EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/165/08

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

OJ C 165, 14.5.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/7


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

(2018/C 165/08)

1.   Цели и теми

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за финансиране от бюджетни кредити в рамките на бюджета за 2018 г. на мерки за информиране по смисъла на член 58, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), както бе обявено с Решение C(2018) 763 на Комисията от 14 февруари 2018 г. (2).

С настоящата покана за представяне на предложения Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициери за изпълнението на редица мерки за информиране (3), съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС (4), като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са:

насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;

повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС — в частност чрез политиката на сближаване — и на тяхното отражение върху живота на хората;

разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;

насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за постигането на политическите приоритети на Европейската комисия и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки и региони и на местно равнище. По-специално, те следва да се отнасят до приноса на политиката на сближаване за:

стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите на регионално и национално равнище и подобряване на качеството на живот на гражданите;

подпомагане на изпълнението на целите на ЕС и на държавите членки по основните приоритети, които освен създаването на растеж и работни места включват също справяне с изменението на климата, опазване на околната среда, насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите и др.;

подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС и съответно намаляване на различията между държавите и регионите на ЕС и в рамките на самите държави и региони;

оказване на съдействие на регионите да се възползват от глобализацията като намерят своето място в световната икономика;

утвърждаване на европейския проект, тъй като политиката на сближаване служи пряко на гражданите на ЕС.

2.   Допустими заявители

Допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава — членка на ЕС. Примери за допустими заявители (5):

медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);

организации с нестопанска цел;

университети и образователни институции;

изследователски центрове и мозъчни тръстове;

сдружения с европейска насоченост;

частни образувания;

публични органи (6) (национални, регионални и местни), с изключение на органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Физическите лица, както и субектите, създадени единствено с цел изпълнение на проектите в рамките на тази покана за представяне на предложения, не са допустими заявители.

За британски заявители: критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени за целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако в рамките на срока на предоставяне на безвъзмездни средства Обединеното кралство се оттегли от ЕС без сключването на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските заявители ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на член II.17 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Заявителите, които са участвали в поканата, публикувана от Европейската комисия през 2017 г. (Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“) (7), са допустими, независимо от резултата от предишното им кандидатстване.

3.   Критерии за отстраняване и за подбор

Заявителят (водещият заявител и съзаявителите), както и свързаните с тях субекти, трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1 и член 107 от Финансовия регламент („ФР“) (8) (съответно относно отстраняването и изключването от процедурата).

Заявителят (водещият заявител и съзаявителите) трябва да разполага с професионалните компетенции и необходимите подходящи квалификации за изпълнение на предложената мярка за информиране, както и със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на проекта или през годината, за която се отпускат безвъзмездните средства, и за участие в нейното финансиране.

4.   Критерии за възлагане

Различните средства и дейности, включени в проектите, следва да бъдат взаимно свързани и да притежават яснота относно прилагания идеен подход и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, което може да бъде измерено чрез подходящи показатели. Те следва да имат регионална насоченост.

Заявленията ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

 

Критерии

Фактори, които трябва да се вземат предвид

Тежест (в точки)

1.

Значимост на мярката и принос към постигането на целите на поканата за представяне на предложения

Значимост на целите на предложението спрямо целите и приоритетите на поканата за представяне на предложения

Значимост на видовете информационни дейности, използвани по отношение на региона(ите)

Добавена стойност към вече съществуващи инициативи в различните региони в Европа

Иновационен характер на проекта по отношение на промените в комуникационната среда, напр. мултимедийно измерение на предлаганата мярка

30 точки; (минимален праг 50 %)

2.

Достигната аудитория и ефективност на мярката

Конкретни, измерими, постижими и значими цели по отношение на достигната аудитория и разпространението.

Информационен план (включващ например график за излъчване, канал(и) за разпространение и брой на гарантираните контакти въз основа на предходни данни), даващ възможност за максимално обхващане на целевата аудитория на местно, регионално, многорегионално и национално равнище (мултипликационен ефект), например чрез сътрудничество на заявителите с мрежи и/или регионални участници/медии

Ефективност на предлаганите методики с оглед постигане на целите на настоящата покана, включително методи за създаване на съдържание, механизъм за гарантиране на редакторска независимост и методи за намиране на технически решения

Планирано популяризиране на дейностите и методи за разпространение на резултатите

Мерки за наблюдение на напредъка

Методика за последваща оценка

Възможности за продължаване на проекта отвъд заявения период на подпомагане от ЕС

40 точки; (минимален праг 50 %)

3.

Ефикасност на мярката

Разходна ефективност по отношение на предлаганите ресурси, като се отчитат както разходите, така и очакваните резултати

20 точки; (минимален праг 50 %)

4.

Организация на работата на екипа по проекта и качество на управлението на проекта

Качество на предложените механизми за координация, системи за контрол на качеството и процедури за управление на риска

Качество на разпределението на задачите с оглед на изпълнението на дейностите по предлаганата мярка

10 точки; (минимален праг 50 %)

Максималният брой точки при оценяването на качеството на проекта е 100. Изискваният минимален общ брой е 60 от 100 точки, като за всеки критерий минималният резултат трябва да е 50 %. В класирането се включват само предложенията, отговарящи на горепосочените прагове за качество. Достигането на прага не предполага автоматично отпускане на безвъзмездните средства.

5.   Бюджет и срок на проекта

Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по настоящата покана възлиза на 5 000 000 евро.

Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 300 000 евро. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на възстановяване на до 80 % от действителните допустими разходи по дейността. Заявителите трябва да гарантират, че покриват със собствени средства съфинансирането на оставащата сума.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

6.   График и краен срок за подаване на заявленията

Етапи

Дата и срок

Краен срок за подаване на заявленията

28 юни 2018 г.

Период на оценяване (ориентировъчно)

юли до септември 2018 г.

Информация за заявителите (ориентировъчно)

октомври 2018 г.

Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства (ориентировъчно)

декември 2018/януари 2019 г.

7.   Допълнителна информация

Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата за представяне на предложения се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни на адрес http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Представените заявления трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите Указания за заявителите.


(1)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(2)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2018_financing_decision_ta.pdf

(3)  За целите на настоящата покана за представяне на предложения „мярка за информиране“ представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, свързани с политиката на сближаване на ЕС.

(4)  С настоящата покана за представяне на предложения Европейската комисия подкрепя мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС, която се осъществява чрез три основни фонда: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд и Европейския социален фонд(ЕСФ). В този смисъл, всеки проект, свързан с въздействието на който и да е от тези три фонда в даден регион, отговаря на условията за допустимост.

(5)  Списъкът не е изчерпателен.

(6)  Публичноправни органи или частноправни органи със задължение за предоставяне на обществена услуга.

(7)  OВ C 282, 26.8.2017 г., стр. 10.

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


Top