Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/111/11

Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2019 г. — Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г. (C/2018/8568)

OJ C 111, 25.3.2019, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/45


Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Покана за представяне на предложения — 2019 г.

Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1) за създаване на програма „Херкулес III“, и по-специално на член 8, буква б) („Допустими действия“), както и на Решението за финансиране за 2019 г. за приемане на годишната работна програма (2) за изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2019 г., и по-специално раздел 2.2.1 „Дейности за обучение“, действия 1—5. В Решението за финансиране за 2019 г. се предвижда организирането на покана за представяне на предложения за компонента „Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.“

2.   Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са:

национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза,

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

3.   Допустими действия

Целта на настоящото обявление е да се поканят допустими кандидати да подадат заявления за действия в рамките на една от следните три теми:

1.

Целенасочени специализирани обучения (тема 1) — създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации с цел улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите; създаване на полезни взаимодействия между данъчните и митническите служби на държавите членки, OLAF и други имащи отношение органи на ЕС.

2.

Конференции и семинари (тема 2) — създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации с цел улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите; улесняване на обмена на информация, определянето на потребности и/или общи проекти за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, сред службите за борба с измамите на държавите членки; създаване на полезни взаимодействия между данъчните и митническите служби на държавите членки, OLAF и други имащи отношение органи на ЕС.

3.

Организиране на обмен на персонал (тема 3) — организиране на обмен на персонал между националните и регионалните администрации (включително държави (потенциални) кандидатки и съседни държави) с цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От кандидатите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

4.   Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 1 100 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи.

Минималният праг за действие по компонента „Обучение“ е 40 000 EUR. Бюджетът на дадено действие, за което е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   Краен срок за подаване на заявления

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от: сряда, 15 май 2019 г., 17.00 ч. (централноевропейско време) и могат да се подават само чрез портала за участниците по програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Допълнителна информация

Всички документи, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, могат да бъдат изтеглени от портала за участниците, посочен по-горе в точка 5, или от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_bg

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се подават чрез портала за участниците.

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за кандидатите, поместени на портала за участниците и на уебсайта на Комисията.


(1)  Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2)  Решение на Комисията относно приемането на годишната работна програма и финансирането на програмата „Херкулес III“ през 2019 г. (C(2018) 8568 final от 17 декември 2018 г.).


Top