въпросния елемент на помощта. В няколко дела за преструктуриране Комисията определи елемента на помощ под формата на гаранция, предоставена в полза на предприятие в затруднение, да е по-малък от номиналната стойност. В случая с делото на Crédit Foncier de France  (18) (наричана по-долу „CFF“) Комисията изчисли размера на помощта на базата на пазарната цена, която банката хипотетично би изплатила за такава гаранция на пазара. В случая с делото на Bankgesellschaft Berlin  (19) (наричана по-долу „BGB“) Комисията определи размера на помощта под формата на гаранция, така наречения „рисков щит“, като величина, която се явява по-скоро „икономическата стойност“, отколкото „номиналната стойност“. Също при делото относно помощта, предоставена от Германия на Chemische Werke Piesteritz  (20) (наричано по-долу „CWP“), Комисията определи размера на помощта в гаранцията на стойност много по-ниска от номиналната стойност на заема, въпреки че CWP бе във финансово затруднение по това време.

(78)

По отношение на краткосрочния характер на помощта Австрия обясни, че министърът на финансите може да удължи срока на гаранцията съгласно член 3, параграф 2, последното изречение от закона за предоставяне на гаранция на BAWAG-PSK. Обаче за това ще е необходимо съгласието на федералното правителство, което трябва да гласува единодушно. Удължаването следователно подлежи на политическата преценка на федералното правителство. Следователно по отношение удължаване на срока BAWAG-PSK може в най-добрия случай да упражни натиск върху Австрия, ако са налице условията за усвояване на гаранцията. За това би била необходима заплаха от изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK. В такъв случай BAWAG-PSK би трябвало първо да изиска от своите собственици да извършат плащания и да ги накара да разкрият своята финансова ситуация. Това биха били твърде високи препятствия за усвояване на гаранцията, така че не би могло да се приеме, че гаранцията има „de facto безкраен срок“. От икономическа гледна точка гаранцията също не може да се разглежда като неограничена във времето. BAWAG-PSK би се възползвала от ред други възможности, за да покрие своите капиталови нужди след изтичане на едногодишния срок на гаранцията, дори в случай че банката не може да бъде продадена. На първо място, печалбата на банката би довела до увеличаване на собствения капитал. На второ място, тя би могла да намали нуждите от капитал посредством намаляване на своите рискови активи. На трето място, винаги съществува възможността да се заеме капитал от трета страна. При непосредствената криза на банката през май 2006 г. (т. нар. „bank-run“) тези възможности не бяха използвани поради ограниченото време. Ако банката не се продаде, тя би имала възможност да се възползва от тези възможности.

(79)

Според Австрия от икономическа гледна точка гаранцията не може да се разглежда като нещо, което ще се изплаща продължително в активите на BAWAG-PSK („paid in“). Новият собственик ще трябва да замени тези изплащания със своя собствен принос. Не съществува автоматичен механизъм за удължаване на гаранцията. Купувачът няма само да предостави инвестиция в размер, равен на собствения капитал при изтичането на гаранцията. Той би имал в допълнение редица възможности да се справи с евентуални финансови затруднения на BAWAG-PSK. Вероятността за усвояване на гаранцията е ограничена допълнително от специфичния модалитет на гаранцията. По-специално фактът, че гаранцията е само гаранция при просрочване, би минимизирал риска. Задължението на Австрия е възможно само в случай че има заплаха от изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK. Такова развитие обаче би било много малко вероятно след предоставянето на гаранцията и поради нея.

(80)

Относно вероятността от усвояване на гаранцията Австрия обясни, че по време на предоставянето на гаранцията съществува голяма вероятност BAWAG-PSK да бъде продаден в рамките на една година за обща инвестиция от страна на купувача в размер на повече от 2,6 милиарда евро. Силен индикатор за действителната стойност на BAWAG-PSK през април 2006 г., тоест преди предоставянето на държавната гаранция, би била продажната цена, съответно общите инвестиции, предложени от участниците в тръжната процедура в техните последни оферти през декември 2006 г. Поради принципно стабилното положение на BAWAG-PSK през пролетта на 2006 г. и ограничения характер на проблемите, довели до неговите финансови затруднения, стойността му в момента на предоставяне на гаранцията бе оценена на около 2,6 милиарда евро. Тази висока стойност е отразена също в тръжната процедура, в частност в окончателните оферти, направени през декември 2006 г., и в крайна сметка в общата инвестиция, направена от Cerberus. Предложенията на участниците в търга бяха направени като част от международна тръжна процедура, която бе открита и недискриминационна, която предостави достатъчно време на участниците в нея за оценка на продавания обект, преди да направят своите предложения. По отношение на осведомеността от Австрия относно действителната стойност на BAWAG-PSK се пояснява, че в момента на предоставянето на държавната гаранция Австрия е имала достатъчно информация относно икономическата ситуация на BAWAG-PSK благодарение на дейността на FMA. До момента на предоставянето на гаранцията Австрия е разглеждала BAWAG-PSK по принцип като икономически жизнена компания, която временно би имала нужда от помощ до момента на своята продажба.

(81)

По отношение на сравнимостта с други финансови инструменти Австрия обясни, че държавната гаранция не може да се сравнява с капиталова инжекция, в случай че тази гаранция не бъде усвоена. При стойност на FSR, равна на E+, рискът от просрочване е само 5,49 %, което означава, че с вероятност почти 95 % няма да бъдат преведени плащания към BAWAG-PSK.

(82)

Австрия стигна до заключението, че за да бъде изчислен елементът на помощ, държавната гаранция ще бъде косвено сравнена например с дадената в случая CFF гаранция, която покрива задълженията. С гаранция, която покрива всички задължения на банката, кредитният рейтинг на BAWAG-PSK би се подобрил със сигурност и би достигнал ниво А. Този подобрен рейтинг би имал незабавен положителен ефект върху разноските за рефинансиране на банката. Това на свой ред би подобрило работата на банката. Заедно с подобрения рейтинг това поне би подобрило със сигурност нейните шансове за придобиване на свеж капитал. По този начин гаранция, която покрива задълженията, може косвено да осигури необходимите капиталови съотношения. Следователно изчислението на елемента на помощта трябва да бъде базирано на размера на икономическата полза от гледната точка на получателя на помощта. Дали държавата избира да прибегне до държавна гаранция или до друг начин, като например частен инвеститор, не трябва да влияе по никакъв начин на изчислението на елемента на помощ.

(83)

Като резултат от причините, обуславящи намаляването на риска и времевото ограничение поради очакваната продажба на банката в близко бъдеще, оценката на риска от просрочване на стойност B2 изглежда реалистична и обективна. Поради това елементът на помощ в гаранцията би възлизал на 49 милиона EUR (21). Като се има предвид дължимата вноска по гаранцията от 0,2 % за първата година, чистият размер на помощ би възлизал на 47,2 милиона евро (22). Правдоподобността на тези изчисления се открива също от факта, че ако Австрия бе предоставила цялата сума не като гаранция, а като истински заем, лихвата за този заем би била колкото размера на дължимата вноска.

(84)

Към това Австрия добави, че очакваното загубване на гаранцията няма да бъде резултат само от вероятността от случаи на просрочвания, но и от размера на това просрочване в очакваните случаи. Описаното по-горе изчисление се базира на степен на просрочване в 100 % случай на неизпълнение. При 50 % случай на неизпълнение (23) изчислението на адекватна степен на просрочване би довело до значително по-ниска стойност на помощта от приблизително 25 милиона евро. В допълнение един частен инвеститор би обмислил капиталови разходи в размер на приблизително 10 милиона евро (24). Следователно общата стойност на гаранцията би възлизала на 35 милиона евро минус дължимата вноска размер на 1,8 милиона евро.

(85)

Австрия алтернативно оцени стойността на гаранцията, като определи теоретичното предимство от рефинансиране за BAWAG-PSK, получено в резултат на тази гаранция. Благодарение на гаранцията рисковите премии намаляха с 0,2 % (25). Като се вземат предвид засегнатите от кредитния рейтинг 24,7 милиарда евро задължения, икономическата стойност на гаранцията възлиза на 49,4 милиона евро.

(86)

Австрия обясни, че елементът на помощта във всеки случай би бил доста различен от номиналната стойност на гаранцията. Капиталовият пазар притежава хибридни инструменти за собствен капитал с ясно формулирани характеристики на задълженията, които регламентите за банков надзор приемат като т.нар. капитал от 1-ви ред. Благодарение на регламентите за банков надзор тези инструменти биха имали продължителни минимални срокове за действие, по правило най-малко 10 години. За такива инструменти би имало фиксиран коефициент на възвръщаемост, който очевидно би бил по-висок от същия показател за едногодишните инструменти. Банки с кредитен рейтинг, сравним с този на BAWAG-PSK, емитираха хибриден капитал през пролетта/лятото на 2006 г. с минимален срок на падеж 10 години и размер на печалбата от около 5,1 %:

Таблица 3

Емисии на хибриден капитал от банки със сходен кредитен рейтинг

Емитент

Дата на емисията

Кредитен рейтинг в момента на емисията

Лихвен процент

Banca Italease

6 юни 2006 г.

Moody's

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Съставен

:

BBB

5,159 %

AIB UK

6 юни 2006 г.

Moody's

:

A2

S&P

:

A–

Fitch

:

A+

Съставен

:

A

5,142 %

(87)

Австрия завърши плана за преструктуриране, като предаде актуализиран сценарий за развитие при нормалния случай (base-case-szenario) и анализ на чувствителността, включващ оптимистичен и песимистичен сценарий.

(88)

Сценарият за развитие в нормалния случай е, както следва (таблица 4):

Таблица 4

(в милиони евро)

Отчет за приходите и разходите съгласно Handelsgesetzbuch

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чист приход от лихвения процент

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Приход от участия (инвестиции)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Приходи от комисиони

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Финансов резултат

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Други приходи от дейността

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Оперативни приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи за персонала

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи за материали

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Амортизация

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Други оперативни разходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Резултат от дейността

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Управление на риска и оценка на финансовите активи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Резултат от обичайната бизнес дейност

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Данъци

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Годишна нетна печалба

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

Австрия обясни, че в контекста на сегашните пазарни условия планирането за 2007 г. трябва да бъде актуализирано. Като цяло годишната нетна печалба в размер на […] милиона евро е около […] % от първоначално очакваната стойност. Австрия също обясни предположенията, които лежат в основата на сценария за развитие в нормалния случай, както и ключовите финансови показатели на този сценарий. Планирането за 2008 г. и следващите години остава непроменено.

