EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0211

Регламент (ЕО) № 211/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансовата информация, съдържаща се в проспектите, в случаите, когато емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 61, 28.2.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 100–103 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 73 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; заключение отменено от 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/211/oj

28.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 211/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансовата информация, съдържаща се в проспектите, в случаите, когато емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/71/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (2) излага подробно информацията, която следва да бъде включена в проспекта по отношение на различните видове ценни книжа, за да се спазят изискванията на член 5, параграф 1 от посочената директива. Тези изисквания за подробна информация обхващат, наред с останалото, финансовата информация относно емитента, която следва да бъде включена в проспекта, за да могат инвеститорите да добият представа за неговото финансовото състояние.

(2)

Въпреки това, в някои случаи финансовото състояние на емитента е толкова тясно свързано с това на други субекти, че без финансова информация за тях не е възможно цялостното прилагане на член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО, тоест спазването на задължението да се включи в проспекта цялата информация, необходима на инвеститора, за да вземе мотивирано решение за финансовото състояние и перспективите на емитента. Такива случаи могат да възникнат, когато емитентът има комплексна финансова история, както и когато емитентът е поел значително финансово задължение.

(3)

Следователно, за да не се нарушава действието на член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО в тези случаи, както и за да се внесе по-голяма степен на правна сигурност, следва да се поясни, че изискванията относно информацията, предвидени в приложение I към Регламент (EО) № 809/2004 следва да бъдат тълкувани като отнасящи се също така до финансова информация за субекти, различни от емитента, когато пропускането на тази информация би могло да попречи на инвеститора да вземе мотивирано решение за финансовото състояние на емитента.

(4)

С оглед на факта, че съгласно член 3 от Регламент (EО) № 809/2004 компетентните органи не могат да поискат в проспекта да бъде включена информация, която не е изрично предвидена в приложенията, е необходимо да се пояснят съответните отговорности на компетентните органи.

(5)

В случаите, когато емитентът има комплексна финансова история, е възможно историческата финансова информация, отнасяща се до емитента, да не обхваща цялото предприятие, а да бъде включена във финансовата информация, изготвена от друг субект. Това е възможно, в случай че придобиването на собственост със значителна стойност от страна на емитента още не е отразено в неговите финансови отчети или когато емитентът е новоучредено холдингово дружество или е съставен от дружества, намиращи се под общ контрол или в обща собственост, които юридически никога не са образували група, както и когато емитентът е възникнал като самостоятелен правен субект вследствие на разделяне на съществуващи предприятия. В такива случаи всички или част от предприятията на емитента биха били ръководени от един и същ субект през периода, за който емитентът е длъжен да предостави историческа информация.

(6)

Същевременно, за момента не е възможно да се направи изчерпателен списък на случаите, в които финансовата история на емитентите следва да бъде разглеждана като комплексна. Вероятно е да се развият нови иновативни форми на сделки, които биха останали извън случаите, включени в подобен списък. Следователно е подходящо да се даде по-широко определение на обстоятелствата, при които даден емитент следва да бъде считан за притежаващ комплексна финансова история.

(7)

Определен емитент следва да се разглежда като поел значително финансово задължение, когато е сключил споразумение да придобие или отчужди значим субект или предприятие и това задължение не е изпълнено към датата на одобряване на проспекта. Уместно е такива случаи да се подчиняват на същите изисквания, които се прилагат, когато емитентът вече е осъществил придобиването или отчуждаването, при условие че при нейното завършване уговорената сделка би довела до значително брутно общо изменение на активите, пасивите и печалбата на емитента.

(8)

Тъй като случаите, в които емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение, са нетипични и действително могат да бъдат единствени по рода си, не е възможно да се уточни за всеки възможен случай каква информация е необходима, за да се спази стандартът, установен от Директива 2003/71/EО. Следователно, допълнителната информация, която се изисква, следва да бъде такава, каквато е необходима във всеки конкретен случай, за да се гарантира, че проспектът задоволява изискването, установено в член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО. Затова е подходящо компетентният орган на емитента да определя във всеки конкретен случай изискуемата информация (ако е необходимо). Обстоятелството, че компетентният орган би могъл да потърси подобна допълнителна информация, не предполага по-голяма стриктност при разглеждането на тази информация или на проспекта като цяло, от тази по член 13 от Директива 2003/71/EО.

