EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0529(01)

Препоръка № А1 от 18 октомври 2017 година относно издаването на атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП и за Швейцария. )

OJ C 183, 29.5.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

29.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/5


ПРЕПОРЪКА № А1

от 18 октомври 2017 година

относно издаването на атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

(2018/C 183/06)

АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), в съответствие с който Административната комисия е отговорна за разглеждането на всички административни въпроси или въпросите, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на същия регламент и на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2),

като взе предвид член 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009 относно правната стойност на документите и подкрепящите доказателства, показващи положението на дадено лице,

като взе предвид член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 относно атестацията за приложимото законодателство в съответствие с дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004,

като действа в съответствие с условията, предвидени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,

като има предвид, че:

(1)

Член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 предвижда, че по искане на съответното лице или на работодателя компетентната институция на държавата членка, чието законодателство е приложимо по силата на дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004, предоставя атестация, че такова законодателство е приложимо, и, където е уместно, посочва до коя дата и при какви условия.

(2)

Административната комисия определя структурата и съдържанието на преносим документ А1 относно приложимото законодателство, което се прилага спрямо притежателя му.

(3)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 предвижда, че този документ се приема от институциите на останалите държави членки, доколкото не е бил отнет или обявен за невалиден от държавата членка, в която е бил издаден.

(4)

Принципът на лоялното сътрудничество, също така установен в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и уреден в член 76 от Регламент (ЕО) № 883/2004, изисква от институциите да провеждат правилна оценка на фактите, които са от значение за определяне на приложимото законодателство в областта на социалната сигурност и следователно да потвърдят истинността на информацията, съдържаща се в преносим документ А1.

(5)

С тези документи се установява презумпция, че притежателят е правилно свързан със системата за социална сигурност на държавата-членка, чиято институция ги е издала,

ПРЕПОРЪЧВА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИИ:

1.

За да се предотврати фалшифициране на преносим документ А1, например чрез размяна на страници между различни документи, се препоръчва в издаваните удостоверения да се включват елементи за установяване на автентичността, а именно:

а)

когато документите са издадени по електронен път, следва да носят сериен номер или идентификационен номер на всяка страница. В този случай вече не е необходим собственоръчен подпис или мастилен печат;

б)

когато документите са издадени ръчно, те следва да бъдат отпечатани от двете страни на листа и листовете следва да се прикрепят заедно по начин, по който не могат да бъдат лесно разделени. Това например може да се постигне, като горният ляв ъгъл се сгъне и захване с телче и на обратната страна се постави печат.

2.

В допълнение се препоръчва всеки издаден преносим документ А1 да се регистрира по начин, по който автентичността му може да бъде лесно и бързо проверена.

3.

Държавите-членки следва да информират Административната комисия за различните начини, по които се издават преносимите документи А1 от техните институции. Делегациите в Административната комисия следва да споделят тази информация със съответните си инспекции.

4.

Препоръчва се преди издаването на преносим документ А1 институциите да оценят всички относими факти чрез информацията, съдържаща се в официални източници, или като поискат от заявителя да предостави необходимата информация. За предоставяне на насоки на институциите в приложението може да бъде открит неизчерпателен стандартизиран списък с общи въпроси и въпроси, специфични за различните приложими членове от Регламент (ЕО) № 883/2004. Те могат да бъдат адаптирани както е уместно в съответния случай.

5.

Във формуляра за кандидатстване следва да бъде включено декларация за освобождаване от отговорност, с която заявителят декларира, че е отговорил правилно на всички въпроси, доколкото му е известно, и че е запознат с възможността за проверки, в резултат на които документът може да бъде отменен с обратна сила.

6.

Препоръчва се компетентните институции да разполагат с наличната информация за издадените преносими документи А1, за предпочитане в електронна база данни. Те следва да се уведомяват взаимно посредством системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) за всяко взето решение във връзка с приложимото законодателство в случай на дейност, извършвана в другата държава-членка, съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

7.

Настоящата препоръка се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тя влиза в сила на двадесетия ден от нейното публикуване.

Председател на Административната комисия

Agne NETTAN-SEPP


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартизирани групи въпроси за приложението на преносим документ А1

А.   ОБЩИ ВЪПРОСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ В ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ А1 (ПД A1)

Следните въпроси трябва да бъдат използвани във всеки формуляр за кандидатстване и да бъдат проверени от издаващата институция:

Фамилно име

Собствено име

Дата на раждане

Пол: мъжки/женски/не е посочено

Личен идентификационен номер

Място на раждане

Гражданство

Лицето пребивава законно в държава-членка (за граждани на трета държава)

Адрес в държавата на пребиваване (най-малко град, пощенски код, държава)

Адрес в държавата на престой (най-малко град, пощенски код, държава)

Адрес за връзка с лицето

Длъжност/професия/занятие

Б.   СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО Е ПОИСКАН ПД А1

В допълнение, по-долу са посочени специфични въпроси в зависимост от различните обстоятелства, при които може да бъде поискан ПД А1 въз основа на дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално сигурност (1).

