Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0247

Регламент (ЕО) № 247/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 17 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/247/oj

19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Помощта за преработка на къси ленени влакна и на конопени влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци, се прилага до края на пазарната 2007/2008 година. Въпреки това, предвид благоприятните тенденции на пазара за този вид влакна при сегашната схема за помощи и за да се подкрепи консолидирането на новите продукти и техните пазари, срокът за прилагане на тази помощ следва да се удължи до края на пазарната 2008/2009 година.

(2)

Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (1) предвижда увеличаване на равнището на помощта за преработка на дълги ленени влакна от пазарната 2008/2009 година нататък. Регламент (ЕО) № 1673/2000 бе заменен от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от пазарната 2008/2009 година. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1234/2007 бяха изготвени с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1673/2000 и поради това той определя помощите на равнища, които биха били при прилагане на тези разпоредби през горепосочената пазарна година. Тъй като помощта за преработка на къси влакна се запазва до края на пазарната 2008/2009 година, помощта за преработка на дълги ленени влакна за тази допълнителна пазарна година следва да бъде запазена на равнището, предвидено към момента от Регламент (ЕО) № 1673/2000, до края на пазарната 2007/2008 година.

(3)

За да се насърчи производството на висококачествени къси ленени влакна и конопени влакна, помощта се отпуска за влакна, съдържащи максимум 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци. Държавите-членки обаче могат като дерогация от този лимит да отпускат помощ за преработка на къси ленени влакна със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 15 % и за конопени влакна със съдържание на примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 25 %. Тъй като тази възможност важи само до края на пазарната 2007/2008 година, необходимо е на държавите-членки да се даде възможност да направят дерогация от този лимит за още една пазарна година.

(4)

Поради възникването на нови пазарни ниши е необходимо да се гарантира минимално равнище на снабдяване със суровини. Ето защо, за да бъдат гарантирани приемливи равнища на производство във всяка държава-членка и за в бъдеще, е необходимо да се удължи периодът, през който се прилагат националните гарантирани количества.

(5)

Допълнителни помощи са подпомагали продължаването на традиционното производство на лен в някои региони на Нидерландия, Белгия и Франция. За да се продължи постепенното приспособяване на селскостопанските структури към новите пазарни условия, е необходимо да се удължи прилагането на тази преходна помощ до края на пазарната 2008/2009 година.

(6)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:

1.

Заглавието на подраздел II от част II, дял I, глава IV, раздел I се заменя със следното:

„Подраздел II

Лен и коноп, предназначени за производство на влакна“.

2.

Член 91 се изменя, както следва:

а)

първата алинея от параграф 1 се заменя със следните алинеи:

„1.   Помощ за преработка на слама от дълъг лен за влакно се отпуска на лицензирани първични преработватели въз основа на действителното количество влакно, получено от сламата, за което е бил сключен договор за продажба със земеделския стопанин.

През пазарната 2008/2009 година помощ се отпуска при същите условия и за преработката на слама от къс лен и коноп, отглеждани за влакно.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на настоящия подраздел „лицензиран първичен преработвател“ е физическо или юридическо лице или група от физически или юридически лица, независимо от правния ѝ статус съгласно вътрешното право или този на членовете ѝ, който е бил лицензиран от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия са разположени неговите съоръжения за производство на ленени и конопени влакна.“

3.

Член 92, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Размерът на помощта за преработка, предвидена по член 91, се определя:

а)

за дълги ленени влакна:

на 160 EUR за тон през пазарната 2008/2009 година;

на 200 EUR за тон от пазарната 2009/2010 година нататък.

б)

за къси ленени влакна и конопени влакна, съдържащи не повече от 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци — на 90 EUR за тон през пазарната 2008/2009 година.

Въпреки това държавата-членка може да реши, позовавайки се на традиционните пазари, да отпусне помощ:

а)

за късите ленени влакна, съдържащи между 7,5 % и 15 % примеси и развлакнени отпадъци;

б)

за конопени влакна, съдържащи примеси и развлакнени отпадъци между 7,5 % и 25 %.

