Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0005

Регламент (ЕО) № 5/2008 на Комисията от 4 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2001 относно крайния срок за подаване на декларации за реколтата и за производството за пазарната 2007/2008 година

OJ L 3, 5.1.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/5/oj

5.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 5/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2001 относно крайния срок за подаване на декларации за реколтата и за производството за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на вино (1), и по-специално член 73 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001 на Комисията (2) предвижда производителите да подадат декларации за реколтата и производството най-късно до 10 декември с цел получаване на навременна информация за производството на вино в Общността.

(2)

В една от държавите-членки възникна проблем с натовареността в някои от информационните центрове, в които производителите подават въпросните декларации. Тези центрове нямат възможност да получат всички декларации преди крайния срок.

(3)

За справяне с това положение, което е извън отговорността на производителите, и за да се избегнат несправедливи санкции на производителите, е целесъобразно да им се предостави допълнителен срок за подаване на декларациите за реколтата и за производството.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001, за пазарната 2007/2008 година, декларациите, предвидени в членове 2 и 4 от същия регламент, могат да се подават до 31 януари 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 януари 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363 от 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 176, 29.6.2001 г., стр. 14.


Top