EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/420/02

Покана за представяне на предложения EACEA/21/2018 — Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката — Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението

OJ C 420, 20.11.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/2


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/21/2018

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката

Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението

(2018/C 420/02)

1.   ЦЕЛИ

Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Всяко заявление трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели. Както общите, така и специфичните цели на поканата за предложения са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Общи цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от двете общи цели, посочени по-долу:

1.

Разпространение и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище;

или

2.

Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности.

Специфични цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от следните специфични цели:

подобряване на усвояването на социални и граждански умения, насърчаване на знанието, разбирането и приобщаването към ценностите и основните права;

поощряване на приобщаващото образование и обучение, както и поощряване на учащите се в неравностойно положение, включително чрез подпомагане на работещите в сферата на образованието за решаване на въпроси, свързани с многообразието, и за утвърждаване на многообразието сред работещите в сферата на образованието;

подобряване на критичното мислене и медийната грамотност сред учащите се, родителите и работещите в сферата на образованието;

подкрепа за приобщаването на новопристигнали мигранти към качествено образование, включително чрез оценяване на знанията и признаване на предходното обучение;

насърчаване на дигиталните умения и компетентности на групи, изключени от дигиталната среда (вкл. по-възрастни хора, мигранти и млади хора в неравностойно положение), чрез партньорства между училища, предприятия и неформалния сектор, включително обществените библиотеки.

Поощрява се включването на ролеви модели в дейностите по проектите, когато е уместно.

2.   ДОПУСТИМОСТ

2.1.   Допустими кандидати

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на дейност в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. културни организации, гражданско общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари, търговски организации и др.)

Допустими са само юридически лица, установени в една от следните държави по програмата:

28-те държави — членки на Европейския съюз (1);

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

държавите — кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия (2).

Изискването за минимален състав на партньорството по настоящата покана е 4 допустими организации от 4 различни държави по програмата.

Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членки на мрежата, а консорциумът трябва да представлява най-малко 4 допустими държави.

2.2.   Допустими дейности и продължителност на проектите

Единствено дейности, провеждани в държавите по програмата (вж. раздел 2.1) ще се считат за допустими за финансиране. Всякакви разходи за дейности, провеждани извън тези държави, или от организации, които не са регистрирани в държавите по програмата, не са допустими. По изключение и за всеки отделен случай дейности, включващи държави извън тези по програмата, могат да получат финансиране, но трябва да имат предварително конкретно разрешение от Изпълнителната агенция.

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември, 1 декември 2019 г. или 15 януари 2020 г.

Продължителността на проектите трябва да е 24 или 36 месеца.

3.   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Проектите следва да доведат до резултати, например:

повишена информираност, знания и разбиране за добрите практики в съответните образователни институции и общности;

повишена употреба на най-съвременните иновативни подходи в политиките или практиката;

повишена информираност, мотивация и компетентност на ръководителите в сферата на образованието и преподавателите по отношение на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите ценности;

активна ангажираност на семействата и местните общности в подкрепа на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите дейности;

по-разпространени и по-ефективни инструменти за подкрепа на образователните институции и обучаващите при внедряването на приобщаващи подходи към образованието и при насърчаването на общите ценности.

4.   НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

5.   КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Допустимите кандидати ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

1)

значение на проекта (30 %);

2)

качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %),

3)

качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);

4)

въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %).

6.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е: 26 февруари 2019 г. — 12.00 ч.(по обед брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 и процедурата за подаване на заявления, и да използват задължителните документи, които могат да се намерят на:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр.

7.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНАТА

Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 може да се намери на следния уебсайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Адрес на електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  За кандидати от Обединеното кралство: обърнете внимание, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия срок на проекта. Ако Обединеното кралство напусне ЕС по време на проекта, без да сключи споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, ще спрете да получавате финансиране от ЕС (като същевременно ще продължите да участвате, ако е възможно) или ще бъдете приканени да напуснете проекта на основание член II.16.3.1, буква а) от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

(2)  Промените в бюджета поради присъединяването на Сърбия като държава по програмата „Еразъм+“ ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. в съответствие с приемането на Решението на Комисията относно одобрението (изменението) на споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия относно участието на Република Сърбия в програмата „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, считано от 1 януари 2019 г.


Top