В случаите, предвидени във втората алинея, държавата-членка отпуска помощта за количество, което не надвишава количеството, произведено на база 7,5 % примеси и развлакнени отпадъци.“

4.

Член 94 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Определя се максимално гарантирано количество от 80 878 тона за пазарна година за дълги ленени влакна, за което може да се отпуска помощ. Това количество се разпределя между някои държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с буква А.I от приложение XI.“;

б)

след параграф 1 се създава следният параграф:

„1а.   Определя се максимално гарантирано количество от 147 265 тона за къси ленени и конопени влакна за пазарната 2008/2009 година, за което може да се отпуска помощ. Това количество се разпределя между някои държави-членки под формата на национални гарантирани количества в съответствие с буква А.II от приложение XI.“;

в)

добавя се следният параграф:

„3.   Всяка държава-членка може да прехвърли част от своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1, към своето гарантирано национално количество, посочено в параграф 1а, и обратно.

Прехвърлянията, посочени в първата алинея, се извършват въз основа на съотношението един тон дълги ленени влакна към 2,2 тона къси ленени влакна и конопени влакна.

Помощта за преработка се отпуска единствено по отношение на количествата, посочени съответно в параграфи 1 и 1а, коригирани в съответствие с първите две алинеи от настоящия параграф.“

5.

След член 94 се създава следният член:

„Член 94а

Допълнителна помощ

През пазарната 2008/2009 година допълнителна помощ се отпуска на лицензираните първични преработватели в зависимост от засетите с лен площи в зони I и II, описани в буква А.III от приложение XI, произведената слама от които е предмет:

а)

на договор за покупко-продажба или на задължения, посочени в член 91, параграф 1; и

б)

на помощ за преработка в дълги влакна.

Допълнителната помощ е в размер 120 EUR на хектар в зона I и 50 EUR на хектар в зона II.“

6.

Приложение XI се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Буква А от приложение XI се заменя със следното:

„A.I.

Разпределение на максималното гарантирано количество за дълги ленени влакна между държавите-членки, посочени в член 94, параграф 1:

Белгия

13 800

България

13

Чешка република

1 923

Германия

300

Естония

30

Испания

50

Франция

55 800

Латвия

360

Литва

2 263

Нидерландия

4 800

Австрия

150

Полша

924

Португалия

50

Румъния

42

Словакия

73

Финландия

200

Швеция

50

Обединено кралство

50

A.II.

Разпределение на максималното гарантирано количество за пазарната 2008/2009 година за къси ленени и конопени влакна между държавите-членки, посочени в член 94, параграф 1а.

Количеството, посочено в член 94, параграф 1а, се разпределя под формата на:

а)

национални гарантирани количества за следните държави-членки:

Белгия

10 350

България

48

Чешка република

2 866

Германия

12 800

Естония

42

Испания

20 000

Франция

61 350

Латвия

1 313

Литва

3 463

Унгария (1)

2 061

Нидерландия

5 550

Австрия

2 500

Полша

462

Португалия

1 750

Румъния

921

Словакия

189

Финландия

2 250

Швеция

2 250

Обединено кралство

12 100

б)

5 000 тона да се разпределят като гарантирани количества за пазарната 2008/2009 година между Дания, Ирландия, Гърция, Италия и Люксембург. Това разпределение се определя в зависимост от площите, предмет на един от договорите или задълженията, посочени в член 91, параграф 1.

A.III.

Зони, отговарящи на изискванията за отпускане на помощта, посочена в член 94а:

Зона I

1.

Територията на Нидерландия.

2.

Следните белгийски общини: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (без Vladslo и Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpооrt, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (само Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne и Zuienkerke.

Зона II

1.

Невключените в зона I белгийски райони.

2.

Следните френски райони:

департамент Nord;

окръзите Béthune, Lens, de Calais, Saint-Omer и кантон Marquise в департамент Pas-de-Calais;

окръзите Saint-Quentin и Vervins в департамент Aisne;

окръзите Charleville-Mézières в департамент Ardennes.“


(1)  Националното гарантирано количество, определено за Унгария, се отнася само за конопени влакна.


Top