Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0290

Дело T-290/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Agmin Italy/Комисия

OJ C 231, 2.7.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150511955362018/C 231/562902018TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180504434422

Дело T-290/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Agmin Italy/Комисия

Top

C2312018BG4320120180504BG0056432442

Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Agmin Italy/Комисия

(Дело T-290/18)

2018/C 231/56Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Agmin Italy SpA (Верона, Италия) (представители: F. Guardascione, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Като главно искане да установи и прогласи недействителността и/или невалидността и/или неефективността и/или липсата на обжалваното решение поради нарушение на закона, нарушение на принципа на разделяне на функцията по разследване и функцията по вземане на решения, нарушение на принципа на състезателност, превишаване на правомощия под формата на изопачаване и на неправилна оценка на фактите, явна нелогичност и явна противоречивост, липса на разследване и неравно третиране, както и — на всички изложени основания — на всеки предходен или последващ акт и във всички случаи на всеки акт, който е координиран и/или свързан с обжалваното решение, с всички произтичащи от закона последици,

При всички положения да отмени Решение DG NEAR от 7 март 2018 г. (ARES — 2018 — 1288022), нотифицирано на 9 март 2018 г., в частта, обжалвана с настоящата жалба, и следователно да отмени съответните санкции,

При условията на евентуалност, да отмени или намали санкцията, наложена на Agmin, тъй като е прекомерна и непропорционална спрямо действителното поведение на Agmin,

Отново при условията на евентуалност, да установи, че описаните факти позволяват реабилитацията на Agmin по смисъла на член 106, параграф 9 от Регламент № 966/2012,

Да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата е подадена срещу решението на Европейската комисия от 7 март 2018 г. (ARES — 2018 — 1288022) — както и срещу публикуването му на интернет сайта на Комисията — за изключване на жалбоподателя от участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от Европейския фонд за развитие, за максималния срок от три години, предвиден в член 106, параграф 14, буква в) от Регламент № 966/2012 ( 1 ), поради недоставянето на поръчаните стоки (лотове 9 и 11) в уговорените в договор за доставка ENPI/2014/351-804 срокове и поради това, че гаранцията (гаранция за предварително финансиране на стойност от 89430,71 EUR), която Agmin е предоставило на възлагащия орган на 19 ноември 2014 г, не е била заменена. Тази гаранция е издадена от институция, която, съгласно получената от Banca d’Italia информация, има право да издава гаранции само в полза на банки и финансови институции, които могат да отпускат кредити, но не и в полза на други лица и образувания като възлагащия орган.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания.

1.

Превишаване на правомощия, изразяващо се по-специално в нарушение на принципа за разделяне на функцията по разследване и функцията по вземане на решения, в противоречиви действия, в явна нелогичност и в липсата на мотиви.

2.

Нарушение и/или неправилно прилагане на „principles of European Contract Law 2002“ [принципи на европейското договорно право, 2002 г.], приложими на основание член 41 от общите условия на договора.

3.

Нарушение на принципа на пропорционалност на санкциите по смисъла на член 5 ДЕС, тъй като Европейската комисия е наложила на Agmin максималната санкция от три години.

Жалбоподателят твърди по-специално, че обжалваното решение уврежда правата му, тъй като при приемането му Комисията не е отчела надлежно факта, че липсата на доставка е причинена главно — или при условията на евентуалност — е съпричинена от възлагащия орган, който произволно и необосновано е отказал да замени доставчика на стоките с друг производител, който е заявил готовност да достави стоки със същото или по-високо качество от посоченото в техническите спецификации на обявлението за обществена поръчка.


( 1 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298 от 26.10.2012 г.).

Top