Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0493

2007/493/ЕО: Решение на Комисията от 7 февруари 2007 година относно схема за помощи № C 34/2005 (ex N 113/2005) съгласно Закон № 17/2004 (член 60) на регион Сицилия, която Италия планира да приложи (нотифицирано под номер C(2007) 284) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 183, 13.7.2007, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/493/oj

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/41


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2007 година

относно схема за помощи № C 34/2005 (ex N 113/2005) съгласно Закон № 17/2004 (член 60) на регион Сицилия, която Италия планира да приложи

(нотифицирано под номер C(2007) 284)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/493/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Договора за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква a) от него,

като призова заинтересованите страни да представят своите коментари съгласно посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните коментари,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 9 март 2005 г. италианските власти, действащи съгласно член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, уведомиха Комисията за мярка за помощи по член 60 от Регионален закон № 17/2004, уреждащ планирането и финансовите разпоредби за 2005 г.

(2)

С писма от 29 март и 10 юни 2005 г. Комисията поиска допълнителна информация за мярката, предмет на уведомлението.

(3)

Италианските власти отговориха с писмо от 18 май 2005 г. след напомняне от Комисията с дата 27 април 2005 г., и с писма от 12 юли 2005 г. и 14 юли 2005 г.

(4)

С писмо от 21 септември 2005 г. Комисията информира Италия за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на мярката.

(5)

Решението на Комисията да започне процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментарите си за помощта.

(6)

Комисията не получи никакви коментари от заинтересованите страни.

(7)

С писмо от 10 ноември 2005 г., регистрирано от Комисията на 15 ноември 2005 г., италианските власти поискаха от Комисията да преустанови процедурата до излизането на решението на Съда на Европейските общности по дело C-475/2003 относно съвместимостта на италианския регионален данък върху производствената дейност (IRAP) с член 33, параграф 1 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система за данък добавена стойност: единна данъчна основа (3). Комисията прие искането с писмо от 2 август 2006 г. На 3 октомври 2006 г. Съдът на Европейските общности обяви IRAP за съвместим с член 33, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО (4).

(8)

С писмо от 8 май 2006 г., регистрирано от Комисията на 11 май 2006 г., италианските власти информираха Комисията за изменение на член 60 от Регионален закон № 17/2004, като заявиха, че мярката е предмет на Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощта de minimis (Регламент de minimis) (5), не само до упълномощаването от Комисията, но и „в случай на приемане на отрицателно решение от Комисията“.

II.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

II.1.   Цел на мярката

(9)

Според италианските власти, мярката има за цел да насърчи регистрацията на нови фирми и да намали неравнопоставеността между фирмите в Сицилия и фирмите, намиращи се в други региони на Италия, където стандартът на живот е изключително нисък или където има недостатъчна заетост по смисъла на член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО.

(10)

Освен това, въпросната мярка цели да подобри инвестиционния климат в Сицилия, като повиши нивото на сигурност и предотврати криминалното поведение.

II.2.   Правно основание на мярката

(11)

Член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предвижда намаляване на ставката на IRAP с 1 % през 2005 г., с 0,75 % през 2006 г. и с 0,5 % през 2007 г. за кооперативите (по-конкретно „società cooperative a mutualità prevalente“), определени в италианския Граждански кодекс (6).

(12)

Член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 разширява обхвата на същото предимство върху частните охранителни фирми, определени в Кралски декрет № 773/1931 от 18 юни 1931 г. за определяне на условията, при които организации и частни лица могат да бъдат упълномощени от префекта на провинцията („prefetto“) да предоставят охранителни услуги на движимо и недвижимо имущество и частни детективски услуги (7).

(13)

Намаляването на ставката на IRAP става с решение на регион Сицилия по силата на правомощието за изменение на ставката, предоставено на всички италиански региони по съответното национално законодателство (8).

II.3.   Бюджет на мярката

(14)

Италианските власти преценяват, че бюджетният ефект от член 60 ще възлезе на около 2 милиона EUR за целия период 2005—2007 г.