(90)

Най-важните причини за промените в сценария за развитие в нормалния случай са:

промяната в дългосрочен план на кривата на лихвения процент,

неочаквано бавното възстановяване на загубените по време на т. нар. „bank-run“ влогове и сметки на клиенти,

затруднението с ликвидността и необходимостта от продажба на позиции на активите с цел повишаването ѝ,

продължаващото публикуване на негативна информация в медиите за BAWAG-PSK,

стагнацията в бизнеса с търговски кредити вследствие на недостатъчната ликвидност.

(91)

Австрия обясни, че основните предположения, които се различават в оптимистичния и песимистичния сценарий, са чистият приход от лихвения процент, приходът от инвестиции и комисиони, растежът на бизнеса, разходите за персонал и материали и рисковият марж. В песимистичния вариант резултатът от общата бизнес дейност се увеличава от […] милиона евро през 2007 г. до […] милиона евро през 2011 г., като с това достига стойност с около […] % под резултата от общата бизнес дейност в нормалния случай. В оптимистичния сценарий резултатът от общата бизнес дейност достига […] милиона евро през 2007 г., а през 2011 г. […] милиона евро. По този начин при оптимистичния сценарий на развитие резултатът от обичайната бизнес дейност през 2011 г. е с около […] % по-висок от този при сценария за развитие при нормалния случай.

(92)

Австрия обясни, че планът за преструктуриране би бил подходящ за възстановяване на дългосрочната рентабилност на BAWAG-PSK. Успешно приключената на 14 декември 2006 г. тръжна процедура е най-добрата пазарна проверка на правдоподобността на плана за преструктуриране. Със своето предложение за инвестиция в размер на […] милиарда евро Cerberus ясно подчерта, че е убедено в дългосрочната рентабилност на банката.

(93)

Според Австрия специфичните рискове във връзка със съдебните искове на Refco в САЩ, с просрочването на задълженията на акционерите на BAWAG-PSK към американските кредитори и със съдебното решение за клаузите за плаващи лихвени проценти са взети предвид в достатъчна степен в плана за преструктуриране:

рискът, породен от съдебните искове на кредиторите на Refco в САЩ, би бил толкова малък, че може да се пренебрегне и да не се отчита индивидуално в балансовия отчет; той ще бъде покрит от общите рискови провизии,

рискът от неизплащане на задълженията на акционерите от BAWAG-PSK към кредиторите от САЩ не съществува повече. На 18 декември 2006 г. BAWAG-PSK и неговите преки и непреки собственици сключиха споразумение, което изяснява задълженията на всяка страна. Според това споразумение BAWAG-PSK и неговите собственици взаимно се отказват от правото си на регрес,

рискът, произтичащ от съдебното решение относно клаузите за плаващи лихвени проценти (Zinsgleitklauseln), е взет предвид при общите отчисления в резервния фонд в баланса на BAWAG-PSK.

(94)

Австрия напомня също така, че бяха основани две дружества със специална инвестиционна цел (наричани по-долу „ДСИЦ“) от частни банки, от една страна, и от застрахователни дружества, от друга, с цел да се подсилят капиталовите квоти на BAWAG-PSK.

(95)

Австрия обясни, че създаването на двете ДСИЦ с цел да бъде подсилен собственият капитал на BAWAG-PSK заедно с различни австрийски банки, от една страна, и австрийски застрахователи, от друга, ще покаже, че конкурентите от своя страна са се възползвали от трудностите на BAWAG-PSK като възможност за прилагане на краткосрочни мерки за подкрепа с цел да защитят репутацията на Австрия като финансов център. За конкурентите на BAWAG-PSK би било нелогично да осигуряват временно финансова подкрепа за банката чрез ДСИЦ, ако очакват значително нарушаване на конкуренцията от държавната гаранция. В действителност подходът на банките и застрахователите по-скоро показва, че продължаването на съществуването на BAWAG-PSK, което се гарантира от държавната гаранция, никога не е било и не ще бъде смятано за нарушение на конкуренцията. В добавка никоя трета страна не предаде мнение относно решението на Комисията за откриване на процедура по разследване. По този начин държавната гаранция не би довела до нарушаване на конкуренцията по мнение на конкурентите.

(96)

Австрия поддържа становището, че продажбата на BAWAG-PSK чрез нейния бивш собственик ÖGB представлява важна компенсационна мярка. Продажбата ще подчертае съвместното желание за трайно преструктуриране на банката. Според Австрия продажбата на предприятия в затруднение представлява важна стъпка към тяхното трайно преструктуриране. Тя смята, че по принцип може да се приеме, че дадено предприятие ще бъде по-дълго време жизнеспособно под контрола на нов, частен собственик и че така ще се гарантира, че предприятието няма да разчита на държавна помощ в бъдеще (26). Въпреки че в представения случай не е налице приватизация, прехвърлянето на цялото предприятие BAWAG-PSK под контрола на опитен частен инвеститор е значителна крачка напред към преодоляване на трудностите от миналото и осъществяване на положително икономическо развитие. Освен това продажбата на банката би направила възможен изключително висок принос по смисъла на насоките, с цел да се финансира преструктурирането на BAWAG-PSK de facto на 100 %. Продажбата на BAWAG-PSK би осигурила жизнеността на банката, тъй като собствениците ѝ ще бъдат в състояние да обслужат задълженията си към нея, като прибегнат към средствата от продажната цена. Това ще позволи да се възстанови гарантираната стойност на настоящите средства за получаване на BAWAG-PSK. По този начин продажбата би се доказала като централен елемент от преструктурирането на BAWAG-PSK. Свързаните с това разходи евентуално ще бъдат финансирани в пълна степен от продажбата на банката, а не от държавната гаранция.

(97)

Австрия уведоми Комисията за следните вече настъпили дезинвестиции:

Таблица 5

Преглед на вече настъпилите дезинвестиции

Мярка

Бизнес дейност

Дата на провеждането

Продажба на банка Frick & Co.

Банкиране на дребно

19 юли 2006 г.

Продажба на Австрийската национална банка

Централна банка

12 юли 2006 г.

Продажба на Kinomax Sp.z o.o.

Бизнес с недвижима собственост

14 декември 2006 г.

Продажба на недвижима собственост във Виена, 1010 Wien

Бизнес с недвижима собственост

8 май 2006 г.

Продажба на HOBEX AG

Упълномощаване на директно дебитиране

29 март 2007 г.

Продажба на Funk International Austria GmbH

Брокер на застрахователни услуги

1 януари 2007 г.

Продажба на Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG или COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH

Търговия на дребно

14 септември 2006 г.

Voestalpine AG

Стоманодобив

От 9 ноември 2006 г. до 13 април 2007 г.

(98)

Австрия също предаде на Комисията по-нататъшни ангажименти, поети от BAWAG-PSK:

а)

BAWAG-PSK ще продаде следните активи на трета страна, която е независима от групата BAWAG-PSK:

i)

продажба на дял в размер повече от 50 % в PSK Versicherung AG и в BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft, като това се отрази в балансовия отчет не по-късно от […], както и предоставяне на call option на купувача за придобиване на останалите дялове;

ii)

приключване най-късно до […] на продажбата на недвижими имоти на стойност приблизително […] милиона евро, като това бъде отразено в годишния баланс;

iii)

продажба на дял в размер на […] % от […], като това бъде отразено в баланса най-късно до […];

iv)

продажба на дял в размер на 42,56 % от ATV Privat-TV Services AG, като това бъде отразено в баланса най-късно до […];

v)

продажба на […], като това бъде отразено в годишния баланс най-късно до […];

б)

Групата BAWAG-PSK ще намали обема на своите заеми за Република Австрия от […] милиарда евро на […] милиарда евро до края на […] бизнес година и ще поддържа този обем като максимален размер в периода от […] до […]. От това правило са изключение само задължения на предприятия от групата BAWAG-PSK, които са свързани с бъдещи траншове на вече сключени договори за обществени поръчки;

в)

BAWAG-PSK AG ще се въздържа за период от […], започващ на […], от участие в тръжни процедури, посредством които Република Австрия търси да наеме т.нар. Primary Dealers, на които да възложи емисията на държавни облигации („state bonds“);

г)

BAWAG-PSK ще затвори […] от клоновете си във Виена до […];

д)

Никаква помощ, с изключение на предвидената в член 87, параграф 2 от Договора за ЕО, или помощ, предоставена по изследователските проекти, съвместно финансирани от Европейския съюз, както и помощ по предварително одобрени схеми за общо обучение или за енергоспестяващи мероприятия няма да бъде предоставена на BAWAG-PSK преди 31 декември 2010 г.

(99)

Австрия предостави подробна информация за стойността и намаляващия ефект на всяка отделна компенсационна мярка. По нейно мнение тези мерки (включително т. нар. „bank run“ — виж параграф 103) ще доведат намаление на сумата на годишния баланс на групата с […] % в сравнение с 2005 г.

(100)

Австрия обясни защо по-нататъшни намаления биха довели до заплаха за рентабилността на банката. Тя напомни, че австрийският банков пазар е вече с висока степен на концентрация. И е доминиран от четири банкови групи — Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassengruppe, Raiffeisengruppe и BAWAG-PSK. Тези групи биха имали дял в размер на 90—100 % в банковия бизнес с частни и корпоративни клиенти. Други кредитни институции биха могли да играят единствено подчинена роля. Следователно банковият сектор в Австрия има подобна на олигопол структура. В случай на изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK е много вероятно нейният пазарен дял да бъде зает от трите останали главни конкуренти в банковия сектор. Това би увеличило техните и без това силни пазарни позиции. За сектора на банковите услуги биха важали специални правни и институционални параметри. Благодарение на съществуващите значителни бариери за навлизане на пазара в сектора на частните клиенти и в сектора на корпоративни клиенти, пазарни дялове в размер на 30 % биха били достатъчни за установяване на господстващо положение на пазара (27). Следователно в случай на изпадане в неплатежоспособност съществува риск, че трите банкови групи в Австрия биха създали или засилили едно господстващо положение на пазара, което на свой ред значително би увеличило опасността от пазарно доминиране посредством олигопол. Следователно съществува ситуация, в която държавната помощ трябва да бъде одобрена с цел да се избегне създаването или засилването на господстващ на пазара олигопол.

