Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0020

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 171 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; заключение отменено от 32015L0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/20/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/46


ДИРЕКТИВА 2008/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, първо и трето изречение и член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са били приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките, необходими за прилагането на Директива 2005/60/ЕО с цел да се отчете техническото развитие в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и да се гарантира еднообразното прилагане на тази директива. По-специално, тези мерки са предназначени да изяснят техническите аспекти на някои от определенията, предвидени в Директива 2005/60/ЕО, да установят технически критерии за оценка дали в определена ситуация съществува малък или сериозен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, дали е оправдано прилагането на тази директива спрямо лица, упражняващи финансова дейност нередовно или в много ограничена степен, и да съобразят предвидените в тази директива суми с икономическото развитие и промените в международните стандарти. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/60/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

В Директива 2005/60/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО, Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя хоризонтално и задоволително решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да бъдат предоставени безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегирането на изпълнителните правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол, разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2005/60/ЕО, следва да бъде заличена.

(6)

Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7)

Директива 2005/60/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Тъй като измененията на Директива 2005/60/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2005/60/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 40, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 41, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 41, параграф 2а.“

2.

Член 40, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

думите „съгласно процедурата, предвидена в член 41, параграф 2,“ се заличават;

б)

добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 41, параграф 2а.“

3.

Член 41 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда по-специално необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(4)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


Top