II.4.   Натрупване

(15)

Въпросната мярка може да бъде приложена съвместно с помощи, получени по други местни, регионални и национални схеми или схеми на Общността за покриване на същите допустими разходи.

II.5.   Продължителност на мярката

(16)

Регионален закон № 17/2004 влезе в сила на 29 декември 2004 г., но член 60 посочва, че мярката е предмет на Регламента de minimis до упълномощаване от Комисията. С писмо от 16 май 2006 г. италианските власти заявяват, че мярката е предмет на Регламента de minimis и в случай на приемане на отрицателно решение от Комисията.

(17)

Схемата действа три данъчни години — от 2005 г. до 2007 г.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(18)

В писмото си от 21 септември 2005 г. Комисията зае позицията, че схемата, предмет на уведомлението, представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като се използват държавни ресурси, тъй като е селективна, защото е насочена към определени сектори и/или конкретни категории предприятия, тъй като предоставя предимства на такива предприятия спрямо други предприятия, които предоставят същите услуги, и тъй като може да изкриви конкуренцията и да повлияе на търговията на общностно равнище.

(19)

Една от причините за започване на процедурата бе, че Комисията не бе в състояние да изключи възможността, че последствията от мярката върху търговията в рамките на Общността биха противоречали на общия интерес, вземайки предвид също, че съгласно схемата от бенефициерите не се очаква да компенсират подобни изкривявания.

(20)

Също така Комисията имаше съмнения дали мярката изпълнява условията, изложени в Насоките за национална регионална помощ (9) („насоките“). Всъщност, съгласно уведомлението, мярката би предоставила оперативна помощ на сицилианските кооперативи и охранителни фирми.

(21)

Съгласно точка 4.15 от насоките оперативната помощ може да бъде предоставена, ако мярката е оправдана от гледна точка на приноса ѝ за регионалното развитие и неговия характер, и ако нивото ѝ е пропорционално на пречките, които цели да облекчи. По отношение на това Комисията се съмнява, че италианските власти са успели да оправдаят отпускането на оперативната помощ, като демонстрират съществуването на всякакви пречки и преценяват тяхната значимост.

(22)

Комисията се съмнява, че оперативната помощ, предвидена в член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004, е съвместима с общия пазар на основание, че тя би допринесла за създаването на нови фирми и намаляването на неравнопоставеността между сицилианските фирми и фирмите, действащи на други места в Италия. В това отношение тя отбелязва, че връзката между намаляването на IRAP за всички кооперативи и основаването на нови фирми в Сицилия е неясна и не е обяснена от италианските власти.

(23)

В уведомлението италианските власти твърдят, че сицилианските фирми са в неизгодно положение, тъй като Сицилия е най-външният остров, отдалечен от „континенталните икономически центрове“. Комисията отбелязва, че най-отдалечените региони са подробно описани в Декларация 26 относно най-отдалечените региони на Общността, приложена към Договора за Европейския съюз (10). Освен това помощта не е подходяща за разрешаване на проблемите, свързани с островния статут на Сицилия, тъй като не е свързана с допълнителните разходи, породени от изолираността, като например транспортни разходи.

(24)

По-нататък италианските власти заявяват, че преобладаването на микропредприятия води до по-високи разходи за финансиране и по-голяма трудоемкост; трудът и разходите по заемите представляват голяма част от данъчната основа на IRAP, което поставя сицилианските фирми в неизгодна позиция. Комисията отбеляза, че дори ако проблемът, пред който е изправена сицилианската икономика, е големият процент на микропредприятията и последствията от това, общото намаляване на IRAP за всички кооперативи от всякакъв мащаб не би разрешило проблема, тъй като не е насочено конкретно към микропредприятията, нито пък помощта може да се отпуска само на микрокооперативи.