(101)

Според Австрия BAWAG-PSK би имал ограничени пазарни дялове в бизнеса с частни и корпоративни клиенти, които допълнително биха намалели през 2006 г. Пазарните дялове (28) през 2006 г. биха намалели със следните цифри (таблица 6):

Таблица 6

Продукти по бизнес сегменти

Пазарен дял през 2005 г.

Пазарен дял през 2006 г.

Бизнес от влогове с национални клиенти

Частни клиенти

12 %

[…]

Корпоративни клиенти

8 %

[…]

Бизнес с кредити с национални клиенти, включително ипотечни кредити

Частни клиенти

6 %

[…]

Корпоративни клиенти

8 %

[…]

Съответните пазарни дялове на трите най-големи банкови групи във всичките три области биха били над 20 %.

(102)

Австрия твърди, че понесените загуби на пазарен дял в резултат на т. нар. „bank run“, регламента за използването на плащания по гаранционното споразумение и възможния ефект от компенсационните мерки върху австрийския банков сектор ще са от първостепенна важност за оценката на тези компенсационни мерки.

(103)

Относно загубата на пазарни дялове в резултат на т. нар. „bank run“ Австрия застъпва становището, че пазарните позиции на банката са вече значително отслабени от намалението на откритите и спестовните влогове с около […] милиарда евро от края на септември 2005 г. до юни 2006 г. Като резултат от „масовата истерия“, предизвикана от репортажите в медиите, BAWAG-PSK не би имало никаква възможност за предотвратяване на срива на своя бизнес със спестовни влогове. Държавната помощ следователно по никакъв начин не е навредила на конкуренцията в полза на BAWAG-PSK. Австрия разглежда т.нар. „bank run“, довел до намален пазарен дял на BAWAG-PSK, като компенсационна мярка.

(104)

Според Австрия успехът на преструктурирането и продължаването на дейността на предприятието зависят в решаваща степен от високата продажна цена. Всяко намаление на продажната цена под […] милиарда евро в резултат на компенсационните мерки би имало директно въздействие върху банката. Намаление на стойността на BAWAG-PSK, предизвикано от компенсационни мерки, би намалило възможността за получаване на продажната цена, необходима за обслужване на задълженията.

(105)

Австрия твърди, че компенсационните мерки биха имали също така негативни последици за пазарната структура на банковия сектор в Австрия. Например продажбата на клоновете на BAWAG-PSK на една от другите три най-големи банкови институции в Австрия би причинила сериозни проблеми по линия на контрола на сливанията. Продажбата на банката на чужда институция би създала специфична опасност от преминаването на клиенти на банката, по-специално частни клиенти и средни корпоративни клиенти, към други австрийски банки, като по този начин стесни още повече вече силно концентрирания австрийски банков пазар. Съгласно Насоките Комисията в този случай трябва да изготви такива компенсационни мерки, с които да избегне една такава ситуация.

(106)

Австрия подчерта, че въпросната помощ е ограничена до минимум, тъй като не е постоянна капиталова инжекция, а една временна, обвързана с условия гаранция, която е необходима за поддържането на задоволително ниво на платежоспособност.

(107)

Австрия обясни, че след подписването на договора за продажба на 30 декември 2006 г. е станало ясно, че BAWAG-PSK може в пълна степен да изпълни своя собствен принос, предвиден в плана за преструктуриране. Финансирането на преструктурирането ще бъде 100 % осигурено от BAWAG-PSK. Капиталовата инжекция от 600 милиона евро също така трябва да се разглежда като собствен принос на банката.

VI.   МНЕНИЯ НА ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

(108)

В отговор на публикуването на решението за започване на процедурата по разследване в Официален вестник на Европейския съюз Комисията не получи мнения от други заинтересовани страни.

VII.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

(109)

Съгласно параграф 9 от Насоките редприятие в затруднено положение е предприятие, което не е в състояние чрез своите собствени ресурси или със средства, които може да получи от своя собственик/акционери или кредитори, да покрие загуби, които без външна интервенция от страна на публичните институции със сигурност ще го принудят да прекрати дейността си в кратък или средно дълъг срок от време.

(110)

В своите мнения в резултат на решението на Комисията за откриване на процедурата Австрия не е оспорила мнението на Комисията, че BAWAG-PSK е предприятие в затруднение съгласно Насоките.

(111)

Комисията наистина споделя становището, че без гаранцията банката не би била в състояние да се справи с едно продължаващо изтегляне на влоговете. Както е посочено в годишните счетоводни отчети за 2005 г., без гаранцията одиторите не биха били в състояние да заверят годишните отчети на BAWAG-PSK като на предприятие, имащо основание да продължи своята дейност.

(112)

Като следствие, без гаранцията BAWAG-PSK би станало неплатежоспособно/би обявило банкрут в рамките на няколко седмици.

(113)

Освен това Комисията смята, че ÖGB не би се справило само с трудностите на своя филиал. Фактът, че BAWAG-PSK трябваше да отчисли задължения в размер на […] милиона евро към своя собственик, потвърждава тази оценка.

(114)

От гореизложеното може да се заключи, че BAWAG-PSK по време на предоставянето на гаранцията е предприятие в затруднение съгласно параграф 9 от Насоките. В допълнение към това трудностите на BAWAG-PSK явно могат да се припишат на самата банка и са твърде сериозни, за да бъдат преодолени от групата, към която тя принадлежи. Действително нито ÖGB, нито AVB биха били в състояние да преструктурират BAWAG-PSK без държавна подкрепа. Следователно BAWAG-PSK отговаря на условията за предоставяне на помощ за оздравяване/преструктуриране съгласно параграф 13 от Насоките.

(115)

Инвестициите в двете гореспоменати ДСИЦ от страна на частни банки и застрахователни компании, направени с цел подобряване на капиталовите съотношения на BAWAG-PSK, не се осъществяват по начин, подобен на държавната гаранция. Излагането на риск за частните инвеститори е значително по-ниско, отколкото това за държавата чрез нейната гаранция. Австрия потвърди, че без държавната гаранция за BAWAG-PSK никой частен инвеститор не би бил заинтересован да осигури фондове, които могат да бъдат разглеждани като собствен капитал. Поради това инвестициите от частни лица не са в противоречие с факта, че BAWAG-PSK е в затруднение.

(116)

С цел да прецени, дали дадена мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1, Комисията трябва да провери дали тази мярка:

се предоставя от държавата или чрез държавни ресурси,

осигурява икономическо предимство,

може да наруши конкуренцията, като селективно облагодетелства определени предприятия или производството на определени стоки, и дали

влияе на търговията между държавите-членки.

(117)

За да се класифицират като държавна помощ, финансовите ресурси трябва се припишат на държавата и да се предоставят директно или индиректно посредством държавни ресурси.

(118)

Гореспоменатите две кумулативни условия са спазени в настоящия случай, тъй като при тази мярка става дума за държавна гаранция, която се предоставя на базата на федерален закон.

(119)

Член 87, параграф 1 забранява помощ, която „облагодетелства определени предприятия или производството на определени стоки“, т.е. селективна помощ.

(120)

Гаранцията облагодетелства изключително BAWAG-PSK. Следователно мярката може да се класифицира като селективна.

(121)

Член 87, параграф 1 от Договора за ЕО забранява помощ, която влияе на търговията между държавите-членки и нарушава или заплашва да наруши конкуренцията.

(122)

В своята оценка на тези две условия Комисията трябва да установи не дали тази помощ има реален ефект върху търговията между държавите-членки и че конкуренцията е в действителност нарушена, а само да провери дали тази помощ е вероятно да въздейства на тази търговия и да наруши конкуренцията (29). Когато помощта, предоставена от държава-членка, засилва позициите на предприятие в сравнение с тези на други предприятия относно търговията в рамките на Общността, неговата конкурентоспособност трябва да се разглежда като повлияна от тази помощ.

(123)

Комисията напомня, че банковият сектор е бил открит за конкуренция в продължение на много години. Прогресивното либерализиране увеличи конкуренцията, която бе обусловена вече от свободното движение на капитал, установено с Договора за ЕО.

(124)

BAWAG-PSK разполага с клонове или филиали в няколко държави-членки, по-специално в Чешката република, Словакия, Словения, Унгария и Малта. И обратно, банки от други държави-членки са активни в Австрия директно чрез техни клонове или представителства или индиректно чрез контрол на австрийски банки и финансови институции.

(125)

В заключение трябва да отбележим, че между държавите-членки съществува търговия в банковия сектор. Гаранцията засилва позицията на BAWAG-PSK по отношение на банковите предприятия, с които се конкурира в търговията в рамките на Общността. Следователно гаранцията е възможно да засегне търговията между държавите-членки и да наруши конкуренцията.

(126)

Критерият за наличие на държавна помощ е мярката да предоставя на получателя предимство.

(127)

Съгласно параграф 4.2 от съобщението относно държавните гаранции една гаранция не представлява помощ, защото не е налице никакво икономическо предимство, когато са спазени следните четири условия:

а)

кредитополучателят не е във финансово затруднение;

б)

кредитополучателят по принцип би бил в състояние да получи заем по пазарни условия на финансовите пазари без интервенцията на държавата;

в)

гаранцията е свързана с определена финансова транзакция и е ограничена в строго определен размер, покрива най-много 80 % от неизплатения заем или друго финансово задължение и е за ограничен срок от време;

г)

за гаранцията се плаща обичайната за пазара цена.

