Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0233

2008/233/ЕО: Решение на Комисията от 17 март 2008 година за изменение на Решение 2004/558/ЕО за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (нотифицирано под номер C(2008) 1004) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Решение 2004/558/ЕО за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта

(нотифицирано под номер C(2008) 1004)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/233/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 9 от Директива 64/432/ЕИО предвижда, че държава-членка, която разполага със задължителна програма за национален контрол за една от заразните болести, изброени в приложение Д, раздел II от посочената директива, може да представи на Комисията своята програма за одобрение. Посоченият член също предвижда определяне на допълнителни гаранции, които може да са необходими за търговията вътре в Общността.

(2)

С Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (2) бяха одобрени програмите за борба и изкореняване на инфекцията с вирус херпес от тип 1 по говедата (BHV1), представени от държавите-членки и изброени в приложение I към посоченото решение за регионите, изброени в същото приложение, за които се прилагат допълнителни гаранции по отношение на BHV1 в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО.

(3)

Чешката република е представила програма за изкореняване на инфекцията BHV1 на цялата територия на държавата-членка. Тази програма е в съответствие с критериите, определени в член 9, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО. Посочената програма определя и правилата за превоз на говеда на националната територия на съответната държава-членка, които са съизмерими с правилата, прилагани преди това в някои държави-членки или региони от тях и довели до успешното изкореняване на болестта в съответните държави-членки или региони от тях.

(4)

Програмата, представена от Чешката република, и допълнителните гаранции, представени в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО, следва да бъдат одобрени.

(5)

Приложение I към Решение 2004/558/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2004/558/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 249, 23.7.2004 г., стр. 20. Решение, последно изменено с Решение 2007/584/ЕО (ОВ L 219, 24.8.2007 г., стр. 37).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави-членки

Региони от държави-членки, за които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО

Чешка република

Всички региони

Германия

Всички региони, с изключение на Regierungsbezirke Oberpfalz и Oberfranken във федералната провинция Bavaria

Италия

Автономен регион Friuli-Venezia Giulia

Автономна провинция Trento“


Top