(25)

Комисията също така подчерта, че разликите в ефективните данъчни ставки, като тези, посочени от италианските власти, присъстват във всеки данък и са имплицитни по своята същност. Това обаче не изглежда достатъчна причина за отпускане на държавна помощ, диференцирана по вида на предприятието, и в настоящия случай италианските власти не са представили конкретни доказателства, че кооперативите са единствените пострадали от високите ефективни ставки на IRAP.

(26)

Освен това Комисията се съмнява в надеждността на данните, използвани от италианските власти, за да демонстрират, че „обикновената“ сицилианска фирма с оборот под 10 милиона EUR и по-малко от десет служители, работеща в промишлената сфера, с изключение на химическия и нефтохимическия сектор, и в центровете по информационни технологии и туристическите центрове, плаща по-високи ставки на IRAP спрямо подобна „обикновена“ компания, развиваща дейност в Ломбардия. Всъщност, тъй като член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предвижда предоставяне на помощи на кооперативи от всякакъв мащаб и във всички сектори, използването на данни, които се отнасят само за фирми с оборот под 10 милиона EUR и по-малко от десет служители, работещи в промишлената сфера, с изключение на химическия и нефтохимическия сектор, и в центровете по информационни технологии и туристическите центрове, не е в подкрепа на пропорционалността на въпросната мярка.

(27)

Съществуват и други съмнения относно информацията, предоставена от италианските власти, за да покажат, че оперативната помощ, предвидена в член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004, е съвместима с общия пазар.

(28)

В уведомлението италианските власти изтъкват, че член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 би спомогнал за подобряване на инвестиционния климат в Сицилия, като повиши нивото на сигурност и предотврати криминалното поведение. Те подчертават, че средната сицилианска охранителна фирма плаща по-висок IRAP от средната фирма, развиваща дейност другаде в Италия, тъй като съотношението между разходите за труд и стойността на нетната продукция, произведена за сицилианските охранителни фирми, средностатистически е по-високо отколкото навсякъде другаде в Италия и поради консервативността на сицилианския пазар на труда, който се характеризира с нисък оборот на работната сила.

(29)

В тази връзка Комисията твърди, че съществуването на връзка между член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 и подобряването на инвестиционния климат в Сицилия чрез повишаване на нивата на сигурност, както и причините за по-високите разходи на сицилианските охранителни фирми, съотнесени към тези на фирми, развиващи дейност другаде в Италия, не са разяснени в достатъчна степен. Не изглежда много вероятно сицилианският пазар на труда да притежава характеристики, които да оправдаят по-високите възнаграждения в този сектор, в сравнение с пазара на труда в други региони на Италия.

(30)

Освен това Комисията се съмнява, че трябва да бъдат взети предвид аргументите, представени от италианските власти, че префектът на провинцията може да наложи ценови ограничения върху услугите, предоставяни в сектора („tariffe di legalità“), както и че е необходимо да бъде възнаграден професионализмът на работещите в този сектор. Комисията е на мнение, че тези причини не обясняват въздействието на разликите в „tariffe di legalità“ върху нарастването на разходите за труд в Сицилия.

(31)

Следователно, Комисията обясни, че смята за необходимо извършването на по-обстоен анализ на проблема. Такъв анализ би трябвало да включва всички коментари, направени от заинтересованите трети страни. Едва след разглеждането на такива коментари Комисията би могла да прецени дали мярката, предложена от италианските власти, влияе върху условията за търговия до степен, противоречаща на общия интерес.

IV.   КОМЕНТАРИ НА ИТАЛИЯ

(32)

Комисията не получи никакви коментари от италианските власти или заинтересованите трети страни, за да разсее съмненията, възникнали при откриване на официалната процедура по разследване.

V.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

V.1.   Законност

(33)

Като уведомяват за схемата за помощ с клауза за запазване на съществуващото положение и я прилагат съгласно Регламента de minimis до упълномощаване от Комисията, италианските власти са спазили процедурните изисквания по член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

V.2.   Характер на държавната помощ на схемата

(34)

Комисията счита, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО по следните причини:

V.2.1.   Наличие на държавни ресурси

(35)

Мярката включва използване на държавни ресурси под формата на пропуснати данъчни приходи за регион Сицилия и съответства на намаленото данъчно задължение на бенефициера.

