Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1229

Регламент (ЕО) № 1229/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

OJ L 277, 20.10.2007, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1229/oj

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1229/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2007 година

за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (основен регламент (1), и по-специално членове 9 и 13 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Съществуващи мерки и предишни разследвания

(1)

Вследствие на паралелни антидъмпингови и изравнителни процедури с Регламент (ЕО) № 1629/2004 (първоначален регламент (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 0 % върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия. Същевременно с Регламент (ЕО) № 1628/2004 (3) върху същия внос бяха наложени изравнителни мита между 7,0 % и 15,7 %.

2.   Молба

(2)

На 15 януари 2007 г. Комисията получи молба за разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент на твърдяно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия. Молбата е подадена от Европейската асоциация за въглерод и графит (ECGA) от името на производители на системи от графитни електроди от Общността.

(3)

Молбата съдържа prima facie доказателства, които показват, че е настъпила промяна в условията на търговия вследствие налагането на антидъмпинговите мерки върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия, както личи от значителното нарастване на вноса на изкуствен графит от Индия (разследван продукт), докато вносът на системи от графитни електроди от Индия (разглеждан продукт) е значително намалял през същия период.

(4)

В молбата за разследване на твърдяно заобикаляне на съществуващите мерки се посочва, че един производител износител на разглеждания продукт с произход от Индия е изнасял разследвания продукт в свързаното с него дружество в Общността след налагането на мерките. След това посоченото дружество е осъществявало в Общността довършителна операция за производство на разглеждания продукт от разследвания продукт.

(5)

Твърди се, че няма достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка за тези промени освен съществуването на антидъмпингови мита по отношение на системи от графитни електроди с произход от Индия.

(6)

На последно място заявителят твърди, че възстановителният ефект от съществуващите антидъмпингови мита по отношение на разглеждания продукт е бил намален в количествен аспект и че е възникнал дъмпинг във връзка с нормалната стойност, предварително определена за разглеждания продукт.

3.   Започване

(7)

С Регламент (ЕО) № 216/2007 (4) (регламент за започване на разследването) Комисията започна процедура по разследване на твърдяното заобикаляне и съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент възложи на митническите органи да въведат регистрационен режим за вноса на разследвания продукт, представляващ пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, попадащи под код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010), считано от 2 март 2007 г.

4.   Разследване

(8)

Комисията уведоми органите в Индия за започването на процедура по разследване. На производителите износители в Индия, както и на вносителите в Общността, посочени в молбата или известни на Комисията от предишното разследване, бяха изпратени въпросници. На заинтересованите страни бе дадена възможност да представят своето мнение писмено и да поискат изслушване в рамките на срока, определен в регламента за започване на разследването.

(9)

Двама производители износители в Индия изпратиха пълни отговори на въпросника. Бе получен и един отговор от вносител в Общността.

(10)

Комисията проведе разследвания на място в следните дружества:

Graphite India Limited, Дургапур и Бангалор, Индия (GIL),

Graphite COVA GmbH, Ротенбах, Германия (COVA).

5.   Период на разследване

(11)

Разследването протече в периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.

Б.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

1.   Общи положения/степен на сътрудничество

(12)

Двама производители износители на разглеждания продукт и на разследвания продукт сътрудничиха на разследването. Информацията, предоставена от двете дружества, се доближава до наличните данни относно вноса на разследвания продукт, като показва, че двете дружества Graphite India Limited и HEG Limited са били единствените износители на разследвания продукт за Общността по време на периода на разследване.

2.   Разглеждан продукт и сходни продукти

(13)

Продуктът, за който се отнася възможното заобикаляне, са графитни електроди от вид, използван за електрически пещи с видима плътност от 1,65 g/cm3 или по-голяма и електрическо съпротивление от 6,0 μΩ.m или по-малко, попадащи под код по КН ех 8545 11 00 (код по ТАРИК 8545110010), и нипели, използвани за такива електроди, попадащи под код по КН ex 8545 90 90 (код по ТАРИК 8545909010), внесени заедно или отделно, с произход от Индия (разглеждания продукт).

(14)

Разследваният продукт са пръти от изкуствен графит с диаметър 75 mm или по-голям с произход от Индия, обикновено декларирани под код по КН ex 3801 10 00 (код по ТАРИК 3801100010) (разследвания продукт). Разследваният продукт представлява междинен продукт в производството на разглеждания продукт и като такъв вече носи основните характеристики на крайния продукт.

3.   Промяна в условията на търговия

(15)

Според данни на Евростат вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 от Индия е намалял от 11 866 тона през 2004 г. на 3 244 тона през 2006 г. През същия период вносът под код по КН 3801 10 00 е нараснал от 1 348 тона през 2004 г. на 10 289 тона през 2006 г.

(16)

Както е посочено в съображение 3 по-горе, твърди се, че промяната в условията на търговия произтича от замяната на вноса на системи от графитни електроди като завършено изделие с внос на пръти от изкуствен графит, произведени в Индия.