(128)

Комисията смята, че условието по буква а) не е спазено в настоящия случай, тъй като BAWAG-PSK е във финансово затруднение по време на предоставянето на гаранцията.

(129)

В допълнение към това никой участник на пазара не би предоставил гаранцията за дължима вноска от 0,2 %. Австрия потвърди, че пазарната цена на такава гаранция би била между 32 и 49 милиона евро годишно. Следователно условието по буква г) не е изпълнено.

(130)

Вследствие на това държавната гаранция предоставя на BAWAG-PSK определено предимство.

(131)

Комисията стигна до заключението, че държавната гаранция, предоставена на BAWAG-PSK, представлява държавна помощ.

(132)

Помощта е неправомерна, тъй като е предоставена от Австрия на 8 май 2006 г., като влиза в сила със задна дата от 31 декември 2005 г., преди Комисията да реши относно нейната съвместимост с Общия пазар.

(133)

За да определи елемента на помощта в гаранцията, Комисията трябва да определи дали и при какви условия при подобни обстоятелства даден инвеститор/поръчител, действащ при нормални условия на пазарната икономика, би предоставил такава гаранция.

(134)

Поведението на хипотетичния инвеститор е това на един предпазлив инвеститор (30), чиято цел да максимизира печалбата е съчетана с предпазливост по отношение на нивото на риска, приемливо за даден фиксиран коефициент възвръщаемост (31).

(135)

„… Сравнението между поведението на публичен и частен инвеститор трябва да бъде направено по отношение на това, какво отношение би имал частният инвеститор по време на въпросната транзакция, като се имат предвид наличната информация и предвидените развития към този момент.“ (32) Следователно събитията след решението за инвестиране са неуместни (33) при оценката на размера на помощта в гаранцията.

(136)

Съгласно параграф 3.1 от съобщението за държавните гаранции елементът на помощ трябва да бъде оценен чрез отнасяне към специфичните подробности на гаранцията.

(137)

В настоящия случай гаранцията служи като подсигуряване за специфични неизпълнени заеми на BAWAG-PSK в размер на 900 милиона евро. Благодарение на гаранцията активите на предприятието запазиха своята стойност и не стана нужда да бъдат извършвани отчисления, които да доведат до допълнителни загуби в размер на 900 милиона евро в годишния баланс за 2005 г. В този аспект въздействието и характерът на гаранцията са подобни на тези от капиталова инжекция (34). По този начин може да се предотврати падането на съотношението на основния капитал на BAWAG-PSK под законоустановените изисквания.

(138)

Комисията стига до заключението, че настоящата гаранция не е сравнима с гаранциите, които обезпечават всички задължения на дадена банка (35). При такива гаранции кредиторите на банката имат право на директни искания. В случай на изпадане в неплатежоспособност поръчителят трябва да посрещне задълженията, които не могат да бъдат изплатени от активите на банката. В икономически аспект този вид гаранции намалява разходите за рефинансиране на банката чрез облигации. Комисията признава, че чрез гарантиране на възстановяването на около 1,6 % от всичките активи на банката в случай на просрочване гаранцията има също ограничен косвен ефект върху сигурността на задълженията, но общото въздействие на гаранцията не може да бъде сметнато за сравнимо. Следователно от гаранцията, предоставена от Франция по делото CFF (36), покриваща всички задължения на CFF, не може да се стигне до заключение, уместно за настоящия случай.

(139)

Гаранцията може да бъде изтеглена при наличие на условията, установени от споразумението за гаранцията, а именно ако за банката продължава да съществува икономическа опасност. BAWAG-PSK съобщи в баланса за 2006 г. следното: „Усвояването на гаранцията може да бъде позволено при условие на заплаха от изпадане в неплатежоспособност само поради изтичане срока на гаранцията на 1 юли 2007 г.; Австрия може да избегне усвояването, като удължи срока на гаранцията.“ Поръчителят в този случай може да загуби до 900 милиона евро, без да запази никакъв дял в банката, което би му позволило да вземе участие в по-късна потенциална възходяща тенденция.

(140)

Ключово условие за предоставяне на държавната гаранция е декларацията ангажимент на съсобствениците на BAWAG-PSK с адресат правителството на Австрия, в която те обещават да прехвърлят всички свои дялове в BAWAG-PSK или AVB на трети страни.

(141)

Този ангажимент за продажба представлява най-важната основа за оценка на размера на държавната гаранция.

(142)

Комисията смята, че усвояването на гаранцията и с това на елемента на помощта в гаранцият, зависи директно от общите инвестиции на потенциалния купувач, тоест от продажната цена и намерението на купувача да инвестира допълнително в собствен капитал. В тази връзка трябва да се напомни, че Австрия е написала в плана за преструктуриране, че „успехът на плана за преструктурирането и на оздравяването и по-нататъшното развитие на банката зависи в решаваща степен от високата продажна цена. Всяко намаление на продажната цена в рамките на […] милиарда евро в резултат на компенсационните мерки директно ще повлияе на банката.“

(143)

Всяко намаление на общата инвестиция на купувача под […] милиарда евро в условията на липса на допълнителен собствен капитал или краткосрочни намаления на рисковите активи би довело до увеличаване на риска от усвояване на гаранцията.

(144)

Комисията оцени гаранцията и обвързаните с нея условия за усвояването ѝ и заключи, че по време на предоставянето на гаранцията даден частен инвеститор би обмислил три основни сценария при оценката на нейния риск:

а)

първи сценарий: продажба на банката преди юни 2007 г. при обща инвестиция (продажна цена плюс капиталови инвестиции) от страна на купувача от над […] милиарда евро с последица прекратяването на гаранцията, без да бъде усвоена, в деня на приключването на продажбата;

б)

втори сценарий: продажба на банката преди юни 2007 г. при обща инвестиция по-малко от […] милиарда евро, като в този случай гаранцията е напълно или частично усвоена;

в)

трети сценарий: продажбата на BAWAG-PSK не настъпва преди юни 2007 г. При този сценарий гаранцията, дори ако е прогресивно намаляла (от годишните положителни резултати на банката, намалелите рискови активи и т.н.), трябва да бъде удължена за неопределено време. В противен случай е много голяма вероятността гаранцията да бъде изтеглена, което предполага сериозни загуби за държавата.

(145)

Въпреки че Австрия твърди, че BAWAG-PSK би могла да генерира необходимите капиталови резерви чрез капиталова инжекция от нови инвеститори (37) или чрез последователни годишни положителни резултати, или да изготви нов, по-малко амбициозен план за преструктуриране, изискващ по-малко основен капитал, като по този начин се даде възможност на банката да намали в по-голяма степен размера на гаранцията, Комисията е на мнение, че такава хипотеза не може да бъде изключена, но въпреки това не е било възможно да бъде взета предвид от частен инвеститор/поръчител по време на предоставянето на гаранцията, защото алтернативните сценарии биха били твърде хипотетични. В частност, в случая на по-малко амбициозен план за преструктуриране, отколкото този, на който са базирани сценариите, един частен инвеститор би преценил, че Австрия би продължила срока на гаранцията през юли 2007 г., ако е нужно. Комисията не споделя становището на Австрия, че удължаването на гаранцията не би било сигурно през юли 2007 г., ако банката не е продадена по-рано. Всъщност, при липса на удължаване, гаранцията би била изтеглена почти в пълен размер, тъй като BAWAG-PSK още не е възстановила необходимите финансови ресурси за поддържане на показателите в разумни граници, и опасността от неплатежоспособност би била налице отново.

(146)

Комисията оцени и другите представени от Австрия възможности за покриване на капиталовите нужди на банката след изтичане на едногодишния гаранционен период, в случай че банката не бъде продадена. Комисията смята, че една такава хипотеза, която не може да бъде изключена, при все това не би била взета предвид от частен инвеститор/поръчител по времето на предоставянето на гаранцията, тъй като алтернативните сценарии, на които тя почива, са или хипотетични, или имат негативен ефект върху бизнес плана на банката. В краткосрочен и дългосрочен план планираните печалби не биха позволили на банката да подобри съществено увеличението на собствения си капитал (38). Намаляването на нуждите от собствен капитал чрез намаляване на рисковите активи на банката би имало негативен ефект върху бъдещата ѝ способност за генериране на печалба (39) и прибягването към заемане на капитал от трета страна би било сравнимо с частична продажба на банката (40).

(147)

В идеалния случай Комисията би дала на всеки от трите сценария степен на вероятност по време на предоставянето на гаранцията. Размерът на помощта тогава би могъл да бъде приспаднат. При все това, на базата на наличната информация, Комисията бе неспособна да определи точно вероятността за настъпване на всеки сценарий. По времето на предоставянето на гаранцията бъдещето развитие на BAWAG-PSK не можеше да се предвиди със сигурност.

(148)

Австрия твърди, че, с оглед на дейността на FMA, в момента на предоставянето на гаранцията е била информирана в достатъчна степен за икономическата ситуация на BAWAG-PSK, както и че е оценила вероятността от настъпване на трите описани сценария. Нейното заключение би било, че само първият сценарий е реалистичен. Обаче тя не представи никакви доказателства по този въпрос. Например на Комисията не бе предоставена точна информация относно оценката на стойността на банката преди предоставянето на гаранцията.

(149)

Стойността на BAWAG-PSK при гласуването на закона за предоставяне на гаранцията през април/май 2006 г. може да бъде определена единствено чрез груби изчисления:

а)

Като използва наличната документация, частен поръчител може да приложи методология, базирана на дисконтираните парични потоци. Обаче един такъв подход, базиран на очаквани цифри за разумен период от време, води до цифри, при които крайната стойност представлява много висок процент от общата стойност. Един пример: като изхождаме от нетната печалба, отбелязана в бизнес плана, предаден от Австрия през септември 2006 г. (като заместител на информацията, с която разполага частният поръчител през април/май 2006 г.), в резултат на прилагането на метода на дисконтираните парични потоци получаваме стойност в размер на […] милиарда евро (41), като крайната стойност е в размер на 85 % от тази стойност. Поради това Комисията стига до заключението, че този метод не позволява да се достигнат надеждни заключения в настоящия случай, тъй като е твърде зависим от крайната стойност;

б)

Като се изхожда от продажната цена на BAWAG-PSK в размер на […] милиарда евро (която не бе известна в началото на 2006 г.) и стойността на собствения капитал към 31 декември 2005 г. в размер на 1,7 милиарда евро, може да бъде пресметната стойност на бизнеса (стойността на клиентите и стойността на клоновете) в размер на около […] милиарда евро. След това, като вземем сумата от собствен капитал към 31 декември 2005 г. и стойността на бизнеса, приспаднем от нея капиталовата инжекция, която трябва да се направи от новите собственици, в размер на […] милиона евро, плащането към Refco в размер на […] милиона евро, свързано с продажната цена, стигаме до цена на BAWAG-PSK в началото на 2006 г. в размер на […] милиарда евро (42).

