Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Заключителен акт

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

BG

Официалното издание на Европейския съюз

L 157/377


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.   ТЕКСТ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ

1.

Упълномощените представители на:

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

Събрани в Люксембург на двадесет и петия ден от месец април на две хиляди и пета година по повод подписването на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, относно присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

Като отбелязват, че следните текстове са били изготвени и приети в рамките на Конференцията между държавите-членки на Европейския съюз и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз:

I.

Договорът между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, относно присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз , (наричан по-нататък “Договор за присъединяване”);

II.

Текстовете на Договора за създаване на Конституция за Европа, в превод на български и на румънски език;

III.

Протоколът относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз, (наричан по-нататък “Протокол за присъединяване”);

IV.

Текстовете, изброени по-долу, които са приложени към Протокол за присъединяване

А.

Приложение I

Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (посочен в член 3, параграф 3 на Протокола)

Приложение II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или са друг начин свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от датата на присъединяване (посочен в член 4, параграф 1 на Протокола)

Приложение III

Списък по член 16 на Протокола: Промени в актовете , приети от институциите

Приложение IV

Списък по член 17 на Протокола: Допълнителни промени в актовете, приети от институциите

Приложение V

Списък по член 18 на Протокола: Други постоянни разпоредби

Приложение VI

Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, България

Приложение VII

Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, Румъния

Приложение VIII

Развитие на селските райони, (по член 34 на Протокола)

Приложение IX

Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 на Протокола);

B.

Текстовете на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и на договорите за изменения и допълнения в него, в превод на български и на румънски език.

V.

Актът относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (наричан по-нататък “Акт за присъединяване”);

VI.

Текстовете, изброени по-долу, които са приложени към Акта за присъединяване :

A.

Приложение I

Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни към датата на присъединяване (по член 3, параграф 3 на Акта за присъединяване)

Приложение II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или са по-друг начин свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от датата на присъединяване (по член 4, параграф 1 на Акта за присъединяване)

Приложение III

Списък по член 19 на Акта за присъединяване: промени в актовете, приети от институциите

Приложение IV

Списък по член 20 на Акта за присъединяване: допълнителни промени в актовете, приети от институциите

Приложение V

Списък по член 21 на Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби

Приложение VI

Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, България

Приложение VII

Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, - Румъния

Приложение VIII

Развитие на селските райони (по член 34 на Акта за присъединяване)

Приложение IX

Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 на Акта за присъединяване);

B.

Текстовете на Договора за създаване на Европейския съюз, Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и Договорите, които ги изменят и допълват, включително Договора относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Договора относно присъединяването на Република Гърция, Договора относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република, Договора относно присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция, Договора относно присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, в превода им на български и на румънски език.

2.

Високодоговарящите се страни постигнаха политическо споразумение относно определен брой наложени от присъединяването адаптации на актовете, приети от институциите, и приканват Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването в съответствие с член 56 на Протокола за присъединяване или, според случая, съгласно член 56 на Акта за присъединяване, както е посочено в член 4, параграф 3 от Договора за присъединяване, които да бъдат завършени и осъвременени, където е необходимо, за да се отчете развитието на правото на Съюза.

3.

Високодоговарящите се страни се задължават да предоставят на Комисията и помежду си цялата необходима информация, която се изисква за прилагането на Протокола за присъединяване или, според случая, на Акта за присъединяване. Когато е необходимо, тази информация се предоставя своевременно преди датата на присъединяването, за да се гарантира пълното прилагане на Протокола за присъединяване или, според случая, на Акта за присъединяване от датата на присъединяване, особено що се отнася до функционирането на вътрешния пазар. В този смисъл навременното уведомяване съгласно член 53 на Протокола за присъединяване или, според случая, съгласно член 53 на Акта за присъединяване, относно мерките, приети от България и Румъния, е от първостепенно значение. Комисията може да уведоми Република България и Румъния за момента, който тя счита за подходящ за получаване или предоставяне на специфичната информация. В деня на подписването, на договарящите се страни беше предоставен списък със задълженията за информиране във ветеринарната област.

4.

Упълномощените представители взеха под внимание следните декларации, които бяха изготвени и приложени към настоящия Заключителен акт.

A.

Съвместни декларации на настоящите държави-членки

1.

Съвместна декларация относно свободното движение на работници: България

2.

Съвместна декларация относно зърнено-бобовите култури: България

3.

Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния

4.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки и Комисията

б.

Съвместна декларация на настоящите държави-членки и Комисията

5.

Съвместна декларация относно подготовката за присъединяване на България и Румъния

В.

Съвместна декларация на различни настоящи държави-членки

6.

Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: България и Румъния

Г.

Декларация на Република България

7.

Декларация на Република България относно използването на кирилицата в Европейския съюз

5.