V.2.2.   Икономическо предимство

(36)

Мярката предоставя на бенефициера икономическо предимство, произтичащо от намаляване на ефективната данъчна тежест, което представлява финансово предимство поради намалените данъчни плащания, от което фирмите извличат преки облаги незабавно в годините, през които е в сила намалението.

V.2.3.   Наличие на селективност дотолкова, доколкото мярката облагодетелства „определени предприятия или производството на определени стоки“

(37)

По отношение на IRAP националното законодателство постановява, че всички региони имат правомощията да увеличат или намалят основната данъчна ставка от 4,25 % с един процент във всяка посока; това е симетрично приложена данъчна система, при която всички региони имат равни права както законово, така и на практика, да увеличават или намаляват данъка, което само по себе си не представлява държавна помощ.

(38)

Комисията заяви в предишно свое решение (11), че тези ограничени правомощия за регулиране на данъчната ставка са симетрични по своята същност, при условие че отделните региони не използват правомощията си, за да прилагат, в рамките на тяхната автономност, данъчни ставки, които са различни за различните сектори и между данъчните субекти и не представляват държавна помощ. Това заключение не се обезсилва от решението по дело C-88/2003 Azzorre  (12).

(39)

Все пак, в случая с полученото уведомление регион Сицилия не е ограничил намесата си до рамките на автономно вземане на решения — право, предоставено му по силата на националното законодателство, а е използвал правомощията си, за да въведе, за определени сектори и данъкоплатци, данъчни ставки, които са различни и по-ниски от стандартните регионални данъчни ставки. Всъщност:

а)

член 60, параграф 1 от Регионален закон № 17/2004 предоставя предимство само на сицилианските кооперативи, като по този начин изключва като възможни бенефициери по тази схема сицилианските фирми, работещи във всички сектори, които не са регистрирани като кооперативи;

б)

член 60, параграф 2 от Регионален закон № 17/2004 предоставя предимство, тъй като мярката насърчава икономическата дейност, състояща се в предоставяне на охранителни услуги. Фирмите, предоставящи такива услуги, предлагат и следните услуги: i) транспорт, придружаване и депозиране на ценни стоки или лица; ii) охрана на имущество; iii) управление на специализирани архиви и iv) производство на охранително оборудване и системи. Комисията смята, че някои от тези услуги могат да бъдат предоставяни от фирми, които не са частни охранителни фирми по смисъла на Кралски декрет № 773/1931.

V.2.4.   Изкривяване на конкуренцията

(40)

Съгласно съществуващата съдебна практика (13), за да може една мярка да изкриви конкуренцията, достатъчно е получателят на помощта да се конкурира с други предприятия на пазари, отворени за конкуренция.

(41)

Комисията отбелязва, че мерките, съдържащи се в член 60, параграфи 1 и 2 от Регионален закон № 17/2004, изглежда изкривяват конкуренцията и влияят на търговията между държавите-членки, тъй като техният ефект е да облекчат тежестта, която в противен случай би паднала върху бенефициерите.

(42)

В настоящия случай, съгласно информацията, предоставена от италианските власти, бенефициерите са кооперативи (член 60, параграф 1) от всякакъв мащаб, развиващи дейност във всички сектори. Следователно кооперативите се конкурират с други предприятия на пазари, открити за конкуренция, така че член 60, параграф 1 потенциално изкривява конкуренцията и влияе на търговията съгласно съществуващата съдебна практика. Също така Комисията смята, че мярката, съдържаща се в член 60, параграф 2, изкривява конкуренцията и влияе на търговията между държавите-членки.

(43)

Съответно Комисията стига до заключението, че предлаганата схема представлява държавна помощ.