(150)

Комисията трябва да обърне също сериозно внимание на факта, че времевото ограничение през април/май 2006 г., когато частният поръчител би трябвало да се намеси, би било твърде силно. Бяха налице само няколко седмици, през които да се оцени задълбочено финансовата ситуация на банката и да се направи оферта. Започналият в BAWAG-PSK т.нар. „bank run“ създаваше голяма опасност за ликвидността на банката. Ако това развитие на нещата би продължило дори за кратко време, банката не би оцеляла. Времевото ограничение, съчетано със значителния размер на нужната гаранция, направи всяка интервенция от частен участник на пазара изключително трудна, ако не невъзможна.

(151)

В добавка към това оставаха много неясноти, например относно случая Refco в САЩ, и даден частен инвеститор би трябвало да е оценил дали неговата интервенция би била достатъчна в сравнение с държавната гаранция за спиране на т.нар. „bank run“.

(152)

С оглед на гореизложените обстоятелства Комисията стигна до следните заключения:

а)

времето на продажбата и размерът на покупната цена на BAWAG-PSK бяха две неизвестни величини, които носеха висока степен на риск за ориентиран към пазара поръчител;

б)

времевото ограничение увеличи до много висока степен възможността на пазарен участник за намеса;

в)

същинската стойност на банката не е толкова ниска, че да позволи пълното изключване на възможността от поемане на задълженията в размер 900 милиона евро от пазарен поръчител, ако наред с това е било налице условието за плащане на висока дължима такса.

(153)

Комисията е на мнение, че частен инвеститор би бил по-склонен да се намеси с капиталова инжекция, която би го направила собственик на дял от банката и би му дала власт за вземане на решения относно успешното преструктуриране на банката. При все това, според Комисията и Австрия, никой частен инвеститор не би бил склонен да осигури фондове, които биха били сметнати за собствен капитал (43).

(154)

Най-накрая, една гаранция не би изглеждала технически напълно подходящ инструмент за даден частен инвеститор също поради факта, че много високата искана дължима такса би влошила перспективата за печалба и би компенсирала положителния ефект от печалбата. Всъщност предоставянето на гаранцията отразява интересите на Австрия, които бяха главно да се възстанови доверието на инвеститорите и партньорите в стабилността на банката и във финансовия сектор на Австрия. Също така, явявайки се поръчител, Австрия разполага със значителен капацитет и изгодни условия (кредитен рейтинг ААА).

(155)

Като следствие на това Комисията смята, че елементът на помощ, съдържащ се в гаранцията, може да бъде определен само в диапазон. Горната граница на този диапазон е 898 милиона евро, т.е. номиналната стойност на гаранцията минус дължимата вноска от 0,2 %, платена от банката. Фиксирането на долната граница на този диапазон е много по-сложно; според Комисията тя може да бъде най-малко 2/3 от номиналната стойност на гаранцията.

(156)

Комисията оцени анализите, извършен от Австрия относно елемента на помощта в гаранцията, и смята, че тези анализи са неадекватни по ред причини.

(157)

На първо място, Комисията е на мнение, че FSR на BAWAG-PSK и съответната вероятност не отразяват риска за поръчителя в трите съответни сценария. Всъщност оценката на Moody’s за FSR остава непроменена за всеки от сценариите, защото от гледна точка на инвеститора гаранцията от 900 милиона евро е подобна на вече извършено увеличение на капитала в същия размер. В първия сценарий увеличението на капитала се извършва от бъдещия собственик на банката. Съгласно втория сценарий увеличението на капитала се извършва частично от бъдещия собственик на банката; останалото количество се изтегля от гаранцията. При третия сценарий гаранцията остава непокътната (дори с намаляваща стойност), докато не бъде направена подходящата капиталова инжекция или докато банката не е генерирала необходимите финансови средства. За сравнение, рискът за поръчителя зависи в голяма степен от възможността за настъпване на всеки отделен сценарий, защото продължителността на гаранцията и усвояването на част от нея варират силно в зависимост от времето на продажбата и цената, на която се продава BAWAG-PSK.

(158)

В своята оценка на риска от усвояване на гаранцията посредством FSR Австрия взе предвид само сценария, съгласно който продажбата на BAWAG-PSK ще бъде приключена най-късно до 1 юли 2007 г. и купувачът ще извърши обща инвестиция в размер на […] милиарда евро. При този сценарий гаранцията ще бъде усвоена само в случай на просрочване на задълженията от страна на BAWAG-PSK преди продажбата. Комисията застъпва становището, че по-нататъшното развитие на BAWAG-PSK към момента на предоставяне на гаранцията не е предвидимо и всички описани сценарии трябва да бъдат преоценени при оценката на риска.

(159)

В заключение Комисията смята, че FSR и съответният риск от просрочване на плащанията са неподходящи показатели за оценка на елемента на помощта в гаранцията.

(160)

Комисията смята проведената от Австрия проверка на правдоподобността за неуместна. Заемът не се класифицира като собствен капитал съгласно BWG и не би предотвратил падането на капиталовото съотношение под законно установените изисквания за собствен капитал.

(161)

Комисията е на мнение, че алтернативната оценка от Австрия на гаранцията чрез определяне на свързаното с тази гаранция теоретично предимство от рефинансиране за BAWAG-PSK е също така неуместна. Споменатият суап спред на активите се базира на рейтинги, които вземат предвид потенциална подкрепа, осигурена от държавата, и поради това не отразяват същинската стабилност на BAWAG-PSK.

(162)

Комисията по-нататък отбелязва, че в случая с BGB тя е извършила задълбочен анализ на вероятността дали рисковете, за които е създадена гаранцията, биха се материализирали. Тъй като някои от рисковете бяха много малки, разумният сценарий („икономическа стойност“), оценен от Комисията, имаше за резултат елемент на помощта в гаранцията, който е под нивото на номиналната стойност на последната. Относно случая CWP, споменатите от Австрия гаранции дадоха възможност на CWP да придобие заеми при по-добри финансови условия, отколкото при тези, които са обикновено на финансовите пазари. Ситуацията в настоящия случай е различна. При все това, след като разгледа специфичната ситуация на CWP, Комисията стигна до извода, че пазарната цена на въпросната гаранция би била референтният лихвен процент плюс 400 базисни пункта. В случая с BAWAG-PSK Комисията също извърши задълбочено специфично разследване на всички аспекти от настъпване на всеки от трите възможни сценария с цел да определи стойността на елемента на помощ в държавната гаранция.

(163)

Поради това Комисията не смята, че нейният методологичен подход в настоящия случай е по-различен от този относно цитираните от Австрия случаи.

(164)

Според Комисията Австрия не е доказала, че изпадането в неплатежоспособност/банкрут на BAWAG-PSK би имало систематично въздействие върху австрийската финансова система и, в по-глобален мащаб, върху австрийската икономика.

(165)

Австрия призна, че едва ли е възможно да се даде количествена оценка на евентуалните последици от изпадане в неплатежоспособност на банката за цялата икономика.

(166)

В този контекст Комисията е на мнение, че поне 95 % от сметките на вложителите биха били в размер, по-малък от 20 000 евро и следователно биха били застраховани срещу изпадане в неплатежоспособност на BAWAG-PSK посредством закона за минималните гарантирани депозити. Фактът, че други банки биха били задължени да обезпечат депозитите в случай на изпадане в неплатежоспособност не е достатъчен сам по себе си, за да оправдае тезата, че всички участници в банковия пазар биха били застрашени.

(167)

През юни 2006 г. OeNB заяви, че австрийската банкова система през 2005 г., въпреки проблемите с BAWAG-PSK и Hypo Alpe-Adria Bank, се развива положително. Резултатите от изпитванията за сътресения показаха високата устойчивост на банковата система. Като цяло австрийската банкова система бе преценена като намираща се в добро състояние.

(168)

Комисията винаги е прилагала много рестриктивно член 87, параграф 3, буква б). Последният случай, в който е приложен този член, бе през 80-те години, когато гръцката икономика бе изправена срещу сериозни дисбаланси в икономиката вследствие на приемането в ЕИО и когато самата Общност разреши специфични изключителни мерки, имащи за цел коригиране на ситуацията (44).

(169)

Комисията смята по принцип, че помощ, облагодетелстваща един участник на пазара, не съответства на ситуацията, предвидена в член 87, параграф 3, буква б), втората част. В случая с Crédit Lyonnais  (45), където мерките на помощ бяха на стойност от около 20 милиарда евро (46), според Комисията не ставаше дума за „помощ, предназначена да разреши сериозен икономически проблем, тъй като целта бе да се разрешат проблемите на един-единствен получател, Crédit Lyonnais, а не проблемите, пред които е изправен целият икономически отрасъл“. Поради това помощта не бе разрешена съгласно член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО, а въз основа на член 87, параграф 3, буква в) като помощ за преструктуриране, съвместима с Общия пазар.

(170)

Вследствие на това Комисията смята, че член 87, параграф 3, буква б) не може да бъде приложен в настоящия случай.

(171)

Съгласно параграф 15 от насоките, помощта за оздравяване по своята същност е една временна и подлежаща на възстановяване помощ, като главната ѝ цел е да поддържа предприятието, докато се състави план за неговото преструктуриране или ликвидация. Съгласно точка 15 от Насоките продължителността на такова подпомагане не трябва да надвишава шест месеца.

