Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0818

Регламент (ЕО) № 818/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони и ябълки)

OJ L 183, 13.7.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/818/oj

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 818/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони и ябълки)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1961/2001 на Комисията от 8 октомври 2001 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на възстановяванията при износ в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 134/2007 на Комисията (3) определя примерните количества, за които могат да бъдат издадени лицензии за износ по система Б.

(2)

За лицензиите по система Б, заявени в периода от 1 март до 30 юни 2007 г., за домати, портокали, лимони и ябълки следва да се определи окончателната ставка на възстановяване на нивото на примерната ставка и да се определи процентът на издадени лицензии за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за лицензии за износ по система Б, подадени по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 134/2007 в периода от 1 март до 30 юни 2007 г., приложимите проценти на издадени лицензии и ставките за възстановяванията се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 52, 21.2.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проценти на издаване за заявените количества и ставки на възстановявания, приложими към лицензиите по система Б, заявени в периода от 1 март до 30 юни 2007 г. (домати, портокали, лимони и ябълки)

Продукт

Ставка на възстановяването

(EUR/t нето)

Процент на отпуснати количества

Домати

20

100 %

Портокали

28

100 %

Лимони

50

100 %

Ябълки

22

100 %


Top