Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9254

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9254 — MUTB/CFSGAM) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)

OJ C 83, 5.3.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9254 — MUTB/CFSGAM)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 83/09)

1.   

На 25 февруари 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB, Япония),

Colonial First State Global Asset Management group (CFSGAM, Австралия).

MUTB придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото CFSGAM.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

MUTB е изцяло притежавано дъщерно дружество на Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), което извършва дейност в световен мащаб и предоставя пълен набор от банкови услуги. В зависимост от географския регион тези услуги включват банкови услуги за физически лица и за предприятия и инвестиционни банкови услуги, както и управление на активи и продажбени и търговски услуги;

CFSGAM е структурата за управление на активи в световен мащаб на Commonwealth Bank of Australia (CBA). CFSGAM предлага продукти, свързани с капиталови инструменти, продукти с фиксиран доход и алтернативи (недвижима собственост и инфраструктура) за институционални инвеститори и корпоративни инвеститори/инвеститори на дребно. CFSGAM извършва дейност в редица юрисдикции, сред които Сидни, Единбург, Хонконг, Лондон, Ню Йорк и Сингапур. Извън Австралия то е известно и като First State Investments (FSI).

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9254 — MUTB/CFSGAM

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top