Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0820

Регламент (ЕО) № 820/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

OJ L 183, 13.7.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/820/oj

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 820/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 13 юли 2007 година (1)

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,3311

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

:

Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Бивша югославска република Македония, Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна власт.


(1)  Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г. съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


Top