(17)

Проверката на свързаното дружество в Германия, Graphite COVA, все пак показа, че частта от вноса от Индия, декларирана като изкуствен графит, представлява всъщност внос на повторно синтеровани електроди под формата на въглеродни пръти, които все още не са подложени на графитизация. Тези повторно синтеровани електроди след това са графитизирани и обработвани в Германия, преди да бъдат препродадени.

(18)

Описаната от заявителя промяна в условията на търговия се потвърждава от наличните данни, доколкото вносът под кодове по КН 8545 11 00 и 8545 90 90 изглежда е бил частично заменен от нараснал внос под код по КН 3801 10 00.

(19)

Крайното нарастване се състои по същество от внос на въглеродни пръти, предназначени за производство на електроди с диаметър 600 mm или повече, и на пръти от изкуствен графит за производството на нипели за електроди, които COVA внася от GIL, дружеството майка в Индия.

(20)

По отношение на HEG бе констатирано, че не е настъпила промяна в условията на търговия.

4.   Липса на достатъчно убедителна причина или икономическа обосновка

(21)

Службите на Комисията проучиха дали, както се твърди, за придобиването на COVA от GIL през 2004 г. и за последвалите промени в условията на търговия може да се смята, че съществува икономическа обосновка, различна от наложеното през 2004 г. мито.

(22)

По–специално бяха проучени следните аспекти:

естеството на производствените дейности, осъществявани от COVA преди и след придобиването му от GIL,

сумата на инвестициите от страна на GIL в COVA и общият обем на дейността на дружеството в електроди и други продукти,

ограниченията на COVA в технически и исторически план по отношение на производството на електроди с голям диаметър и нипели,

ограниченията на COVA по отношение на капацитета в различните етапи на производство,

разликите между COVA и GIL по отношение на разходи, като труд, енергия и режийни разноски в различните етапи на производство, както и

техническите и маркетинговите преимущества от завършването на електродите и нипелите за електроди в Германия вместо в Индия.

(23)

Вследствие на проучването на тези показатели при производителите в Германия и в Индия бе установено, че:

Редица причини, свързани с ограниченията по отношение на капацитета и техническите ограничения, обясняват факта, че дружеството COVA все още не е поело изцяло производството на нипели и електроди с голям диаметър. По-специално в исторически план в COVA не са били произвеждани електродите с най-голям диаметър, чието производство е било възлагано на подизпълнители. Също така нипелите за електроди са били произвеждани в завод, който вече не принадлежи на групата. Следователно е логично, че понастоящем COVA доставя тези материали от дружеството си майка GIL.

Разликата в общите разходи по производство между Германия и Индия не е съществена и неголямото ценово преимущество от производството на цялото изделие в Индия отстъпва пред други преимущества, като завършване на изделията в Германия и продажбата им с етикет на COVA, както и възможността да се предложи доставка от Германия на цялата гама изделия, предлагани за продажба.

Твърдяно бе, че единственият мотив за придобиването на COVA от GIL са наложените мерки. Въпреки това инвестициите от страна на GIL в COVA са от такава величина, че е малко вероятно потенциално дължимите мита да са главно основание за подобни инвестиции.

(24)

Поради това бе достигнато до заключение, че за промяната в условията на търговия, посочена в съображение 3 по-горе, съществуват разумни икономически основания, различни от налагането на мита върху вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия.

5.   Добавена стойност

(25)

Довършителните операции в Общността по електродите и нипелите също бяха проучени съгласно разпоредбите на член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент.

(26)

Разследването показа, че внасяните от Индия части представляват над 60 % от общата стойност на частите на крайното изделие, но също така и че стойността, добавена към посочените части по време на довършителната операция, възлиза на над 25 % от производствените разходи за разглеждания продукт. Следователно съгласно член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент не може да се смята, че съществува заобикаляне.

В.   ПРЕКРАТЯВАНЕ

(27)

С оглед посочените в съображения 24 и 26 констатации изглежда целесъобразно настоящата процедура по разследване за заобикаляне да бъде прекратена. Регистрационният режим за вноса на изкуствен графит с произход от Индия, въведен с регламента за започване на разследването, следва да бъде преустановен и посоченият регламент следва да бъде отменен.

(28)

Заинтересованите страни бяха информирани относно по-важните факти и положения, на основата на които Комисията възнамерява да прекрати процедурата по разследване, и им бе дадена възможност да коментират. Получените коментари не са в състояние да променят заключенията, изложени по-горе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Процедурата по разследване, започната с Регламент (ЕО) № 216/2007 във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия, чрез внос на изкуствен графит с произход от Индия, се прекратява.

Член 2

Митническите власти се приканват да преустановят регистрационния режим за внос, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 216/2007.

Член 3

Регламент (ЕО) № 216/2007 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 16.


Top