EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/444/09

Покана за представяне на предложения за 2019 г. — EAC/A05/2018 — Европейски корпус за солидарност

OB C 444, 10.12.2018, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 444/19


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 Г. — EAC/A05/2018

Европейски корпус за солидарност

(2018/C 444/09)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС, както и на годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност. Регламентът за Европейския корпус за солидарност обхваща периода 2018—2020 г. Общите и конкретните цели на Европейския корпус за солидарност са изброени в членове 3 и 4 от Регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

Доброволчески проекти

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.) (1)

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

Стажове и работни места

Проекти за солидарност

Знак за качество

3.   Допустимост

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност (2). Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

28-те държави — членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.

Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и бившата югославска република Македония;

партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2019 г.).

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г., след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или — ако бюджетът не бъде приет — на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност.

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения, публикувани на адрес:

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en], що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12.00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти

5 февруари 2019 г.

30 април 2019 г.

1 октомври 2019 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)

20 април 2019 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

28 септември 2019 г.

Стажове и работни места

5 февруари 2019 г.

30 април 2019 г.

1 октомври 2019 г.

Проекти за солидарност

5 февруари 2019 г.

30 април 2019 г.

1 октомври 2019 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2019 г.) на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2019 г.) представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  Единствено участващите организации, които са подписали рамково споразумение за партньорство за периода 2018—2020 г., могат да кандидатстват по това действие.

(2)  Без да се засягат специалните условия за допустимост, приложими за отделните действия, попадащи в обхвата на настоящата покана.


Top