Упълномощените представители взеха предвид размяната на писма между Европейския съюз и Република България и Румъния относно процедурата по информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки, които предстои да бъдат предприети през периода преди присъединяването и която размяна на писма е приложена към настоящия Заключителен акт.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   ДЕКЛАРАЦИИ

A.   СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА НАСТОЯЩИТЕ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ

1.   Съвместна декларация относно свободното движение на работници: българия

Европейският съюз подчертава значимостта на разграничаването и на гъвкавостта в режима на свободното движение на работници. Държавите-членки се стремят да предоставят разширен достъп до пазара на труда на български граждани по силата на националното законодателство с цел да се ускори сближаването с достиженията на правото на ЕС. В резултат на това, възможностите за наемане на работа в Европейския съюз на български граждани би трябвало да се подобрят значително с присъединяването на България. Освен това, държавите-членки ще се възползват по най-добрия начин от предложения режим, за да се постигне възможно най-бързо прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на свободното движение на работници.

2.   Съвместна декларация относно зърнено-бобовите култури: България

По отношение на зърнено-бобовите култури, площ от 18 047 хектара бе взета предвид за изчисляването на националния таван за България в приложение VIII A на Регламент (EО) № 1782/2003 oт 29 септември 2003 г. (OВ L 270, 21.10.2003, стр. 1).

3.   Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния

Европейският съюз подчертава значимостта на разграничаването и на гъвкавостта в режима на свободното движение на работници. Държавите-членки се стремят да предоставят разширен достъп до пазара на труда на румънски граждани по силата на националното законодателство с цел да се ускори сближаването с достиженията на правото на ЕС. В резултат на това, възможностите за наемане на работа в Европейския съюз на румънкки граждани би трябвало да се подобрят значително с присъединяването на Румъния. Освен това, държавите-членки ще се възползват по най-добрия начин от предложения режим, за да се постигне възможно най-бързо прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на свободното движение на работници.

4.   Съвместна декларация относно развитието на селските райони: България и Румъния

По отношение на бюджетните ангажименти за развитието на селските райони по ФЕОГА, Секция Гарантиране за България и Румъния, за тригодишния период 2007-2009 г., посочен в член 34, параграф 2 на Протокола за присъединяване и в член 34, параграф 2 на Акта за присъединяване, Съюзът отбелязва, че може да се очакват средства разпределени, както следва:

(милиона EUR, цени 2004 г.)

 

2007

2008

2009

2007-2009

България

183

244

306

733

Румъния

577

770

961

2 308

Общо

760

1 014

1 267

3 041

Разпределянето на средствата за развитието на селските райони в България и Румъния след тригодишния период 2007-2009 г. ще се основава на прилагането на действащите правила или на тези правила, които произтичат от всякакви междувременно извършени реформи на политиката.

Б.   СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ И НА КОМИСИЯТА

5.   Съвместна декларация относно подготовката на България и Румъния за присъединяването

Европейският съюз ще продължи да осъществява строг мониторинг върху подготовката и напредъка на България и на Румъния, включително върху ефективното изпълнение на задълженията, поети във всички области на достиженията на правото на ЕС.

Европейският съюз припомня заключенията на Председателството на Европейския съвет от 16 - 17 декември 2004 г., и по-специално точки 8 и 12, в които се подчертава, че в случая с Румъния ще бъде отделено специално внимание на подготовката в областите Правосъдие и вътрешни работи, Конкуренция и Околна среда и, че в случая с България ще бъде отделено специално внимание на подготовката в областта Правосъдие и вътрешни работи. Комисията ще продължи да представя годишни доклади за напредъка на България и Румъния по присъединяване, заедно с препоръки, ако е необходимо. Европейският съюз припомня, че предпазните клаузи дават възможност за предприемане на мерки, насочени към преодоляване на сериозни проблеми, които могат да възникнат преди присъединяването или през трите години след присъединяването.

В.   СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ НАСТОЯЩИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

6.   Съвместна декларация на федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: България и Румъния

Формулировката на точка 13 от преходните мерки по отношение на свободното движение на работници съгласно Директива 96/71/ЕО в приложения VI и VII едновременно към Протокола за присъединяване и към Акта за присъединяване се разбира от Федерална република Германия и от Република Австрия, в съгласие с Комисията, със значението, че “определени райони” могат, по целесъобразност, също да обхващат цялата национална територия.

Г.   ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

7.   Декларация на Република България относно използването на кирилицата в Европейския съюз

С признаването на българския език като автентичен език на Договорите, а също и като официален и работен език, който се използва от институциите на Европейския съюз, кирилицата ще стане една от трите азбуки, които ще се използват официално в Европейския съюз. Тази съществена част от културното наследство на Европа представлява специфичен български принос към езиковото и културното многообразие на Съюза.


III.   РАЗМЯНА НА ПИСМА

Размяна на писма между Европейския съюз и Република България и Румъния относно процедурата за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода, предхождащ присъединяването

Господине,

Имам честта да засегна въпроса относно процедурата за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода, предхождащ присъединяването на Вашата страна към Eвропейския съюз. Този въпрос беше повдигнат в рамките на преговорите за присъединяване.

