Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/454/05

Покана за представяне на предложения, EACEA/36/2018 — Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика — Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението

OJ C 454, 17.12.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 454/4


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, EACEA/36/2018

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката

Инициативи за иновативна политика

Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението

(2018/C 454/05)

1.   Описание, цели и приоритети

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са широкомащабни проекти, целящи идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да усъвършенстват системите за образование и обучение.

Те трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Поради това ППС трябва да се ръководят и изпълняват от ключови заинтересовани страни с доказани постижения и съвременни познания, с възможности за обновяване и за създаване на цялостно въздействие чрез дейностите си и с потенциал да проведат набелязаните политики в областта на образованието и обучението.

Общите цели на настоящата покана са:

да насърчава иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво,

да даде възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в практиката иновативна политика.

Конкретните цели на настоящата покана са:

да се постави началото на дългосрочни промени и да се изпитат иновативни решения на предизвикателства в областта на образованието и обучението, които имат потенциала да бъдат въведени в практиката, и да упражнят устойчиво и цялостно въздействие върху европейските системи за образование и обучение,

да подпомогнат транснационалното сътрудничество и взаимното обучение по перспективни теми между ключовите заинтересовани страни,

да улеснят събирането и анализа на данни, обосноваващи иновативните и ефективни политики и практики.

Предложенията, представени по настоящата покана, трябва да се отнасят до един от шестте приоритета, изброени по-долу:

1.

придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;

2.

разработване и оценяване на ефективността на продължаващото обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;

3.

насърчаване на въвеждането на иновативни технологии в областта на предоставянето на консултации за професионално ориентиране;

4.

насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство), математика) в образованието;

5.

насърчаване на използването на инструменти за самоанализ с цел подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и обучителните институции;

6.

висше образование — постигане на целите на плана за действие в областта на цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на институциите за висше образование.

Предложения, които не се отнасят до нито един от 6-те приоритета на поканата, няма да бъдат разгледани.

2.   Допустими кандидати

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на действие в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, гражданско общество и културни организации, мрежи на участници, НПО, министерства на образованието, доставчици на услуги в областта на образованието и др.).

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

28-те държави членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

държавите кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия (1).

За кандидати от Обединеното кралство: Имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да се спазват през целия срок на проекта. Ако в рамките на срока на проекта Обединеното кралство се оттегли от ЕС без сключването на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, вие ще престанете да получавате финансиране от ЕС (като същевременно продължавате да участвате, когато това е възможно) или ще бъдете задължени да напуснете проекта въз основа на член II.16.3.1, буква а) от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

По настоящата покана изискването за минимален състав на партньорството е 3 организации, представляващи 3 държави по програмата.

3.   Допустими дейности и продължителност на проектите

Единствено дейности, провеждани в държавите по програмата (вж. раздел 2), ще се считат за допустими за финансиране. Всички разходи, отнасящи се до дейности, предприети в държави партньори (2) или от организации, които не са регистрирани в държавите, участващи в програмата, не са допустими, освен ако не са необходими за изпълнение на проекта, както и надлежно обяснени и обосновани във формуляра на заявлението. За всяко изменение на дейностите, което включва държави партньори, трябва да има предварително конкретно разрешение от Изпълнителната агенция.

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2019 г., 1 декември 2019 г. или 1 януари 2020 г.

Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

4.   Очаквани резултати

Проектите, предлагани по настоящата покана, трябва да доведат до доказани резултати в най-малко една от следните области:

i)

Разработване и/или усъвършенстване на иновативни действия в областта на образованието и обучението в съответствие с приоритетите на поканата (вж. раздел 1);

ii)

По-добри доказателства и разбиране на целевата(целевите) група(групи), ситуациите на учене и преподаване, както и ефективни методологии и средства, които могат да вдъхновяват и стимулират иновации на системно ниво;

iii)

Доказателства за потенциално дългосрочно въздействие върху системите за образование и обучение чрез включването на подходи за подобрена и иновативна политика, разработени при проектите;

iv)

Европейска добавена стойност чрез засилено транснационално сътрудничество и взаимно обучение между основните участници.

5.   Бюджет

Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 12 000 000 EUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Максималният размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички средства, предвидени за настоящата покана.

6.   Критерии за възлагане

Допустимите кандидати ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

1.

значение на проекта (30 %);

2.

качество на замисъла и изпълнението на проекта (30 %);

3.

качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);

4.

въздействие върху разработването и разпространението на политиката (20 %).

Само предложения, постигнали минималните прагове за качество, както следва:

минимален праг от 50 % по всеки от 4-те отделни критерия (т.е. минимум 15 точки съответно за критериите „значение на проекта“ и „качество на замисъла и изпълнението на проекта“, 10 точки съответно за критериите „качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество“ и „въздействие върху разработването и разпространението на политиката“, и

минимален праг от 70 % от общия сбор от четирите критерия за възлагане,

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС. Предложения, които остават под тези прагове, ще бъдат отхвърлени.

7.   Процедура за подаване на заявления и краен срок

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 19 март 2019 г., 12,00 ч. на обяд (централноевропейско време) (брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/36/2018 и процедурата за подаване на заявления, и да използват документите, представляващи част от заявлението (комплект документи за кандидатстване), на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр, наличен на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

8.   Допълнителна информация

За повече подробности вижте указанията за кандидатите.

Указанията за кандидатите и комплектът документи за кандидатстване могат да се намерят на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Адрес за електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Сърбия: Промените в бюджета поради присъединяването на Сърбия като държава по програмата „Еразъм+“ ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. в съответствие с приемането на Решението на Комисията относно одобрението (изменението) на споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия относно участието на Република Сърбия в програмата „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, считано от 1 януари 2019 г.

(2)  Държави партньори: държави, които не участват пълноценно в програмата „Еразъм+“ и следователно не са държави, участващи в програмата


Top