Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0259

Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; отменен от 32014R0908 . Latest consolidated version: 29/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 259/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 42, точка 8б от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се предвижда държавите-членки да осигуряват ежегодно ex-post публикуване на информация за получателите на средства по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наречени по-долу „фондовете“, и на сумите, отпуснати на всеки получател в рамките на всеки един от фондовете.

(2)

Целта на тази публикация, която трябва да съответства на информацията от счетоводните книги и документи на разплащателните агенции и която трябва да включва само плащания, получени през предходната финансова година, е да засили прозрачността относно използването на средствата от фондовете и да подобри тяхното правилно финансово управление. За да се постигнат тези цели, информацията трябва да бъде предоставена на обществеността до 30 април в ясна и хармонизирана форма и с възможност за извършване на търсене. По отношение на разходите по линия на ЕЗФРСР, платени между 1 януари и 15 октомври 2007 г., следва да се определи специална дата за публикуване.

(3)

За тази цел трябва да бъдат определени минимални изисквания за съдържанието на информацията. Тези изисквания не следва да надхвърлят условията, необходими в едно демократично общество за постигане на набелязаните цели.

(4)

Публикуването на информацията трябва да бъде извършено в интернет във формат, който позволява търсене, което ще гарантира, че широката общественост може да го използва за справки. Форматът следва да позволява търсенето да се извършва на базата на определени критерии и получените резултати да бъдат представени в леснодостъпна форма.

(5)

Публикуването на информацията относно получателите трябва да става възможно най-скоро след приключване на финансовата година, за да се гарантира обществена прозрачност. В същото време държавите-членки следва да разполагат с достатъчно време за извършване на необходимата работа. Тъй като целта за постигане на прозрачност не изисква информацията да бъде на разположение за неограничено време, следва да бъде определен разумен период от време, през който информацията да бъде достъпна.

(6)

Предоставянето на публичен достъп до тази информация увеличава прозрачността на използването на средствата на Общността в рамките на Общата селскостопанска политика и подобрява правилното финансово управление на тези фондове, в частност като засилва обществения контрол върху използването на парите. Предвид първостепенната важност на преследваните цели, от гледна точка на принципа на пропорционалност и на изискването за защита на личните данни е оправдано да се осигури общо публикуване на съответната информация, тъй като това не излиза извън рамките на необходимото в едно демократично общество за предотвратяване на нередности.

(7)

За да бъдат спазени изискванията за защита на данните, получателите на средства от фондовете следва предварително да бъдат уведомени за публикуването на техните данни. Информацията за получателите трябва да бъде набавена чрез формулярите за кандидатстване за държавна помощ или чрез други форми за събиране на данните. Също така получателите следва да бъдат информирани относно правата им съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2) и относно процедурите за упражняване на тези права. По отношение на разходи, направени през финансовите 2007 и 2008 г., въпреки че получателите не са могли да бъдат информирани в момента на събиране на личните данни, те все пак следва да бъдат уведомени в рамките на разумни срокове преди действителното публикуване на информацията.

(8)

С цел постигане на прозрачност получателите на средства от фондовете следва също така да бъдат информирани, че личните им данни могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите. Тази информация трябва да бъде съобщена заедно с информацията относно публикуването и правата на личността.

(9)

С цел да се улесни достъпът на обществеността до публикуваните данни, Комисията следва да осигури интернет страница на Общността, съдържаща връзки към интернет страниците на държавите-членки, на които е публикувана информацията. С оглед различните организационни структури в държавите-членки всяка държава сама трябва да определи органа, отговорен за създаването и поддръжката на интернет страницата и публикуването на данните.

(10)

Като се има предвид, че в член 2 от Регламент (ЕО) № 1437/2007 се предвижда член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, въведен с Регламент (ЕО) № 1437/2007, да се прилага за разходи по линия на ЕФГЗ, направени след 16 октомври 2007 г., и разходи по линия на ЕЗФРСР, направени след 1 януари 2007 г., следователно е необходимо правилата за прилагане да бъдат в сила за същия период от време.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание на публикацията

1.   Публикацията, посочена в член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, съдържа следната информация:

а)

лично и фамилно име в случаите, когато получателите са физически лица;

б)

пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато получателите са юридически лица;

в)

пълното регистрирано наименование на асоциацията или приетото официално наименование в случаите, когато получателите са асоциации от физически или юридически лица, без собствена юридическа правосубектност;

г)

общината, в която получателят живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

д)

за Европейския фонд за гарантиране на земеделието, наричан по-долу ЕФГЗ, сумата на преки плащания по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, отпусната на всеки получател за съответната финансова година;

е)

в случаите с ЕФГЗ сумата на плащания, различни от плащанията по буква д), отпусната на всеки получател за съответната финансова година;

ж)

в случаите с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, наричан по-долу ЕЗФРСР, общата сума на публично финансиране, отпусната на всеки получател за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

з)

сбора от сумите, посочени в букви д), е) и ж), отпуснати на всеки получател за съответната финансова година;

и)

валутата, в която тези суми са били получени.

2.   Държавите-членки могат да публикуват по-подробна информация от предвидената в параграф 1.

Член 2

Форма на публикацията

Информацията съгласно член 1 се предоставя на отделна интернет страница за всяка държава-членка, във формат, позволяващ на потребителите да търсят получателите по име, община, получени суми съгласно член 1, букви д), е), ж) и з) или комбинация от гореизброените показатели и да получават цялата съответна информация под формата на единна извадка от данни.

Член 3

Дата на публикуване

1.   Информацията по член 1 се публикува до 30 април всяка година за предходната финансова година.

2.   За разходи по линия на ЕЗФРСР, изплатени между 1 януари и 15 октомври 2007 г., информацията се публикува до 30 септември 2008 г., при условие че до тази дата разходите са били възстановени от ЕЗФРСР на съответната държава-членка. В противен случай информацията се публикува заедно с информацията за финансовата 2008 г.

3.   Информацията е достъпна на интернет страницата в продължение на две години от датата на първоначалното публикуване.

Член 4

Информиране на получателите

1.   Държавите-членки ще информират получателите, че техните данни могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и настоящия регламент и че могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

2.   В случаите на лични данни информацията съгласно параграф 1 се предоставя в съответствие с изискванията на Директива 95/46/ЕО, като получателите следва да бъдат информирани относно техните права в качеството им на субекти на данни по смисъла на настоящата директива и относно процедурите за упражняване на тези права.

3.   Информацията съгласно параграфи 1 и 2 се предоставя на получателите, като бъде включена във формулярите за кандидатстване за получаване на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР или в момента на събиране на данните.

Посредством дерогация от първа алинея по отношение на данни относно плащания, получени през финансовите 2007 и 2008 г., информацията се предоставя поне четири седмици преди датата на публикуване.

Член 5

Сътрудничество между Комисията и държавите-членки

1.   Комисията създава и поддържа интернет страница на Общността в рамките на централния си интернет адрес, която включва връзки към интернет страниците на държавите-членки. Комисията актуализира интернет връзките в зависимост от информацията, изпратена от държавите-членки.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията интернет адреса на тяхната страница веднага след като бъде създадена, както и последващи промени, като по този начин от тях зависи достъпът до тяхната страница от страницата на Общността.

3.   Държавите-членки определят орган, отговорен за създаването и поддържането на интернет страницата, посочена в член 2. Те съобщават на Комисията подробности относно името и адреса на този орган.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за разходи по линия на ЕФГЗ, направени считано от 16 октомври 2007 г., и за разходи по линия на ЕЗФРСР — считано от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 7.12.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top