(172)

Гаранцията бе предоставена на 6 юни 2006 г. (със срок на действие по принцип до продажбата на BAWAG-PSK или до юли 2007 г.). Нейният срок на действие надвишава максималната продължителност на помощта от 6 месеца, установена в Насоките. В допълнение, реално тя влезе в сила със задна дата, на 31 декември 2005 г.

(173)

В заключение, гаранцията не може да бъде сметната за съвместима с Общия пазар съгласно изискванията на Насоките за помощта за оздравяване.

(174)

Насоките съдържат критерии, които трябва да бъдат спазени, за да бъде разрешена дадена помощ за преструктуриране:

а)

план за преструктуриране, който да бъде изпълнен в пълна степен и да възстанови рентабилността в дългосрочен план;

б)

елементът на помощта да бъде ограничен до минимум;

в)

трябва да бъдат избегнати ненужни нарушавания на конкуренцията.

(175)

За Комисията прехвърлянето на цялото предприятие BAWAG-PSK под контрола на частен инвеститор e централен елемент за разрешаване на трудностите от миналото и реализиране на положително икономическо развитие на банката. В действителност, както бе отбелязано от Австрия, може да се допусне, че дадено предприятие ще бъде с по-добри перспективи и по-дългосрочна рентабилност под контрола на един нов, частен инвеститор и че това би гарантирало, че предприятието няма да разчита на държавна помощ отново. Продажбата се доказва като ключов аспект от преструктурирането на BAWAG-PSK.

(176)

През януари 2007 г. от BAWAG-PSK на Комисията бе предаден актуализиран план за преструктуриране. Комисията смята промените (в сравнение с първоначалния план) в хипотезата и допусканията като подходящи за вярно отражение на актуалните икономически условия; ключовите финансови съотношения са оценени от Комисията като реалистични и постижими.

(177)

Като цяло Комисията разглежда пазарните прогнози, на които е базиран планът, като разумни и е на мнение, че очакваната възвръщаемост на капиталовложенията е достатъчна, за да може BAWAG-PSK да се конкурира на австрийския и международния финансов пазар със собствени сили.

(178)

В допълнение, както е показано от подробното описание на обстоятелствата, които са довели банката до затруднения, засилването на рисковия контрол е от решаващо значение за избягване на сериозните грешки от миналото. През 2006 г. този въпрос бе обстойно разгледан от новото ръководство на банката, по-специално чрез три главни мерки:

а)

въвеждането на кодекс за корпоративно управление и нови процедурни правила за мениджмънта;

б)

изменения на контрола на риска и назначаване на директор по въпросите на риска;

в)

подобрение на процесите на нареждания по фактурите (47) от гледна точка на риска;

(179)

Тези мерки се смятат за разумни от Комисията.

(180)

Относно специфичния риск, споменат в решението за откриване на процедурата, касаещ Refco, рискът от просрочване на задълженията на акционерите на BAWAG-PSK към американските кредитори и клаузите за плаващи лихвени проценти, Комисията смята, че те са в достатъчна степен отразени в плана за преструктуриране.

(181)

Годишният финансов резултат за 2006 г. (Bilanzgewinn) вече показва малка печалба в размер на 0,2 милиона евро, докато годишният финансов излишък (Jahresüberschuss) е с […] милиона евро по-висок от очаквания в плана за преструктуриране. Тези цифри показват, че банката се развива в съответствие с плана за преструктуриране.

(182)

Комисията също оцени анализа на чувствителността, включително оптимистичния и песимистичния сценарий, предадени от Австрия, и е на мнение, че те адекватно отразяват потенциалните най-добър и най-лош вариант. От една страна, песимистичният сценарий, който води до финансов резултат от обикновена бизнес дейност в размер на […] милиона евро през 2011 г., което е една стабилна стойност, можеща да осигури дългосрочното съществуване на банката. От друга страна, при оптимистичния сценарий, който води до финансов резултат от обикновената бизнес дейност в размер на […] милиона евро през 2011 г., очакваното генериране на печалба остава като това на конкурентите.

(183)

Австрия потвърди, че консорциумът ще прилага актуализирания план за преструктуриране, изготвен от BAWAG-PSK, който преди това е бил напълно одобрен от нея.

(184)

Ако елементът на помощ в гаранцията зависи директно от общата инвестиция на потенциалния купувач, Комисията смята, че успехът на преструктурирането на банката също зависи в решаваща степен от увеличението на капитала, което трябва да бъде извършено от новите собственици (48). Общите инвестиции, извършени от консорциума, осигурявайки неусвояването на гаранцията, в същото време предоставят едно адекватно финансиране като основа за прилагането на плана за преструктуриране.

(185)

Комисията признава, че прилагането на основните мерки за преструктуриране от плана за преструктуриране, които включват подробен план за бъдещето развитие на банката до 2011 г., е планирано за периода […].

(186)

В заключение може да се установи, че подобряването на рентабилността на BAWAG-PSK произтича предимно от вътрешни мерки, както и че всички съмнения, изразени в решението за откриване на процедурата, са получили удовлетворителен отговор. Комисията е убедена, че планът за преструктуриране на BAWAG-PSK ще позволи възстановяването на дългосрочната рентабилност на банката.

(187)

Комисията трябва да продължава да бъде напълно информирана за напредъка относно прилагането на плана в съответствие с параграфи 44 и 50 от Насоките.

(188)

За предприятие от мащаба на BAWAG-PSK Насоките предвиждат, че собственият му принос по принцип трябва да възлиза на 50 % от разходите за преструктуриране.

(189)

Разходите за преструктуриране възлизат най-малко на […] милиарда евро. Те няма да се финансират директно от държавната гаранция, а ще бъдат покрити на 100 % от банката и нейните собственици. Дезинвестициите също ще допринесат за финансирането на програмата за преструктуриране.

(190)

Дори ако Комисията разгледа цялата гаранция като помощ за финансиране на разходите за преструктуриране, приносът на BAWAG-PSK, като не се взема предвид помощта, би бил над 50 %.

(191)

Комисията е на мнение, че формата и размерът на помощта — държавна гаранция по просрочените заеми, позволяваща спазването на правилата за разумна предпазливост, в същото време избягва снабдяването на BAWAG-PSK с излишни парични средства, които биха били използвани за агресивни, нарушаващи пазара дейности, които не са свързани с процеса на преструктуриране. В допълнение към това горният размер на диапазона на помощта, в размер на 898 милиона евро, представлява само 1,6 % от общата сума на баланса на банката. Тази сума е много ниска в сравнение с други случаи, при които Комисията е взела положително решение (49).

(192)

Трябва също да се отбележи, че в настоящия случай не се предоставя помощ за оздравяване.

(193)

С оглед на гореизложеното Комисията смята, че помощта е ограничена в рамките на стриктния минимум, необходим за възстановяване на дългосрочната рентабилност на банката, и преценява, че приносът на получателя на помощта е в съответствие с разпоредбите на Насоките.

(194)

Съгласно Насоките трябва да бъдат предприети мерки, за да бъде смекчен, доколкото е възможно, всякакъв отрицателен ефект на помощта върху конкуренцията. Тези мерки могат да включват продаването на активи, намаляването на капацитети и ограничаването на пазарно присъствие или сваляне на ограничителните бариери на въпросните пазари. Мерките трябва да са пропорционални на отрицателния ефект от помощта, и по-специално на положението на въпросното предприятие на неговия пазар или пазари.

(195)

Ангажиментите на BAWAG-PSK, предадени от Австрия на Комисията, са част от процеса на преструктуриране. По-специално направените вече дезинвестиции или тези, които предстои да бъдат направени, наистина помагат за финансирането на разходите за преструктуриране и разсейват опасенията на Комисията относно спазването на конкурентното право.

(196)

Множество мерки въздействат върху основната дейност на банката.

(197)

В кредитния бизнес с обществените органи, където BAWAG-PSK държи пазарен дял в размер на […] (25 % през 2005 г.), банката намалява размера на заема, предоставен от нея на австрийската държава до края на […], с […] ([…] милиарда евро) до най-много […] милиарда евро. Тази горна граница от […] милиарда евро няма да бъде надвишавана до […] (50).

(198)

В допълнение банката, която е един от важните т.нар. „Primary Dealer“ на държавни облигации, се отказва от участие в тръжни процедури за период от […], започващ от […] и завършващ на […]. Тази мярка предотвратява участието на BAWAG-PSK в тръжни процедури, на които се разпределят договори в размер на […] милиарда евро.

(199)

Тези мерки биха намалили популярността на банката сред клиентите от обществения сектор и с това биха забавили развитието на бизнеса на банката сред тези клиенти в бъдеще. Тази мярка, доколкото касае държавните облигации, също ограничава диапазона на инвестиционните продукти, които банката може да предложи, по-специално на частните клиенти.

(200)

Двете гореописани мерки касаят пазари, на които банката след преструктурирането ще заеме важни позиции, и излизат извън рамките на необходимото за възстановяването на рентабилността.

(201)

В допълнение към това Комисията напомня, че като условие за предоставянето на държавната гаранция BAWAG-PSK трябва да продаде акциите си в OeNB. Това участие бе наистина важно за банката. В допълнение, през юли 2006 г., съответно март 2007 г. акциите в Bank Frick & Co. AG и в Hobex AG бяха продадени. Като продаде своето участие в Hobex AG, която действа активно в бизнеса с разрешителни за извършване на плащания по сметка, BAWAG-PSK се изтегли от един важен сектор, в който действат всички големи банки в Австрия.

(202)

Що се отнася до затварянето на трите клона във Виена, Австрия предпочита да не смята това затваряне за ефективна компенсационна мярка. Комисията наистина не смята, че затварянето на трите клона във Виена може да се смята за ефективна компенсационна мярка в настоящия случай, тъй като не е доказано, че съответните клонове не са заети с генерираща загуби дейност и при възстановяването на рентабилността не биха били затворени във всеки случай.

(203)

В застрахователната дейност, която е близка до нейната основна дейност, BAWAG-PSK, ще продаде бързо своя дял от 50 % в PSK Versicherung AG и BAWAG-Versicherung и ще предостави на купувача кол-опция за придобиване на остатъка от дяловете. Съответната дисконтирана цена възлиза на над […] милиарда евро. През януари 2007 г. в допълнение към това бе продаден застрахователният брокер Funk International Austria GmbH.