(9)

Предвид сложността на обстоятелствата във всеки отделен случай не би било нито осъществимо, нито ефикасно да се установят подробни правила, които да бъдат прилагани от компетентните органи еднакво във всички случаи. Необходимо е да се осигури гъвкав подход, за да се гарантира, от една страна, че изискванията за оповестяване са ефективни и съразмерни, а от друга, че инвеститорите са адекватно защитени, чрез предоставянето на достатъчна и подходяща информация.

(10)

Допълнителна финансова информация не следва да бъде изисквана в случаите, когато финансовата информация, предоставена в одитираните консолидирани финансови отчети на самия емитент, в проформа информация или в друга финансова информация, изготвена чрез счетоводство на сливанията/вливанията (когато е позволено от приложимите счетоводни стандарти), изглежда достатъчна, за да позволи на инвеститора да вземе информирано решение за активите и пасивите, финансовото положение, печалбите и загубите, за перспективите на емитента и на всеки гарант, както и относно свързаните с тези ценни книжа права.

(11)

Предвид факта, че необходимостта от допълнителна информация може да възникне само когато проспектът се отнася до акции или други ценни книжа, предоставящи права върху акции, при преценката дали такава необходимост е налице в конкретния случай, е уместно компетентните органи да основават своя анализ на изискванията, предвидени в точка 20.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 809/2004 относно съдържанието на финансовата информация, както и на приложимите счетоводни и одитни принципи. Компетентният орган не следва да налага изисквания, които излизат извън пределите на установените в точка 20.1 от приложение I или са по-стриктни от тях. Същевременно, органът следва да има възможност да приспособи тяхното прилагане с оглед на особеностите на дадения случай, отнасящи се до конкретното естество на ценните книжа, икономическата същност на сделките, чрез които емитентът е придобил своето търговско предприятие, специфичното естество на това предприятие и обема на информацията, която вече е включена в проспекта.

(12)

При оценката си компетентните органи следва да вземат предвид принципа на пропорционалност. В случаите, когато има алтернативни възможности за спазване на задълженията, предвидени в член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО, чрез оповестяване на различни видове допълнителна финансова информация или представяне на тази информация в различна форма, компетентният орган не следва да изисква от емитента да спази това задължение по начин, предполагащ повече разходи и затруднения, отколкото биха възникнали при друга адекватна алтернатива.

(13)

Освен това, компетентните органи следва да вземат предвид дали даден емитент има достъп до финансова информация, отнасяща се до друг субект: не би било пропорционално да се изисква включването на такава информация, която емитентът не би могъл да получи с разумни усилия. В частност, това съображение е вероятно да бъде от значение в контекста на враждебно поглъщане. Също така може да не бъде пропорционално да се изиска включване на финансова информация, несъществуваща по време на изготвянето на проспекта, или да се изиска одит или повторно оповестяване на допълнителна финансова информация, ако разходите на емитента за спазване на тези задължения надминават потенциалните ползи за инвеститора.

(14)

Следователно Регламент (EО) № 809/2004 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Комитетът на европейските регулаторни органи по ценни книжа (КЕРОЦК) беше консултиран за техническо становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EО) № 809/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 3, втори параграф второто изречение се заменя със следното:

„При спазване на член 4a, параграф 1, компетентният орган не изисква проспектът да съдържа единици информация, които не са включени в приложения от I до XVII.“

2)

Добавя се следният член 4a:

„Член 4a

Списък за документа за регистрация на акции в случаи на комплексна финансова история или значително финансово задължение

1.   Когато емитентът на ценни книжа, попадащи в обхвата на член 4, параграф 2, има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение и вследствие на това, за да бъде спазено задължението, предвидено в член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО, е необходимо в документа за регистрация да бъдат включени съответни единици финансова информация, отнасящи се до субект, различен от емитента, тези единици финансова информация следва да се считат като отнасящи се до емитента. В такива случаи компетентният орган на държавата-членка по произход изисква от емитента, от лицето, предлагащо ценните книжа, или от лицето, заявило желание за допускане до търговия на регулиран пазар, да включат тези единици информация в документа за регистрация.