V.3.   Съвместимост

(44)

Тъй като мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, нейната съвместимост трябва да бъде преценена с оглед на изключенията, предвидени в член 87, параграфи 2 и 3. Изключенията, предвидени в член 87, параграф 2, които се отнасят за помощи от социален характер, отпускани на отделни потребители, помощи за отстраняване на последиците от природни бедствия или други извънредни събития, и помощи, отпускани на определени области във Федерална република Германия, не са приложими в този случай. Тази мярка не може да бъде разглеждана като важен проект от общ европейски интерес, нито да регулира сериозен проблем на италианската икономика съгласно разпоредбите на член 87, параграф 3, буква б). Мярката не отговаря и на условията за освобождаване от задължения по член 87, параграф 3, буква в), съгласно който се разрешава отпускане на помощи за улесняване развитието на определени икономически дейности или на определени икономически зони, където такава помощ не влияе негативно на условията за търговия до степен, която би противоречала на общия интерес. И накрая, мярката няма за цел да стимулира културата и опазването на историческото наследство, каквито са изискванията на член 87, параграф 3, буква г).

(45)

В член 87, параграф 3, буква a) се предвижда отпускането на помощи за насърчаване на икономическото развитие на региони, в които стандартът на живот е необичайно нисък или където има прекалено висока безработица. Сицилия е регион, отговарящ на това условие за освобождаване от задължения.

(46)

В своето решение за започване на официална процедура по разследване Комисията разяснява причините, обобщени в съображения от 18 до 31, защо тя се съмнява, че мярката би могла да отговори на условията за освобождаване по член 87, параграф 3, буква a). При липсата на коментари от страна на Италия или заинтересованите трети страни Комисията може просто да отбележи, че тези съмнения са се потвърдили.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(47)

Комисията стигна до заключението, че мярката, предмет на уведомление от Италия, описана в съображения от 11 до 17, не е съвместима с общия пазар и не отговаря на никое от условията за освобождаване, предвидени в Договора за ЕО. Следователно мярката трябва да бъде забранена. Според италианските власти, помощта не е била отпусната, така че няма да се наложи да бъде възстановявана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата за подпомагане, която Италия планира да въведе съгласно член 60 от Регионален закон № 17/2004, представлява държавна помощ.

Помощта, посочена в предходния параграф, е несъвместима с общия пазар и следователно не може да бъде приложена.

Член 2

Италия следва да информира Комисията в срок до два месеца след нотифицирането на настоящото решение, относно мерките, предприети за неговото изпълнение.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2007 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 82, 5.4.2006 г., стр. 71.

(2)  Виж бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

(4)  Дело C-475/2003 Banca popolare di Cremona Soc.coop.arl v Agenzia Entrate Ufficio Cremona, все още непубликувано.

(5)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(6)  Виж Titolo VI del Libro V от Гражданския кодекс, изменен с член 8 от Законодателен декрет № 6/2003 от 17 януари 2003 г.

(7)  Виж Titolо IV от Кралски декрет № 773/1931 от 18 юни 1931 г., с последващи изменения. Префектът на провинцията може да откаже лиценз и на основание броя и значимостта на съществуващите организации.

(8)  Законодателен декрет (IRAP) № 446 от 15 декември 1997 г.

(9)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(10)  Бележка под линия 27 към насоките (виж бележка под линия 9 по-горе).

(11)  Решение на Комисията C(2005) 4675 от 7 декември 2005 г. – Дело относно държавните помощи № 198/05 – „Данъчна помощ за създаване на работни места в подпомагани райони, намаляване на IRAP – Закон № 80/2005, член 11б“, срещу което Комисията не повдигна никакви възражения (ОВ C 42, 18.2.2006 г., стр. 3).

(12)  Решение на Съда от 6 септември 2006 г., Португалската република срещу Комисията на Европейските общности, все още непубликувано.

(13)  Дело T-214/95 Het Vlaamse Gewest срещу Комисията [1998] Сборник практика на Съда на ЕО II-717.


Top