Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9302

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)

OJ C 83, 5.3.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 83/12)

1.   

На 22 февруари 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., принадлежащо на Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, Съединени американски щати),

TA Associates L.P. („TA Associates“, Съединени американски щати),

Wu Holdco, Inc., притежаващо Weiman group и намиращо се под крайния контрол на Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman Group“, Съединени американски щати).

Carlyle и TA Associates придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Weiman Group.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Carlyle предоставя алтернативно управление на активи за фондове, които инвестират в четири инвестиционни области в световен мащаб: корпоративен частен капитал (изкупуване и капитал за растеж); реални активи (недвижимо имущество, инфраструктура, енергетика и възобновяеми източници); глобален кредит (заеми, подкрепени с ливъридж, и структурирани кредити, опортюнистични кредити, енергийни кредити, частни кредити и проблемни кредити); и решения (програма за фонд за частни капиталови инвестиции, част от фондови структури, и съответните дейности за съвместни инвестиции и вторични дейности).

TA Associates развива дейности в сферата на частните капиталови инвестиции чрез различни фондове в пет основни сектора, а именно технологии, финансови услуги, здравеопазване, потребители и бизнес услуги, в Северна Америка, Европа и Азия.

Weiman Group е производител и дистрибутор на почистващи продукти за различни повърхности както за домакинства, така и за търговски клиенти, предоставящи услуги в областта на храните и здравеопазването.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top