Тези единици информация могат да включват проформа информация изготвена в съответствие с приложение II. В тази връзка, когато емитентът е поел значително финансово задължение, всяка такава проформа информация пояснява очаквания ефект от сделката, по която емитентът се е задължил, и препратките в приложение II към „транзакцията“ следва да бъдат разбирани в съответствие с това.

2.   Компетентният орган основава искането по параграф 1 на изискванията в точка 20.1 от приложение I относно съдържанието на финансовата информация и приложимите счетоводни и одитни принципи, подлежащи на подходящо приспособяване с оглед на който и да е от следните фактори:

a)

естеството на ценните книжа;

б)

естеството и обема на информацията, която вече е включена в проспекта, и наличието на финансова информация за субект, различен от емитента, във форма, която позволява да бъде включена в проспекта без видоизменение;

в)

фактите по случая, включително икономическата същност на сделката, чрез която емитентът е придобил или отчуждил своето търговско предприятие или част от него, както и специфичния характер на това предприятие;

г)

възможността на емитента да получи финансовата информация, отнасяща се до друг субект, полагайки разумни усилия.

Когато в конкретен случай задължението, предвидено в член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО, може да бъде изпълнено по повече от един начин, предимство се дава на този, който предполага най-малко разходи и затруднения.

3.   Параграф 1 не засяга отговорността по националното законодателство на което и да е друго лице, включително лицата, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 2003/71/EО, за информацията, съдържаща се в проспекта. В частност, тези лица са отговорни за включването в документа за регистрация на всички единици информация, поискани от компетентния орган съгласно параграф 1.

4.   За целите на параграф 1 определен емитент се счита за притежаващ комплексна финансова история, ако са налице всички условия, изброени по-долу:

a)

цялото му търговско предприятие по време на изготвянето на проспекта не е коректно представено в историческата информация, изисквана от точка 20.1 на приложение I;

б)

тази неточност ще попречи на инвеститора да вземе информираното решение, посочено в член 5, параграф 1 от Директива 2003/71/EО; и

в)

информацията относно неговото търговско предприятие, необходима на инвеститора, за да вземе такова решение, е включена във финансова информация, отнасяща се до друг субект.

5.   За целите на параграф 1 определен емитент се счита за поел значително финансово задължение, ако е сключил споразумение да извърши сделка, при чието завършване е вероятно да настъпи значително общо изменение.

При това положение, дори когато дадено споразумение поставя завършването на сделката в зависимост от определени условия, включително одобрение от страна на регулиращ орган, споразумението се счита за обвързващо, ако е сравнително сигурно, че тези условия ще бъдат изпълнени.

По-специално дадено споразумение се счита за обвързващо, когато завършването на сделката зависи от резултата от офертата на ценните книжа, предмет на проспекта, или в случай на предложение за поглъщане, ако офертата на ценните книжа, предмет на проспекта, служи за финансиране на поглъщането.

6.   За целите на параграф 5 от настоящия член и на точка 20.2 от приложение I значително общо изменение означава отклонение с повече от 25 % в положението на емитента, отнасящо се до един или повече показатели за размера на неговата търговска дейност.“

3)

В първия параграф от точка 20.1 от приложение I и в точки 20.1 и 20.1а от приложение X навсякъде след първото изречение се добавя следното изречение:

„Ако през периода, за който се изисква историческа финансова информация, емитентът е променил своя основен балансов ден, одитираната историческа информация обхваща най-малко 36 месеца или целия период, през който емитентът е упражнявал дейност, в зависимост от това кой е по-кратък.“

4)

В първия параграф от точка 13.1 от приложение IV, в точки 8.2 и 8.2a от приложение VII, в точка 11.1 от приложение IX и в точка 11.1 от приложение XI навсякъде след първото изречение се добавя следното:

„Ако през периода, за който се изисква историческа финансова информация, емитентът е променил своя основен балансов ден, одитираната историческа информация обхваща най-малко 24 месеца или целия период, през който емитентът е упражнявал дейност, в зависимост от това кой е по-кратък.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(2)  OВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1787/2006 (ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 17).


Top