(204)

Комисията отбелязва, че банката е обещала също да продаде по-голямата част от своите участия в дейности, които не принадлежат към основния ѝ бизнес (по-специално дяловете си в Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH, […], също както и 42-процентния си дял в ATV Privat-TV Services AG). По този начин BAWAG-PSK ще се съсредоточи отново върху основния си бизнес.

(205)

За да се осигури гладкото протичане на процеса на продажбите и завършването на текущия процес на преструктуриране, Комисията приема, че (51) процеса на продажбата на […] може да настъпи единствено преди […] и че 42 %-то участие в ATV Privat-TV Services AG се обявява единствено преди […].

(206)

През 2006 г. беше продадена различна недвижима собственост в размер на […] милиона евро. Пред края на 2008 г. ще бъде продадена друга недвижима собственост на стойност приблизително […] милиона евро. Също така през 2007 г. ще бъдат продадени промишлените участия в Voestalpine и […].

(207)

Освен това откритите депозити, държани в BAWAG-PSK от австрийски и чуждестранни клиенти, намаляха от края на септември 2005 г. до юни 2006 г. с повече от 560 милиона евро (пазарният дял на тези клиенти намаля с […] % до […] %). Спестовните влогове намаляха за същия период от време с 4 милиарда евро (пазарният дял намаля с почти […] % до […] %). Докато тази загуба на клиенти не може в пълна степен да се сравнява с компенсационна мярка по смисъла на Насоките, тя значително намали най-важния източник на рефинансиране за банката. В този контекст Комисията смята, че този т.нар. „bank run“ трябва да се разглежда като смекчаващо обстоятелство в общата оценка на едно евентуално ненужно нарушение на конкуренцията.

(208)

Като цяло сумата на годишния баланс на BAWAG-PSK към 31 декември 2006 г., след предоставянето на държавната гаранция от Австрия, в сравнение с 31 декември 2005 г., намаля с 11 % (6 милиарда евро) (52), а в сравнение с 30 юни 2006 г. — с 9,3 % (5 милиарда евро). По-нататъшните мерки, по-специално намалението с […] милиарда евро на размера на заемите, предоставени на Австрия, ще окажат своето въздействие от […] и ще съответстват на едно допълнително намаление на сумата на баланса с около […] % (в сравнение с приетата за база 2005 г.).

(209)

Най-накрая в Насоките е отбелязано, че предоставянето на помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране може да се разглежда като оправдано, по изключение, когато трябва да се запази конкурентна пазарна структура и когато закриването на предприятия може да доведе до ситуация на монопол или олигопол на пазара. В този контекст Комисията отбелязва, че изчезването на BAWAG-PSK в случай на изпадане в неплатежоспособност вероятно би облагодетелствало най-вече главните конкуренти на банката в рамките на един пазар, който вече е с висока степен на концентрация (53), където Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank/Sparkassengruppe и Raiffeisengruppe държат повече 80 % от австрийския пазар на банкиране на дребно.

(210)

В заключение Комисията смята, че компенсационните мерки са пропорционални на нарушаващото конкуренцията въздействие на помощта, предоставена на BAWAG-PSK, като се вземе предвид определеният диапазон на елемента на помощта, включен в гаранцията.

(211)

Комисията не разглежда ангажимента за продажба, наложен на ÖGB от Австрия, като компенсация за нарушаване на конкуренцията, тъй като директният получател на помощта е BAWAG-PSK, а не ÖGB. Продажбата на банката на консорциума обаче се разглежда като положителен елемент за процеса на преструктуриране (виж по-горе).

(212)

Освен това фактът, че конкурентите на BAWAG-PSK създадоха двете ДСИЦ, за да подсилят капиталовата база на банката, не означава, че нарушенията на конкуренцията, причинени от държавната гаранция, не са осезаеми. Всъщност, уместно е да се отбележи, че двете ДСИЦ бяха създадени чак след предоставянето на гаранцията на BAWAG-PSK.

(213)

Комисията ще трябва да бъде информирана относно напредъка в прилагането на гореспоменатите компенсационни мерки.

(214)

Сроковете за изпълнение на компенсационните мерки могат да бъдат удължени от Комисията, в случай че Австрия докаже настъпването на извънредни обстоятелства. В изключителни случаи, които трябва да бъдат добре обосновани от Австрия, Комисията може при поискване да реши, че някои задължения и условия трябва да се изменят и/или заменят с еквивалентни мерки.

(215)

В допълнение на мерките, приети с цел да се избегне ненужно нарушаване на конкуренцията, Комисията може да наложи всякакви условия и задължения, които тя смята за необходими, с цел да гарантира, че помощта няма да наруши конкуренцията до степен, противоречаща на общия интерес.

(216)

В този аспект Комисията иска да установи със сигурност, че няма да бъде(ат) предоставена(и) никаква(и) допълнителна(и) помощ(и), което би изменило пропорционалността на мярката за помощ, която е предмет на настоящото решение. Поради това, въпреки че Комисията е взела предвид ангажиментите, поети от BAWAG-PSK и предадени от Австрия относно предоставянето на държавна помощ до края на 2010 г., Комисията също отбелязва, че при всеки случай, съгласно точка 3.3 от Насоките, съществува обща забрана за предоставяне на помощ за преструктуриране на групата BAWAG-PSK за периода от следващите 10 години. Комисията счита този ангажимент за уместен и необходим по смисъла на параграф 46, буква в) от Насоките. Тя също отбелязва, че общата забрана не се отнася до помощ, предоставена по член 87, параграф 2 от Договора. Още повече, тъй като оценката на пропорционалността на помощта, съдържаща се в държавната гаранция, няма да бъде засегната в съществена степен, а също така и с оглед на преследваните цели, Комисията може да приеме, че помощта, предоставена по изследователски проекти, финансирани от Европейския съюз, както и помощта за общо обучение (54) в рамките на предварително одобрени схеми, а също така и помощта за енергоспестяване (55) по предварително одобрени схеми могат да бъдат предоставени на BAWAG-PSK.

(217)

Комисията смята също така, че ангажиментите, споменати в съображения 196 и 197 по-горе, също отговарят на изискванията на параграф 46, букви а) и б) от Насоките.

VIII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(218)

Комисията констатира, че предоставената от Австрия помощ под формата на държавна гаранция в размер на 900 милиона евро е в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора и е незаконна. Въпреки това помощта може да се класифицира като съвместима с Общия пазар, при условие че наложените условия бъдат спазени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Австрия е привела в действие в полза на BAWAG-PSK за нейното преструктуриране, под формата на предоставяне на държавна гаранция, възлизаща на 900 милиона евро, е съвместима с общия пазар, при условие че бъдат спазени задълженията и условията, предвидени в член 2.

Член 2

1.   Планът за преструктуриране на BAWAG-PSK, представен на Комисията от Австрия на 3 януари 2007 г., следва да се приведе изцяло в изпълнение.

2.   Австрия гарантира, че следните дялови участия ще бъдат продадени на независима от групата BAWAG-PSK трета страна:

а)

продажба на дял от повече от 50 % участие в PSK Versicherung AG и в BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft, което ще бъде отразено в балансовия отчет най-късно до […], и предоставяне на кол-опция на купувача за придобиване на останалите акции;

б)

приключване на продажбата на недвижима собственост на стойност около […] милиона евро, което ще бъде отразено в балансовия отчет най-късно до […];

в)

продажба на участието в размер на […] % в […], което ще бъде отразено в балансовия отчет най-късно до […];

г)

продажба на участието в размер на 42,56 % в ATV Privat-TV Services AG, което ще бъде отразено в балансовия отчет най-късно до […];

д)

продажба на участието в […], което ще бъде отразено в балансовия отчет най-късно до […].

3.   Австрия гарантира, че размерът на заемите на BAWAG-PSK за Австрия до края на финансовата година ще бъде намален до максимум […] милиарда евро. Този размер няма да бъде надвишаван до […]. От тази сума се изключват текущи задължения на предприятия от групата BAWAG PSK, състоящи се от бъдещи вноски по вече настъпили процеси на възлагане на обществени поръчки.

4.   За период от […], започващ на […], BAWAG-PSK няма да бъде избирана за емитент на австрийски държавни облигации.

5.   Никаква помощ, различна от тази, за която става дума в член 87, параграф 2 от Договора за ЕО, както и помощ, предоставена по линия на изследователски проекти, съвместно финансирани от Европейския съюз, или помощ, предназначена за общо обучение, или помощ за енергоспестяване в рамките на предварително одобрени схеми няма да бъде предоставена на BAWAG-PSK до 31 декември 2010 г. В следващите десет години няма да бъде одобрена никаква помощ за преструктуриране.

6.   С цел мониторинг на условията, изложени в параграфи от 1 до 5, Австрия ще предоставя редовни доклади за напредъка в преструктурирането на BAWAG-PSK до 2010 г. Първият годишен доклад ще бъде представен през 2009 г. Следващите доклади ще се отнасят за 2009 и 2010 г. и ще бъдат съответно предадени в края на март 2010 г. и 2011 г.

Член 3

Австрия уведомява Комисията в рамките на два месеца от уведомлението за настоящото решение за мерките, предприети от нея за неговото спазване.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  ОВ C 232, 30.12.2006 г., стр. 11.

(3)  Вж. бележка под линия 2.

(4)  Съюзът на австрийските профсъюзи пряко притежава 51 % от капитала на предприятието и непряко — посредством своята частна фондация Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung („ÖGSP“) — 49 % от дяловете. ÖGB е учредителят на ÖGSP.

(5)  Фирмена тайна.

(6)  Огромната част от тези искания съставляваха два необезпечени кредита, които бяха предоставени на AVB под формата на овърдрафт в размер общо на 1,531 милиарда евро, като и два кредита за ÖGSP под формата на овърдрафт в размер общо на […] милиона евро.

(7)  Сумата от продажната цена и капиталова инжекция в BAWAG-PSK.