1.   Приложение съгласно член 11, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 (дейност като заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка)

Работодател

Име

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Упражнявана дейност като самостоятелно заето лице

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Дата на започване/приключване на работа

2.   Приложение съгласно член 11, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004 (държавни служители)

Работодател (наемаща администрация)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Място(места) на работа в чужбина (да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Дата на започване на работа в чужбина

Дата на приключване на работа в чужбина

3.   Приложение съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (икономическа дейност на борда на морски плавателен съд)

Работодател

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Наименование на плавателния съд

Държавата, под чийто флаг плава плавателният съд

Възнаграждението се плаща от предприятието, чието седалище или място на дейност е в друга държава: да/не

Дата на започване на работа

Дата на приключване на работа

4.   Приложение съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (членове на полетен или кабинен екипаж)

Работодател

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Място, на което е разположена основната база

Дата на започване на работа

Дата на приключване на работа

5.   Приложение съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (командироване на работници)

Работодател в командироващата държава

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност съгласно NACE

Предприятие(я) в приемащата държава/място(места) на командироване

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Начална дата на командироване

Крайна дата на командироване

Спрямо заетото лице се прилага законодателството на командироващата държава за рамките от един месец преди командироването: да/не

Подробности за извършената дейност един месец непосредствено преди командироването

Естество на дейността в командироващата държава

Естество на дейността в приемащата държава

Заетото лице е командировано, за да замести друг командирован работник: да/не

Ако да, моля, посочете защо това заместване се счита за необходимо

Наетото лице вече е работило в съответната приемаща държава-членка: да/не

Ако да, посочете предходни периоди на командироване (дата от — до)

Брой заети лица при работодателя в командироващата държава (с изключение на административните работници)

Брой административни работници в командироващата държава

Брой командировани заети лица

Брой договори, изпълнявани в командироващата държава

Брой договори, изпълнявани в приемащата държава

Оборот в командироващата държава(в проценти)

Оборот в приемащата държава членка (в проценти)

Работодателят в командироващата държава може да реши да прекрати договора с заетите лица по време на командироването: да/не

Работодателят в командироващата държава може да определи ключовите аспекти на изпълняваната дейност в приемащата държава: да/не

Договорът за заетост се сключва с: работодателя в командироващата държава/предприятието в приемащата държава

На заетото лице ще се заплаща от: работодателя в командироващата държава/предприятието в приемащата държава

Ще продължат ли трудовите правоотношения през периода на командироване: да/не

Предприятието, в което е командировано заетото лице, ще го предостави ли на разположение на друго предприятие: да/не

6.   Приложение съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (командироване на самостоятелно заети лица)

Самостоятелна заетост в командироващата държава

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Самостоятелна заетост в приемащата държава/място на командироване

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Начална дата на командироване

Крайна дата на командироване

Самостоятелно заетото лице вече е работило в приемащата държава-членка: да/не

Ако да, посочете предходните периоди на командироване (дата от — до)

По време на командироването ще се поддържа бизнес инфраструктура в командироващата държава, така че стопанската дейност да може да бъде възобновена при завръщане от чужбина: да/не

Стопанската дейност ще бъде възобновена при завръщане от приемащата държава членка

Естество на дейността в командироващата държава

Естество на дейността в приемащата държава

7.   Приложение съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (заетост в две или повече държави-членки, когато работодателят(ите) се намира(т) в държавата на пребиваване на лицето)

Работодател

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Държави, в които се извършва работата

Подробни данни, отнасящи се до местоработата(ите) (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Наименование на дружеството

Идентификационен(ни) номер(а)

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Държави, в които дейностите представляват по-малко от 5 % от нормалното работно време на работника и/или по-малко от 5 % от цялостното възнаграждение

Дата на започване на работа във всяко предприятие

Дата на приключване на работа във всяко предприятие

8.   Приложение съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (заетост в две или повече държави-членки — други ситуации)

Работодател(и) (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност на работодателя съгласно NACE

Държави, в които се извършва работата

Подробни данни, отнасящи се до местоработата(ите) (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Наименование на дружеството

Идентификационен(ни) номер(а)

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Държави, в които дейностите представляват по-малко от 5 % от нормалното работно време на работника и/или по-малко от 5 % от цялостното възнаграждение

Държави, в които дейностите представляват най-малко 25 % от нормалното работно време на работника и/или най-малко 25 % от цялостното възнаграждение

