Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0490

2007/490/ЕО: Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2003/89/EО относно съществуването на прекомерен дефицит в Германия

OJ L 183, 13.7.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/490/oj

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2007 година

за отмяна на Решение 2003/89/EО относно съществуването на прекомерен дефицит в Германия

(2007/490/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката от Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/89/ЕО на Съвета (1), след препоръка от Комисията, в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора, бе решено, че в Германия съществува прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че общият държавен дефицит беше 3,7 % от БВП през 2002 г., надвишаващ значително определената от Договора референтна стойност от 3 % от БВП, докато общият държавен брутен дълг се очакваше да достигне 60,9 % от БВП, малко над определената от Договора референтна стойност от 60 % от БВП.

(2)

На 21 януари 2003 г., в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2), Съветът отправи препоръка към Германия с оглед прекратяване на състоянието на прекомерен държавен дефицит възможно най-бързо и най-късно до 2004 г. Препоръката бе публикувана. Предвид на необичайните обстоятелства, създадени от заключенията на Съвета от 25 ноември 2003 г. и от постановлението на Съда на Европейските общности от 13 юли 2004 г. (3), уместният краен срок за корекцията на прекомерния дефицит следва да бъде 2005 г.

(3)

Съгласно Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, Комисията предоставя данните за прилагане на тази процедура. Като част от прилагането на този протокол, държавите-членки трябва да предоставят данни за държавните дефицити и дълг, както и за други свързани променливи, два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(4)

След направена от Германия временна нотификация през февруари 2006 г., актуалните данни, предоставени от Комисията (Евростат), показаха, че прекомерният дефицит не е бил коригиран до 2005 г. В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и въз основа на препоръка от Комисията, Съветът от 14 март 2006 г. незабавно взе решение съгласно член 104, параграф 9 от Договора да нотифицира Германия да вземе мерките за намаляване на дефицита, считани за необходими за прекратяване на състоянието на прекомерен дефицит възможно най-бързо и най-късно до 2007 г. (5). Конкретно, Съветът реши, че през 2006 г. и 2007 г. Германия следва да обезпечи кумулативно подобрение в коригираното с отчитане на промените в икономическата конюнктура салдо, с изключение на еднократните и временни мерки, с най-малко един процентен пункт.

(5)

Съгласно член 104, параграф 12 от Договора, решение на Съвета за съществуването на прекомерен дефицит следва да се отмени, когато прекомерният дефицит в съответната държава-членка е бил, по мнение на Съвета, коригиран.

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 8ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3605/93, след направената от Германия преди 1 април 2007 г. нотификация, и основавайки се на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се налагат следните заключения:

общият правителствен дефицит, след покачване от 3,7 % от БВП през 2002 г. до 4,0 % от БВП през 2003 г., бе намален до 3,7 % от БВП през 2004 г., до 3,2 % от БВП през 2005 г. и накрая до 1,7 % от БВП през 2006 г. Това е по-ниско от целта от 3,3 % от БВП, определена в актуализацията на програмата за стабилност от февруари 2006 г. и доста под референтната стойност за дефицита от 3 % от БВП една година преди установения от Съвета срок,

през предишни години на благоприятна икономическа конюнктура Германия не бе създала достатъчно бюджетен резерв, за да компенсира продължителния период на нисък ръст между 2002 г. и 2005 г., когато средният реален ръст на БВП беше 0,5 % годишно. Серията от данъчни намаления, провеждани до 2005 г., допълнително натовариха бюджета, докато компенсаторните мерки по приходната част бяха осъществени с известно закъснение. Консолидационните мерки включваха ограничаване на заплащането в публичния сектор, придружено от намаляване на броя на персонала, реформата в системата на общественото здравеопазване през 2004 г., намаляване на субсидиите и публичните инвестиции, но също и факта, че слабият растеж на заплатите в частния сектор намали разходите за пенсии. Освен това през 2006 г. преките данъци, особено свързаните с печалбите, донесоха значително по-големи приходи отколкото би могло да се очаква, имайки предвид икономическото развитие. Салдото, коригирано с отчитане на промените в икономическата конюнктура, започна да се подобрява от 2002 г. нататък, без да се прибягва до значителни еднократни мерки. Особено през 2006 г., разчетеното структурно салдо (т.е. изключвайки еднократните и други временни мерки) като процент от БВП се подобри с близо един процентен пункт,

за 2007 г. прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. предвижда дефицитът да бъде допълнително намален до 0,6 % от БВП, движен от продължаващия висок ръст на БВП и, по-специално, от увеличението на стандартния процент на ДДС от 16 % на 19 %, считано от януари 2007 г., без да са предвидени еднократни мерки. В нотификацията си от пролетта на 2007 г. немските власти посочиха дефицит от 1,2 % от БВП за 2007 г. Нещо повече, службите на Комисията предвиждат подобрение в структурния баланс като процент от БВП, възлизащ на Formula процентен пункт през 2007 г. Така Германия явно спазва препоръчаното подобрение в структурното салдо от поне един процентен пункт през 2006 г. и 2007 г. в кумулативен аспект. За 2008 г., приемайки че политиката няма да се промени, пролетната прогноза предвижда допълнително намаляване на дефицита до 0,3 % от БВП. Това показва, че дефицитът е сведен под тавана от 3 % от БВП по един приемлив и устойчив начин. При непроменена политика структурният дефицит се очаква да намалее незначително през 2008 г. Това следва да се разгледа заедно с необходимостта от постигане на напредък по отношение на средносрочната цел за бюджетното състояние, която за Германия е един балансиран в структурно отношение бюджет,

след като нарасна от 60,3 % от БВП през 2002 г. до върхова стойност от 67,9 % от БВП през 2005 г., съотношението на дълга се стабилизира през 2006 г. и се предвижда да спадне до 65,4 % от БВП през 2007 г. и до около 63Formula % до 2008 г., при положение че няма промяна в политиката, съгласно прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., като по този начин се приближава до референтната стойност по-бързо от предвиденото в най-скорошната актуализация на програмата за стабилност.

(7)

По мнение на Съвета прекомерният дефицит в Германия е коригиран и, следователно, Решение 2003/89/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвид цялостната оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Германия е коригирано.

Член 2

С настоящото се отменя Решение 2003/89/ЕО.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ОВ L 34, 11.2.2003 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1056/2005 (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(3)  Дело C-27/04, Комисията срещу Съвета, [2004] ECR I-6649.

(4)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2103/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1).

(5)  Решение 2006/344/ЕО на Съвета (ОВ L 126, 13.5.2006 г., стр. 20).


Top