С настоящото писмо потвърждавам, че Eвропейският съюз изразява своето съгласие за такава процедура, съгласно условията, посочени в приложението на настоящото писмо, които биха могли да бъдат приложени с действие от 1 октомври 2004 г.

Ще Ви бъда признателен, ако бъдете така добър да потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Искрено Ваш,

Господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо, което гласи:

“Имам честта да засегна въпроса относно процедурата за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода предхождащ присъединяването на Вашата страна към Eвропейския съюз. Този въпрос беше повдигнат в рамките на преговорите за присъединяване.

С настоящото, потвърждавам, че Eвропейският съюз изразява своето съгласие относно такава процедура, съгласно условията, посочени в приложението на настоящото писмо, които биха могли да бъдат приложени считано от 1 октомври 2004 г.

Ще Ви бъда задължен, ако бихте могли да потвърдите, че Вашето правителство приема съдържанието на това писмо.”

Имам честта да потвърдя, че моето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Моля, приемете моите най-високи почитания.

Искрено Ваш,

ПРИЛОЖЕНИЕ

Процедура за информиране и консултиране за приемането на определени решения и други мерки в периода предхождащ присъединяването

I.

1.

С цел да се гарантира, че Република България и Румъния, наричани по-долу “присъединяващите се държави”, се уведомяват надлежно, всяко предложение, съобщение, препоръка или инициатива, които биха могли да доведат до решения на институциите или органи на Европейския съюз, се довеждат до знанието на присъединяващите се държави, след като са били изпратени на Съвета.

2.

Консултациите се провеждат съгласно обосновано искане на присъединяваща се държава, която излага изрично в него своите интереси като бъдещ член на Съюза и своите забележки.

3.

Административни решения като общо правило, не водят до консултации.

4.

Консултациите се провеждат в рамките на Междинен комитет, съставен от представители на Съюза и на присъединяващите се държави. Освен ако някоя от присъединяващите се държави не направи обосновано възражение, консултации могат да се проведат под формата на размяна на съобщения чрез електронни средства, по-специално относно Общата външна политика и политиката за сигурност.

5.

От страна на Съюза, членовете на Междинния комитет са членовете на Комитета на постоянните представители или лица, назначени от тях за тази цел. По целесъобразност, членове могат да са членовете на Комитет за политика и сигурност. Комисията се поканва да бъде представлявана в тази дейност.

6.

Междинният комитет се подпомага от Секретариат, който е този на Конференцията, с продължен за тази цел мандат.

7.

Консултациите обикновено се провеждат възможно най-скоро след като подготвителната работа, извършена на ниво на Съюза, с оглед приемане на решения или общи позиции от Съвета, е довела до общи насоки, позволяващи ползотворно провеждане на тези консултации.

8.

Ако след консултациите продължават да съществуват сериозни трудности, въпросът може да бъде повдигнат на министерско ниво по искане на присъединяваща се държава.

9.

Горната разпоредба се прилага mutatis mutandis към решенията на Съвета на гуверньорите на Европейската инвестиционна банка.

10.

Процедурата, предвидена в горните параграфи, се прилага също така за всяко решение, подлежащо на приемане от присъединяващите се страни, което би могло да окаже въздействие върху задълженията, произтичащи от тяхното положение на бъдещи членове на Съюза.

II.

11.

Съюзът и Република България и Румъния предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че тяхното присъединяване към споразуменията и конвенциите, посочени в член 3, параграф 3, член 6, параграф 2 и член 6, параграф 6 на Протокола относно условията и договореностите за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз и член 3, параграф 3, член 6, параграф 2 и член 6, параграф 6 на Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, съвпада, доколкото е възможно и при условията, посочени в този протокол и в този акт, с влизането в сила на Договора за присъединяване.

12.

Доколкото споразуменията и конвенциите между държави-членки съществуват само като проекти и вероятно не могат да бъдат подписани в периода преди присъединяването, присъединяващите се държави ще бъдат поканени да участват, след подписване на Договора за присъединяване и в съответствие с подходящи процедури, в подготовката на тези проекти в конструктивен дух и по начин, способстващ да се улесни тяхното сключване.

13.

По отношение на преговорите с договарящите се страни по протоколите, посочени в член 6, параграф 2, втора алинея, на Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния в Европейския съюз и член 6, параграф 2, втора алинея, на Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, представителите на присъединяващите се държави, участват съвместно в работата като наблюдатели, редом с представителите на настоящите държави-членки.

14.

Определени непреференциални споразумения, сключени от Общността, които остават в сила след датата на присъединяване, могат да бъдат предмет на съответни промени или изменения, за да се вземе предвид разширяването на Съюза. Тези промени или изменения ще бъдат договаряни от Общността съвместно с представителите на присъединяващите се страни при спазване на процедурата, посочена в предходния параграф.

III

15.

Институциите своевременно изготвят текстовете, посочени в членове 58 и 60 на Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния в Европейския съюз и членове 58 и 60 на Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния. За тази цел, правителствата на Република България и Румъния своевременно предоставят на институциите преводите на тези текстове.


Top