(8)  BAWAG Versicherung AG и PSK Versicherung AG държат дял в размер на […] % от австрийския пазар на застраховки „Живот“.

(9)  Консорциумът се състои от Cerberus European Investments, Österreichischen Post, Generali Holding Vienna AG, Wüstenrot Verwaltung- and Dienstleistungen GmbH, други финансови институции и частни лица.

(10)  Refco тогава е бил най-големият брокер на деривативни инструменти в САЩ.

(11)  […].

(12)  В приложението към доклада от одита, BGBI. II № 305/2005, в част IV Z 14, букви в) и г).

(13)  Решение на Съда на ЕО от 14 септември 1994 г. по обединение дела C-278/92, C-279/92 и C-280/92, Испания/Комисията (1994) ECR I-4103.

(14)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(15)  Кредитният рейтинг на BAWAG-PSK съгласно оценката на Moody’s спадна от А2 до А3 за всички краткосрочни и дългосрочни депозити и задължения, докато оценката на финансовата стабилност стана E+.

(16)  ОВ C 71, 11.3.2000 г., стр. 14.

(17)  FSR представя оценката на Moody’s относно вътрешно присъщите за банката сигурност и стабилност и като такава изключва някои външни кредитни рискове и елементи в подкрепа на кредита, които се разглеждат от коефициентите на Moody’s за банковите влогове.

(18)  Решение на Комисията от 23 юни 1999 г., С(1999) 2035, Crédit Foncier de France (ОВ L 34, 3.2.2001 г., стр. 36, параграф 49).

(19)  Решение на Комисията от 18 февруари 2004 г., С(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin (ОВ L 116, 4.5.2005 г., стр. 1), параграф 27, четвърто тире.

(20)  Решение на Комисията от 2 март 2005 г., С(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz (ОВ L 296, 12.11.2005 г., стр. 19), параграф 107.

(21)  900 милиона евро × 5,457 % = 49,1 милиона евро.

(22)  49,1 милиона евро – (900 × 0,2 %) = 47,3 милиона евро.

(23)  Вж. Moody’s Investor Service, „Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000“.

(24)  На основата на стандартното съотношение за платежоспособност от 8 %.

(25)  На базата на промяната на суап спред преди и след прилагането на гаранцията.

(26)  Решение на Комисията от 12 октомври 1994 г. относно държавната помощ от Франция за групата Bull под формата на капиталово увеличение, за което не е уведомено (ОВ L 386, 31.12.2004 г., стр.1), параграф 10; решение на Комисията от 26 юли 1995 г. за условно одобрение на помощта, предоставена от Франция на банка Crédit Lyonnais (ОВ L 308, 21.12.1995 г., стр. 92), параграф 116; решение на Комисията от 21 юни 1995 г. относно помощта, предоставена от италианската държава на предприятието Enichem Agricoltura SpA (ОВ L 28, 6.2.1996 г., стр.18), параграф 26; решение на Комисията от 3 юли 2001 г. относно помощта, предоставена Испания за преструктуриране на предприятието Babcock Wilcox España SA (ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 50), параграф 40; решение на Комисията от 16 септември 1998 г. за условно одобрение на помощта, предоставена от Италия на Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (ОВ L 129, 22.5.1999 г., стр. 30), параграф 35; решение на Комисията от 16 септември 1998 г. за условно одобрение на помощта, предоставена от Италия на Italstrade SpA (ОВ L 109, 27.4.1999 г., стр. 1), параграф 2.

(27)  Решение на Комисията от 10 февруари 1997 г., Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, параграф 46, буква е).

(28)  Относно пазарните дялове Австрия се позовава на решението за контрол върху сливанията на Комисията от 28 февруари 2007 г., Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M. 4565.

(29)  Вж. например решение на Съда по дело C-372/97 Италия срещу Комисията (2004), Recueil I-3679, параграф 44.

(30)  Дело C-482/99 Франция срещу Комисията (2002), Recueil I-4397, параграф 71.

(31)  Решение на Първоинстанционния съд от 6.3.2003 г. по обединените дела T-228/99 и T-233/99, Westdeutsche Landsbank Girozentrale и Land Nordrhein-Westfalen/ Kommission, Recueil 2003, S. II-43, параграф 255.

(32)  Обединени дела T-228/99 и T-233/99, параграф 246.

(33)  Решение на Първоинстанционния съд от 30.4.1998 г. по дело T-16/96, Cityflyer Express/Kommission, Slg. (1996), Recueil II-757, параграф 76.

(34)  Сравни с дело C 44/03 (помощ от Австрия в полза на Bank Burgenland) (ОВ L 263, 8.10.2005 г., стр. 8), параграф 36.

(35)  Сравни с държавните гаранции за германските държавни банки („Gewährträgerhaftung“) или австрийските Sparkassen („Ausfallhaftung“), които са забранени от решения на Комисията.

(36)  Решение на Комисията от 26 юни 1999 г., С(1999) 2035, Crédit Foncier de France (ОВ L 34, 3.2.2001 г., стр. 36), параграф 49. Решението по дело CFF бе оповестено, преди съобщението относно държавните гаранции да влезе в сила.

(37)  Капиталова инжекция от дребните акционери не е вероятна в контекста на ангажимента за продажба, наложен на ÖGB от Австрия.

(38)  Например очакваните годишни резултати за BAWAG P.S.K за първоначалния тригодишен период (2006—2008 г.) възлизат на общо […] милиона евро. Този период представлява разумен времеви срок за анализ от частен инвеститор. Обаче Комисията отбелязва, че тези планирани резултати не включват истинската пазарна цена за гаранцията: ако банката трябва да плати една такава цена, резултатите от плана за преструктуриране биха били още по-трудни за постигане.

(39)  Чрез едно намаляване на общите активи основата за генериране на печалба на BAWAG-PSK забележимо би се свила. Като цяло активите могат да се продадат в кратък срок само по пазарната си стойност.

(40)  Капиталова инжекция от дребните акционери не е вероятна в контекста на ангажимента за продажба, наложен на ÖGB от Австрия.

(41)  На базата на дисконтов процент от 10 %.

(42)  1,7 милиарда евро + […] милиарда евро – […] милиарда евро – […] милиарда евро = […] милиарда евро.

(43)  Основаването на двете гореспоменати ДСИЦ от частни участници на пазара би настъпило без държавната гаранция и не е в противоречие с това становище.

(44)  Решение на Комисията (88/167/ЕИО) от 7 октомври 1987 г. относно Закон 1386/1983 за държавната помощ за промишлеността от страна на гръцкото правителство (ОВ L 76, 22.3.1988 г., стр. 18).

(45)  Решение на Комисията от 20 май 1998 г. относно помощ от страна на Франция в полза на Crédit Lyonnais (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 28).

(46)  През 1995 г. Комисията разреши за пръв път държавни помощи, които бяха оценени в максимален размер на 8 милиарда евро (решение на Комисията от 26 юли 1995 г. за свързано с условия разрешаване на предоставената от Франция държавна помощ в полза на банка Crédit Lyonnais, ОВ L 308, 21.12.1995 г., стр. 92). През 1996 г. бяха позволени помощи в размер на 0,6 милиарда евро (решение на Комисията за държавна помощ N 692/96 — C 47/96, ОВ C 390, 24.12.1996 г., стр. 7). Най-накрая, през 1998 г., бяха разрешени допълнителни помощи в размер между 8 и 15 милиарда евро (решение на Комисията от 20 май 1998 г. относно помощта, предоставена от Франция в полза на Crédit Lyonnais, ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 28).

(47)  Процесите, които водят до изплащането на фактурите.

(48)  Продажната цена въздейства сама по себе си на увеличението на капитала.

(49)  Вж. например Решение 1999/508/ЕО на Комисията от 14 октомври 1998 г. за одобряване при определени условия на помощта, предоставена от Франция на Societé Marseillaise de Crédit (дело C 42/96 ex NN 194/95) (ОВ L 198, 30.7.1999 г., стр 1), Решение 2005/345/ЕО на Комисията от 18 февруари 2004 г. относно помощта за преструктуриране, предоставена от Германия в полза на Bankgesellschaft Berlin AG (дело C 28/2002 ex NN 5/2002) (ОВ L 116, 4.5.2005 г., стр. 1), както и Решение 2001/89/ЕО на Комисията от 23 юни 1999 г. за одобряване при определени условия на помощта, предоставена от Франция на банка Crédit Foncier de France (дело C 30/96 ex NN 44/96) (ОВ L 34, 3.2.2001 г., стр. 36).

(50)  От това правило са изключение само задължения на предприятия на групата BAWAG-PSK, които са свързани с бъдещи траншове на вече сключени договори за обществени поръчки.

(51)  Сроковете за изпълнение на компенсационните мерки могат да бъдат удължени от Комисията, в случай че Австрия докаже настъпването на извънредни обстоятелства. В изключителни случаи, които трябва да бъдат солидно обосновани от Австрия, Комисията може също да реши, че някои задължения и условия могат да се изменят или заменят от еквивалентни мерки.

(52)  Сумата на баланса на групата за същия период е намаляла с 12,2 %.

(53)  Вж. също решение на Комисията от 11 юни 2002 г. относно процедурата по член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/36.571/D-1 —австрийски банки — „Lombard Club“), публикувано в ОВ L 56, 24.2.2004 г., стр. 1, параграф 8.

(54)  Съгласно Регламент (ЕО)№ 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20. Регламент, последно изменен с Решение 2007/72/ЕО (ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 180) „общо обучение“ обхваща обучение, което не се отнася само или по принцип до сегашната или бъдещата позиция на служителя в подпомаганото предприятие, но и което осигурява квалификации, които в значителна степен могат да бъдат използвани в други предприятия или трудови дейности, и следователно значително да подобрят вероятността за наемане на служителя.

(55)  Съгласно Насоките на Общността относно държавната помощ за опазване на околната среда (ОВ C 37, 3.2.2001 г., стр. 3) мерките за енергоспестяване трябва да се разбират също и като действия, които дават възможност на предприятията да намалят количеството енергия, използвано в техния производствен цикъл.


Top