Дата на започване на работа във всяко предприятие

Дата на приключване на работа във всяко предприятие

9.   Приложение съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (самостоятелна заетост в две или повече държави-членки)

Упражнявана дейност като самостоятелно заето лице

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност за самостоятелната заетост съгласно NACE

Държави, в които се извършва работата

Подробни данни, отнасящи се до местата на дейност на самостоятелно заетото лице (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Наименование на дружеството (ако е приложимо)

Идентификационен(ни) номер(а) (ако е приложимо)

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Оборот и/или доход във всяка държава, в която се извършва дейността

Работно време във всяка държава, в която се извършва дейността

Брой услуги, предоставени във всяка държава, в която се извършва дейността

Дата на започване на дейност

Дата на приключване на дейност

10.   Приложение съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (заетост и самостоятелна заетост в две или повече държави-членки)

Упражнявана дейност като самостоятелно заето лице (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Работодател (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност на работодателя съгласно NACE

Държави, в които се извършва работата

Подробни данни, отнасящи се до местата на дейност (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Държави, в които дейностите представляват по-малко от 5 % от нормалното работно време на работника и/или по-малко от 5 % от цялостното възнаграждение

Държави, в които дейностите представляват най-малко 25 % от нормалното работно време на работника и/или най-малко 25 % от цялостното възнаграждение

Дата на започване на дейност

Дата на приключване на дейност

11.   Приложение съгласно член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (държавен служител в една държава и заето или самостоятелно заето лице в друга държава)

Работодател (наемаща администрация)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Упражнявана дейност като самостоятелно заето лице и/или като заето лице (повторете толкова пъти, колкото е необходимо)

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Дата на започване на работа

Дата на приключване на работа

12.   Приложение съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (договорно нает персонал на Европейския съюз)

Работодател (наемащата институция или орган на ЕС)

Име

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Месторабота в чужбина

Име

Регистрационен номер

Социалноосигурителен номер

Данъчен номер

Адрес (най-малко град, пощенски код, държава)

Без постоянен адрес в държавата на месторабота

Дата на започване на работа като договорно нает служител на Европейския съюз

Законодателството, което въпросното лице е избрало: законодателството на държавата, в която е наето/последното законодателство, на което лицето е било подчинено/законодателството на държавата, на която лицето е гражданин

В.   ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.   Общ текст:

„Декларирам, че предоставената в настоящия формуляр информация е вярна и пълна.“

„Отговорил/а съм на всички въпроси вярно, доколкото ми е известно.“

2.   Командироване на заети лица:

„Декларирам, че съм запознат/а с възможността за проверки през целия период на командироване, целящи да се установи, че този период не е приключил. Такива проверки могат да се отнасят по-специално до заплащането на вноски и поддържането на пряка връзка.“

„Като работодател на командированото заето лице декларирам, че информацията е пълна и вярна. Запознат/а съм с факта, че предоставената информация може да бъде проверена от компетентната институция на <име на командироващата държава-членка>, както и на приемащата държава. Ако предоставената информация не е в съответствие с фактическата ситуация, документът относно приложимото законодателство може да бъде отменен с обратна сила. В този случай ще се прилага законодателството на приемащата държава, в която действително се извършва трудовата заетост. Задължавам се да информирам компетентната институция на <име на командироващата държава-членка>, i) ако заетото лице не е командировано или ако периодът на командироване е прекъснат за повече от два месеца, или ii) ако командироването е прекратено преди края на предполагаемия период на командироване.“

3.   Командироване на самостоятелно заети лица:

„Декларирам, че съм запознат/а с възможността за проверки през целия период, през който упражнявам временно дейност в държавата, в която работя, целящи да се установи, че условията, приложими за тази дейност, не са се променили. Такива проверки могат да се отнасят по-специално до изплащането на вноски и поддържането на инфраструктурата, необходима за упражняването на дейността в държавата, в която съм установен.“

4.   Дейности за един работодател в две или повече държави членки — клауза за освобождаване от отговорност на работодателя:

„Декларирам, че информацията е пълна и вярна. Запознат съм с факта, че предоставената информация може да бъде проверена от компетентната институция на <име на командироващата държава-членка>, както и на приемащата държава. Ако предоставената информация не е в съответствие с фактическата ситуация, документът относно приложимото законодателство може да бъде отменен с обратна сила. В този случай въпросът кое законодателство е приложимо ще се наложи да бъде решен отново въз основа на фактическите обстоятелства. Задължавам се да информирам компетентната институция на <име на командироващата държава-членка>) за всички промени, отнасящи се до трудовото правоотношение (т.е. промяна на работодателя, промяна на мястото на съсредоточаване на дейността, промяна на работното време, започване на нови дейности).“


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.


Top