Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0252

Регламент (ЕО) № 252/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

OJ L 76, 19.3.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/252/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 252/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата търговия с яйчен албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (3), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на яйцата и яйчния албумин (4), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 539/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на яйцата и яйчния албумин.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от март 2008 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 539/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2008 г., се прилагат коефициенти на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49).

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.

(2)  Не се прилага: заявленията са по-малко от наличните количества.


Top